1.
خادمیع, موحدیان عطارب, ریخته گرانن, منتظری شاهتوریم, Khademi A, Movahedian B, Rikhtegaran N, Montazeri Shahtouri M. بررسی حیات پالپ کانینها متعاقب پیوند استخوان شکاف آلوئول با روشهای پالس اکسیمتری، آزمایش الکتریکی پالپ و سرما. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 19ژانویه2022];11(1):76-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/880