https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/issue/feed مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2021-07-31T11:39:29+0430 Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف jids@journalonweb.ir Open Journal Systems <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1670 مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ی‌ گچ دای‌استون GCو Adenta 2021-07-25T09:31:10+0430 Amin Khaleghi امین خالقی khaleghi10@yahoo.com Azam Pouryousof اعظم پوریوسف pouryousefazam@gmail.com Mohsen Hormozi محسن هرمزی Doctorhormozi@YAHOO.COM <p><strong>مقدمه: </strong>هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ گچ دای‌استون GC و Adenta بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>اين مطالعه از نوع تجربي- آزمايشگاهي و دارای دو گروه و هر گروه شامل 21 نمونه بود. آزمون تنظیم انبساط (Setting expansion) و مقاومت فشاری (Compresive strength) بر اساس دستورالعمل استاندارد 25 (American Dental Association) ADA (2013 :6873 ISO) و استاندارد شماره‌ی 2792 ایران (2013 :6873 ISO) صورت پذیرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون Independent t-test توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و در سطح معنی‌داری 0/05 انجام شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> از نظر میزان استحکام فشاری بین دو نمونه‌ی دای‌استون GC (Mpa 5/54 ± 47/61) و Adenta (Mpa 7/71 ± 44/39)، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/128 =p value ). همچنین از نظر میزان انبساط حین سخت شدن نیز بین دو نمونه‌ی دای‌استون GC (0/008 ± 0/07 درصد) و Adenta (0/001 ± 0/08 درصد) تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/173 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>نتایج مطالعه نشان داد که استحکام شکست فشاری و انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ گچ ‌دای‌استون GC و Adenta تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند و هر دو نمونه در شرایط استاندارد قرار داشتند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>گچ دندانی، خصوصیات مکانیکی، استحکام فشاری</p> 2021-06-26T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1671 بررسی تأثیر زمان و محیط نگهداری بر تغییرات ابعادی دو نوع رزین آکریلی GC و Reliance 2021-07-25T09:37:25+0430 Amin Khaleghi امین خالقی doctorhormozi@yahoo.com Malihe Taghizadeh ملیحه تقی‌زاده jids@dnt.mui.ac.ir Mohsen Hormozi محسن هرمزی doctorhormozi@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> هدف از اين مطالعه‌ی آزمايشگاهی، بررسي و مقايسه‌ی ميزان تغييرات ابعادی مشاهده شده در الگوهای آكريلي تحت تأثير زمان و محيط‌های مختلف نگهداری بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در اين مطالعه‌ی تجربي آزمايشگاهي، 28 نمونه‌ی اکریلی در 4 گروه بررسی شد. خمير حاصل از نمونه‌های اکریلی داخل قالب فلزي با ابعاد 3×5×1 سانتی‌متر قرار داده و پس از گذشت زمان سخت شدن (Setting time) با كم‌ترين تغيير شكل از قالب فلزي جدا شد. قطر نمونه‌ها به كمک كوليس ديجيتالي با دقت 0/01 ميلي‌متر اندازه‌گيري گرديد و در محيط‌ دماي اتاق ۲۲ درجه، محيط آب ۲۲ درجه، محيط خشک ۴ درجه و محيط آب ۴ درجه نگهداري شدند. ابعاد نمونه‌ها در هر چهار گروه، مجدداً در فواصل ۱، ۸، 24 و ۴۸ ساعت پس از پليمريزاسيون و خروج از قالب فلزي اندازه‌گيري شدند. آنالیز داده‌ها توسط آزمون ANOVA و در سطح معنی‌داری 0/05 انجام شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: یافته‌های مطالعه‌ی حاضر نشان داد که تغييرات ابعادي رزين آكريلي دورالي و GC در هر دو دماي 4 و 22 درجه در محيط خشک و مرطوب با گذشت زمان رو به كاهش است (0/05 &gt; p value). ميزان انقباض دو نوع رزین در دو دماي 4 و 22 درجه، در محيط خشک و مرطوب و در زمان‌هاي مختلف با يكديگر تفاوت آماري معني‌داري نداشتند (0/949 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> تغييرات ابعادي دو نوع رزين آكريلي دورالي و GC طي گذشت زمان روند رو به كاهش داشت، اما هيچ تفاوت آماري معني‌داري در دما و محيط نگهداري ديده نشد.&nbsp;</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> رزين اكريلي، رستوریشن دندانی، روش پست و کور</p> 2021-06-26T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1782 ارزیابی اثر اسانس آویشن و فلوکونازول بر تجمع کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوک موتانس بر روی دستگاه‌های متحرک ارتودنسی 2021-07-25T09:42:24+0430 Maryam Baharlooei مریم بهارلویی mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Mehdi Rafiei مهدی رفیعی mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Nasim Esnaashari نسیم اثناعشری dr.nasim106@gmail.com Ayda Rajaei آیدا رجایی aida221991@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> از آن‌جایی‌که وسایل متحرک ارتودنسی ممکن است به قارچ و باکتری آلوده شوند، نیاز به پاک‌سازی آن‌ها با مواد ضد عفونی‌کننده‌ی طبیعی و شیمیایی می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر بالینی اسانس آویشن و محلول فلوکونازول بر روی میزان کلونی‌های کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوک موتانس تجمع یافته روی پلاک متحرک ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 21 بیمار، که ریتینر پلاک فک بالا رابه صورت 24 ساعته استفاده می‌کردند، به سه گروه تقسیم شدند. یک گروه، هر شب پلاک را ابتدا با آب و صابون شستشو داده و سپس از فاصله‌ی 5 سانتی‌متری (4 بار از هر سمت) اسانس آویشن را روی سطوح پلاک اسپری نمودند. گروه دیگر پس از شستشوی پلاک، به شیوه‌ی قبلی و از همان فاصله محلول فلوکونازول را از تمامی جهات 4 بار اسپری می‌کردند. گروه شاهد، پلاک‌ها را هرشب فقط با آب و صابون شستشو می‌دادند. بعد از یک ماه پلاک‌ها و برای کشت میکروبی و بررسی مساحت هاله رشد کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک به آزمایشگاه فرستاده شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری Man-Withney، T-test تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> کاربرد عصاره‌ی آویشن باعث افزایش میانگین مساحت هاله مهار رشد (بدون رشد) کاندیدا آلبیکانس شد که به طور معنی‌دار نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (0/03 = p value). اثر فلوکونازول بر مساحت این هاله (هاله‌ی مهار رشد کاندیدا) نسبت به گروه شاهد معنی‌دار نبود (0/5 = p value). در گروه آویشن میانگین مساحت هاله‌ی عدم رشد استرپتوکوک نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌دار بیشتر بود (0/05 = p value). به دنبال استفاده از فلوکونازول، میانگین مساحت هاله عدم رشد استرپتوکوک موتانس نسبت به مشاهدات در گروه شاهد تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (0/071 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>در مقایسه با محلول فلوکونازول، عصاره آویشن در افزایش مهار هاله رشد کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس مؤثرتر عمل می‌کند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کاندیدا آلبیکنس، استرپتوکوک موتانس، پلاک ارتودنسی</p> 2021-06-26T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1735 بررسی تأثیر سفیدکننده و جرم‌گیر خانگی بر سختی و زبری سطحی بیس آکریلی پلاک‌های ارتودنسی 2021-07-25T09:45:46+0430 Saeed Noorollahian سعید نوراللهیان vahidmojiri93@gmail.com Farinaz Shirban فریناز شیربان vahidmojiri93@gmail.com Vahid Mojiri وحید مجیری vahidmojiri93@gmail.com <p><strong>مقدمه</strong>: استفاده‌ی روزمره از پلاک ارتودنسی در دهان، امکان تجمع میکروب‌ها را افزایش داده و بـا عملکـرد تمیز شدن خود به خود دهان تداخل دارد. هر چند تکنیک‌های مختلفی برای تمیز کردن وسایل ارتودنسی متحرک ارائه شده است، اما در مورد استفاده از روشی ایمن که خصوصیات فیزیکی دستگاه را حفظ کند، اتفاق نظر وجود ندارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از اسید هیدروکلریک 10 درصد (جهت برداشتن رسوبات کانی) و هیپوکلریت سدیم 5/25 درصد (جهت حذف مواد آلی و تغییر رنگ‌ها) بر روی سختی و زبری سطحی آکریل پلاک‌های متحرک ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: ااین مطالعه‌ی مقطعی- آزمایشگاهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و صنعتی اصفهان انجام شد. در این مطالعه با استفاده از آکریل‌های خود سخت‌شونده‌ی ارتوکریل و آکروپارس، 80 قطعه‌ی آکریلی به ابعاد 3 × 10 × 12 میلی‌متر تهیه شد. سپس هر کدام به طور تصادفی به 4 گروه 20تایی تقسیم شدند.گروه اول شامل 15 دقیقه مغروق‌سازی در هیپوکلریت سدیم و 15 دقیقه در هیدروکلریک اسید،گروه دوم شامل دو بار فرایند مشابه گروه اول، گروه سوم شامل سه بار فرایند مشابه گروه اول و گروه چهارم یا شاهد، بدون مغروق‌سازی می‌باشد. سپس زبری سطحی و سختی نمونه‌ها مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون Two-Way ANOVA و در سطح معنی‌داری 0/05 استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: دفعات مغروق‌سازی، تأثیر معنی‌داری بر سختی (0/958 = p value) و زبری سطحی (0/657 = p value)گروه‌های مختلف نداشت. سختی سطح بین دو نوع آکریل تفاوت معنی‌داری نداشت (0/077 = p value) ولی زبری سطحی گروه‌های آکروپارس به میزان معنی‌داری بالاتر از ارتوکریل بود (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: 15 دقیقه مغروق‌سازی در اسید هیدروکلریک 10 درصد و متعاقب آن 15 دقیقه هیپوکلریت سدیم 5/25 درصد و 3 بار تکرار این فرایند اثر معنی‌داری بر سختی و زبری سطحی آکریل خود سخت‌شونده‌ی ارتودنسی نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: پلاک ارتودنسی، اسید هیدروکلریک، هیپوکلریت سدیم، سختی</p> 2021-06-26T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1691 بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی نانوذرات اکسید روی و نقره علیه کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس در رزین اکریل‌های بیس دنچر 2021-07-25T09:49:09+0430 Amin Khaleghi امین خالقی aminkhaleghi@gmail.com Amin Archin امین ارچین aminkhaleghi@gmail.com Mojtaba Azarian Borujeni مجتبی آذریان بروجنی aminkhaleghi@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> اين مطالعه با هدف بررسي خاصيت ضد باكتريايي و ضد قارچي حاصل از افزودن نانوذرات اکسید نقره و اکسید روی به رزین اکریلی بیس دنچر انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در اين مطالعه‌ی تجربی- آزمايشگاهی تعداد 120 نمونه بررسي گرديد. پودر ساخت بیس دنچر پلی‌متیل متاکریلات (Ivoclar vivadent, Lichenstein SR Triplex Hot) Ivoclar &nbsp;با ذرات (تقریباً کروی، اندازه‌ی: 10-30 نانومتر، خلوص 99 درصد) و نقره Ag (کروی، اندازه‌ی: 20 نانومتر، خلوص 99/99 درصد) با درصد وزنی 5/، 1، 2 و 5 درون دستگاه اولتراسونیک برای به دست آوردن یک ترکیب هموژن به خوبی مخلوط شدند. میکروارگانیسم‌های مورد مطالعه در این پژوهش، کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس بود. ميزان رشد ميكروارگانيسم‌ها توسط دستگاه اسپكتروفتومتر بر اساس كدورت‌سنجي اندازه‌گيري شد و خوانش در 600 نانومتر انجام گرفت. داده‌ها توسط آزمون‌های ANOVA &nbsp;One wayو Tukey post hoc انجام گردید. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> افزودن نانوذرات نقره و اکسید روی به رزین آکریلی باعث کاهش رشد کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس گردید به طوری که حتی غلظت 5/0 درصد وزنی نانوذرات هم باعث کاهش معنی‌دار رشد میکروارگانیسم‌ها شد (05/0 &gt;p value ). مهار کامل رشد در هر دو زمان 24 ساعت و 48 ساعت در غلظت 5 درصد بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> افزودن نانوذرات اکسید نقره و اکسید روی به رزین اکریلی بیس دنچر، باعث كاهش رشد ميكروارگانيسم‌ها مي‌گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> رزین اکریلی، دنچر استوماتیت، كانديدا آلبيكانس، استرپتوكوكوس موتانس</p> 2021-06-26T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1667 بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی تاج انسیزورها و مولرهای اول فک پایین با تاج کانین‌ها و پرمولرهای فک بالا و پایین جهت آنالیز فضا 2021-07-25T09:54:21+0430 Shabnam Yazdani شبنم یزدانی dr.nasim106@gmail.com Nasim Esnaashari نسیم اثناعشری dr.nasim106@gmail.com Mehdi Rafie مهدی رفیعی mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Negah Bazghaleh نگاه بازقلعه negah.bazghaleh@gmail.com <p><strong>مقدمه: </strong>یکی از ساده‌ترین روش‌های پیش‌بینی عرض مزیودیستالی دندان‌های دائمی کانین و پرمولر، استفاده از معادله‌ی تاناکا جانسون است، ولی اندازه‌ی دندان‌ها در نژادهای مختلف باهم تفاوت دارد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی انسیزورها و مولرهای اول مندیبل با عرض مزیودیستالی کانین و پرمولر‌های فک بالا و پایین و تعیین میزان اعتبار معادله‌ی تاناکا جانسون بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در اين مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 200 جفت كست دنداني افراد 12-25 سال انتخاب شد و بیشترین عرض مزیودیستالی تاج دندان‌های کانین و پرمولرهای هر فک و انسیزورها و مولرهای اول فک مندیبل به وسیله‌ی کولیس دیجیتالی با دقت 0/01 اندازه‌گیری شد. به منظور تحلیل نتایج از آنالیزهای آماری Regression، -test t و ضریب همبستگی Pearson استفاده شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> تفاوت آماری معنی‌داری بین عرض واقعی و معادله‌ی تاناکا جانسون در گروه مورد مطالعه وجود داشت (0/001 &gt; p value). همچنین با استفاده از آزمون Regression، یک معادله‌ی خطی جدید جهت پیش‌بینی عرض مزیودیستالی کانین و پرمولرهای دو فک، بر اساس عرض مزیودیستالی انسیزورها و مولرهای اول فک پایین به دست آمد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> فرمول تاناکا جانسون، در جمعیت مورد مطالعه از لحاظ آماری قابل کاربرد نیست، زیرا اندازه‌گیری‌ها در فک بالا را کمی بیشتر و در فک پایین را کمی کمتر، برآورد کرد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> ارتودنسی، دوره‌ی دندانی مختلط، اینسیزور</p> 2021-06-26T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1773 بررسی مقایسه‌ای میزان تأثیر درمانی لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی 2021-07-25T09:57:56+0430 Roya Cheshmavar رویا چشم‌آور Mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Mehdi Rafiei مهدی رفیعی mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Shirin Zahra Farhad شیرین زهرا فرهاد Mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Alireza Omrani علیرضا عمرانی mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Bizhan Tadbiri بیژن تدبیری dr.bijantadbiri@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> قرارگیری جداسازهای ارتودنسی، منجر به درد و ناراحتی در بیماران می‌شود. مصرف ضد دردها برای کاهش این درد، همراه با عوارض جانبی بوده است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، بر روی 30 بیمار با محدوده‌ی سنی 15-35 سال که نیازمند قرارگیری جداساز بر روی مولر اول ماگزیلای سمت راست بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه لیزر و دارونما قرار گرفتند. نمونه‌گیری از مایع شیار لثه‌ای در روزهای 0، 3 و 5 در هر دو گروه انجام شد. تابش لیزر، در روزهای 2 و 4 انجام گردید، در گروه دارونما، دستگاه به شکل خاموش مورد استفاده قرار گرفت. میزان درد نیز به وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی VAS (Visual Analogue Scale) به صورت روزانه توسط بیماران ثبت گردید. داده‌ها با آزمون‌های t-test و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>میزان درد در گروه لیزر، نسبت به گروه دارونما، بیشتر بود، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/067 = p value). سطح نیتریک اکساید در گروه لیزر نسبت به گروه دارونما کاهش بیشتری داشت اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/286 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>تأثیر لیزر کم توان بر کاهش میزان درد ایجاد شده بعد از قرارگیری سپریتور، بسیار کم بوده و از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: لیزر، نیتریک اکساید، ارتودنسی</p> 2021-06-26T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1831 بررسی هزینه‌های تروماهای فک و صورت در بیمارستان شهید رجایی شیراز 2021-07-25T10:07:13+0430 Ehsan Aliabadi احسان علی‌آبادی aliabadie@sums.ac.ir Nima Jalali نیما جلالی aliabadie@sums.ac.ir <p><strong>مقدمه: </strong>حوادث، یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و ناتوانی در جوامع مختلف می‌باشد. یکی از عوارض شایع تصادف با وسایل نقیله و دیگر حوادث، شکستگی در ناحیه‌ی فک و صورت است که علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که برای بیمار ایجاد می‌کند، موجب تحمیل هزینه‌های زیادی به سیستم درمانی کشورها می‌شود. از این رو هدف از این مطالعه، بررسی تحلیلی بار مالی تروماهای فک و صورت در شیراز با در نظر گرفتن متغیرهای دموگرافیک بود.&nbsp;</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، تعداد 200 پرونده از بیمارانی که با ترومای ناحیه‌ی فک و صورت در بیمارستان شهید رجائی شهر شیراز طی سال‌های 1397 تا 1398 بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. هزینه‌ی بخش‌های مختلف درمانی، مکانیسم تروما به علاوه خصوصیات دموگرافیک (سن و جنس) برای هر بیمار ثبت شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی آنالیز شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>از 200 بیمار بستری شده به علت آسیب فک و صورت، تعداد 40 نفر (20 درصد) زن و 160 نفر (80 درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران 39/9 سال بود. شایع‌ترین علت تروما، تصادف (81/5 درصد) و میانگین هزینه‌ها 89272763 ریال به ازای هر نفر بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داده است که سالیانه، هزینه‌های گزافی برای درمان بیماران تصادفی که دچار شکستگی فک و صورت می‌شوند، صرف می‌گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>آسیب‌های فک و صورت، هزینه‌ها، سوانح</p> 2021-06-26T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1838 مقایسه‌ی بین لیزر کم‌توان و کرم آسیکلوویر 5٪ در درمان تب‌خال لب 2021-07-25T10:11:09+0430 Parisa Hajian پریسا حاجیان H.Parisa_88@yahoo.com Amir Mansour Shirani امیر منصور شیرانی am_shirani@yahoo.com Maryam Khosravi مریم خسروی khosravi.mari@yahoo.com <p><strong>مقدمه: </strong>تب‌خال لبی عودکننده، یک عفونت شایع است که در 20 تا 40 درصد جمعیت دیده می‌شود و خطر انتقال عفونت در حین درمان دندان‌پزشکی هم دارد. راه‌های درمانی متعددی برای آن مطرح است. در این مطالعه به مقایسه‌ی درمان با لیزر و آسیکلوویر موضعی پرداخته شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه به‌ صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور در بخش بیماری‌های دهان، فک و صورت دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در دوره‌ی یک‌ساله‌ 1393-1394 صورت گرفت. تعداد 30 بیمار دچار عفونت هرپس لیبالیس، به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. بیماران در گروه لیزر به‌ صورت سه جلسه‌ی یک روز در میان با لیزر دیود با طول ‌موج nm 660، توان &nbsp;mW100، دوز J/cm<sup>2</sup> 4 با تابش پیوسته و غیر تماسی با فاصله‌ی &nbsp;mm1 به مدت 40 ثانیه تحت تابش قرار گرفتند. بیماران در گروه دارویی با کرم آسیلکوویر 5 درصد موضعی به‌ صورت پنج بار در روز، درمان شدند. در هر دو گروه، تغییرات شدت درد، تغییر ابعاد ضایعات طی دوره‌ی درمانی و همچنین مدت ‌زمان بهبودی کامل ثبت گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با آزمون‌های آماری T-test و Repeated Measures ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> گروه لیزر در مقایسه با گروه آسیکلوویر موضعی، کاهش معنی‌دار در میانگین مدت ‌زمان رهایی از درد (0/001 &lt; p value) و مدت زمان بهبودی (0/001 &gt; p value) و میانگین ابعاد ضایعات 2 روز پس از درمان (0/03 = p value) و 4 روز پس از درمان (0/003 = p value) داشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>طبق یافته‌های به ‌دست ‌آمده، لیزر 660 نانومتر در مقایسه با کرم آسیکلوویر، در برطرف شدن درد و کاهش ابعاد ضایعات و مدت ‌زمان بهبودی، مؤثرتر بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>تب‌خال لبی، درمان لیزر کم‌توان، آسیکلوویر</p> 2021-06-26T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1854 تأثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین 2021-07-25T10:19:27+0430 Negin Karimi نگین کریمی yamin.haghani@khuisf.ac.ir Behnam Khorrami بهنام خرمی yamin.haghani@khuisf.ac.ir Reza Nezhadnasrollah رضا نژادنصراله yamin.haghani@khuisf.ac.ir Yamin Haghani یامین حقانی yamin.haghani@khuisf.ac.ir <p><strong>مقدمه</strong>: این مطالعه بررسی اثر کاربرد موضعی پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم بافت نرم بعد از جراحی دندان عقل نهفته‌ی نسج نرم فک پایین را هدف قرار داده است.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی یک‌سوکور، تعداد 30 بیمار که نیاز به جراحی دندان عقل نهفته‌ی نسج نرم فک پایین داشتند، از بین مراجعه‌کنندگان به بخش جراحی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1394 انتخاب شدند. بیماران به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم گردیدند.</p> <p>در گروه آزمون، بعد از جراحی دندان عقل، در ساکت دندان PRP (Platelet-rich plasma) قرار داده شد در حالی که گروه شاهد هیچ دریافت نکرد. شدت درد، مدت زمان خون‌ریزی، میزان باز شدن دهان، درای ساکت، بازشدگی زخم، شدت تورم و رنگ مخاط ناحیه‌ی تحت جراحی بررسی شدند. داده‌ها با آزمون‌های آماری t-test، Mann-Whitney وFisher &nbsp;تجزیه و تحلیل شدند (05/0 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: میانگین نمره‌ی شدت درد در روز سوم بعد از جراحی و فراوانی بازشدگی زخم در روز هفتم بعد از جراحی در گروه آزمایش به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (0/001 &gt; p value). میانگین مدت زمان خون‌ریزی در روز سوم بعد از جراحی، اگرچه در گروه آزمایش کمتر از گروه شاهد بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود (0/59 = p value). میزان بروز درای ساکت در روز هفتم و میانگین میزان باز شدن دهان در روزهای سوم و هفتم بعد از جراحی نیز بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشتند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: استفاده از PRP موضعی، اثر مفیدی روی بهبود ترمیم ساکت دندان، بعد از جراحی مولر سوم داشت. بر خلاف گروه شاخص، گروه تحت نظر با PRP کاهش درد و ترمیم بهتری را در بافت نرم ثبت کردند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>پلاسمای غنی از پلاکت، مولر سوم، ترمیم زخم.</p> 2021-06-26T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1739 بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوس‌های تقویت شده به روش سینوس لیفت پنجره‌ی جانبی 2021-07-25T11:08:50+0430 Yadollah Soleimani Shayesteh یداله سلیمانی شایسته dentarticles@gmail.com Mehrdad Panjnoosh مهرداد پنج نوش dentarticles@gmail.com Ahmadreza Shamshiri احمدرضا شمشیری dentarticles@gmail.com Amin Khalilnejad امین خلیل‌نژاد dentarticles@gmail.com Mojtaba Bayani مجتبی بیانی dentarticles@gmail.com محمد مهدی پنجعلی زاده ddsmehdimohamadi@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> یکی از درمان‌های کارآمد و تضمین شده‌ی مورد استفاده برای بیماران بی‌دندانی که دچار آتروفی شدید ریج بی‌دندان هستند، استفاده از روش بالا بردن سینوس و کاشت ایمپلنت دندانی می‌باشد. این مطالعه، بررسی تغییرات ابعاد ماده‌ی پیوند استخوانی به کار رفته برای تقویت سینوس ماگزیلاری در بیماران کاندید کاشت ایمپلنت در قوس خلفی خارجی فک بالا، در بازه‌ی زمانی پس از عمل جراحی کاشت پیوند و 6 ماه پس از آن را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی تعداد 12 بیمار بی‌دندان به روش Lateral window open sinus lift و با استفاده از مواد پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت مورد پیوند استخوانی قرار گرفتند. تصویربرداری CBCT (Cone beam computed tomography) از ناحیه‌ی پیوند، پس از عمل جراحی و 6 ماه پس از آن برای بررسی تغییرات ابعاد ماده‌ی پیوندی انجام شد. داده‌های آماری توسط آزمون Paired t-test آنالیز و سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین کاهش ابعاد ماده‌ی پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت پس از گذشت 6 ماه از پیوند، در راستای ارتفاع، طول و ضخامت به ترتیب 2/99، 2/37 و 1/72 میلی‌متر برآورد شد (0/002 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با مقایسه‌ی نتایج به دست آمده در این مطالعه با تحقیقات و مقالات مشابه، می‌توان چنین ادعا کرد که تغییرات ماده‌ی پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت، 6 ماه پس از پیوند هم از نظر ابعاد و هم از نظر از دست‌رفتگی حجم در طیف متوسط تا قابل قبول قرار می‌گیرد و میزان استخوان مطلوب برای کاشت ایمپلنت را فراهم می‌آورد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> سینوس ماگزیلا، آگمنتیشن کف سینوس، پیوند استخوان آلوئول</p> 2021-06-27T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1808 بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ 2021-07-31T11:37:51+0430 Masih Majlesi مسیح مجلسی Dr.leila.najafzade@gmail.com Hajar Atarzadeh هاجر عطارزاده dr.leila.najafzade@gmail.com Arash Ghodousi آرش قدوسی dr.leila.najafzade@gmail.com Leila Najafzadeh لیلا نجف‌زاده dr.leila.najafzade@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> خطای پزشکی، شامل درمانی است که با استانداردهای تأیید شده در علم پزشکی مطابقت نداشته و سبب وارد شدن آسیب به بیمار می‌شود.&nbsp; این مطالعه، بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان را هدف قرار داده است.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی، مقطعی و گذشته‌نگر، تعداد 688 پرونده که اطلاعات و مدارک آن‌ها در سازمان نظام پزشکی استان اصفهان در سال‌های 1387 تا 1397 وجود داشت، بررسی شد. در کل، 14 مورد از موارد شکایات که در حیطه‌ی دندان‌پزشکی کودکان بودند، شناسایی شدند و اطلاعات مورد نظر از پرونده‌ها استخراج شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>تعداد شکایات در سال‌های 1387-1389، 1392، 1394و 1395 یک مورد، سال‌های 1390، 1391 و 1393، دو مورد و در سال‌های 1396 و 1397 عدم گزارش بود. 5 مورد، قصور دندان‌پزشکی تشخیص داده شد. 5 مورد، عدم قصور و 2 مورد، رضایت شاکی جلب و 2 مورد هم بایگانی شد. 29 درصد آن‌ها دندان‌پزشک متخصص کودکان و 50 درصد، دندان‌پزشک عمومی بودند که 2 مورد از 4 مورد شکایات از متخصصین کودکان، قصور تشخیص داده شد و 3 مورد از 7 مورد شکایات از دندان‌پزشکان عمومی در حیطه‌ی کودکان، قصور تشخیص داده شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> نتایج این مطالعه حاکی از فراوانی کم در قصور دندان‌پزشکی کودکان توسط دندان‌پزشکان شاغل در استان اصفهان بود و آگاه بودن دندان‌پزشکان به محدودیت‌های مهارتی و حرفه‌ای خود و ارجاع بیمار در صورت لزوم به متخصص می‌تواند درصد بالایی از مشکلات بعدی که منجر به شکایت از دندان‌پزشک می‌شود را حل نماید.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دندان‌پزشکی قانونی، دندان‌پزشکی کودکان</p> 2021-06-27T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1805 مروری بر اسکنرهای داخل و خارج دهانی در سیستم قالب‌گیری دیجیتال در دندان‌پزشکی 2021-07-31T11:39:29+0430 Mahsa Abbasi مهسا عباسی negin.aminianpour@gmail.com Behnaz Ebadian بهناز عبادیان negin.aminianpour@gmail.com Negin Aminianpour نگین امینیان پور neginaminianpour@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> ابزارهای قالب‌گیری دیجیتال، جایگزینی برای مواد قالب‌گیری قدیمی هستند و در سال‌های اخیر به طور چشمگیری توسعه یافته‌اند. این سیستم‌ها به طور کلی شامل دو نوع اسکنر می‌باشد: اسکنرهای مستقیم و غیرمستقیم. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی این دو نوع اسکنر بود.</p> <p><strong>شرح مقاله:</strong> در این مطالعه‌ی مروری، داده‌ها با بررسی 40 مقاله در رابطه با دقت ابعادی، توانایی ترکیب اسکن‌ها و گپ اینترنال و مارژینال برای مقایسه‌ی اسکنرهای مستقیم و غیرمستقیم جمع‌آوری شد. این مقالات از پایگاه‌های Medline، ISI و Scopus و بین سال‌های 2010 تا 2020 با استفاده از کلمات کلیدی زیر بازیابی شدند: Intraoral Scanner، Lab Scanner،Marginal Gap ، Internal Gap و Accuracy Rate.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> اسکنرهای مستقیم، منجر به گپ مارژینال و اینترنال کمتری شدند، در حالی که اسکنرهای غیرمستقیم به دلیل توانایی ترکیب اسکن‌ها در دندان‌های آماده شده در نیم فک و قوس کامل، انحراف کم‌تری داشتند. از نظر دقت ابعادی، نتایج مطالعات متفاوت بود، اما مطالعات بالینی به برتری اسکنرهای غیرمستقیم اشاره داشتند. نتایج هر دو نوع اسکنر از نظر بالینی قابل قبول بودند. پیشنهاد می‌شود که نوع اسکنر بسته به شرایط مانند ابعاد ناحیه‌ی مورد نظر، زمان مورد نیاز، راحتی عمل و غیره انتخاب شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> قالب‌گیری دندانی، تطابق مارژینال دندانی، تطابق داخلی دندانی</p> 2021-06-27T00:00:00+0430 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1812 مقایسه‌ی ملیسا آفیسینالیس با آسیکلوویرو (دارونما) بر هرپس لبیالیس (مرور نظام‌مند) 2021-07-25T11:47:48+0430 Zahra Golestannejad زهرا گلستان‌نژاد Dr-zgolestan@yahoo.com Faezeh Khozeimeh فائزه خزیمه Khozeimeh@dnt.mui.ac.ir Navid Mojtahedi نوید مجتهدی Navid.mojtahedi.nm@gmail.com Fatemeh Abbasi فاطمه عباسی f.abbasi@dnt.mui.ac.ir Zahra Seyedmoalemi زهرا سیدمعلمی zahraseyedmoalemi@yahoo.com <p><strong>مقدمه</strong>: با توجه به عدم اثر قطعی داروهای آنتی‌نوکلئوزیدی بر بهبود ضایعات هرپس راجعه‌ی لبیال، داروهای گیاهی از جمله ملیسا به عنوان&nbsp;یکی از درمان‌های مطرح برای بهبود این ضایعات می‌باشد. نتایج متفاوت و متناقضی از مطالعات کلینیکی اثربخشی ملیسا بر تبخال منتج گردیده، به همین دلیل این مطالعه با رویکردی نظام‌مند، بررسی مطالعات کلینیکی تأثیر گیاه ملیسا در مقایسه با آسیکلوویر یا دارونما در بهبود هرپس راجعه‌ی لبیال را هدف قرار داده است</p> <p><strong>شرح</strong><strong> مقاله</strong>: مقالات کارآزمایی بالینی کنترل شده به زبان‌های فارسی و انگلیسی که&nbsp;تأثیر ملیسا در مقایسه با آسیکلوویر و یا دارونما را بر بهبود ضایعات هرپس راجعه لبیال بررسی کرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی شامل پایگاه جهاد دانشگاهی SID، پایگاه سیویلیکا، کتابخانه پزشکی و پایان‌نامه‌های علوم پزشکی ایران و پایگاه‌های&nbsp;انگلیسی شامل PubMed، Google Scholar، Proquest در بازه‌ی زمانی از سال 1990 تا 2018 با استفاده از استراتژی از پیش طراحی شده جستجو شدند. ارزیابی کیفیت مطالعات با چک‌لیست Consort 2010&nbsp;انجام شد. معیارهای خروج از مطالعه شامل مشترک بودن مقاله در هر دو جستجوی فارسی و انگلیسی و حذف یکی از آن‌ها، مطالعات in vitro&nbsp;و مطالعات فاقد نمره‌ی مطلوب با چک‌لیست Consort بود.</p> <p>از 955 مقاله، در نهایت 3 مقاله با در یافت نمره‌ی بالای 7 از چک‌لیست Consort 2010 وارد مطالعه شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. 2 مقاله به صورت انگلیسی و 1 مقاله به زبان فارسی بود. با توجه به مطالعه‌ی حاضر ملیسا نسبت به آسیکلوویر و دارونما در کاهش درد و اندازه زخم و بهبودي مؤثرتر بود ولی در کاهش التهاب واریتم ضایعه تفاوت چندانی نداشت. تجویز هیچ کدام با عوارض جانبی همراه نبود.</p> <p><strong>بحث</strong><strong> و نتیجه گیری</strong>: ملیسا نسبت به آسیکلوویر و دارونما در کاهش درد و اندازه‌ی زخم و بهبودي مؤثرتر بوده ولی در کاهش التهاب واریتم ضایعه تفاوت چندانی نداشته است.</p> <p><strong>کل</strong><strong>ی</strong><strong>د</strong><strong> واژه‌ها</strong>: کار آزمایی بالینی تصادفی، هرپس راجعه‌ی لبیال، ملیسا (Melissa Officinalis)، مرور نظام‌مند</p> 2021-06-27T12:04:50+0430 ##submission.copyrightStatement##