1.
خادمیع, شادمهرا, خادمین, Khademi A, Shadmehr E, Khademi N. بررسی اثر طول دندان بر شکست بی‌حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندان‌های آسیای اول و دوم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 19ژانویه2022];11(1):24-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/874