https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/issue/feed مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2024-06-05T12:59:00+0330 Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف jids@dnt.mui.ac.ir Open Journal Systems <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1976 بررسی اثر درمانی طب سوزنی در بیماران مبتلا به نورالژی تری جمینال تحت درمان دارویی 2024-05-13T12:18:47+0330 Abass Haghighat عباس حقیقت haghighati@dnt.mui.ac.ir Iman Mohammadi ایمان محمدی Iman_mohamadi59@yahoo.com Ali Kazemi علی کاظمی alikazemi_dnt@yahoo.com Naser Kaviyani ناصر کاویانی KAVIANI_NASER@YAHOO.COM <p><strong>مقدمه</strong>: تری جمینال نورالژیا، شایع‌ترین نورالژی مغزی می‌باشد. بروز آن به صورت درد شوک مانند است و شانس ابتلاء شاخه‌ی مندیبولار بیشتر می‌باشد. طب سوزنی با ورود سوزن‌های استریل ظریف و یکبار مصرف به نقاط خاصی از بدن باعث تسکین درد می‌شود. اکثر روش‌ها در کوتاه‌مدت مؤثر هستند. این مطالعه با هدف تعیین اثر درمانی طب سوزنی بیماران مبتلا به تری جمینال نورالژیا تحت درمان دارویی انجام گرفته است.</p> <p><strong>مواد وروش‌ها</strong>: این مطالعه‌ از نوع مداخله‌ای است و نمونه‌های مطالعه شامل 16 نفر از مراجعان به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در سال 1399 می‌باشد که به دو گروه 8 نفره تقسیم شدند. بیماران حاضر در مطالعه تحت درمان با داروی کاربامازپین قرار گرفتند. در پایان این دوره درد بیماران اندازه‌گیری و باهم مقایسه گردید. در گروه شاهد، دارودرمانی ادامه پیدا کرد، درحالی‌که در گروه مداخله علاوه بر درمان دارویی از درمان طب سوزنی هم استفاده شد. در نهایت داده‌ها با آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه و Paired T-test با سطح معنی‌داری 0/05 آنالیز شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> شاخص درد در چند زمان در گروه مداخله دارای تفاوت معنی‌دار است، در گروه شاهد نیز این تفاوت معنی‌‌دار بود، طبق آزمون T مستقل نشان داده شد که در هفته‌ی اول و دوم بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، درحالی‌که بین سایر هفته‌ها تفاوت معنی‌دار است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: طب سوزنی به صورت درمان مکمل در کنار دارودرمانی برای درمان نورالژی تری ژمینال استفاده می‌شود و بطور مؤثری سبب کاهش میزان شدت و مدت درد بیماران می‌گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: درمان طب سوزنی؛ نورالژی تریژمینال؛ نورالژی صورت</p> 2024-05-08T12:14:08+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2022 پوشش بیمه‌ی دندان‌پزشکی کودکان به مثابه یک تقاضای محقق نشده؟ 2024-06-05T12:36:40+0330 Atefeh Najafi Shahkoohi عاطفه نجفی شاهکوهی atefeh.najafi94@gmail.com Maryam Moeeni مریم معینی mmoeini1387@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> خدمات دندان‌پزشکی توسط نظام سلامت نه تنها باکاهش بار مالی بیماری‌‌های دهان و دندان خانوارها در ارتباط است بلکه به ارتقاء سلامت دهان و دندان کودکان هم کمک می‌کند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی اولویت‌بندی والدین برای پوشش خدمات دندان‌پزشکی کودکان در قالب بیمه‌ی درمان پایه بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>مطالعه‌ی حاضر توصیفی و به لحاظ طرح پژوهش، پیمایشی است. که در شهر اصفهان در زمستان سال 1398 و بهار سال 1399 انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل خانوارهای دارای کودک 12-6 ساله بود که در زمان نمونه‌گیری، برای دریافت خدمات دندان‌پزشکی کودکان به کلینیک‌های دولتی و خصوصی دندان‌پزشکی دارای متخصص دندان‌پزشکی کودکان در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته صورت گرفت. از میان 464 پرسش‌نامه‌ی تکمیل شده، 51 پرسش‌نامه به صورت آنلاين و 413 پرسش‌نامه از طريق مصاحبه‌ی حضوری تکميل شد. داده‌های این مطالعه از طریق مدل‌های رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید.</p> <p>&nbsp;<strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که گسترش خدمات دندان‌پزشکی کودکان 6 تا 12 ساله در بیمه‌های درمان اجتماعی یک اولویت مهم از دیدگاه والدین می‌باشد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>یافته‌های مطالعه نشان داد که گسترش خدمات دندان‌پزشکی کودکان در بیمه‌های درمان اجتماعی یک تقاضای محقق نشده است. این یافته می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران حوزه‌ی سلامت دهان و دندان و همچنین سیاستگذاران بیمه‌ی درمان قرار بگیرد.</p> <p><strong>کلیدواژه ها: </strong>بیمه دندان‌پزشکی، کودکان، تقاضا</p> 2024-05-08T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2114 بررسی نقش پیشگویی‌کنندگی الگوی غذایی بر پوسیدگی دندانی 2024-06-05T12:42:40+0330 Alireza Rahbar علیرضا رهبر rahbar_alireza@yahoo.com Batool Amiri بتول امیری batoolamiri5@gmail.com Zeinab Khojaste زینب خجسته zeynab.khjst.97@gmail.com Mohammad Reza Hosseini محمدرضا حسینی dr.hosseini.mohammadreza.1394@gmail.com Najmeh Savadi نجمه سوادی savadi_naj@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> تغذيه‌ی سالم و ايجاد عادات غذايي مناسب در دوران کودکی، می‌تواند شرایط مساعدی را جهت سلامت مطلوب حفره‌ی دهان فراهم سازد. اين مطالعه با هدف بررسی ارتباط پوسیدگی دندان و الگوی غذایی در کودکان مراجعه‌کننده به مراکز دندان‌پزشکی بوشهر در سال 1401 انجام گرفت.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این پژوهش مقطعی، بر روی 178 نفر از کودکان مراجعه‌کننده به مراکز دندان‌پزشکی بوشهر انجام شد. برای اندازه‌گیری پوسیدگی دندان، از شاخصDMFT/ dmft &nbsp;و برای بررسی الگوی غذایی، از نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی بسامد غذایی استفاده شد. برای بررسی ارتباط پوسیدگی دندان و الگوی غذایی از مدل رگرسیون خطی سلسله‌مراتبی استفاده شد؛ بدین‌گونه که متغیرهای اثرگذار بر پوسیدگی در چهار بلوک عوامل جمعيت‌شناختي، عوامل رفتاری، عوامل اجتماعی- اقتصادی و ميزان دريافت مواد غذايي قرار داده شدند تا با تعدیل اثر سه بلوک اول، اثر بلوک ميزان دريافت مواد غذايی در پیش‌بینی شاخص dmft، DMFT و مجموع این دو شاخص (DMFT+dmft) بررسی شود.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج رگرسیون خطی سلسله‌مراتبی نشان داد که در مدل نهایی، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برای شاخص DMFT (0/63 adjusted R square: و 0/001p value &lt; )، برای شاخص&nbsp; dmft (98/0adjusted R square: و 0/001 p value &lt;) و برای مجموع این دو شاخص DMFT+dmft (0/59 adjusted R square: و 0/001 p value &lt; ) می‌باشد. نقش پیشگویی‌کننده‌ی الگوی غذایی به تنهایی (R<sup>2 </sup>change) بر شاخص‌های DMFT، dmft و DMFT+dmft به ترتیب 0/30، 0/52 و 0/45 بود که نشانگر نقش پیشگویی‌کننده بالاتری نسبت به عوامل رفتاری، جمعیت‌شناختی و اقتصادی- اجتماعی می‌باشد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> در مطالعه‌ی حاضر، ارتباط بین پوسیدگی دندان و الگوی غذایی تأیید گردید و مشاهده شد الگوی غذایی، بیشترین نقش را در میزان پوسیدگی دندان‌های شیری، دائمی و هر دو در این گروه سنی کودکان دارد. خصوصیات جمعیت‌شناختی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده و ویژگی‌های رفتاری به ترتیب در درجات بعدی قرار داشته و سهم کمتری در بدتر شدن این شاخص‌ها ایفا می‌کردند.</p> <p><strong>واژه‌هاي کلیدي:</strong>&nbsp; پوسیدگی دندانی، الگوی غذایی، شاخص DMF. </p> 2024-05-08T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2027 بررسی الگوی مورفولوژیک اثر لب‌ها در جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) 2024-06-05T12:45:48+0330 Fatemeh Molaei فاطمه مولایی f.molaei.1401@gmail.com Arash Ghodousi آرش قدوسی ghodousi@khuisf.ac.ir Somayeh Abbasi سمیه عباسی s_abbasi_29@yahoo.com Arash Golestaneh آرش گلستانه drgolestaneh@gmail.com Lida Sasani لیدا ساسانی l.sasani_79@yahoo.com <p><strong>مقدمه: </strong>خطوط لب در افراد منحصر به فرد و با گذر سن پایدار است و می‌توان از آن برای تشخیص جنسیت فرد در دندان‌پزشکی قانونی استفاده نمود. هدف این مطالعه، ارزیابی خطوط لب در افراد و بررسی امکان تعیین جنسیت از طریق خطوط لب بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 100 نفر شامل 57 زن و 43 مرد از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در اردیبهشت‌ماه 1397 شرکت نمودند. با استفاده از رژ لب قرمز مارک نوبا، شماره 405 ساخت کشور ایران روی نوار چسب 50 میلی‌متری و چسباندن آن بر روی کاغذ سفید اثر لب تهیه گردید. هر اثر لب به چهار بخش تقسیم شد و به طور مستقل توسط دو ناظر با استفاده از یک لنز دوربین، شیارهای لب ثبت شد. برای تعریف الگوهای لب، از روش طبقه‌بندی سوزوکی و تسوشی‌هاشی استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های Pearson، Chi-square، Fisher’s exact test، Kolmogorov-Smirnov و Independent sample T-test انجام شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>یافته‌های این مطالعه نشان داد که هیچ گونه مشابهتی در خطوط لب افراد وجود نداشت. بیشترین فراوانی از نوع الگوی e (31 درصد) و پس از آن به‌ترتیب نوع a (30 درصد)، نوع c (21 درصد)، نوع d (8 درصد)، نوع b (6 درصد) و نوع f (4 درصد) بود. در تفکیک لب به چهار ناحیه، در ناحیه چپ لب فوقانی بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/004 = p value)، الگوی e در مردان و الگوی c در زنان بیشترین فراوانی را داشت. همچنین از نظر ارتفاع لب و کشیدگی لب تفاوت معنی‌داری بین زنان و مردان دیده نشد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>خطوط لب منحصر به فرد است و می‌تواند در کنار سایر روش‌ها، در تشخیص جنسیت مورد استفاده قرار گیرد و در ناحیه‌ی چپ لب فوقانی الگوی e بیشتر در مردان و الگوی c بیشتر در زنان بروز می‌کند.</p> <p><strong>کلمات کلیدی:&nbsp;</strong>دندان‌پزشکی قانونی؛ لب؛ پیش‌بینی جنسیت؛ مورفولوژیکی</p> 2024-05-13T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2125 مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرماپخت 2024-06-05T12:47:58+0330 Masomeh Rostamzadeh معصومه رستم‌زاده masomehrostamzadeh460@gmail.com Sana Takhtardeshir ثنا تخت اردشیر sanatakhtardeshir@yahoo.com Bijan Nouri بیژن نوری bijannuri@gmail.com <p><strong>مقدمه: </strong>هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی تغییرات رنگ در 2 نوع رزین آکریلیک گرماپخت (ایوکلار و آکروسان) هنگام غوطه‌ور شدن در نوشیدنی‌های قهوه، چای و نوشابه بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، شامل تهیه‌ی 60 نمونه رزین آکریلیک گرماپخت (ایوکلار و آکروسان، هر کدام 30 نمونه) بود و در بخش پروتزهای دندانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1402 انجام گرفت. نمونه‌ها به 3 زیرگروه تقسیم و به مدت 6 شبانه‌روز در محلول نوشیدنی‌های مورد آزمایش (چای 1 درصد، قهوه 1 درصد و نوشابه) غوطه‌ور شدند. نمونه‌ها توسط اسپکتروفتومتر بررسی و رنگ‌سنجی بر اساس سیستم CIE Lab انجام شد. داده‌ها توسط آزمون Kolmogorov-Smirnov و مدل Two-way ANOVA با آزمون Tukey's post-hoc تحلیل شدند. سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>نتایج مطالعه نشان داد محلول‌های چای 1 درصد و قهوه 1 درصد باعث تغییرات رنگ قابل توجهی در نمونه‌های دو گروه شد. نمونه‌های گروه آکروسان تغییر رنگ کمتری را نسبت به گروه ایوکلار در مواجهه با هر سه نوشیدنی نشان دادند. میزان تغییر رنگ ناشی از نوشابه در هر دو گروه کمتر بود و گروه آکروسان عملکرد بهتری داشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>غوطه‌وری در نوشابه تغییر رنگ کمتری در هر دو گروه ایوکلار و آکروسان ایجاد کرد. نمونه‌های گروه آکروسان به طور معنی‌داری در مواجهه با هر سه نوشیدنی، دچار تغییر رنگ کمتری شدند. طبق شاخص NBS-units از لحاظ بالینی تفاوتی میان تغییر رنگ نمونه‌های دو گروه رزین آکریلی مشاهده نشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:&nbsp;</strong>پروتز؛ دنچر؛ رزین آکریلی؛ نوشیدنی‌ها؛ خواص</p> 2024-05-13T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2107 بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در ایمپلنت‌های بون لول 2024-06-05T12:53:31+0330 Toktam Khodadadi تکتم خدادادی toktam_khodadadi@yahoo.com Reza Khodadadi رضا خدادادی tohidkhth@yahoo.com Tohid Khodadadi توحید خدادادی khodadadi@dnt.mui.ac.ir Amirhossein Fathi امیرحسین فتحی amir_alty@yahoo.com Farshad Nadian فرشاد نادیان khodadadi@dnt.mui.ac.ir <p><strong>مقدمه </strong>: یکی از رایج‌ترین عوارض پس از درمان ایمپلنت دندانی شل شدن اباتمنت می‌باشد. بنابراین، راهکاری منطقی با کم‌ترین تداخل با درمان می‌تواند از اهمیت بالایی در کاهش این عوارض داشته باشد. در نتیجه، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در سیستم‌های ایمپلنتی متفاوت بون لول انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: این مطالعه به صورت آزمایشگاهی به بررسی ایمپلنت‌های بون لول از نظر میزان شل شدن پیچ اباتمنت در اثر سرما پرداخت. ایمپلنت‌ها در سه گروه 10‌تایی شامل ایمپلنت DIO )کره‌ای(، ITI )سوئیسی( و Paragon )آمریکایی( تقسیم شدند. abutment 5 نمونه با اسپری سرما اندو سرد شد و 5 نمونه بدون سرما تورک داده شدند. سپس همه‌ی اباتمنت‌ها در دستگاه ترموسایکل با 5000 دور قرار داده شدند و میزان دتورک این گروه‌ها اندازه‌گیری شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آزمون Covariance تحلیل نتایج در سطح خطای 0/05 انجام شد (0/05 =α).</p> <p><strong>یافته‌ها:&nbsp;</strong>میزان دتورک ایمپلنت‌های تحت اثر سرما &nbsp;N/cm62/2± 22/26 و گروه بدون اعمال سرما برابر با <br> &nbsp;N/cm2/70 ± 25/46 بود. همچنین تفاوت معنی‌داری بین قبل از سرد کردن و بعد از سرد کردن ایمپلنت‌های بون لول از نظر میزان دتورک مشاهده شد (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong><strong>گیری: </strong>سرما در افزایش میزان نیروی دتورک پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در سیستم‌های ایمپلنتی متفاوت بون لول مؤثر است و بیشترین میزان دتورک پس از اعمال سرما مربوط به ایمپلنت‌های ITI و کم‌ترین میزان دتورک مربوط به ایمپلنت‌های Zimmer بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:&nbsp;</strong>ایمپلنت دندانی؛ اباتمنت؛ پیچ؛ دما.</p> 2024-05-13T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2080 اثر کلسیم هیدروکساید و آنتی‌بیوتیک بر استحکام باند سیلر به عاج 2024-06-05T12:55:39+0330 Ehsan Molammaei احسان ملمعی fbagheri.6887@gmail.com Maryam Zare Jahromi مریم زارع جهرمی m.zare@khuisf.ac.ir Fatemeh Bagheri فاطمه باقری fbagheri.6887@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> این مطالعه با هدف ارزيابی و مقايسه‌ی استحکام باند سيلر AH<sub>26</sub> به ديواره‌های کانال ريشه متعاقب استفاده از کلسيم هيدروکسايد و خمير آنتی‌بيوتيک سه‌گانه به عنوان داروی داخل کانال طراحی گرديد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی آزمایشگاهی که در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و بخش آزمایشگاهی مرکز تحقیقاتی پروفسور ترابی‌نژاد در زمستان 1394 و بهار 1395 انجام شد، تعداد ۳۵ دندان تک کانال انسان (شامل پرمولر و سانترال) به 2 گروه 15‌تایی و یک گروه 5‌تایی تقسیم شدند. پس از آماده‌سازی کانال‌ها در گروه اول از کلسیم هیدروکساید و در گروه دوم از خمیر آنتی‌بیوتیک سه‌گانه به عنوان داروی داخل کانال استفاده گردید و در گروه شاهد 5‌تایی هیچ دارویی استفاده نشد. سپس کانال‌ها با استفاده از سیلر AH<sub>26</sub> و گوتاپرکا سیل شدند. در مرحله بعد از هر نمونه در فواصل ۴ و ۱۱ میلی‌متری دیسک‌هایی به ضخامت 1/5 میلی‌متر تهیه، سپس نیروی وارده هنگام خروج گوتاپرکا و سیلر از کانال توسط دستگاه یونیورسال تست push out به عنوان داده ثبت گردید. در نهایت داده‌های آماری با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه (one way ANOVA) تحلیل شد (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین استحکام باند سیلر به دیواره‌های عاجی در 1/3 اپیکال و 1/3 کرونال کانال ریشه نشان می‌دهد استحکام باند کانال ریشه مربوط به گروه خمیر آنتی‌بیوتیک سه‌گانه از میانگین استحکام باند گروه کلسیم هیدروکساید بیشتر است و از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> نتایج مطالعه نشان داد که کلسیم هیدروکساید و خمیر آنتی‌بیوتیک سه‌گانه تأثیر چندانی در استحکام باند سیلر AH<sub>26</sub> به عاج کانال ریشه ندارد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کلسیم هیدروکساید؛ آنتی‌بیوتیک؛ استحکام باند</p> 2024-05-27T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2110 یافته‌های رادیوگرافیک و پاتولوژیک کیست دانتی‌ژور التهابی در فک پایین: یک گزارش مورد 2024-06-05T12:59:00+0330 Nasim Jafari Pozve نسیم جعفری پزوه Nasimjafaripozve@gmil.com Fatemeh Aghajani فاطمه آقاجانی Aghajaniftm0729@gmail.com Mohammad Darvishi محمد درویشی dr.darvishi.dds@gmil.com <p><strong>مقدمه: </strong>کیست دانتی‌ژور، شایع‌ترین کیست تکاملی ادنتوژنیک می‌باشد. معمولاً علامتی با این کیست همراه نیست، مگر اینکه عفونتی وجود داشته باشد که در این شرایط ممکن است کیست با تورمی دردناک ظاهر ‌شود. از نظر رادیوگرافی، کیست دانتی‌ژور معمولاً رادیولوسنسی تک حفره‌ای همراه با مرز کورتیکال کاملاً مشخص و مرتبط با تاج دندان رویش نیافته می‌باشد. اگرچه کیست‌های التهابی مرزهای مشخصی ندارند.</p> <p><strong>گزارش مورد: </strong>بیمار آقای 35 ساله‌ای بود که برای کشیدن دندان عقل مراجعه کرد. در رادیوگرافی پانورامیک، ضایعه‌ای در دیستال مولر سوم سمت چپ مندیبل وجود داشت. در نمای بالینی تورم مشهود نبود اما در نزدیکی ضایعه شکافی از 4 سال پیش وجود داشت که بیمار خروج چرک به صورت دوره‌ای از آن را بیان کرد. بیمار در محل ضایعه درد نداشت و هیچ گونه پارستزی گزارش نشد. در (Cone beam computed tomography) CBCT رادیولوسنسی همراه با کلسیفیکاسیون ریز داخلی پراکنده با حدود نسبتاً مشخص مشاهده شد. بیمار تحت بیوپسي اینسیژنال و مارسوپیالیزیشن قرار گرفت و نمونه جهت بررسی هيستوپاتولوژی به پاتولوژیست ارجاع گردید، در بررسی ميکروسکوپی، مشخصات هيستوپاتولوژیک کیست دانتی‌ژور التهابی مشاهده شد.</p> <p><strong>بحث و نتیجه گیری: </strong>کیست دانتی‌ژور با توجه به تغییرات ساختار داخلی و در شرایط التهابی می‌تواند دارای نماهای رادیوگرافي متغیری باشد، تشخیص قطعي آن مبني بر بررسي نمای هیستوپاتولوژی ضایعه است و انجام به موقع و محافظه‌کارانه‌ی جراحي مي‌تواند نتایج مطلوبی را در درمان بیماران به دنبال داشته باشد.</p> <p><strong>کلید واژه ها:&nbsp;</strong>کیست دانتی‌ژور؛ کیست ادنتوژنیک؛ کیست تکاملی.</p> 2024-05-08T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2136 رزین اکریلی گرماپخت حاوی نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم، افزایش استحکام خمشی یا کاهش آن: نامه به سردبیر 2024-05-13T12:18:48+0330 Masoumeh Rostamzadeh معصومه رستم زاده masomehrostamzadeh460@gmail.com <p>این نامه جهت جلب توجه شما به مطالعه‌ی اخیراً منتشر شده در مجله دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان با عنوان تأثیر نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم بر استحکام شکست رزین اکریلی گرماپخت با شناسه DOI&nbsp;<a href="https://doi.org/10.48305/v0i0.2033">https://doi.org/10.48305/v0i0.2033</a> نگارش شده است. در حالی که این مطالعه یافته‌های قابل توجهی ارائه می‌دهد، اما نیاز است به محدودیت‌هایی که ممکن است بر تعمیم‌پذیری نتایج مطالعه تأثیر بگذارد، اشاره شود.</p> 2024-05-13T12:08:53+0330 ##submission.copyrightStatement##