https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/issue/feed مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 2023-09-23T12:46:51+0330 Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف jids@dnt.mui.ac.ir Open Journal Systems <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1862 بررسي آگاهي و نگرش دندانپزشکان عمومي شهر اصفهان نسبت به درمان صدمات ناشي از ضربه به دندانها در سال 1398 2023-09-23T12:27:09+0330 Forooz Keshani فروز کشانی f_keshani@dnt.mui.ac.ir Neda Kargahi ندا کارگهی kargahi@dnt.mui.ac.ir Neda Shekarchizade ندا شکرچی زاده neda_shekarchizade@yahoo.com Fatemeh Sadat Banihashemi فاطمه السادات بنی هاشمی F.banihashemi96@yahoo.com <p><strong>مقدمه: </strong>تروما به دندان یک مشکل رایج در کودکان است که میتواند مشکلاتی از قبیل مشکلات روانی، اجتماعی، افسردگی، مشکل در بلع و زیبایی برای فرد به همراه آورد. بنابراین لازم است اقدامات اورژانسی و صحیح برای این صدمات انجام گیرد. دندانپزشکان نقش مهمی در کاهش عوارض این صدمات دارند،&nbsp; بنابراین آگاهی دندانپزشکان از علت، پیشگیري و درمان این ضایعات از اهمیت ویژه اي برخوردار است.</p> <p><strong>مواد و روش ها: </strong>این مطالعه در قالب یک مطالعه&nbsp;مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی در بین 125 دندانپزشک عمومی شهر اصفهان در سال 1398 انجام شد. داده‌ها آنالیز شدند و میانگین نمره‌ی آگاهی دندانپزشکان زن و مرد مقایسه شد همچنین همبستگی بین سن با نمره‌ی آگاهی و نگرش و همبستگی بین میزان سابقه کار و نمره‌ی آگاهی و نگرش بررسی شد.</p> <p><strong>یافته ها: </strong>میانگین نمرات آگاهی و نگرش دندانپزشکان مورد مطالعه نسبت به مدیریت و درمان صدمات دندانی به ترتیب 71/2±65/13 و 98/5±01/39 به دست آمد. ميزان آگاهی در جنس خانمها بیشتر از آقایان بود. هم چنین بین میزان آگاهی و سن و سابقه کار رابطه معکوس دیده شد ولی بین میزان نمره‌ی نگرش و میزان سن و سابقه کار ارتباطی دیده نشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۸ متوسط بود. پیشنهاد میشود با برگزاری بازآموزی هایی در رابطه با مدیریت و درمان اورژانسی این صدمات و در نتیجه با افزایش آگاهی دندانپزشکان، نسبت به نجات این دندانها امیدوارتر بود.</p> <p><strong>کلیدواژه ها: </strong>آگاهی،&nbsp; نگرش، ترومای دندانی، دندانپزشک</p> 2023-07-12T10:57:42+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2023 مقایسه‌ی آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجویان دندان‌پزشكي اصفهان در مورد دهانشویه‌های کلرهگزیدین، لیسترین و فلوراید 2023-09-23T12:31:10+0330 Mohammad Khosravi محمد خسروی s.aminisedeh@khuisf.ac.ir Shirin Amini Sedeh شیرین امینی سده s.aminisedeh@khuisf.ac.ir Hajar Shekarchizadeh هاجر شکرچی زاده shekarchizadeh@razi.tums.ac.ir Ali Ahmadi علی احمدی mr30.110@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> دندانپزشکان نقش مهمی در بالابردن آگاهی مردم در استفاده از دهانشویه ها دارند، در نتیجه دستیابی به آگاهی در این زمینه در دوران تحصیل لازم است. هدف این تحقیق مقایسه تفاوت سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی در دانشگاه آزاد و مقایسه بین دو دانشگاه آزاد و دولتی در مورد دهانشویه ها می باشد.</p> <p><strong>مواد و روش ها:</strong> در این مطالعه مقطعی توصیفی، پرسشنامه محقق ساخت پایا و روا حاوی 26 سوال بین 134دانشجو دندانپزشکی دانشگاه آزاد در سطوح مختلف ( علوم پایه، سال پنجم و آخر) و سال آخر دانشگاه دولتی اصفهان توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 22 و آزمون های شاپیروویلک، تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه ، تعقیبی توکی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.</p> <p><strong>یافته ها:</strong>بین آگاهی، نگارش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد در سنوات مختلف تحصیلی اختلاف معنی داری وجود داشت. ارتباط بین آگاهی و نگرش، آگاهی و عملکرد، نگرش و عملکرد در مقاطع مختلف تحصیلی معنی داری نبود، همچنین اختلاف معنی داری بین میانگین نمره ی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دو دانشگاه وجود نداشت.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> نتایج نشان از بهبود میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان با افزایش سالهای تحصیل داشت. هرچند آگاهی و عملکرد در سطح متوسط باقی ماند. همچنین افزایش آگاهی منجر به نگرش و عملکرد مطلوب نشد.</p> 2023-07-12T11:13:15+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2033 تأثیر ذرات نانوپارتیکل اکسید زيرکونیوم بر استحکام شکست آکريل گرما پخت 2023-09-23T12:33:40+0330 Abolfazl Vakili Zarch ابوالفضل وکیلی زارچ meysam.mahabadi@yahoo.com Meysam Mahabadi میثم مهابادی meysam.mahabadi@yahoo.com Fatemeh Rashidi Meybodi فاطمه رشیدی میبدی mahtab.rashidi.mr@gmail.com Amir Hossein Ranjbar امیرحسین رنجبر amirhossein722@gmail.com <p><strong>مقدمه:</strong> نانوذرات زیرکونیوم اکساید دارای استحکام بالا و شفافیت نسبت به نور بوده و در دندانپزشکی در ترمیم دندانها، تولید پرکننده ها با جلای بالا و افزایش مقاومت مواد نسبت به ضربات مکانیکی کاربرد دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ذرات نانوپارتیکل اکسید زيرکونیوم بر استحکام شکست آکريل گرما پخت است.</p> <p><strong>مواد و روش ها</strong>:&nbsp; در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی،90 عدد نمونه آکریلی در ابعاد 22×10×5/2 با استفاده از بلوک های چوبی ساخته شد.پس از مفل گذاری نمونه ها به 3 گروه مساوی&nbsp; تقسیم شدند. در گروه اول هیچ پودری از زیرکونیوم اکساید اضافه نگردید. در گروه دوم 5/2 درصد وزنی زیرکونیوم اکساید و در گروه سوم 5/7 درصد وزنی زیرکونیوم اکساید به مخلوط اضافه شد. سپس استحکام به شکست نمونه ها توسط دستگاه یونیورسال و تست خمش سه نقطه ای بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون های ANOVA one-way و Tukey تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته ها: </strong>بین میانگین استحکام به شکست آکریل گرما پخت در سه گروه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود داشت(001/0&gt;P) کمترین میانگین استحکام به شکست مربوط به غلظت 5/7 درصد وزنی زیرکونیا بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> میانگین استحکام به شکست آکریل گرما پخت با اضافه کردن زیرکونیا اکساید کاهش می یابد</p> 2023-07-12T11:23:02+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2019 ترکیب بیماران در بخش عمومی پریودانتیکس دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در مقایسه با الزامات آموزشی دانشجویان 2023-09-23T12:46:51+0330 Bahareh Tahani بهاره طحانی tahani@dnt.mui.ac.ir Mahsa Nikaein مهسا نیک آیین msa_nik@yahoo.com Jaber Yaghini جابر یقینی j_yaghini@dnt.mui.ac.ir <p><strong>مقدمه</strong>: یکی از مهمترین موارد مرتبط با آموزش دانشجویان برخورد آن ها با تعداد و تنوع کافی بیماران است . هدف از این مطالعه بررسی نیازها ی بیماران مراجعه کننده به بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان و مقایسه آن با کوریکولوم آموزشی جهت تعیین کفایت آموزش بالینی بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها:</strong> در این مطالعه مقطعی تحلیلی، پرونده های بایگانی شده در بخش پریودنتیکس دانشکده در سال های 94و95 سرشماری و اطلاعات مربوط به نیازهای مراجعه کنندگان استخراج و با حاصلضرب تعداد دانشجو در هر ترم در تعداد موارد ذکر شده در الزامات آموزشی آن ترم ( عملی 2-4) مقایسه شد.</p> <p><strong>&nbsp;یافته ها: </strong>براساس مقایسه فراوانی خدمات ارایه شده به بیماران در مقایسه با فراوانی خدمات مورد نیاز دانشجویان جهت تکمیل requirement &nbsp;درخواستی توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت در اکثر خدمات همخوانی دارد. اما در زمینه اقداماتی از جمله &nbsp;ارزیابی رادیوگرافیک و کمک در انجام جراحی های پریودنتال در واحد پریودانتیکس عملی 3 ، جراحی افزایش طول تاج ،کمک در انجام جراحی های پریودنتال ،جراحی flap((MWF،ژنژیوکتومی ،کورتاژ و ارزیابی رادیوگرافیک در واحد عملی 4کمبود وجود دارد.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>در واحدهای عملی مختلف پریودانتیکس دانشکده، تعداد بیماران جهت پوشش الزامات آموزشی مورد انتظار دانشجویان کافی نیست. که این امر میتواند ناشی ازمحدودیت های دانشکده های دندان پزشکی در &nbsp;تعداد پذیرش بیماران ،محدودیت زمان آموزش دانشجویان و نیز محدودیت تعداد یونیت ها جهت تامین تعداد و ترکیب مناسب بیماران و همچنین ایجاد تجربه بالینی کافی در دانشجویان باشد</p> 2023-07-12T11:27:41+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2065 تأثیر ضد میکروبی دو سیستم تک فایلی در برابر یک سیستم چرخشی چند فایلی در کانال‌های عفونی 2023-09-23T12:37:26+0330 Sara Kousehlar سارا کوسه لر romina.hajipour@gmail.com Kamal Amini کمال امینی kamal.amini47@gmail.com Arezoo Tahmorespour آرزو طهمورث پور romina.hajipour@gmail.com Romina Hajipour حاجی پور romina.hajipour@gmail.com <p><strong>مقدمه: </strong>از آنجایی که میکروارگانیسم‌ها نقش اساسی در اتیولوژی بیماری‌های پالپ و پری اپیکال ایفا می‌کنند و کاهش و یا حذف جمعیت باکتریایی داخل کانال از اصلی‌ترین اصول درمان ریشه موفق می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر ضدمیکروبی دو سیستم تک فایلی در برابر یک سیستم چرخشی چندفایلی در کانال‌های آلوده با Enterococcus faecalis بود.</p> <p><strong>مواد و روش­ها:</strong> در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی کانال­های ریشه­های 48 دندان پرمولار مندیبل توسط Enterococcus faecalis به مدت ۳۰ روز آلوده شده و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: رسیپروک، نئولیکس و ام تو(۱۶=n). گروه کنترل منفی شامل چهار دندان آلوده شده بود که تحت آماده سازی قرار نگرفت. نمونه­های باکتریایی قبل و بعد از آماده سازی جمع آوری گردید و بررسی کمی باکتری توسط qPCR صورت گرفت. آنالیزهای آماری توسط آزمون­های من-ویتنی و کروسکال والیس انجام شد.</p> <p>یافته ها: در مقایسه میانگین تعداد باکتری ها قبل و بعد از آماده سازی، بین سه گروه رسیپروک، نئولیکس و ام تو &nbsp;بعد از آماده سازی تعداد باکتری ها بطور معناداری افزایش داشت (001/0&gt;p). ولی در گروه کنترل تفاوت معناداری در تعداد باکتری ها قبل و بعد از آماده سازی وجود نداشت (144/0=p)</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> سیستم­های تک فایلی آماده سازی کانال به اندازه سیستم چرخشی چند فایلی در کاهش باکتری­های E. faecalis کانال موثر بودند.</p> 2023-07-12T11:45:54+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2011 بررسی تأثیر درمان‌هاي پریودنتال بر مقاومت به انسولین در افراد دیابتیک مبتلا به پریودنتیت 2023-09-23T12:45:14+0330 Narges Naghsh نرگس نقش n_naghsh@dnt.mui.ac.ir Samaneh Soltani سمانه سلطانی samanesoltani@dnt.mui.ac.ir Jaber Yaghini جابر یقینی yaghini@dnt.mui.ac.ir Saman Abolfazli سامان ابوالفضلی abolfazli@dnt.mui.ac.ir <p>&nbsp;</p> <p><strong>مقدمه </strong><strong><em>: </em></strong>هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر درمان هاي پریودنتال بر مقاومت به انسولین و شاخص هاي پریودنتال در افراد دیابتیک مبتلا به پریودنتیت برحسب میزان کنترل قندخون در دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سال های 96-1395 &nbsp;بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها</strong> <strong><em>:</em></strong>این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی کنترل شده یکسوکور بر روي مراجعین مرکز درمانی خرم اصفهان و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد <em>.</em>بیماران پس از اخذ رضایت و براساس معیارهاي ورود انتخاب شدند <em>.</em>بیماران براساس کنترل قند خون در چهار گروه قرار گرفتند (کنترل ضعیف، متوسط، خوب دیابت و غیردیابتی<em>.</em>)قبل از شروع درمان هاي غیرجراحی پریودنتال، شاخص هاي پریودنتالی اندازه گیري شد و میزان مقاومت به انسولین در این بیماران با کمک رزیستین بزاق تعیین گردید.سپس جرمگیری و تسطیح ریشه و آموزش بهداشت این بیماران انجام شد. بیماران به مدت 3 ماه فالو شده و مجددا میزان مقاومت به انسولین آن ها و شاخص های پریودنتال سنجیده شد. در نهایت داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري آنالیز واریانس یک طرفه <em>Tukey's Post Hoc Test </em>و<em>Paired smaples t-test </em>، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 0.05<em>. </em>&nbsp;به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته ها</strong><strong><em>: </em></strong>نتایج نشان داد، میانگین هموگلوبین گلیکوزیله ، عمق پاکت، درصد نواحی داراي خونریزي و شاخص پلاك در هر 4 گروه قبل وبعد از درمان تفاوت معنی دار داشت <em>P-Value&lt;0.05</em> ،اگر چه میانگین تغییرات این شاخص ها بین گروه ها معنی دارنبود (به ترتیب 45%، 58%،19% و 48%)</p> <p><strong>نتیجه گیري</strong><strong><em>: </em></strong>نتایج نشان داد که انجام درمان هاي غیر جراحی پریودنتال باعث بهبود شاخص هاي پریودنتالی وکاهش میزان هموگلوبین گلیکوزیله و رزیستین بزاق می شود . ولی بین شدت دیابت و شاخصهاي ذکر شده ارتباط دیده نشد.</p> <p><strong>واژگا ن کلیدي:</strong> دیابت ملیتوس ، پریودونتیت مزمن، مقاومت به انسولین ،رزیستین</p> 2023-07-12T11:52:43+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2070 تأثير افزودن ذرات نانوپارتيكل اكسيد زيركونيوم بر رشد كانديدا آلبيكانس در آكريل هاي با مولد تزريقي 2023-09-23T12:43:43+0330 Niloofar Baghoulizadeh نيلوفر بقولي زاده mahtab.rashidi.mr@gmail.com Fatemeh Rashidi Meybodi فاطمه رشيدی ميبدی f.rashidi@khuisf.ac.ir Meysam Mahabadi ميثم مهابادی meysam.mahabadi@yahoo.com Arezoo Tahmurespour آرزو طهمورث پور f.rashidi@khuisf.ac.ir Farzad Mastary Farahani فرزاد ماستری فراهانی fmf_68@yahoo.com <p><strong>مقدمه:</strong> چسبندگی به سطح دنچر از ویژگی منحصر به فرد کاندیدیازیس دهانی است.نانوپارتیکل ها خاصیت ضد قارچی و باکتریایی دارند که می توانند در ساختار دنچر همراه با آکریل به کار روند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مهاری نانوپارتیکل زیرکونیوم اکساید بر رشد و چسبندگی کاندیدا در آکریل های با مولد تزریقی بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها :</strong> در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 90 بلوک آکریلی در ابعاد 22×10×5/2 میلی متر به روش مولد تزریقی تهیه شد.بلوک های آکریلی به 3 دسته صفر،5/2 و 5/7 درصد وزنی نانوپارتیکل زیرکونیوم اکساید تقسیم شدند.همه ی پلیت های حاوی بلوک آکریلی در بزاق ساختگی حاوی کاندیدا غوطه ور و انکوبه شدند، سپس از محلول شاهد و محلول حاوی بلوک نمونه گیری شد. تعداد کلونی ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس بلوک ها از محیط کشت خارج شده و چسبندگی آنها در محیط کشت سابارو دکستروز آگار و اثر مهاری نانوپارتیکل زیرکونیوم اکساید روی کاندیدا بررسی گردید, داده ها با آزمون های واریانس یک طرفه و توکی تجزیه وتحلیل شدند(05/0 =α).</p> <p><strong>یافته ها:</strong> رشد کاندیدا آلبیکانس در بلوک هایی که نانوپارتیکل زیرکونیوم اکساید به آنها اضافه شد، به طور قابل توجهی نسبت به گروه شاهد کاهش پیدا کرده بود(001/0 P &lt;). در بررسی چسبندگی نیز میانگین تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکانس چسبیده به بلوک در گروه شاهد به طور معناداری بیشتر از دو گروه با غلظت های 5/2 و 5/7 درصد وزنی زیرکونیا بود (05/0 P &lt;), &nbsp;ولی بین دو گروه با غلظت های 5/2 و 5/7 درصد وزنی زیرکونیا تفاوت معنادار وجود نداشت. (96/0 P =).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> نانوپارتیکل زیرکونیوم اکساید با درصد وزنی 5/2 و 5/7 می تواند کاهش قابل توجهی در رشد و چسبندگی کاندیدا ایجاد نماید و بدلیل اثر سمیت بهتر است از کمترین درصد وزنی نانوپارتیکل استفاده نمود.</p> 2023-07-12T12:00:25+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2068 تأثیر درمان با لیزر کم توان بر روی سطح IL-17 مایع شیار لثه‌ای طی درمان ارتودنسی 2023-09-23T12:40:24+0330 Ali Mahdi Siahposh علی مهدی سیاه پوش mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Mahdi Rafiei مهدی رفیعی mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir Masood Feizbakhsh مسعود فیض بخش dr_feizbakhsh@yahoo.com Alireza Taslimi علیرضا تسلیمی mehdi.rafiei@khuisf.ac.ir <p><strong>مقدمه</strong>: با توجه به نقش مدیاتورهای التهابی هم در حرکات ارتودنسی و هم در ایجاد بیماریهای پریودنتال و با توجه به نقش‌ IL-17 بعنوان واسطه ی التهابی مهم در درمان‌های ارتودنسی و تاثیر درمان با لیزر کم توان بعنوان درمان جنبی جدید و مناسب، &nbsp;هدف از این مطالعه &nbsp;تاثیر درمان با لیزر کم توان بر روی سطح IL-17 در مایع شیار لثه ای طی درمان ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 12 بیمار نیاز به درمان ارتودنسی انتخاب شدند. در این بیماران به صورت تصادفی یک سمت برای تابش لیزر و یک سمت به عنوان کنترل درنظر گرفته شد. تابش لیزر کم توان دیود با طول موج 810 نانومتر در تمام طول شیار لثه ای در روزهای 0،2، 18 و 30 پس از درمان ارتودنسی انجام گرفت. نمونه گیری در روزهای 0، 2، 18 و 30 با قرار دادن کن‌های کاغذی در سالکوس دیستال، مزیال، پالاتال و باکال دندان #5 ماگزیلا دو طرف بمدت 30 ثانیه صورت پذیرفت. سپس تمام نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شده و با استفاده از دستگاه ELISA reader سطح IL-17 تعیین گردید. داده‌های بدست آمده با آزمون‌های آماری t paried test &nbsp;و one way Anova &nbsp;تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>يافته‌ها: </strong>میانگین IL-17 روز صفر (62/0 P =) و روز دوم بعد از ارتودنسی (19/0 P =) بین دو سمت کنترل و درمان با لیزر اختلاف معناداری نداشت اما در روزهای هجدهم&nbsp; و سی‌ام بعد از ارتودنسی در گروه درمان با لیزر به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (001/0 P &lt;). میانگین IL-17 در هر دو گروه در طی دوران درمان کاهش داشت ولی در روز هجدهم این کاهش چشمگیر بود</p> <p><strong>نتيجه‌گيري</strong>: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشانگر نقش درمانی لیزر کم توان دیود در کاهش میزان التهاب‌ می‌باشد و سطح &nbsp;اینترلوکین 17 در هر دو سمت دهان با گذشت زمان به تدریج کاهش‌ ‌یافت که این کاهش در سمت درمان با لیزر کمتر از سمت کنترل بود.</p> 2023-07-12T12:11:35+0330 ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1951 مواد بیواکتیو: رویکردی نوید بخش در دندان‍‌پزشکی نوین، مقاله‌ی مروری محدود 2023-09-23T12:35:41+0330 Seyed Ali Jafarian Mohammadi سیدعلی جعفریان محمدی rahimi.alireza.ar@gmail.com Alireza Rahimi رحیمی rahimi.alireza.ar@gmail.com Mohammad Mostafa Aghamohseni محمدمصطفی آقامحسنی rahimi.alireza.ar@gmail.com <div dir="auto"><strong>مقدمه</strong> : مواد بیواکتیو به عنوان ماده ای تعریف می شود که بر روی بافت زنده، ارگانیسم ها و سلول یا پاسخ آن ها اثر می گذارد. این مواد در زمینه های مختلف پزشکی و دندانپزشکی استفاده می شود. خلاصه ای از کاربرد و ویژگی های این مواد عبارت اند از: استفاده در درمان پالپ کپینگ، رمینرالیزاسیون دندان به منظور بازسازی بافت سخت، خواص ضد پوسیدگی و آنتی باکتریال، برخی از این مواد داری ویژگی آلکالین ها بوده که PH اسیدی را به PH خنثی تبدیل می کنند، برخی دیگر دارای خواص ادهزیو و پیوند شیمیایی بوده، همچنین پایداری ابعادی، زیست سازگاری و بیواکتیوتی نیز از خواص آن هاست</div> <div dir="auto"><strong>مواد و روش ها :</strong> ما چندین مقاله (10 مقاله) را بررسی کرده و اطلاعات مورد نیاز را از داخل مقالات استخراج کرده، و در نهایت یک لیست بر اساس این اطلاعات تهیه کردیم.</div> <div dir="auto"><strong>یافته ها</strong>: این لیست شامل جدیدترین مواد بیواکتیو مانند بیودنتین، مواد پلیمری با ساختار نانو در ترکیب با پروتئین-رپلنت ها، همچنین مواد مشهور و معمولی که خواص بیواکتیو دارند مثل MTA ، کلسیم هیدروکساید می باشد. علاوه بر این خواص و مضرات مواد بیان شده است؛ این توضیحات کمک می کند تا در درمان های خود همه گزینه ها و مواد را شناخته و انتخاب درست تری داشته باشیم.</div> <div dir="auto"><strong>نتیجه گیری</strong>: مواد بیواکتیو جدید و تاثیرات آن ها می تواند باعث تحول در زمینه های مختلف دندانپزشکی شده و بسیار از مشکلات پیش رو را حل کند.</div> <div dir="auto"><strong>کلمات کلیدی</strong>: بیواکتیو متریال، دندانپزشکی محافظه کارانه، بازسازی، خواص مکانیکی، زیست سازگاری، خواص بیولوژیک</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> 2023-07-12T12:31:46+0330 ##submission.copyrightStatement##