1.
موسویم, ایرانمنشپ, امراللهیم, حسینینا, رضویانح, Mousavi M, Iranmanesh P, Amrollahi M, Hoseini N, Razavian H. بررسی تاثیر گشادسازی کانال بر میزان ریزنشت کانال دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2015 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];11(4):294-01. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/952