https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/issue/feed مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2023-03-11T12:57:18+0330 Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف jids@dnt.mui.ac.ir Open Journal Systems <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1959 بررسی ارتباط موقعیت مولر سوم مندیبل با ابعاد عمودی مختلف اسکلت صورت بر روی تصاویر پانورامیک در مراجعه‌کنندگان به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) 2023-03-11T12:22:12+0330 Fatemeh Eskandari فاطمه اسکندری dr.nasim106@gmail.com Nasim Esnaashari نسیم اثنی عشری dr.nasim106@gmail.com Roshanak Ghaffari روشنک غفاری dr.nasim106@gmail.com Seyedeh Leila Mousavizadeh Mobarakeh سیده لیلی موسوی‌‌‌زاده مبارکه dr.nasim106@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> با توجه به افزایش شیوع نهفتگی مولر سوم و عوارض آن و وجود اختلاف نظر در رابطه با عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی نهفتگی این دندان، هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط موقعیت مولر سوم مندیبل با ابعاد عمودی مختلف اسکلت صورت بر روی تصاویر پانورامیک بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تصاویر پانورامیک و لترال سفالومتریک 130 بیمار مراجعه‌کننده به کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1398 بررسی شدند. برای تعیین انواع اسکلت صورت از زاویه‌ی پلن مندیبولار، ایندکس جارابک و زاویه‌ی وای اکسس استفاده شد. در این پژوهش 26 نفر با فرم short face، 40 نفر با فرم normal face و 44 نفر با فرم long face بررسی شدند. زاویه‌ی β برای تعیین زاویه‌ی رویش مولر سوم مندیبل اندازه‌گیری شد. الگو و سطح رویش مولر بر اساس سیستم <br> Per pell و Gregory و Winter طبقه‌بندی شد. داده‌ها توسط آزمون Chi- square تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:&nbsp;</strong>در توزیع فراوانی الگوی رویش بین سه فرم صورت در سمت چپ فک، تفاوت معنی‌داری وجود داشت <br> (0/048 = p value) ولی در سمت راست فک، تفاوت معنی‌دار نبود (0/11 = p value). توزیع فراوانی سطح رویش در سمت راست فک بین فرم‌های مختلف صورت تفاوت معنی‌داری نداشت (0/49 = p value)، اما در سمت چپ فک اختلاف معنی‌دار بین سه فرم صورت وجود داشت (0/049 = p value). توزیع فراوانی وضعیت نهفتگی مولر سوم مندیبل بین سه فرم صورت اختلاف معنی‌داری داشت (0/03 = p value). توزیع فراوانی زاویه‌ی رویش در سمت راست فک (0/25 = p value) و در سمت چپ فک (0/15 = p value) بین سه فرم صورت اختلاف معنی‌داری نداشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> شیوع نهفتگی در افراد Long face بیشتر از دو گروه دیگر بود. شیوع سطح و الگوی رویش مولر سوم تنها در یک سمت فک (سمت چپ) بین سه فرم صورت اختلاف معنی‌داری داشت. بین فراوانی زاویه‌ی رویش و انواع فرم اسکلت صورت در هر دو سمت فک تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.</p> <p><strong>کلیدواژه ها:&nbsp;</strong>اسکلت؛ بعد عمودی؛ مندیبل؛ مولر سوم؛ نهفتگی.</p> 2022-12-21T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1978 بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی‌حسی مپیواکائین هیدروکلراید 3 درصد با محلول پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین 2023-03-11T12:24:51+0330 Ehsan Aliabadi احسان علی آبادی aliabadie@sums.ac.ir Ahmad Homayoon احمد همایون aliabadie@sums.ac.ir Hamidreza Eftekharian حمیدرضا افتخارییان aliabadie@sums.ac.ir <p><strong>مقدمه</strong>: با توجه به اهمیت استفاده از داروهای بی‌حسی در بیماران با فشارخون بالا، این مطالعه به منظور مقایسه‌ی تأثیر مپیواکائین 3 درصد و پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین بر تغییرات همودینامیک بعد از تزریق بلاک عصب آلوئولار تحتانی انجام گرفت تا به دندان‌پزشکان در انتخاب محلول‌های بی‌حسی جهت بیماران با فشارخون بالا با در نظر گرفتن اثرات همودینامیک آن‌ها به منظور فراهم کردن ایمنی بیماران کمک کند.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه که یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه‌ی کور بود، 32 بیمار مراجعه‌کننده به بخش جراحی فک و صورت دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شیراز در سال 1399 به دو گروه 16 نفره تقسیم شدند. در گروه اول، تزریق بلاک عصب آلوئولار تحتانی با مپیواکائین 3 درصد و در گروه دیگر با پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین صورت گرفت. سپس از بیماران فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون در 4 زمان قبل از تزریق، بلافاصله بعد از تزریق و 10 دقیقه پس از تزریق و 30 دقیقه پس از درآوردن دندان گرفته و ثبت شد و با آزمون آماری ANOVA و T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> بین دو گروه مپیواکائین و پریلوکائین، اختلاف معنی‌داری در تغییرات فشارخون سیستولی، دیاستولی، نبض و درصد اشباع اکسیژن خون قبل از تزریق بلاک عصب آلوئولار تحتانی، بلافاصله پس از تزریق و 10 دقیقه بعد از تزریق و 30 دقیقه پس از در آوردن دندان وجود نداشت. اما در هر گروه به طور مستقل طی زمان‌های مختلف، فشارخون سیستولی و دیاستولی، تعداد ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون به طور معنی‌داری تغییر پیدا کرده بود. همچنین مپیواکائین باعث یک افزایش معنی‌دار آماری در فشارخون سیستولی بلافاصله پس از تزریق شده بود، اما بر خلاف آن، پریلوکائین به اضافه‌ی فلی‌پرسین این چنین نبود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: بنابر یافته‌های مطالعه، پریلوکائین به اضافه‌ی فلی‌پرسین در مقایسه با مپیواکائین برای بی‌حسی موضعی در بیماران با فشارخون بالا توصیه می‌شود.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها:</strong> مپیواکائین؛ پریلوکائین؛ فلی‌پرسین؛ تغییرات همودینامیک.</p> 2022-12-21T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1682 اثر داروهای مایع خوراکی در کودکان بر قدرت باند برشی کامپوزیت در دندان‌های شیری 2023-03-11T12:29:52+0330 Sara Fotoohi Ashin سارا فتوحی عشین sarafotoohiiii@gmail.com Davoud Ghasemi Toodeshkchooie قاسمی تودشکچویی sarafotoohiiii@gmail.com Mehrdad Barekatein مهرداد برکتین mehrbarekat@gmail.com <p><strong>مقدمه</strong>: با توجه به شیوع مصرف داروهای مایع خوراکی در کودکان و با توجه به این‌که در مطالعات متعدد مشخص شده که داروهای مایع کودکان بر ساختار مینای دندان مؤثر هستند و باندینگ کامپوزیت وابسته به ساختار مینا است، لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر داروهای مایع خوراکی مورد استفاده در کودکان بر قدرت باند کامپوزیت با مینای دندان کانین شیری بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها</strong>: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 90 دندان کانین شیری به 9 گروه (8 گروه دارو و 1 گروه شاهد) تقسیم شدند. هر گروه 10تایی از دندان‌ها 3 بار در روز به مدت 1 دقیقه در 10 میلی‌لیتر از داروی مورد نظر غوطه‌ور شدند. بعد از 7 و 14 روز، 5 دندان از هر گروه با کامپوزیت باند شده و استحکام باند برشی آن‌ها اندازه‌گیری شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری ANOVA، Paired T- test و Pearson استفاده و سطح معنی‌داری 0/05 = α در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته ها</strong>: در همه‌ی گروه‌ها در مقایسه با گروه شاهد میانگین استحکام باند برشی در هفته‌ی اول و دوم تفاوت معنی‌داری نداشت (0/05 &lt; p value). همچنین بین میانگین استحکام باند برشی کامپوزیت در هیچ یک از 8 گروه در هفته‌های اول و دوم اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: بر اساس این مطالعه، استفاده‌ی کوتاه‌مدت از داروهای مورد بررسی باعث ایجاد تغییرات معنی‌دار در استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا نگردید.</p> <p><strong>کلیدواژه ها:</strong> دندان شیری؛ استحکام برشی؛ رزین کامپوزیت. </p> 2022-12-21T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1963 ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت در مقایسه با درمان ریشه 2023-03-11T12:31:51+0330 Golnoush Momeni گلنوش مومنی dr_ehsanrafiei@yahoo.com Ehsan Rafiei احسان رفیعی dr_ehsanrafiei@yahoo.com Parisa Ranjbarian پریسا رنجبریان dr_ehsanrafiei@yahoo.com Sajad Babaei سجاد بابایی dr_ehsanrafiei@yahoo.com <p><strong>مقدمه:&nbsp;</strong>تصمیم‌گیری درباره‌ی نگهداری دندان با انجام درمان ریشه یا کشیدن دندان و درمان ایمپلنت یک تصمیم بالینی است و نیازمند ارزیابی دقیق عواملی است که درمان نهایی و کیفیت زندگی بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت تک دندان در مقایسه با درمان ریشه بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه از نوع تحلیلی- مقطعي است و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان 80 بیمار مراجعه‌کننده به دانشكده‌ی دندان‌پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی واحد &nbsp;اصفهان (خوراسگان) در سال 1399-1400 را در دو گروه (اندو و ایمپلنت) که در یک سال اخیر سابقه‌ی درمان ریشه در دندان‌های پیشین و یا سابقه‌ی ایمپلنت تک‌دندان قدامی و گذاشتن پروتز آن را داشته‌اند با استفاده از پرسشنامه‌ی (Oral Health Impact Profile- 12) OHIP-12 بررسی می‌کند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون Shapiro-Wilk و <br> test Independent sample T- در سطح خطای 0/05 درصد مورد بررسی قرار گرفت (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>يافته‌ها: </strong>امیانگین نمره‌ی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیمار پس از ایمپلنت تک دندان (16/95) و درمان ریشه‌ی دندان (16/83) بود و تمامی متغیرهای مورد بررسی بیش از حد متوسط به دست آمد. اختلاف معنی‌داری بین نوع درمان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مشاهده نشد (0/885 = p value). اختلاف بین جنسیت بیماران و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در درمان ایمپلنت معنی‌دار مشاهده شد (0/036 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> میزان کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت تک دندان در مقایسه با درمان ریشه در بیماران یکسان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان از حد متوسط بالاتر بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کیفیت زندگی؛ ایمپلنت دندانی؛ درمان كانال ریشه.</p> 2022-12-21T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1964 بررسی هم‌خوانی نمای لبخند با ویژگی‌های شخصیتی در بیماران متقاضی طراحی لبخند 2023-03-11T12:37:29+0330 Sajad Babaei سجاد بابایی s.babaei1997@gmail.com Mehrdad Kazemian مهرداد کاظمیان mehrkaz@gmail.com Fateme Aghaee فاطمه آقایی fatemeaghaee@gmail.com Arash Ghodousi آرش قدوسی ghodousi@khuisf.ac.ir <p><strong>مقدمه:</strong> ههمواره دندان‌پزشکان در تلاش بوده‌اند که شکل و فرم دندان را با شکل کلی صورت و متغیرهای دیگر همچون شخصیت، جنسیت و سن هماهنگ نمایند. رویکرد Visagism &nbsp;به دندان‌پزشکان کمک می‌کند که بتوانند لبخندی نه تنها زیبا بلکه هماهنگ با تمام ویژگی‌های روحی- روانی بیمار ایجاد نمایند. هدف این مطالعه، بررسی هماهنگی میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی بیماران متقاضی طراحی لبخند بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است و از 104 نفر از بیماران 18-30 ساله‌ی مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1395 برای طراحی لبخند، در سه حالت مختلف استراحت، لبخند ملایم و لبخند کشیده‌ فوتوگرافی‌های استاندارد تهیه شد. سپس به بیماران پرسش‌نامه‌ی تحلیل شخصیت و همچنین فرمی پیرامون خواسته‌ی اصلی بیماران به منظور طراحی لبخند داده شد. تصاویر توسط یک ناظر حرفه‌ای بررسی گردید و بر اساس رویکرد Visagism طبقه‌بندی شدند. تصاویر با نتایج حاصل از پرسش‌نامه و فرم ‌مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت و توسط آزمون‌های Chi- Square و One- way ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میزان هماهنگی میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی برابر 71/1 درصد بود (0/0001 &gt; p value). بیشترین میزان هماهنگی میان الگوی طراحی لبخند و ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با الگوی phlegmatic برابر با 81/1 درصد بود. که میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی ارتباط معناداری وجود دارد، توصیه می‌شود دندانپزشکان در بازسازی لبخند تنها به جنبه‌های زیبایی از نظر دندانپزشکی اکتفا نکرده بلکه با ارزیابی روانشناسی بیماران، طرح لبخندی زیبا و هماهنگ با ویژگی‌های روحی-روانی بیماران به وجود آورند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong>&nbsp;از آن‌جایی که میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد، توصیه می‌شود دندان‌پزشکان در بازسازی لبخند تنها به جنبه‌های زیبایی از نظر دندان‌پزشکی اکتفا نکرده بلکه با ارزیابی روان‌شناسی بیماران، طرح لبخندی زیبا و هماهنگ با ویژگی‌های روحی- روانی بیماران به وجود آورند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong>&nbsp;لبخند؛ شخصیت؛ زیبایی دندان.&nbsp;</p> 2022-12-21T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1993 ساخت داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون- فلوئورآپاتیت توسط پرینت سه‌بعدی و شبیه‌سازی خواص مکانیکی آن 2023-03-11T12:39:00+0330 Mojtaba Momeni مجتبی مؤمنی kamran_amini1978@hotmail.com Kamran Amini کامران امینی kamran_amini1978@hotmail.com Ali Heidari علی حیدری kamran_amini1978@hotmail.com Mohammad Khodaei محمد خدائی kamran_amini1978@hotmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> مزایای استفاده از داربست‌های متخلخل نانوبیوکامپوزیت برای کاربرد شکستگی‌های فک و صورت و بهینه‌سازی سطوح داخلی گرافت‌های مصنوعی با استفاده از فناوری نانو می‌تواند چسبندگی سلول‌های استخوانی، خواص مکانیکی و سرعت جذب را بهبود بخشد. مطالعات مختلفی بر روی داربست متخلخل به ویژه برای قسمت‌های شکسته و تخریب شده‌ی استخوان‌های صورت انجام شده است. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار زیستی، تجربی و عددی خواص مکانیکی داربست متخلخل است که شرایط بارگذاری استاتیکی را بر عهده دارد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی عددی- آزمایشگاهی (دانشکده‌ی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، زمستان 1400)، یک داربست استخوانی با استفاده از دستگاه چاپگر سه‌بعدی (Three- Dimensional Printing) با فرایند مدل‌سازی لایه‌نشانی مذاب FDM (Fused Deposition Modelling)، برای استفاده در قسمتی از استخوان فک از مواد نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون- فلوئورآپاتیت PCL/nFA (Polycaprolactone- Fluorapatite) که حاوی (0، 10، 20 و 30 درصد وزنی) نانوذرات سرامیک بوده طراحی و ساخته شده است. داربست‌ها با تخلخل 70 درصد در نرم‌افزار سالیدورک طراحی گردید و به نرم‌افزار آباکوس برای فرایند شبیه‌سازی انتقال داده شد. سطح معنی‌داری متغیرهای کمی (0/05 &gt; p value) نیز توسط نرم‌افزار تعیین شد.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> آزمون زیست‌فعالی داربست‌های خالص و کامپوزیتی پس از غوطه‌وری در محلول شبیه‌سازی شده‌ی بدن به مدت 28 روز نشان دادند که در نمونه‌ی کامپوزیتی PCL/20nFA بیشترین آپاتیت بر روی سطح تشکیل شده است. زنده‌مانی سلول‌ها بر روی داربست توسط رنگ‌آمیزی DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole) و میکروسکوپ فلورسنت تأیید شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>نتایج شبیه‌سازی آزمون فشار و میزان تنش فون‌میسز نشان داد که می‌توان از مدل داربست متخلخل برای جایگزینی در استخوان فک و صورت استفاده کرد که از استحکام و پایداری مکانیکی مناسبی برخوردار است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: داربست؛ چاپ سه بعدی؛ آنالیز المان محدود</p> 2022-12-21T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1850 بررسی فراوانی تومورهای ادنتوژنیک در بیوپسی‌های ارسال شده به دانشکده‌های دندان‌پزشکی اصفهان، شیراز و یزد 2023-03-11T12:45:26+0330 Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی l.maleki@dnt.mui.ac.ir Nafiseh Tadayon نفیسه تدین l.maleki@dnt.mui.ac.ir Seyed Hosein Tabatabaei سیدحسین طباطبایی l.maleki@dnt.mui.ac.ir Zohreh Jaafari-Ashkavandi زهره جعفری اشکاوندی l.maleki@dnt.mui.ac.ir Laleh Maleki لاله ملکی l.maleki@dnt.mui.ac.ir <p><strong>مقدمه</strong>: کیست‌ها و تومورهای ادنتوژنیک ضایعاتی هستند که در فک بالا و پایین و بافت نرم دهان یافت می‌شوند. شناخت و تشخیص درست تومورهای ادنتوژنیک ضروری است زیرا می‌توانند ماهیت تهاجمی و یا عودکننده داشته و حتی به ندرت تغییرات بدخیمی از خود نشان دهند. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی تومورهای ادنتوژنیک در شهرهای اصفهان، شیراز و یزد بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه،‌ توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که در دانشکده‌های دندان‌پزشکی اصفهان، شیراز و یزد انجام گردید. پرونده‌ی نمونه‌های ثبت شده از سال اول تأسیس تا سال ۱۳۹۷ به تعداد تقریبی ۱۸۰۰۰ مورد بررسی شد. اطلاعات نمونه‌ها بر اساس جنس، سن، فک درگیر و محل درگیری در فک مبتلا استخراج و ثبت گردید. داده‌ها توسط آمار توصیفی و آزمون Chi-square تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در این مطالعه، در مجموع ۴۹۸ تومور ادنتوژنیک مورد بررسی قرار گرفت. تعداد تومورهای ادنتوژنیک در شهرهای اصفهان، شیراز و یزد به ترتیب ۳۱۳، ۱۳۰ و ۵۵ مورد بود. میانگین سنی بیماران (15/9 ± 30/1) سال و بیشتر بیماران در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال و 53/4 درصد از بیماران زن بودند. درگیری مندیبل نسبت به ماگزیلا در بین انواع تومورهای ادنتوژنیک بیشتر بود (0/001 &gt; p value). شایع‌ترین محل‌های درگیری، سمت راست مندیبل (29/1 درصد) و سپس سمت چپ مندیبل (28/3 درصد) و بیشترین تومور آملوبلاستوما (50/2 درصد) و سپس کمپلکس ادنتوما (16/7 درصد) بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>با توجه به فراوانی مشاهده شده برای تومورهای ادنتوژنیک، شناخت ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژیک این ضایعات برای رسیدن به تشخیص و درمان سریع و مناسب ضروری است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:&nbsp;</strong>تومورهای ادنتوژنیک؛ فراوانی؛ ماگزیلا؛ مندیبل.</p> 2022-12-21T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1818 تظاهر میوفیبروبلاست‌های آلفا اسموت ماسل اکتین مثبت و لامینین 5 گاما 2 در استرومای اسکواموس‌سل کارسینوم مهاجم و وروکوس کارسینومای دهان 2023-03-11T12:48:46+0330 Homeyra Mardani حمیرا مردانی mardanihomeyra@gmail.com Bahareh Rashnavadi بهاره رشنوادی mardanihomeyra@gmail.com Noshin Afshar Moghadam نوشین افشار مقدم mardanihomeyra@gmail.com <p><strong>مقدمه:&nbsp;</strong>اسکواموس سل‌کارسينوما، شايع‌ترين نوع سرطان دهان است که تغييرات بافتي خاصي را نشان مي‌دهد. لامینین 5 گاما 2، پروتئینی است که نقش مهمی در جابه‌جایی سلول‌های نئوپلاستیک در طول تهاجم تومور ایفا می‌کند و بیان آن در سلول‌ها و استرومای مجاور تومورال می‌تواند تهاجم سلولی را تأیید کند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی استروما در وروکوس کارسینوما و اسکواموس کارسینومای دهان با استفاده از دو مارکر α SMA و لامینین 5 گاما 2 بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong>&nbsp;در اين مطالعه‌ی توصيفي- تحليلي گذشته‌نگر، تعداد 60 نمونه با تشخيص اسکواموس‌سل کارسينوما و وروکوس کارسينوماي دهاني انتخاب شدند. سپس دو نشانگر αSMA و لامینين 5 گاما 2 در بخش‌هاي اپی‌تلیوم و استروماي مزانشيمال با روش ايمونوهيستوشيمي مورد بررسي قرار گرفتند. از عروق به عنوان کنترل رنگ‌پذيري مثبت جهت آلفا اسموت ماسل اکتين و از مخاط طبیعی جهت کنترل رنگ‌پذيري مثبت لامینين <br> 5 گاما 2 استفاده گرديد. يافته‌ها با استفاده از آزمون‌هاي Chi-square و Spearman تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong>&nbsp;از 31 نمونه‌ی (Squamous cell carcinoma) SCC، 80/6 درصد لامینين 5 گاما 2 و 90/3 درصد آلفا اسموت ماسل اکتين و از 9 نمونه‌ی وروکوس کارسينوما، 66/7 درصد لامینين 5 گاما 2 و 77/8 درصد آلفا اسموت ماسل اکتين را نشان دادند. هرچه درصد مثبت بودن لامینین بیشتر می‌شود، درصد مثبت بودن (Alpha smooth muscle actin) SMAα نیز افزایش می‌یابد و بر عکس.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong>&nbsp;رابطه‌ی مستقيمي بین بروز αSMA<sup>+</sup> و لامینين 5 گاما 2 وجود دارد. با افزايش αSMA ميزان لامینين <br> 5 گاما 2 نیز بالا مي‌رود و اين افزايش تعداد ميوفيبروبلاست‌ها در طي فرايند کارسينوژنزيس صورت مي‌گيرد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong>&nbsp;اسکواموس‌سل کارسينوما؛ وروکوس کارسينوما؛ پروتئین لامینين 5 گاما 2.&nbsp;</p> 2022-12-24T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2008 مقایسه‌ی دقت دستگاه تصویربرداری سه بعدی (Newtom و Planmeca) در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی 2023-03-11T12:51:00+0330 Marjan Bolbolian مرجان بلبلیان marjan.bolbolian@yahoo.com Mahsa Esfehani مهسا اصفهانی esfahani_ma@yahoo.com Neda Hajihassani ندا حاجی حسنی nedahhn2@yahoo.com Zohreh Khalili زهره خلیلی esfahani_ma@yahoo.com Mahshid Mobini مهشید مبینی Mobini.mahshid@yahoo.com Maryam Tofangchiha مریم تفنگچی ها mt_tofangchiha@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong>&nbsp;تحلیل خارجی ریشه یک مسأله‌ی بالینی است که اغلب در تشخیص کلینیکی آن مشکلاتی وجود دارد. بنابراین بررسی رادیوگرافی حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی دقت 2 دستگاه (Cone beam computed tomography) CBCT در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong>&nbsp;این مطالعه‌ی مقطعی- تجربی در سال 1394 در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی قزوین بر روی 48 دندان تک ریشه انجام شد. در سطح باکال یا لینگوال دندان‌ها در برخی نواحی سرویکالی، میانی و اپیکالی با فرز روند به قطر 3/0 میلی‌متر تحلیل‌هایی به عمق‌های 0/15، 0/2 و 30/3 میلی‌متر شبیه‌سازی شد. سپس تصاویر CBCT با وکسل سایز 0/3 در 0/3 ميلي‌متر مکعب با دو دستگاه از نمونه‌ها به عمل آمد و تصاویر توسط 4 مشاهده‌گر ارزیابی گردید. حساسیت، دقت، ویژگی و ضریب توافق بین مشاهده‌گرها تعیین شد. معنی‌داری بین نتایج با <br> Z-test ارزیابی و سطح معنی‌داری 0/05 = &nbsp;p valueلحاظ گردید.</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong>&nbsp;مقایسه دقت، حساسیت و ویژگی نشان داد که بین دو دستگاه Newtom و Planmeca تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در محل‌های مورد مطالعه و عمق‌های مختلف بین دو دستگاه، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت اما از نظر عددی میزان حساسیت برای هر دو دستگاه در ناحیه‌ی میانی بالاترین میزان و بالاترین مقدار برای ویژگی نیز مربوط به ناحیه‌ی اپیکالی بود. میزان حساسیت برای هر دو دستگاه با افزایش عمق تحلیل افزایش یافت. میزان توافق بین مشاهده‌گرها در سطح متوسط بود و بالاترین میزان توافق در ناحیه‌ی میانی و کم‌ترین توافق مربوط به ناحیه‌ی اپیکال بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong>&nbsp;نوع مارک تجاری دستگاه CBCT نمی‌تواند فاکتور مؤثر در تشخیصی تحلیل خارجی ریشه باشد. محل و عمق تحلیل ریشه، فاکتورهای مؤثر در دقت تشخیصی باشند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong>&nbsp;تحلیل خارجی ریشه؛ دقت تشخیصی؛ سی‌تی‌اسکن با اشعه‌ی مخروطی.&nbsp;</p> 2022-12-24T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1984 بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژنتیکی rs17561 و rs1143634 با ریسک پریودنتیت مزمن 2023-03-11T12:52:09+0330 Jaber Yaghini جابر یقینی j_yaghini@dnt.mui.ac.ir Amir Farmohammadi امیر فرمحمدی Amirfarmohamadi@gmail.com Mohammad Karimian محمد کریمیان mdkarimian@gmail.com Mina Jamshidi مینا جمشیدی mina.jamshidi0098@gmail.com <p style="direction: rtl;"><strong>مقدمه:</strong> تنوع ژنتیکی در سایتوکین‌هایی مانند اینترلوکین α1 و اینترلوکین 1β از طریق تغییر در پاسخ ایمنی در بیماری‌های التهابی مثل پریودنتیت مزمن نقش دارد و ریسک ابتلا به این بیماری را تغییر می‌دهد. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط پلی مورفیسم‌های ژنتیکی 4845G&gt;T اینترلوکین 1α و 3954C&gt;T اینترلوکین 1β با ریسک ابتلا به پریودنتیت مزمن می‌باشد.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، 266 شرکت‌کننده از مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در سال 1398 شامل 133 فرد سالم و 133 فرد مبتلا به پریودنتیت مزمن وارد مطالعه شدند، ژنوتایپ نمونه‌های خون افراد شرکت‌کننده در محل پلی‌مورفیسم فوق با روش PCR-RFLP تعیین شد. میزان ارتباط پلی مورفیسم‌های مورد مطالعه با پریودنتیت مزمن توسط آزمون رگرسیون لوجستیک محاسبه شد. سطح <br> 0/05 &gt; p value از لحاظ آماری معنی‌دار بود.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>یافته‌ها:</strong> آنالیز داده‌ها وجود ارتباط معنی‌دار بین ژنوتایپ‌های CT، TT و آلل T پلی مورفیسم 3954C&gt;T اینترلوکین 1β و افزایش ریسک ابتلا به پریودنتیت مزمن و عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین پلی مورفیسم 4845G&gt;T از اینترلوکین 1α و خطر ابتلا به پریودنتیت مزمن را نشان داد.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>نتیجه گیری:</strong> بر اساس داده‌های فوق پلی‌مورفیسم 3954C&gt;T فاکتور خطر برای پریودنتیت مزمن به شمار می‌رود و به عنوان یک بیومارکر بالقوه برای غربالگری افراد مستعد به این بیماری می‌باشد.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>کلیدواژه ها:</strong> پریودنتیت مزمن؛ اینترلوکین 1؛ پلی مورفیسم ژنتیکی.</p> 2022-12-24T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1998 بررسی تنوعات مورفولوژیک کانال و ریشه‌ی مولر اول مندیبل در تصاویر توموگرافی کامپیوتری در بیماران شهر اراک 2023-03-11T12:53:20+0330 Mahsa Kianifar مهسا کیانی فر Dr.m.kiani1997@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> مولرهای اول به عنوان اولین دندان‌هایی که رویش می‌یابند دارای پیچیده‌ترین سیستم ریشه و مورفولوژی کانال و از مستعدترین دندان‌ها نسبت به پوسیدگی و تخریب هستند. هدف این مطالعه، تعیین فراوانی تنوعات مورفولوژیک کانال و ریشه‌ی مولر اول مندیبل در تصاویر (Cone beam computed tomography) CBCT می‌باشد تا بتوان با شناخت بهتر آناتومی ریشه و کانال دندان مولر، درمان مناسب را انجام داد.</p> <p><strong>مواد و روش ها:&nbsp;</strong>در این مطالعه‌ی مقطعی و توصیفی، تنوع مورفولوژیک کانال و ریشه مولر اول مندیبل در 170 نمونه از تصویر رادیولوژی CBCT بیماران شهر اراک در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، سن و جنس فرد، تعداد ریشه‌ها و کانال‌های مولر اول مندیبل، مورفولوژی کانال در هر ریشه، وجود کانال میدمزیال و وجود ریشه دیستولینگوال نیز بررسی شد. در انتها نیز جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های فراوانی و درصد و جهت مقایسه فراوانی‌ها از آزمون Chi-square استفاده شد.</p> <p><strong>یافته ها: </strong>میانگین سنی در افراد مورد مطالعه، 2/39 سال بود. افراد شامل 86 زن و 84 مرد بودند. بیشترین نمونه‌ی دیده شده، دندان مولر دو ریشه و سه کاناله بود. از نظر مورفولوژی کانال در ریشه‌ی مزیال، شایع‌ترین مورفولوژی کانال، نوع 4 و سپس نوع 2 بود. از نظر مورفولوژی کانال در ریشه‌ی دیستال، شایع‌ترین مورفولوژی کانال، <br> نوع 1 بود. در نمونه‌های مورد مطالعه، در 99/4 درصد موارد، کانال میدمزیال یافت نشد و در 94/7 درصد موارد، ریشه‌ی دیستولینگوال یافت نگردید.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>دندان مولر دو ریشه و سه کاناله بدون کانال میدمزیال و بدون ریشه‌ی دیستولینگوال شایع‌ترین مورد یافت شده در مطالعه‌ی حاضر بود. شایع‌ترین مورفولوژی کانال در ریشه‌ی مزیال، نوع 4 و شایع‌ترین مورفولوژی کانال در ریشه‌ی دیستال، نوع 1 بود.</p> <p><strong>کلمات کلیدی:</strong> مولر، کانال ریشه؛ تصاویر توموگرافی کامپیوتری؛ مورفولوژی.</p> 2022-12-24T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1677 بررسی سمیت سلولی داربست نانوکامپوزیتی پلی هیدروکسی بوتیرات/کیتوسان/بیوگلاس روی سلول‌های شبه استئوبلاست انسان (رده سلولی SAOS-2) 2023-03-11T12:54:27+0330 Batool Hashemi-Beni بتول هاشمی بنی drj@dnt.mui.ac.ir Maryam Khoroushi مریم خروشی drj@dnt.mui.ac.ir Saeed Karbasi سعید کرباسی drj@dnt.mui.ac.ir Fariba Heidari فریبا حیدری drj@dnt.mui.ac.ir Mohamad Reza Foroughi محمدرضا فروغی drj@dnt.mui.ac.ir <p><strong>مقدمه</strong>: در مهندسی بافت، یک ماده متخلخل به عنوان ماتریکس خارج سلولی یا داربست برای رشد سلول‌ها تهیه شده و سپس عوامل رشد روی آن‌ها قرار می‌گیرند و ارزیابی سمیت داربست‌های تهیه شده ضرورت دارد لذا در این مطالعه سمیت سلولی داربست نانوکامپوزیتی پلی هیدروکسی بوتیرات/کیتوسان/بیوگلاس بر سلول‌های شبه استئوبلاست انسان (رده‌ی سلولی SAOS-2) مورد بررسی قرار گرفت.</p> <p><strong>مواد</strong> <strong>و</strong> <strong>روش‌ها</strong>: این مطالعه از نوع تجربی– آزمایشگاهی بوده و در سال‌های 1396-1397 در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. داربست نانوکامپوزیتی پلی هیدروکسی بوتیرات/ کیتوسان/ بیوگلاس به روش الکتروریسی تهیه گردید. بررسی مورفولوژی و پراکندگی قطر نانوالیاف و شناسایی نانوذرات بیوگلاس در ساختار الیاف با روش SEM انجام گرفت. در روزهای 3، 5، 7 بقاء سلول‌ها از طریق MTT assay بررسی گردید. در این مطالعه روش آناليز آماری واريانس يك طرفه Kruskal-wallis مورد استفاده قرارگرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:&nbsp;نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان دادکه الیاف داربست ساختاری کاملاً متخلخل وبدون هیچ گونه بید داشته و یکنواختی الیاف مشخص است. به علاوه در داربست پلی هیدروکسی بوتیرات/کیتوسان/ نانوذرات بیوگلاس در مقایسه با گروه‌های بدون بیوگلاس با افزایش زمان کشت بقاء و تکثیر سلولی افزایش داشته است (0/05 ≥ p value).</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong><strong>:</strong>&nbsp;داربست پلی هیدروکسی بوتیرات/ کیتوسان/ نانوذرات بیوگلاس بر سلول‌های رده شبه استئوبلاست تاثیر سمی ندارد و می‌تواند به عنوان کاندید مناسبی جهت کاربرد در مهندسی بافت مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p><strong>کلید</strong> <strong>واژه‌ها</strong>: هیدروکسی بوتیرات؛ بیوگلاس؛ کیتوسان؛ استئوبلاست؛ سمیت سلولی.</p> 2022-12-24T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1991 توانایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی در بازسازی بافت پریودنشیم: مروری جامع بر مقالات 2023-03-11T12:55:41+0330 Mohammad Mostafa Aghamohseni محمدمصطفی آقامحسنی mm5656.aghamohseni@gmail.com Shirin Zahra Farhad شیرین زهرا فرهاد mm5656.aghamohseni@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت پتانسیل بالایی را از زمان معرفی، در درمان بیماری‌های پریودنتال نشان داده‌اند. سلول‌های بنیادی مزانشیمی، سلول‌های تمایز نیافته‌ای هستند که که می‌توانند به بافت‌های مختلفی تمایز پیدا کنند. هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی انواع مختلفی از این سلول‌ها در درمان نقایص پریودنتال می‌باشد.</p> <p><strong>شرح مقاله:</strong> سلول‌های بنیادی مزانشیمی در اطراف بافت‌های مختلفی وجود دارند و می‌توان از منابع مختلف داخل دهانی یا خارج دهانی از آن‌ها برای پروسه‌های بازسازی بافت پریودنشیم استفاده کرد. از میان سلول‌های بنیادی خارج دهانی، سلول‌های بنیادی مغز استخوان و پس از سلول‌های بنیادی بافت چربی نتایج امیدوار‌کننده‌ای در خصوص توانایی این سلول‌ها در بازسازی پریودنشیم نشان داده‌اند. از میان منابع داخل دهانی، سلول‌های بنیادی مزانشیمی لیگامان پریودنتال و پس از آن سلول‌های پالپ دندانی نتایج و توانایی بیشتری را در مقایسه با بقیه‌ی انواع سلول‌ها جهت بازسازی بافت پریودنشیم نشان داده‌اند. سلول‌های بنیادی لیگامان پریودنتال همچنین توانسته‌اند الیاف شارپی را در پروسه‌های بازسازی پریودنشیم در مطالعات مخلتف به وجود آورند.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> سلول‌های بنیادی مزانشیمی نتایج امیدوارکننده‌ای را جهت استفاده در پروسه‌های بازسازی بافت پریودنتال نشان داده‌اند. اگرچه با توجه به مطالعات محدود بالینی و پیش بالینی انجام شده تاکنون، برای استفاده‌ی بالینی از این سلول‌ها به مطالعات بیشتری نیاز می‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> مهندسی بافت؛ بیماری‌های پریودنتال؛ سلول‌های بنیادی مزانشیمی؛ لیگامان پریودنتال.</p> 2022-12-24T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1992 درمان ارتودنسی اپن بایت قدامی شدید همراه با دندان کانین نهفته در یک فرد بالغ: گزارش موردی 2023-03-11T12:57:18+0330 Fataneh Ghorbanyjavadpour فتانه قربانی جوادپور ghorbani-f@ajums.ac.ir <p><strong>مقدمه</strong>:&nbsp;اپن بایت قدامی، یک مال‌اکلوژن چند عاملی بوده و به یک چالش بین متخصصین ارتودنسی تبدیل شده است. بر اساس عامل ایجادکننده، به دو نوع دندانی و اسکلتی تقسیم شده و به اشکال قدامی و خلفی (یک‌طرفه یا دوطرفه) دیده می‌شود. در اکثر بیماران دارای اپن‌بایت دندانی، عامل ایجادکننده‌ محیطی بوده که شامل عادات دهانی، تانگ تراست، تنفس دهانی و زبان بزرگ می‌باشد. در مورد اپن‌‌بایت اسکلتال رشد بیش از حد ماگزیلا در بعد عمودی عامل اتیولوژیک بوده که به دنبال آن چرخش روبه پایین و عقب مندیبل دیده می‌شود.</p> <p><strong>گزارش مورد:</strong>&nbsp;بیمار، خانمی 27 ساله دارای اپن‌بایت قدامی به همراه یک دندان کانین نهفته در فک بالا و فقدان مادرزادی پرمولر دوم سمت چپ پایین و دندان‌های مولر و کانین شیری باقی‌مانده به ترتیب در سمت چپ پایین و بالا که در سال 1395 جهت مشاوره‌ی ارتودنسی به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران مراجعه داشتند. درمان ارتودنسی ایشان با سیستم MBT اسلات 22 (ارتوارگانایزر) انجام گردید و با کمک سیم استیل قطعه‌ای سایز 14 استیل نیروهای اکستروزیو به دندان کانین نهفته برای رویش بیشتر اعمال گردید و بستن فضاهای فک پایین و اصلاح اوربایت بیمار توسط سیستم لوپ آرچ وایرسیم مقطع چهارگوش 22 × 16 استیل انجام شد. دندان‌های کشیده شده شامل: مولر چپ شیری باقی‌مانده و پرمولر دوم سمت راست در فک پایین و پرمولرهای اول بالا، از فضای آن‌ها جهت عقب بردن دندان‌های قدامی و اصلاح اپن‌بایت بیمار استفاده شد. به بیمار جهت اصلاح عقب‌رفتگی چانه، درمان جراحی چانه توصیه شد ولی نپذیرفتند.&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong>&nbsp;در این روش ما از درمان ارتودنسی به تنهایی به جای جراحی ارتوگناتیک جهت اصلاح اپن‌بایت استفاده کردیم.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong>&nbsp;اپن بایت؛ کانین؛ نهفته؛ دندان شیری؛ ماگزیلا.&nbsp;</p> 2022-12-24T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement##