1.
سوهانیم, طاهر اکبریس, دشتین, زارع بوانیم, عین اللهین, Sohani M, Akbari Saeed T, Zare Bavani M, Dashti N, Einollahi N. بررسی میزان فعالیت چند آنزیم بزاقی در بیماران دارای پریودنتیت متوسط تا شدید: یک مطالعه مقدماتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 4دسامبر2022];11(2):170-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/899