1.
رضویسم, ایرانمنشپ, معینیع, قرآنین, فخارا, Razavi SM, Iranmanesh P, Moeini A, Qorani N, Fakhar A. انطباق تشخیص‌های بالینی وآسیب‌شناسی ضایعات بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال‌های 1390-1367. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 19ژانویه2022];11(2):134-42. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/895