https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/issue/feed مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2022-11-27T12:15:51+0330 Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف jids@dnt.mui.ac.ir Open Journal Systems <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1945 بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394 2022-11-27T12:15:51+0330 Maryam Zaree Jahromi مریم زارع جهرمی Romina.hajipour@gmail.com Erfan Asgharzadeh عرفان اصغرزاده Romina.hajipour@gmail.com Amin Mortaheb امین مرتهب Romina.hajipour@gmail.com Romina Hajipour رومینا حاجی پور romina.hajipour@gmail.com <p><strong>مقدمه: </strong>کیفیت درمان ریشه، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موفقیت درمان‎ اندودنتیک می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394 می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه<strong>‌</strong>ی مقطعی- توصیفی، 860 پرونده‌ی درمان ریشه‌ شده‌ی بیماران مراجعه‌کننده طی سال‌های 1397-1394 به بخش اندودنتیکس عمومی و بخش درمان جامع دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) شامل 1903 کانال درمان ریشه شده، بررسی شد. کلیشه‌های رادیوگرافی پری‌اپیکال توسط دو متخصص درمان ریشه مورد استفاده و بررسی قرار گرفت و در فرم‌ها ثبت گردید. در مرحله‌ی تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی، پرفوراسیون فورکا، گسترش کم یا زیاد حفره‌ی دسترسی ارزیابی شد. در مرحله‌ی آماده‌سازی کانال خطاهایی نظیر پیدا نکردن کانال، لج، ترانسپورت، انواع پرفوریشن و وسیله‌ی شکسته بررسی شد. طول و تراکم پرکردگی معیارهای بررسی شده در مرحله پرکردن کانال بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ آنالیز آماری توسط آزمون Chi-Square و آزمون دقیق Fisher انجام شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>میزان فراوانی درمان ریشه‌های مطلوب 37/5 درصد بود. دندان مولر اول پایین بیشترین آمار وجود خطا (40/7 درصد) را نشان داد. پرفوراسیون فورکا با 9/4 درصد بالاترین خطای مرحله‌ی تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی گزارش شد. در مرحله‌ی آماده‌سازی کانال ترنسپورتیشن 7/8 درصد بیشترین میزان خطا گزارش شد. تراکم پرکردگی نامناسب (وجود گپ) 36/9 درصد بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>بخش اندودنتیکس عمومی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش کیفیت درمان‌های ریشه انجام شده توسط دانشجویان است.<strong>&nbsp; </strong></p> <p><strong>کلید واژه ها: </strong>رادیوگرافی، خطاها، درمان ریشه، دانشجویان.</p> 2022-09-24T12:34:43+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1952 بررسی میزان رضایتمندی جراحان و بیماران از ظاهر و عملکرد بینی متعاقب عمل جااندازی بسته 2022-09-26T10:48:40+0330 Milad Etemadi میلاد اعتمادی etemadi@dnt.mui.ac.ir Shadi Mohammadi شادی محمدی farnam.2011.2011@gmail.com Mohammad Hossein Nikbakht محمدحسین نیکبخت mh.nikbakht78@gmail.com Olia Ghazavi علیا قضاوی olia.ghazavi@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> شکستگی بینی، شایع‌ترین شکستگی ناحیه‌ی فک و صورت است، بنابراین رضایت جراح و بیمار پس از عمل جراحی بسته از منظر زیبایی و عملکردی (از جمله اثرات تنفس و بویایی) حائز اهمیت است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان رضایتمندی جراحان و بیماران از ظاهر و عملکرد بینی متعاقب عمل جااندازی بسته طی 12-6 ماه پس از جراحی جهت ارتقاء نتایج حاصل از این روش می باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ ی توصیفی-تحلیلی و مقطعی در دو بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان در طی سال های 1397-1398 بر روی 90 بیمار انجام شد که در طی 6 تا 12 ماه پس از جراحی، تحت عمل جااندازی بسته شکستگی بینی قرار گرفتند. همه بیماران و جراحان به سوالاتی در مورد نتایج زیبایی و عملکرد و نیاز به سپتورینوپلاستی پس از جااندازی بسته پاسخ دادند. جهت آنالیز داده ها از محاسبهPearson correlation coefficient، t-test و paired-sample t-test استفاده گردید. p value کمتر از 0/05 بعنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> حدود 55 درصد از بیماران از نتیجه زیبایی بینی رضایت داشتند و 38/8 درصد اظهار داشتند که برای اصلاح ناهنجاری باقیمانده بینی، جراحی تکمیلی را در نظر خواهند گرفت. میانگین امتیاز رضایت جراحان از زیبایی و عملکرد بینی به ترتیب 3/74 و 3/50 بود. جراحان بیان داشتند که نیاز بیماران به سپتورینوپلاستی کم تا متوسط است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> میزان رضایت بیمار و جراح از جااندازی بسته بینی در بازه بالا-متوسط قرار گرفت. همچنین چه از نظر بیماران و چه از نظر جراحان، نیاز به جراحی سپتورینوپلاستی ارتباط معنادار و مستقیم با مسایل زیبایی شناختی و نیز انسداد مسیر تنفسی به دنبال شکستگی استخوان نازال دارد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> روش های جراحی بینی ، عمل جا اندازی بسته، رضایت بیمار، انسداد بینی</p> 2022-09-24T12:43:53+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1906 بررسی کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل در مراجعین به بخش رادیولوژی با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی 2022-10-10T10:43:05+0330 Maryam Torkian مریم ترکیان dr.maryamtorkian@gmail.com Azadeh Torkzadeh آزاده ترک‌زاده azade.torkzade@gmail.com Shahab Etemadi شهاب اعتمادی dr.maryamtorkian@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> کانال‌های تغذیه‌ای در قدام مندیبل از شاخه‌ی اینسایزیو عصب تحتانی منشأ گرفته که آسیب‌های جراحی به آن‌ها می‌تواند باعث خون‌ریزی بیشتر و بی‌حسی بعد از عمل شود. هدف از این مطالعه، بررسی حضور و محل آناتومیکی این کانال‌ها به وسیله‌ی (Cone-beam computed tomography) CBCT می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه، تصاویر CBCT مربوط به 196بیمار شامل 89 زن و 107 مرد با میانگین 49/1 سال، از آرشیو بخش رادیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. جنسیت بیمار و محل، تعداد، سایز (عرض مزیودیستالی و باکولینگوالی) و شکل (بیضی یا گرد) کانال‌های تغذیه‌ای ثبت شد. نتایج به وسیله‌ی آزمون Mann-Whitney، Independent t-test و Kruskal-Wallis بررسی شد (سطح معنی‌داری 0/05 = p value).</p> <p><strong>یافته ها:</strong> کانال تغذیه‌ای در 83/6 درصد افراد وجود داشت که در اکثر افراد مورد بررسی (73/4 درصد) 2 کانال تغذیه‌ای در قدام مندیبل مشاهده شد. آزمون Independent t-test نشان داد که میانگین قطر مزیودیستالی (0/48 = p value) و باکولینگوالی (0/40 = p value) فورامن تغذیه‌ای بین نواحی دندان‌دار و بدون دندان اختلاف معنی‌دار نداشت. تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل در نواحی دندان‌دار به طور معنی‌داری بیشتر از نواحی بدون دندان بود (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> کانال‌های تغذیه‌ای در اغلب افراد وجود داشت. بین رده‌ی سنی و تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل رابطه‌ای وجود نداشت. بین جنس و تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل رابطه‌ای وجود نداشت. بین دندان‌دار یا بدون دندان بودن ناحیه و تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل رابطه وجود داشت. آگاهی از این یافته‌ها پیش از عمل، به وسیله‌ی تصاویر CBCT تهیه شده، در پیشگیری از عوارض جراحی‌های مندیبل، مفید می‌باشد.</p> <p><strong>واژگان کلیدی:</strong> توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی، مندیبل، کانال‌های تغذیه‌ای</p> 2022-09-24T12:52:02+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1967 ارزیابی ارتباط بین پوکی استخوان سیستمیک و وضعیت پریودنتال در زنان یائسه مراجعه‌کننده به یک مرکز سنجش تراکم استخوان 2022-09-26T10:48:40+0330 Faezeh Beshkani فائزه بشکنی fakhari_85@yahoo.com Rozhin Aghaie روژین آقایی fakhari_85@yahoo.com Nasser Behnampour ناصر بهنام پور fakhari_85@yahoo.com Elham Fakhari الهام فخاری fakhari_85@yahoo.com <p><strong>مقدمه</strong>: پریودنتیت مزمن بیماری شایعی است که با تخریب بافت همبند و استخوان حمایت‌‌کننده‌ی دندان مشخص می‌شود. پوکی استخوان یک بیماری سیستمیک بافت اسکلتی است که با کاهش توده‌ی استخوانی مشخص می‌شود. هدف این مطالعه، ارزیابی ارتباط بین پوکی استخوان سیستمیک و بیماری پریودنتال در زنان یائسه‌ی مراجعه‌کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان در شهر گرگان بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی مشاهده‌ای، 56 خانم یائسه 45-65 سال مراجعه‌کننده به یک مرکز سنجش تراکم استخوان در شهر گرگان در سال 1399 شرکت کردند. از بین شرکت‌کنندگان 28 نفر مبتلا به پوکی استخوان و 28 نفر سالم بودند. عمق پاکت پریودنتال، از دست رفتن اتاچمنت، شاخص پلاک و شاخص التهاب لثه برای هر بیمار اندازه‌گیری شد. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: میانگین شاخص التهاب لثه در گروه استئوپروتیک 0/74 ± 1/43 و در گروه غیراستئوپروتیک 0/77 ± 1/32 بود (0/28 = p value) میانگین عمق پروب در گروه استئوپروتیک (63/0± 73/3) بیشتر از گروه غیراستئوپروتیک (57/57± 3/66) بود (0/36 = p value). میانگین شاخص پلاک در دو گروه استئوپروتیک و غیراستئوپروتیک به ترتیب برابر 15 ± 37/11 و 15 ± 37/39 بود (0/47 = p value). همچنین میانگین از دست رفتن اتاچمنت در گروه استئوپروتیک 0/64 ± 4/38 بود که بیشتر از مقدار آن در گروه غیر استئوپروتیک 0/55 ± 3/66 بود (0/002 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: میانگین از دست دادن رفتن اتاچمنت در زنان یائسه‌ی مبتلا به پوکی استخوان به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از زنان یائسه‌ی نرمال بود. از طرفی تفاوت چشمگیری در سایر شاخص‌های بیماری پریودنتال از جمله شاخص التهاب لثه، پلاک و عمق پروب &nbsp;وجود نداشت.</p> <p><strong>واژه‌های کلیدی</strong>: پریودنتیت مزمن، استئوپروز، یائسگی</p> 2022-09-24T12:59:33+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1944 ﻣﻴﺰان آزاد ﺷﺪن ﻛﺒﺎﻟﺖ از آﻟﻴﺎژ ﻛﺮوم ﻛﺒﺎﻟﺖ در دو دﻣﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺮوﭘﺎﻟﻴﺶ ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮى ﺑﺎ ﺟﺬب اﺗﻤﻲ 2022-09-26T10:48:40+0330 Amir Adib اﻣﻴﺮ ادﻳﺐ meysam.mahabadi@yahoo.com Meysam Mahabadi ﻣﻴﺜﻢ ﻣﻬﺎﺑﺎدي meysam.mahabadi@yahoo.com Fatemeh Rashidi Meybodi ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺷﻴﺪي ﻣﻴﺒﺪي meysam.mahabadi@yahoo.com Sayed Mohammd Mehdi Salehi Abari سید ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺻﺎﻟﺤﻲ ابری Salehi.7294@gmail.com <p><strong>ﻣﻘﺪﻣﻪ:</strong> ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﭘﺮوﺗﺰ و در ارﺗﻮدﻧﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎزﮔﺎرى زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آنﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ﻳﻮن آزاد ﺷﺪه و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻤﺎس اﻳﻦ ﻓﻠﺰات واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎى اﻟﻜﺘﺮوﭘﺎﻟﻴﺶ ﺑﺮ روى ﻣﻴﺰان آزادﺳﺎزى ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺒﺎﻟﺖ از آﻟﻴﺎژ ﻛﺮوم ﻛﺒﺎﻟﺖ بود.</p> <p><strong>ﻣﻮاد و روشﻫﺎ:</strong> در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ٢٤ اﻟﮕﻮى ﻣﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ١٥ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ١ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﺳﭙﺮوﮔﺬارى ﺷﺪ و ﺳﻴﻠﻨﺪرﮔﺬارى، ﺣﺬف ﻣﻮم و ﻛﺴﺘﻴﻨﮓ ﺑﺮاى رﻳﺨﺘﻦ آﻟﻴﺎژ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰى ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه ١٢‌ﺗﺎﻳﻲ در دو دﻣﺎى ٤٥ و ٥٥ اﻟﻜﺘﺮوﭘﺎﻟﻴﺶ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ١٥ و ٣٠ روز ﺑﺮاى ارزیابی ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺒﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮى ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ. دادهﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن‌ﻫﺎى آﻣﺎرى t-test و Paired t-test ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ (0/05 = α).</p> <p><strong>ﻳﺎﻓﺘﻪ‌ﻫﺎ:</strong> ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آزاد ﺷﺪن ﻛﺒﺎﻟﺖ از آﻟﻴﺎژ ﻛﺮوم ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻫﻢ در دﻣﺎى ٤٥ و ﻫﻢ در دﻣﺎى ٥٥ درﺟﻪ‌ی ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﮔﺮاد در روز ٣٠ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ١٥ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در دﻣﺎى ٤٥ درﺟﻪ ﻣﻌﻨﻲ‌دار ﺑﻮد (0/036 = p value). در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎى ٥٥ ﻣﻌﻨﻲدار ﻧﺒﻮد (0/0754 = p value). در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‌ی ﻣﻴﺰان آزاد ﺷﺪن ﻳﻮن در دو دﻣﺎى ٤٥ و ٥٥ درﺟﻪ‌ی ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﮔﺮاد، اﺧﺘﻼف اﻳﻦ دو در روز ١٥ و روز ٣٠ ﻣﻌﻨﻲدار ﻧﺒﻮد (0/0754 = p value).</p> <p><strong>ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى:</strong> ﻣﻴﺰان آزاد ﺷﺪن ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺒﺎﻟﺖ از آﻟﻴﺎژ ﻛﺮوم- ﻛﺒﺎﻟﺖ در دﻣﺎى ٤٥ درﺟﻪ، ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن ﻳﻮن ﻛﻤﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎى ٥٥ درﺟﻪ، ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻲ‌ﺷﻮد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>ﻛﺮوژن، آﻟﻴﺎژ، اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮى ﺟﺬب اﺗﻤﻲ، اﻟﻜﺘﺮوﭘﺎﻟﻴﺶ</p> 2022-09-24T13:06:45+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1953 بررسی فتودینامیک‌تراپی با فتوسان و غلظت‌های متلین‌بلو بر روی کاندیدا آلبیکانس رشد یافته بر روی دنچر 2022-10-24T09:08:38+0330 Ali Salehi Mazandarani علی صالحی مازندرانی am_shirani@yahoo.com Shahram Amini شهرام امینی am_shirani@yahoo.com Amir Mansour Shirani امیر منصور شیرانی am_shirani@khuisf.ac.ir Mones Sanjaripour مونس سنجری پور Sanjarimoones@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> در تعدادی از مطالعات، فتودینامیک‌تراپی با استفاده از منابع نوری و مواد جاذب نور علیه قارچ کاندیدا به کار رفته است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات ضدقارچی فتوسان با غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو بر کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر بود و در جستجوی بانک‌های اطلاعاتی، مطالعه‌ی مشابهی دیده نشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1397-98 انجام شد. ۲۶ دنچر مشابه تهیه گردید. سوسپانسیون کاندیدیا معادل ٥/٠ مک‌فارلند بر روی دنچرها تلقیح شد. نمونه‌ها به سه گروه هفت‌تایی با غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو (0/1، 0/01، 0/001 گرم بر لیتر) انتخاب شدند و فتوسان با طول موج 630 نانومتر به کار رفت. پنج نمونه‌ی شاهد شامل شاهد بدون درمان، شاهد فتوسان تنها، سه شاهد با غلظت‌های متیلن‌بلو تنها در نظر گرفته شد. تعداد کلونی‌ها با روش دستی و به طور چشمی شمارش شد. داده‌ها با آزمون‌های ANOVA و T-test تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک‌تراپی و غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو، با گروه‌های شاهد اختلاف معنی‌دار داشت (٠٥/٠ &gt; p value). میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک‌تراپی بین سه غلظت متیلن‌بلو اختلاف معنی‌دار داشت (0/001 &gt;p value ) و در متیلن‌بلو با غلظت 0/1 به طور معنی‌داری بیشترین کارآیی در کاهش کاندیدیا داشت (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> فتودینامیک‌تراپی با فتوسان و متیلن‌بلو با غلظت 0/1 بیشترین کارآیی نسبت به بقیه‌ی موارد در کاهش کاندیدیا آلبیکانس را داشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> فتودینامیک‌تراپی، متیلن‌بلو، کاندیدا آلبیکنس، دنچر</p> 2022-09-26T09:25:55+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1968 ارتباط عوامل شخصیتی و همکاری در بیماران بالغ کاندید درمان ارتودنسی ثابت در اصفهان 2022-10-26T10:33:46+0330 Alireza Akhlaghi علیرضا اخلاقی alireza_akhlaghi@ymail.com Mohammad Monirifrard محمد منیری‌فرد mmonirifard@yahoo.com Mohammad Hossein Nikbakht محمدحسین نیکبخت mh.nikbakht78@gmail.com Farinaz Shirban فریناز شیربان shirban123@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> همکاری بیمار در درمان ارتودنسی، یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های نتیجه‌ی درمان می‌باشد. عدم همکاری، باعث طولانی شدن درمان، کاهش بازده، نتایج غیرقابل پیش‌بینی و نامطلوب و افزایش هزینه‌ها می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط میان برخی ویژگی‌های شخصیتی بیماران با میزان همکاری آنان در درمان ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 90 نفر از بیمارانی که در سال 1397 برای درمان به 7 مرکز تخصصی ارتودنسی در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، به روش خوشه‌ای آسان انتخاب شدند. 5 ویژگی شخصیتی بیماران توسط تست شخصیتی NEO-Five Factor Inventory و میزان همکاری آنان در بازه‌ی 2 و 6 ماهه توسط پرسش‌نامه‌ی Orthodontic Patient Cooperation Scale استخراج شد. داده‌های حاصل توسط&nbsp; آزمون‌هایPearson و ANOVA آنالیز شدند. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: میان روان رنجورخویی و میزان همکاری بیماران در 2 و 6 ماه همبستگی معنی‌داری با ضرایب به ترتیب 0/25 و 0/24 وجود دارد (به ترتیب 0/01 = p value و 0/03 = p value). همچنین میان وظیفه‌شناسی و همکاری در 6 ماه همبستگی با ضریب 28/0 وجود دارد (0/01 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: به نظر می‌رسد، فاکتور شخصیتی روان رنجورخویی می‌تواند یک عامل خطر در عدم همکاری بیماران در درمان ارتودنسی باشد. همچنین وظیفه‌شناسی فاکتوری است که می‌تواند پیش‌بینی‌کننده‌ی همکاری خوب در درمان ارتودنسی باشد. البته این ارتباطات ضعیف می‌باشند.</p> <p><strong>كليد واژه‌ها:</strong> عوامل شخصیتی، روانشناسی، همکاری، ارتودنسی ثابت، بیماران بالغ</p> 2022-09-26T09:32:09+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1955 ارتباط سبک فرزندپروری و اضطراب دندان‌پزشکی در کودکان 4-6 ساله 2022-09-26T11:26:09+0330 Fatemeh Haghshenas Gorgabi فاطمه حق‌شناس گرگابی Sharzad1618@yahoo.com Shahrzad Javadinejad شهرزاد جوادی‌نژاد sharzad1618@yahoo.com Elham Babaei الهام بابایی Sharzad1618@yahoo.com <p><strong>مقدمه</strong>:کنترل اضطراب کودکان در حین اعمال دندان‌پزشکی از عوامل مهم و مؤثر بر موفقیت درمان می‌باشد که فاکتورهای شخصیتی و ویژگی‌های تربیتی والدین در قالب سبک و شیوه‌ی فرزندپروری آن‌ها می‌تواند در شکل‌گیری این اضطراب در کودکان بسیار تأثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط شیوه‌های فرزند‌پروری و اضطراب و رفتار کودکان در محیط دندان‌پزشکی بود.</p> <p><strong>مواد</strong> <strong>و</strong> <strong>روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 126 کودک 4 تا 6 ساله و والدین آن‌ها از بین مراجعین به بخش کودکان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی خوراسگان در سال تحصیلی 1399انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ی (Modified Child Dental Anxiety Scale) MCDASF و مقیاس فرانکل برای اندازه‌گیری اضطراب و تعیین رفتار کودکان در محیط دندان‌پزشکی و پرسش‌نامه ی سبک فرزندپروری Bumrind برای تعیین نمره‌ی والدین در سبک‌های فرزندپروری مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با آزمون‌های آماری Pearson ، Spearman &nbsp;و Chi-square تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: بین امتیاز سبک فرزند‌پروری مقتدر در والدین و اضطراب دندان‌پزشکی کودکان ارتباط معنی‌دار وجود نداشت (0/803 = p value، 0/022 = r). بین امتیاز سبک فرزندپروری مستبد در والدین و اضطراب دندان‌پزشکی کودکان ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود داشت (0/001 &gt; p value، 0/307- = r). بین امتیاز سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه در والدین و اضطراب دندان‌پزشکی کودکان ارتباط مستقیم و معنی‌داری مشاهده شد (0/001 &gt; p value، 0/318 = r).</p> <p><strong>نتیجه</strong>‌<strong>گیری</strong>: اضطراب و رفتار کودکان در محیط دندان‌پزشکی با سبک فرزندپروری والدین مرتبط بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: فرزندپروری، اضطراب دندان‌پزشکی، کودکان.</p> 2022-09-26T09:46:19+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1901 میزان تطابق مارجین کوپینگ های زیرکونیایی و فلزی پره سینتر نشده سینترون قبل و بعد از پخت با دو نوع پرسلن مختلف بر روی پروتزهای ثابت ایمپلنتی 2022-10-24T09:03:23+0330 Amirhossein Kowsari امیرحسین کوثری n.kowsari107@yahoo.com Meysam Mahabadi میثم مهابادی n.kowsari107@yahoo.com Gholamreza Tabbakhian غلامرضا طباخیان n.kowsari107@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> با توجه به کاربرد فزاینده‌ی رستوریشن‌های دارای زیرساخت زیرکونیا و سینترون و کاربرد پرسلن‌های مختلف بر روی آن‌ها و کمبود مطالعات جهت بررسی تطابق مارجین آن‌ها در شرایط مختلف، در این مطالعه به بررسی تطابق مارجین این رستوریشن‌ها و اثر پخت پرسلن بر روی آن‌ها پرداخته شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی که در سال 1398 در مرکز تحقیقات ترانسژنزیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) انجام شد، 40 عدد اباتمنت به دو گروه 20 عددی با دو نوع&nbsp; زیرساخت (زیرکونیا و آلیاژ کروم-کبالت پره سینتر نشده نرم (سینترون) تقسیم شدند، سپس هر گروه به دو گروه 10عددی تقسیم شده و با دو نوع پرسلن (نوریتاکه وکریشن) چینی گذاری شدند. تطابق لبه‌ای پیش و پس از پخت پرسلن با استریومیکروسکوپ اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری one-way ANOVA و two-way ANOVA و در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>پخت پرسلن بر میزان تطابق لبه‌ای با توجه به نوع فریم معنی‌دار بود (0/001 = p value) در حالی‌که نوع پرسلن بکار رفته در این اختلاف بی‌تأثیر بود (0/214 = p value) کم‌ترین میزان تغییر پس از پخت با پرسلن مربوط به گروه زیرساخت سینترون همرا باپرسلن نوریتاکه بود که با دوگروه فریم زیرکونیا تفاوت معنی‌داری داشت (0/045 = p value) و (0/006 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>فلزسینترون بکار رفته در این مطالعه نسبت به زیرکونیا کمتر تحت تأثیر مراحل پخت قرار گرفت. دو نوع چینی بکار رفته در این مطالعه در میزان تطابق لبه‌ای تأثیری نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>ایمپلنت، طراحی با کمک کامپیوتر، اباتمنت، زیرکونیا، تطابق لبه‌ای دندان</p> 2022-09-26T10:00:08+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1897 بررسی همبستگی بین شاخص Decayed, Missing, Filled, Teeth با شاخص‌های مرتبط با Glomerular Filtration Rate در مراحل مختلف بیماری کلیه در بزرگسالان شهر شاهدیه، یزد 2022-09-26T10:48:41+0330 Abdolrahim Davari عبدالرحيم داوری dr.sanazabbasi@yahoo.com Alireza Daneshkazemi علیرضا دانش کاظمی dr.sanazabbasi@yahoo.com Sanaz Abbasi ساناز عباسی dr.sanazabbasi@yahoo.com Farzad Ziaei فرزاد ضیائی dr.sanazabbasi@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> مشكلات بهداشت دهان بيماران با نارسايي مزمن كليوي مي‌تواند سلامت سيستميك آنان را به مخـاطره بينـدازد. هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی بین شاخص (Decayed, Missing, Filled, Teeth) DMFT با شاخص (<em>Glomerular filtration rate</em>) GFR بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی، جهت گردآوری داده‌ها از طرح شاهدیه که بر روی 9000 نفر در شهر شاهدیه یزد در سال 1396 انجام شده بود، استفاده گردید. متغیرهای کراتینین سرم، سن، جنس و وزن از پرسش‌نامه مخصوص شاهدیه یزد، استخراج شد. سپس با استفاده از فرمول (Cockcroft Gault) CG میزان GFR برای هر فرد محاسبه شد. نحوه‌ی محاسبه بهداشت دهان بر اساس شاخص &nbsp;DMFT (Decay Missing filling) در افراد بزرگسال صورت گرفت. داده‌ها با آزمون‌های T و ANOVA ضریب همبستگی و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> وزن با تعداد دندان‌های پوسیده رابطه نداشت ولی با تعداد دندان‌های ترمیم شده رابطه‌ی مستقیم داشت. همچنین وزن با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی معکوس داشت. کراتینین سرم با تعداد دندان‌های پوسیده رابطه‌ای نداشت ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی مستقیم داشت. کراتینین سرم با تعداد دندان‌های پر شده رابطه‌ی معکوس داشت. سن با تعداد دندان‌های پوسیده و پر شده رابطه معکوس ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی مستقیم داشت. GFR با تعداد دندان‌های پوسیده و دندان‌های پر شده رابطه مستقیم دارد ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه معکوس داشت. GFR و شاخص DMFT رابطه‌ی معنادار و معکوس داشتند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بر طبق مطالعه‌ی حاضر، هرچه میزان GFR در فرد کمتر و کراتینین سرم بیشتر و فرد در stage بالاتری از بیماری کلیه قرار داشته باشد، ارتباط مستقیم با افزایش شاخص DMFT نشان می‌دهد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> شاخص DMFT، بیماری مزمن کلیوی (CKD)، GFR</p> 2022-09-26T10:18:59+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1977 بررسی میزان شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه اصفهان در سال 98-97 2022-09-26T10:48:41+0330 Elham Faghihian الهام فقیهیان e.faghihian@mui.ac.ir Laleh Amini لاله امینی Dr.amini@iaub.ac.ir Maryam Rizaneh مریم ریزانه maryam15feb@gmail.com Atefe Esfandpour عاطفه اسفندپور at.esfandpure@yahoo.com <p><strong>مقدمه: </strong>لیکن پلان دهانی، یک بیماری خودایمنی و التهابی مزمن نسبتاً شایع است که تغییر پاسخ ایمنی با واسطه‌ی سلولی نقش اصلی را در پاتوژنز آن ایفا می‌کند. در میان عوامل احتمالی مؤثر در ایجاد این بیماری، نقش اختلالات روانی به خصوص افسردگی و اضطراب در پاتوژنز بیماری مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه اصفهان در سال 98-1397 بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در پژوهش مورد- شاهدی حاضر، تعداد 40 بیمار مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به کلینیک ویژه‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397-98 (گروه مورد) و تعداد 40 فرد غیرمبتلا به بیماری لیکن پلان دهانی و کاملاً سالم (گروه شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. سپس پرسش‌نامه افسردگی بک (BDI) توسط افراد مورد مطالعه تکمیل گردید. در نهایت داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای آماری تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی‌داری در مطالعه‌ی حاضر 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین سنی گروه مورد (53/43 سال) کمتر از گروه شاهد (44/68 سال) می‌باشد. بعلاوه میانگین افسردگی در گروه مورد (12/78) بیشتر از گروه شاهد (9/5) بود، با این حال این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بطور کلی اين مطالعه نشان‌دهنده‌ی نقش افسردگی در پاتوژنز بيماري ليكن پلان دهانی بود. بطوری که سطح بالاي افسردگي مي‌تواند نقطه شروع واكنش‌هاي خودایمنی مختلف و ابتلا به ليكن پلان دهانی باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> افسردگی، شیوع، لیکن پلان دهانی، دندان‌پزشکی</p> 2022-09-26T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1981 بررسی رابطه‌ی بین شاخص توده‌ی بدنی و پوسیدگی شدید دوران کودکی (S-ECC) در کودکان شهر اصفهان 2022-09-26T10:48:41+0330 Afshin Mokhtarinia افشین مختاری نیا m.ebrahimian@khuisf.ac.ir Maryam Ebrahimian مریم ابراهیمیان m.ebrahimian@khuisf.ac.ir Roya Foroughi Abari رویا فروغی ابری m.ebrahimian@khuisf.ac.ir Niloofar Norouzi نیلوفر نوروزی niloofar.norouzi95@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> رابطه بین پوسیدگی دندان در کودکان و اختلالات در شاخص توده بدنی آنها یک مشکل بحث بر انگیز است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی&nbsp; و پوسیدگی شدید دوران کودکی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه مورد-شاهدی، 150 کودک با پوسیدگی شدید و 150 شاهد بدون پوسیدگی دندان از تعدادی از کلینیک های خصوصی شهر اصفهان در سال 1399 جمع‌آوری شدند. پارامترهای وزن و قد اندازه‌گیری شد و (Body Mass Index) BMI محاسبه گردید. کودکان بر اساس BMI تطبیق یافته برای سن و جنس به کم وزن (صدک کمتر از 5)، وزن طبیعی (صدک 5 تا کمتر از85)، در معرض خطراضافه وزن (صدک 85 تا 95) و اضافه وزن (صدک بیشتر از 95) طبقه بندی شدند. داده ها با آزمون‌‌های آماریChi- squared ، Fisher، t test وMann-Whitney &nbsp;تجزیه و تحلیل شدند.(0/05 = α).</p> <p><strong>یافته ها:</strong> از نظر فراوانی گروه‌‌های وزنی، بین دو گروه کودکان بدون پوسیدگی و با پوسیدگی شدید تفاوت معنادار وجود داشت (0/007 = p value). فراوانی گروه‌‌های وزنی در بین پسران ودختران دو گروه کودکان تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/001 &gt; p value). فراوانی گروه‌‌های وزنی در رده‌های سنی 2،3،4 و 5 سال دو گروه کودکان تفاوت معنادار وجود داشت (0/001 &gt; p value). میانگین شاخص توده‌‌ی بدنی در کودکان دارای پوسیدگی شدید دندانی بطور معناداری کمتر از کودکان بدون پوسیدگی بود (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> تعداد موارد کم وزنی در کودکان با پوسیدگی شدید بیشتر از کودکان بدون پوسیدگی دندان بود که نشان می‌دهد پوسیدگی شدید ممکن است بر رشد تأثیر نامطلوب بگذارد.</p> <p><strong>واژگان‌کلیدی:</strong> پوسیدگی دندان، شاخص توده‌ی بدنی، دندان‌پزشکی کودکان</p> 2022-09-26T10:48:12+0330 ##submission.copyrightStatement##