https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/issue/feed مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2021-10-20T12:40:01+0330 Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف jids@journalonweb.ir Open Journal Systems <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1809 ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی دندانی در کودکان 6 تا 10 ساله در شهرستان رفسنجان 2021-10-20T12:40:01+0330 Atefeh Pourfatahi عاطفه پورفتاحی d_attarzadeh@yahoo.com Hajar Atarzadeh هاجر عطارزاده vahidi89dnt@yahoo.com Forouzan Vahidi وحیدی vahidi89dnt@yahoo.com <p><strong>مقدمه</strong>: پوسیدگی دندانی، شایع‌ترین بیماری مزمن دوران کودکی است که تأثیر عمیقی در سلامت فرد و جامعه دارد. مطالعه‌ی حاضر، تعیین ارتباط بین شاخص توده‌ی بدنی و پوسیدگی دندانی در کودکان ۶ تا ۱۰ ساله در شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۹۸ را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، تعداد ۲۱۵ دانش‌آموز دختر و پسر ۶ تا ۱۰ ساله به صورت تصادفی انتخاب شدند که ارتباط بین شاخص توده‌ی بدنی و پوسیدگی دندانی آن‌ها بررسی گردید. نمونه‌ها در چهار گروه لاغر، با (Body mass index) BMI نرمال، اضافه وزن و چاق قرار گرفتند. ارتباط بین دو شاخص BMI و DMFT/dmft از طریق آزمون‌های Mann-Whitney و Kruskal-Wallis و ضریب همبستگی Spearman تعیین شد (0/05 =α).</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: بین مقدار شاخص dmft و شاخص توده‌ی بدنی کودکان، رابطه‌ی معکوس و معنی‌داری وجود داشت (0/001 &gt; p value، 315/0- = r). میانگین شاخص DMFT بین کودکان لاغر، با وزن نرمال، دارای اضافه وزن و چاق تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/205 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: شاخص dmft با افزایش شاخص توده‌ی بدنی کاهش می‌یابد و ارتباط معنی‌داری بین شاخص DMFT با شاخص توده‌ی بدنی وجود نداشت.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: شاخص توده‌ی بدنی، پوسیدگی دندانی کودکان، چاقی کودکان</p> 2021-08-31T09:26:55+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1821 بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 2021-10-03T09:34:52+0330 Omid Sheikhi امید شیخی fakhari_85@yahoo.com Elham Fakhari الهام فخاری fakhari_85@yahoo.com Azizeh Karimian عزیزه کریمیان fakhari_85@yahoo.com <p><strong>مقدمه</strong><strong>:</strong> مطالعه‌ی حاضر، بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1397 را هدف قرار داد.</p> <p><strong>موادو روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ی مقطعی، بر روی 970 بیمار مراجعه‌کننده به کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. ابتدا تاریخچه‌ی کامل پزشکی از آن‌ها گرفته و گروه خونی و عامل Rh تعیین گردید. سپس 3 شاخص در بیماران شامل GI (Gingival index)، CAL (Clinical attachment loss) و PPD (Periodontal pocket depth) و برحسب آن، سه گروه مجزا از بیماران افراد سالم، مبتلا به ژنژیویت و مبتلا به پریودنتیت اندازه‌گیری شد. وجود ارتباط احتمالی نوع بیماری پریودنتال با گروه‌های خونی O، B، A و عامل Rh توسط آزمون Chi-Squared مورد بررسی قرار گرفتند. سطح معنی‌داری، 0/05 = α در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>از میان 970 نفر، بیشترین فراوانی گروه خونی در افراد سالم از نظر پریودنتال و در مبتلایان به ژنژیویت و پریودنیتت، به ترتیب مربوط به گروه خونی A، B و O بوده است. گروه خونی AB، کم‌ترین فراوانی را در هر سه گروه مورد مطالعه داشت. عامل Rh+ به طور معنی‌داری در تمامی گروه‌ها، فراوانی بیشتری داشته است. از نظر آماری، ارتباط گروه خونی و عامل Rh با بیماری پریودنتال معنی‌دار بود (0/0001 &gt; p value، 0/022 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> فراوانی ژنژیویت و پریودنتیت به ترتیب در گروه خونی &nbsp;Bو O بیشتر بود و در گروه خونی AB، کم‌ترین شیوع بیماری پریودنتال مشاهده شد. از نظر آماری، بین بیماری پریودنتال با گروه خونی و عامل Rh ارتباط معنی‌داری وجود داشته است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> پریودنتیت، ژنژیویت، گروه‌های خونی O، B، A.</p> 2021-08-31T09:35:59+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1828 بررسی آگاهي و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد در مورد اصول آماده‌سازی دندان پایه برای روکش متال سرامیک 2021-08-31T13:14:57+0430 Hadi Salami هادی سلیمی hadisalimi@yahoo.com Bahareh Sabaghzadegan بهاره صباغ‌زادگان baharesabaghzadegan@yahoo.com <p><strong>مقدمه: </strong>در پروتز ثابت متال سرامیک، تراش نامناسب دندان، منجر به ساخت پروتزی با ضخامت ناکافی پرسلن و یا پرسلن ضخیم بر روی ساختار فلزی پایه می‌شود. مطالعه‌ی طراحی شده‌ی حاضر، ارزیابی آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد در مورد اصول آماده‌سازی دندان پایه برای روکش متال سرامیک را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، پرسشنامه‌ای روا و پایا شامل مشخصات دموگرافیک، دارای 7 سؤال آگاهی و 6 سؤال عملکرد طراحی شد و بین دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد در سال 1398 توزیع و سپس جمع‌آوری گردید. داده‌ها توسط آزمون‌های t-test و ANOVA تحلیل شدند.</p> <p><strong>يافته‌ها</strong><strong>:</strong> تعداد 177 دندان‌پزشک به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. میانگین نمرات آگاهی (51/1 ± 50/4) از 7 و میانگین نمرات عملکرد (0/81 ± 4/59) از 6 بوده است. آگاهی گروه زیر 30 سال بهتر از گروه 30 تا 39 سال بود (0/017 = p value). اختلاف نمرات عملکرد شرکت‌کنندگان بر اساس گروه‌های سنی معنی‌دار نبود (0/827 = p value). آگاهی زنان از مردان بیشتر بود (0/029 = p value). اما تفاوتی در مقایسه‌ی نمرات عملکرد دو جنس مشاهده نشد (0/092 = p value). مقایسه‌ی نمرات آگاهی و عملکرد بر حسب سابقه‌ی کار و شرکت در دوره‌ی تکمیلی نیز معنی‌دار نبود (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>در مجموع آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان یزد درباره‌ی اصول آماده‌سازی دندان پایه برای ساخت روکش متال- سرامیک مطلوب بوده است، اما در بعضی از حیطه‌ها ضعف و کمبود دانش و عملکرد چشمگیر بود. همچنین به نظر می‌رسد دوره‌های آموزش تکمیلی حاضر، تأثیری بر آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان ندارد. بنابراین برنامه‌ریزی‌ها برای اصلاح و به روزرسانی این دوره‌ها لازم می‌باشد.</p> <p><strong>كليد واژه‌ها:</strong> آگاهی، عملکرد حرفه‌اي، روکش، رستوريشن‌های متال سرامیک.</p> 2021-08-31T09:48:14+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1817 فراوانی نسبی وسواس در افراد دارای مال‌اکلوژن Class I خواستار درمان ارتودنسی 2021-10-09T12:45:32+0330 Faezeh Keshvarifard فائزه کشوری‌فرد mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Mehdi Rafiei مهدی رفیعی mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Susan Sadeghian سوسن صادقیان mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Hadi Farhadi هادی فرهادی mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Nafiseh Shirani نفیسه شیرانی Nafiseh.shirani@yahoo.com <p><strong>مقدمه</strong><strong>:</strong> مال‌اکلوژن یا اختلالات بد شکلی دندان‌ها، نه تنها عملکرد دهان را تحت تأثیر می‌گذارد، بلکه زیبایی صورت و سلامت روانی بیمار را نیز متأثر می‌نماید. از طرف دیگر، وسواس، یکی از اختلالات روان‌شناختی همراه با اضطراب است که حدود 2‌-2/5‌ درصد افراد در زندگی خود به آن مبتلا می‌گردند. مطالعه‌ی حاضر، تعیین وضعیت وسواس در بیماران ارتودنسی را هدف قرار داد.</p> <p><a name="_Toc536258996"></a><strong>مواد و روش‌ها</strong><strong>:</strong> در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌ی ییل- براون از بیماران خانم در محدوده‌ی سنی 18 تا 22 سال واجد مال‌اکلوژن Class I crowding مراجعه‌کننده به بخش تخصصی ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان (به عنوان گروه مورد به تعداد 60 نفر) و بیماران دارای‌ مال‌اکلوژن مشابه غیر مراجعه‌کننده برای درمان‌ (به عنوان گروه شاهد به تعداد 60 نفر) جمع‌آوری گردید. پرسش‌نامه، حاوی 10 سؤال بوده و بر اساس پاسخ‌های شرکت‌کنندگان، شدت اختلال وسواس در آن‌ها در طبقات وسواس خفیف، وسواس نسبتاً خفیف، وسواس متوسط و وسواس شدید تقسیم‌بندی شد و نتایج دو گروه با آزمون Chi- square تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><a name="_Toc536258997"></a><strong>يافته‌ها</strong><strong>:</strong> در میان افراد دارای مال‌اکلوژن خواستار درمان‌، 19 نفر (31/7‌ درصد) دارای وسواس بسیار خفیف، 7 نفر (11/7‌ درصد) وسواس نسبتاً خفیف، 23 نفر (38/3‌ درصد) وسواس متوسط و 11 نفر (18/3‌ درصد) وسواس شدید داشتند. در میان افراد دارای مال‌اکلوژن بدون تمایل برای درمان هم، 28 نفر (46/7‌ درصد) دارای وسواس بسیار خفیف، 12 نفر (20/0‌ درصد) وسواس نسبتاً خفیف، 15 نفر (25/0‌ درصد) وسواس متوسط و 5 نفر (8/3‌ درصد) وسواس شدید داشتند. هیچ تفاوت معنی‌داری از نظر شدت اختلال وسواس در دو گروه دیده نشد (0/07 =p value ).</p> <p><a name="_Toc536258998"></a><strong>نتیجه‌گیری</strong><strong>:</strong> با وجود عدم گزارش تفاوت‌های معنی‌دار، وسواس شدید در میان افراد دارای مال‌اکلوژن متقاضی درمان‌های ارتودنسی تا حدودی بیشتر از افراد غیر متقاضی درمان بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> وسواس، مال‌اکلوژن، ارتودنسی.</p> 2021-08-31T11:12:53+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1863 بررسی میزان آگاهی و نگرش مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در زمینه‌ی تروما به دندان‌های شیری 2021-08-31T13:14:57+0430 Zahra Golestannejad زهرا گلستان‌نژاد rahman.nazeri@gmail.com Rahman Nazeri رحمان ناظری rahman.nazeri@gmail.com Marzieh Ghaiour مرضیه غیور rahman.nazeri@gmail.com Mahdieh Mehrfar مهدیه مهرفر rahman.nazeri@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> آسیب به سیستم دندان شیری و دائمی، از رایج‌ترین مشکلات دندان‌پزشکی است. پیش‌آگهی تروماهای دندانی وابسته به اقداماتی است که بلافاصله پس از حادثه انجام می‌گیرد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان آگاهی، نگرش مربیان مهدکودک‌ها در زمینه‌ی ترومای دندان شیری در شهر خرم آباد بود.</p> <p><strong>مواد و روش</strong><strong>‌</strong><strong>ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد ۱۰۰ نفر از مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در سال 1398-1399 شرکت کردند. جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسش‌نامه‌ای بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید واقع شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری Pearson و T-test مورد ارزیابی قرار گرفت (0/05 p value &lt;).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در مطالعه‌ی حاضر، میانگین نمره‌ی نگرش مربیان، 68/5 و میانگین نمره‌ی آگاهی، 34/9 محاسبه شد. همچنین فاکتورهای جنس، سن، سطح تحصیلات با نمره‌ی آگاهی و نگرش آن‌ها رابطه‌ی معنی‌داری نداشت (0/05 p value &gt;) اما بین سابقه‌ی کاری با نمرات آگاهی (0/02 = p value) و نگرش (0/004 = p value) و همچنین بین گذراندن دوره‌ی آموزش اورژانس دندان‌پزشکی با سطح آگاهی (0/004 = p value) و نگرش (0/008 = p value) ارتباط معنی‌داری وجود داشت. ۶۴ درصد از مربیان، تجربه‌ی ترومای دندانی را داشتند که میانگین نمره‌ی آگاهی (0/04 = p value) و نگرش (0/001 p value &lt;) آن‌ها به طور معنی‌داری بیشتر از سایر مربیان بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>سطح آگاهی مربیان در این مطالعه، ضعیف ارزیابی شد، اما سطح نگرش آن‌ها نسبت به ترومای دندان شیری خوب بود. پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش سطح آگاهی مربیان در زمینه‌ی ترومای دندانی، برنامه‌های آموزشی در این ارتباط برگزار گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دندان شیری، آگاهی، نگرش</p> 2021-08-31T11:23:21+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1856 آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان در مورد اصول بیوپسی 2021-09-08T09:18:33+0430 Forouz Keshani فروز کشانی kforuz@yahoo.com Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی razavi@dnt.mui.ac.ir Negar Jalalpour نگار جلال پور negarjalalpour@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> بیوپسی، از یک بافت زنده، دقیق‌ترین روش رسیدن به تشخیص قطعی است که بر پایه‌ی آن می‌توان پیش‌آگهی بیماری و طرح درمان را تعیین نمود. این مطالعه، بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی در خصوص اصول انجام بیوپسی را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی توصيفي-تحليلي از نوع مقطعی، بر روی 188 دندان‌پزشک عمومی و 93 دانشجوی سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از پرسش‌نامه انجام گردید. سپس داده‌های حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری Pearson و T-Test تجزیه و تحلیل شد (0/05 &gt; α).</p> <p><strong>یافته‎ها:</strong> میانگین نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان، 1/42 ± 4/62 و میانگین نمره‌ی آگاهی دانشجویان 1/77 ± 4/96 از 8 نمره به دست آمد. آگاهی دندان‌پزشکانی که دوره‌ی بازآموزی بیوپسی دیده‌اند در مقایسه با دندان‌پزشکانی که در دوره‌ی بازآموزی شرکت نکرده‌اند، بالاتر و از نظر آماری معنی‌دار بود (0/001 &gt; p value). میانگین نمره‌ی نگرش دندان‌پزشکان (4/06 ± 39/6) از نمره‌ی نگرش دانشجویان (3/06 ± 37/05) بیشتر بود.</p> <p><strong>نتیجه‎گیری: </strong>سطح آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان و دانشجویان در مورد اصول انجام بیوپسی در حد متوسط بود. در قسمت عملکرد، بسیار ضعیف عمل می‌کردند و اکثر دندان‌پزشکان علت عدم انجام بیوپسی را عدم مهارت لازم در انجام بیوپسی می‌دانستند. این مطالعه نیاز به تدوین برنامه‌‌‌‌های آموزشی دقیق‌تر در رابطه با اصول انجام بیوپسی، در قالب دوره‌های بازآموزی دندان‌پزشکان و تأکید بیشتر در برنامه‌ی دانشجویان را نشان می‌دهد.</p> <p><strong>کلید واژه‏ها: </strong>آگاهی، نگرش، عملکرد حرفه‌ای، بیوپسی.</p> 2021-08-31T11:39:58+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1880 دقت اندازه‌گیری طول کارکرد کانال انحنادار در رادیوگرافی دیجیتال و رادیوگرافی بر پایه‌ی فیلم 2021-08-31T13:14:57+0430 Zahra Bahreinian زهرا بحرینیان zahra.bahreinian@gmail.com Asieh Zamani Naser آسیه زمانی ناصر zamaninaser@dnt.mui.ac.ir Ladan Khorrami لادن خرمی ladan_kh1387@yahoo.com Nahid Maghsoudi ناهید مقصودی nahidmaghsoodi@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> رایج‌ترین روش‌ها برای تعیین طول کارکرد کانال دندان، رادیوگرافی دیجیتال و بر پایه‌ی فیلم هستند. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی تعیین طول کارکرد کانال‌های دارای انحنا با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال و بر پایه‌ی فیلم بود.</p> <p><strong>مواد و روش</strong><strong>‌</strong><strong>ها</strong><strong>: </strong>این مطالعه‌ی مداخله‌ای تجربی، شامل 40 دندان با کانال‌های انحنادار بود که در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. پس از تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی، مشاهده‌ی مستقیم نوک فایل در آپکس دندان، طول واقعی را تعیین‌کرد. دندان‌ها در آکریل مانت شدند. انحنای کانال بر اساس روش اشنایدر و با استفاده از نرم‌افزار رادیوگرافی دیجیتال محاسبه شد. تصاویر با استفاده از فیلم E-speed و سنسورهای دیجیتال تهیه شدند. تعیین طول در فیلم رادیوگرافی با استفاده از فایل از پیش انحنا داده شده، انجام شد. در رادیوگرافی دیجیتال، خط‌کش دیجیتال با سه و شش کلیک استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از Repeated Measure Analysis، Paired t-test و Intraclass Correlation Coefficient آنالیز شدند. سطح معنی‌داری همه‌ی آزمون‌ها، 0/001 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته</strong>‌<strong>ها:</strong> تمام روش‌ها، مقادیری بالاتر از طول واقعی داشتند، اما این تفاوت‌ها معنی‌دار نبودند (0/001 &lt; p value). آزمون Paired t-test نشان داد که روش‌های مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت چشمگیری ندارند (0/001 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به مزایای متعدد سیستم دیجیتال نسبت به رادیوگرافی بر پایه‌ی فیلم، سیستم دیجیتال برای تعیین طول کارکرد کانال‌های انحنادار ارجح است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong><strong>:</strong> درمان ریشه، رادیوگرافی دیجیتال دندانی، اندودنتیکس</p> 2021-08-31T11:49:21+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1692 بررسی خاصیت ضدباكتريايی و ضدقارچی افزودن نانوذرات اکسید روی به مواد بهسازي بافت مورد استفاده در پروتز كامل 2021-08-31T13:14:57+0430 Amin Khaleghi امین خالقی aminkhaleghi@gmail.com Parisa Faghani پریسا فغانی aminkhaleghi@gmail.com Mojtaba Azarian Borujeni مجتبی آذریان بروجنی aminkhaleghi@gmail.com <p><strong>مقدمه: </strong>اين مطالعه با هدف بررسي خاصيت ضدباكتريايي و ضدقارچي حاصل از افزودن نانوذرات ZnO به بهساز بافتي انجام گرفت.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> اين مطالعه‌ی آزمايشگاهي، در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی زاهدان انجام شد و تعداد 144 نمونه تهيه و بررسي گرديد. نانوذرات ZnO به روش ترسيب نوري سنتز شده و با درصدهاي جرمي 0/625، 1/25، 2/5، 5، 10 و 20 با مايع بهساز بافتي به طور يكنواخت همگن گرديد. در مطالعه‌ي حاضر، از 4 گونه‌ي باكتريايي (استافيلوكوکاورئوس، سودوموناسآيروژنوزا، كانديدا آلبيكانس، انتروكوک فكاليس) كه نماينده‌اي از انواع مختلف ميكروارگانيسم‌هاي پاتوژن هستند، استفاده شده است. ميزان رشد ميكروارگانيسم‌ها توسط دستگاه اسپكتروفتومتر بر اساس توربيديتي اندازه‌گيري شد و خوانش در 600 نانومتر انجام گرفت. از آزمون‌های آماری ANOVA و Tukey post hoc جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در مطالعه‌ی حاضر، افزايش نانوذرات ZnO به بهسازي بافت، باعث كاهش تمامي ميكروارگانيسم‌هاي مورد بررسي گرديد. در غلظت 20 درصد، مهار كامل رشد براي كانديدا آلبيكانس، استرپتوكوكوس موتانس، انتروكوک فكاليس و سودوموناس آيروژنزا اتفاق افتاد. بهترين غلظت تأثير براي كانديدا و انتروكوک فكاليس در غلظت 20 درصد ZnO و براي استرپتوكوكوس موتانس و سودوموناس آيروژنزا در غلظت 5 درصد بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>افزايش نانوذرات ZnO، به بهسازي بافت، باعث كاهش رشد ميكروارگانيسم‌ها مي‌گردد.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها: </strong>بهسازهاي بافتي، دنچراستوماتیت، كانديدا آلبيكانس، استرپتوكوكوس موتانس.</p> 2021-08-31T11:58:54+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1869 بررسی میزان آگاهی والدین از چگونگی مواجهه‌ی فوری با صدمات دندانی در شهر زنجان 2021-08-31T13:14:58+0430 Bahareh Nazemi Salman بهاره ناظمی سلمان solmaz.taheri.1990@gmail.com Faezeh Jafari فایزه جعفری solmaz.taheri.1990@gmail.com Shabnam Tamjid Shabestari شبنم تمجید شبستری solmaz.taheri.1990@gmail.com Soghrat Faghihzadeh سقراط فقیه زاده solmaz.taheri.1990@gmail.com Sayedeh Solmaz Taheri سیده سولماز طاهری solmaz.taheri.1990@gmail.com <p><strong>مقدمه</strong><strong>:</strong> مواجهه و مدیریت صحیح و درست دندان خارج شده از ساکت، برای اطمینان از پروگنوز طولانی‌مدت آن ضروری است. هدف از این مطالعه، بررسی آگاهی والدین در رابطه با دندان آسیب دیده و بیرون افتاده و درمان فوری آن‌ها در کودکان 6-12 ساله در شهر زنجان را، به کمک پرسش‌نامه‌ی اطلاعاتی استاندارد، هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد</strong> <strong>و</strong> <strong>روش</strong><strong>‌ها:</strong> تعداد 19 مدرسه‌ی ابتدایی دخترانه در قالب یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی در سال 1397، از کل مناطق شهر زنجان به روش سیستماتیک دایره‌ای انتخاب گردید. پرسش‌نامه‌ای 23 سؤالی در بین تمام پایه‌های اول تا ششم، به منظور ارزیابی میزان آگاهی والدین از نحوه‌ی مواجهه با صدمات دندانی در این مدارس پخش گردید. از نیمی از کودکان خواسته شد تا پرسش‌نامه را به پدر و بقیه به مادر خود تحویل دهند. پرسش‌نامه‌ها در روز بعد توسط معلمان و معاونین جمع‌آوری شد، که در نهایت 635 پرسش‌نامه قابل بررسی بودند. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون آماری Chi-square استفاده گردید. سطح معنی‌داری، 0/05 در نظر گرفته شد. &nbsp;</p> <p><strong>ی</strong><strong>افته</strong><strong>‌ها:</strong> 44/6 درصد والدین مواجهه‌ی قبلی با صدمات دندانی داشته‌اند و 71/9 درصد، دندان بیرون افتاده از ساکت را غیر قابل نگهداری اعلام کردند. بیش از 50&nbsp;درصد، در صورت مشاهده‌ی لقی و خون‌ریزی همراه با کوفتگی، شکستگی تاج و دندان جابه‌جا شده، به دندان‌پزشک مراجعه می‌کنند. 92/9 درصد والدین علاقه‌مندی خود را نسبت به آموزش‌هایی جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه‌ی مواجهه با صدمات دندانی اعلام کردند.</p> <p><strong>نت</strong><strong>ی</strong><strong>جه</strong><strong>‌گیری:</strong> والدین با تحصیلات دیپلم و دانشگاهی، اطلاعات بیشتری را در رابطه با تروما و اوالژن داشتند. بیشتر والدین نسبت به محیط حد واسط مناسب نسبت به محل دندان آگاهی نداشته و عموم والدین دندان خارج شده از ساکت آلوئولی را غیر قابل نگهداری اعلام کردند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها<span style="font-weight: normal !msorm;">:</span> </strong>دندان‌پزشکی کودکان، صدمات دندانی، مراقبت‌های دندانی برای کودکان، والدین، آگاهی.</p> 2021-08-31T12:10:53+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1718 بررسی استفاده از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان 2021-08-31T13:14:58+0430 Firoozeh Nilchian فیروزه نیلچیان f_nilchian@dnt.mui.ac.ir Reza Rezaee رضا رضایی f-nilchian@dnt.mui.ac.ir <p><strong>مقدمه:</strong> عصر حاضر، عصر اطلاعات و کاوش‌ها و نوآوری‌هاست که فرصت مناسبی را برای استفاده از اطلاعات مبتنی بر شواهد برای ما به وجود آورده است. بنابراین این مطالعه، بررسی استفاده از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در سال 1397 را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش</strong><strong>‌</strong><strong>ها: </strong>مطالعه‌ی حاضر از نوع مقطعی و به روش نمونه‌گیری سرشماری و تعداد دستیاران دانشکده،‌ 50 نفر بوده است. روش جمع‌آوری این اطلاعات از طریق پرسش‌نامه بود. در مورد رعایت اصول اخلاقی در این مطالعه، شرکت کنندگان ملزم به ذکر نام و مشخصات شخصی خود نبودند و تنها در صورت رضایت از شرکت در مطالعه به آن‌ها پرسش‌نامه‌ای اراِئه شد. در این مقاله از روش‌های آماری توصیفی مانند توزیع فراوانی و میانگین استفاده شده است. آزمون Mann-Whitney و ضریب همبستگی Spearman در مورد بررسی ارتباط بین میزان استفاده از (Evidence based dentistry) EBD بین دستیاران خانم و آقا و ضریب همبستگی Spearman جهت بررسی بین میزان استفاده‌ی دستیاران از EBD با سال تحصیلی آن‌ها استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در ارزیابی حاضر، مشاهده شده است که 19 نفر از دندان‌پزشکان مورد بررسی (36/5 درصد) زن و 33 نفر (63/5 درصد) مرد بودند. اکثر دستیاران (63/5 درصد) گاهی اوقات از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد استفاده می‌کنند، 11 مورد (2/21 درصد) به ندرت و 8 مورد (3/15 درصد) زیاد از این روش استفاده کرده‌اند. درباره‌ی توزیع فراوانی منابع مورد استفاده‌ی دستیاران برای پاسخگویی به سؤالات در برخورد با بیماران نیز مشاهده شده است که بیشترین فراوانی (65/4 درصد) مربوط به «جزوات درسی یا سؤال از اساتید بالینی» و همچنین «کتاب‌های مرجع ترجمه شده» و کم‌ترین فراوانی (13/5 درصد) مربوط به «جستجو در سایر پایگاه‌ها» بوده است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بر اساس موارد مشاهده شده در این مطالعه، میزان استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد در بین دستیاران پایین بوده است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>دندان‌پزشکی، پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشجویان دندان‌پزشکی.</p> 2021-08-31T12:19:08+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1814 شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان 2021-08-31T13:14:58+0430 Zahra Ali Mehtari زهرا علی مهتری Amirhossain.moeini@gmail.com Mehdi Rafiei مهدی رفیعی Mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Saeed Azarbayjani سعید آذربایجانی mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Neda Ahmadi Rouzbehani ندا احمدی روزبهانی mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Amir Hossain Moeini امیر حسین معینی Amirhossain.moeini@gmail.com <p><strong>مقدمه</strong>: اختلال طیف اوتیسم ASD (Autism spectrum disorder)، یک اختلال عصبی تکاملی است که با آسیب در تعاملات اجتماعی و رفتارها، علایق و حرکات کلیشه‌ای و تکراری شناخته می‌شود. شیوع این اختلال در سال‌های اخیر در حال افزایش است. هدف از مطالعه‌‌ی حاضر، تعیین شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان در سال 1397 را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، بر روی 92 نفر از افراد مبتلا به اوتیسم در محدوده‌ی سنی 18-7 سال در یک مرکز نگهداری بیماران اوتیسم در اصفهان انجام شد. معاینات بیماران از نظر انواع مال‌اکلوژن (مال‌اکلوژن‌های Cl I و Cl II و Cl III) و ویژگی‌های آن‌ها (Deep bite Open bite, Cross bite,) توسط دانشجوی آموزش دیده‌ی دندان‌پزشکی و زیر نظر متخصص ارتودنسی در زیر نور طبیعی انجام شد. نتایج معاینات بالینی با استفاده از شاخص‌های فراوانی و درصد گزارش گردید.</p> <p><strong>يافته‌ها</strong>: مال‌اکلوژن Class I، با شیوع 54/3‌ درصد (50 نفر)، بیشترین فراوانی را داشته و فراوانی مال‌اکلوژن‌های Class II و Class III به ترتیب برابر با 19/6‌ درصد (18 نفر) و 7/6‌ درصد (7 نفر) گزارش شد. فراوانی Deep bite برابر با 27/2‌ درصد (25 نفر)، Cross bite، برابر با 18/‌5 درصد (17 نفر) و فراوانی Open bite در آنان برابر با 7/6‌ درصد (7 نفر) برآورد گردید. از کل، 65/2 درصد (60 نفر) دارای بایت نرمال (Normal bite) و 18/5 درصد (17 نفر) دارای اکلوژن نرمال (Normal occlusion) بوده‌اند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: مال‌اکلوژن‌های Class I، Class II و Class III به ترتیب با بیشترین فراوانی در میان بیماران مبتلا به اوتیسم مشاهده شده و شایع‌ترین ویژگی‌های مال‌اکلوژن هم به ترتیب شامل Deep bite، Cross bite و Open bite بودند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اوتیسم، مال‌اکلوژن، شیوع.</p> 2021-08-31T12:31:24+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1839 بررسی مورفولوژي ريشه‌ي دندان‌هاي مولر اول و دوم ماگزيلا با استفاده از Cone-Beam Computed Tomography 2021-08-31T13:14:58+0430 Amirmohamad Esmaeilian امیرمحمد اسماعیلیان Dr.azadezakariaee@gmial.com Azadeh Torkzadeh آزاده ترک‌زاده Dr.azadezakariae@gmial.come Amin Mortaheb امین مرتهب Dr.azadezakariae@gmial.come Azadeh Zakariaee Juybari آزاده ذکریائی جویباری dr.azadehzakariaee@yahoo.com <p><strong>مقدمه: </strong>مولرهای ماگزیلاری، معمولاً دارای سه ریشه و چهار کانال هستند و کانال اضافی، اغلب در ریشه‌ی مزیوبوکال وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی مورفولوژی ریشه‌ی دندان‌های مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT (Cone-Beam Computed Tomography) بود.</p> <p><strong>مواد و روش</strong><strong>‌</strong><strong>ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، نمونه‌های CBCT از 200 بیمار مراجعه‌کننده به مراکز رادیولوژی فک و صورت، انتخاب و بررسی شدند. تصاویر دو بعدی در پلن‌های پانورامیک، کراس‌سکشنال و ترنس آگزیال و تصاویر سه بعدی از ساختمان ماگزیلا که توسط کامپیوتر بازسازی شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت و با آزمون‌های آماری t-test و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>يافته‌ها: </strong>بیشترین تعداد ریشه‌ی دندان مولر اول، 3 عدد و بیشترین تعداد ریشه‌ی دندان مولر دوم، 3 عدد بود. بیشترین تعداد کانال ریشه‌ی دندان مولر اول، 4 عدد و بیشترین تعداد کانال ریشه‌ی دندان مولر دوم، 3 عدد بود. حضور کانال MB2 دندان‌های مولر اول ماگزیلا به میزان 67/5 درصد و کانال MB2 دندان‌های مولر دوم ماگزیلا به میزان 71/5 درصد، عدم حضور داشتند. حضور کانال MB2 دندان‌های مولر اول و دوم ماگزیلا بر حسب جنسیت و سمت، اختلاف معنی‌داری نداشت. ولی حضور کانال MB2 دندان‌های مولر اول و دوم ماگزیلا بر حسب یک‌طرفه و دوطرفه بودن، اختلاف معنی‌داری داشت (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیري: </strong>ارتباط معنی‌داری بین یک‌طرفه و دو طرفه بودن با حضور کانال مزیوباکال وجود دارد. اکثر مولرهای اول ماگزیلا و مولرهای دوم ماگزیلا دارای سه ریشه‌ی جداگانه بودند. ارتباط معنی‌داری بین جنسیت و سمت مورد بررسی با حضور کانال مزیوباکال وجود نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> ماگزیلا، Cone-Beam Computed Tomography، آناتومی و بافت‌شناسی.</p> 2021-08-31T12:48:05+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1870 شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷ 2021-09-11T10:15:39+0430 حسن قهنویه h.ghahnaviyeh@gmail.com محمدرحیم رسولی آزاد mrrazad@gmail.com فهیمه باب الحوائجی f.babalhavaeji@gmail.com نجلا حریری nadjlahariri@gmail.com <p><strong>&nbsp;مقدمه: </strong>مدیریت مقادیر انبوه داده‎ها در دنیا از اهمیت بسیار مهم و بسزایی برخوردار بوده و اطمینان از کیفیت پژوهش به منظور تسهیل در به اشتراک‎گذاری داده‎ها با محققان دیگر نیز مطرح است. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷ بود.&nbsp;</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong>&nbsp;روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. داده‌های بخش کیفی با استفاده از پرسشنامه ‌ساختار یافته به روش دلفی‌فازی گردآوری شد. در بخش کمی با مقوله-گویه‎‌های منتج از بخش کیفی در قالب پرسشنامه بدست آمد. جامعه پژوهش 127 نفر از کتابداران دانشگاه‎های علوم پزشکی بود. تجزیه و تحلیل داده‎های پژوهش با و آزمون عاملی تأییدی استفاده شد، برای ارائه مدل معادلات ساختاري (SEM) وPLS Smart ، بکار گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: تمام مولفه‎ها با میانگین بارهای‌ عاملی بالاتر از 0/6 و ضریب آلفای کرونباخ قابل ‌قبول بود. با اطمینان 99 درصد، نکوئی برازش مدل‌های اندازه‌گیری مؤلفه‌ها، تایید شد. نتایج آزمون t در بخش‌کمی نشان داد که بین وضعیت ‌مطلوب و موجود در مقوله‌های مدیریت ‌داده‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی وزرات بهداشت، درمان و آموزش&nbsp; پزشکی قطب7،&nbsp; تفاوت معناداری وجود داشته و وضعیت موجود نسبت به مطلوب در حد پایین‌تر از متوسط بوده است.</p> <p><strong>‎نتیجه‌گیری: ا</strong>لگوی فعلی مدیریت‌ داده‌ها در دستیابی به اهداف آرمانی، با چالش‎هایی مواجه است؛ به همین جهت تقویت ابعاد مدیریت داده زمینه را برای دستیابی&nbsp; به اهداف پایدار سازمان فراهم می‎کند که در نهایت، منجر به ارتقای مدیریت داده‌ها در کتابخانه‎های دانشگاهی مورد نظر خواهد شد.&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>کلید واژه‌ها:</strong> طراحی داده‌، سیستم‎های مدیریت داده، مراکز آموزشی.</p> 2021-09-11T10:12:18+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1819 وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد 2021-09-08T09:15:42+0430 Fataneh Ghorbanyjavadpour فتانه قربانی جوادپور ghorbani-f@ajums.ac.ir <p><strong>مقدمه</strong>: اندازه و شکل دندان‌ها به شدت تحت تأثیر عوامل ژنتیکی بوده و به علت اختلال در مراحل تمایز شکلی و بافتی تکامل جوانه‌ی دندانی، آنومالی‌ها ایجاد می‌شود و معمولاً در دندان‌های دائمی شایع‌تر از دندان‌های شیری است. شایع‌ترین مورد، پیدایش اختلال اندازه‌ی دندان، در ناحیه‌ی لترال اینسیزور فک بالا و پرمولرهای دوم هر دو فک است، موارد دیگر مانند فیوژن یا ژمیناسیون به نسبت کمتر شایع هستند. حدود 5 درصد مال‌اکلوژن‌ها، ناشی از عدم تناسب اندازه‌ی دندان‌های فک بالا و پایین نسبت به یکدیگر است. به دلیل ارتباط مستقیم بین دندان‌های شیری و دائمی، بررسی صحیح و به موقع شرایط دندان‌های شیری ضروری بوده و با مداخله‌ی به موقع در دوران دندان‌های مختلط و خارج کردن دندان شیری مالفورمه و هدایت رویشی سایر دندان‌ها ضمن ایجاد روابط اکلوزالی نرمال در بین دو فک از ایجاد یک مال‌اکلوژن پیچیده‌تر جلوگیری می‌شود.</p> <p><strong>معرفی مورد: </strong>بیمار مورد نظر، پسری 9 ساله در مقطع دندانی مختلط با علامت تأخیر رویش دندان لترال دائمی سمت راست فک پایین و نامرتبی دندان‌های قدامی فک بالا، پانزدهم مهرماه سال 1398 به بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>پس از تشکیل پرونده، مراحل قالب‌گیری از بیمار و تهیه‌ی رکوردهای تشخیصی مانند رادیوگرافی پانورامیک و فتوگرافی‌های داخل دهانی انجام شد و سپس دستور خارج کردن دندان شیری مالفورمه داده شد. در مرحله‌ی بعد با نصب بند روی مولرهای اول دائمی و قالب‌گیری مجدد، با تهیه و نصب لینگوال آرچ مناسب جهت حفظ فضای رویشی در ناحیه‌ی کانین دائمی پایین و جلوگیری از کلاپس لینگوالی دندان‌های قدامی و افزایش اوربایت بیمار درمان وی انجام گرفت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دندان شیری، اکلوژن دندانی.</p> 2021-08-31T13:10:58+0430 ##submission.copyrightStatement##