مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> fa-IR <ol> <li class="show"><strong> اهداف و دامنه</strong> <strong>فعالیت</strong><strong>: </strong>مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی رسمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که با هدف افزایش دانش محققان، دندان‌پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی و ارائه نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد برخی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها در دندان‌پزشکی و علوم مرتبط منتشر می‌شود.</li> </ol> <p>این فصلنامه مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری، مقالات آموزش مداوم، گزارش مورد، نامه علمی و نامه به سردبیر را در زمینه‌های دندان‌پزشکی و موضوعات مرتبط می‌پذیرد (دسترسی آزاد) و (داوری همتا).</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong>&nbsp;فرستادن مقاله‌ها: </strong>فرستادن مقاله‌ها فقط از طریق سایت فصلنامه قابل قبول است: http://jids.journalonweb.ir مقاله باید همراه با نامه‌ای به سردبیر، شامل عنوان و نام نویسنده (ها) و تعهد به عدم چاپ یا ارسال به جای دیگر، فرستاده شود. در صورتی که مقاله قبلاً به مجله دیگری ارسال و رد شده باشد، نویسندگان باید اطلاعات کامل در مورد روند بررسی پیشین ارائه نمایند. نویسندگان باید در این نامه اعلام کنند که مقاله تنها برای فصلنامه دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان فرستاده شده است.</li> </ol> <p>مقاله باید به صورت یک خط در میان و در اندازه کاغذ A-4 تایپ شود و حاشیه آن در هر دو طرف مشخص باشد. متن مقاله باید فقط در قالب Microsoft Word ارسال شود.</p> <p>جدول‌ها و همچنین شکل‌ها باید در صفحات جداگانه تایپ و قرار داده شوند. جدول‌ها به صورت عکس فرستاده نشوند. تصویرها باید در قالب JPEG یا GIF فرستاده شوند تا تصویرهایی با کیفیت بالا در نسخه آنلاین فصلنامه تولید گردد.</p> <p>تا حد امکان از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده شود و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند، پرهیز گردد.</p> <p>تمام عددها در متن و جدول‌ها باید به فارسی نوشته شوند و به ویژه ممیزها به صورت رسم الخط فارسی و به شکل (/) نوشته شوند و نه به صورت نقطه.</p> <table width="567"> <tbody> <tr> <td width="126"> <p>نوع مقاله</p> </td> <td width="126"> <p>سقف واژگان</p> </td> <td width="165"> <p>سقف مجموع جداول و تصاویر</p> </td> <td width="151"> <p>سقف منابع و مآخذ</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله اصلی</p> </td> <td width="126"> <p>2500</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله کوتاه</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>2</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله مروری و بازآموزی</p> </td> <td width="126"> <p>7000</p> </td> <td width="165"> <p>بدون محدودیت</p> </td> <td width="151"> <p>بدون محدودیت</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>نامه به سردبیر</p> </td> <td width="126"> <p>400</p> </td> <td width="165"> <p>1</p> </td> <td width="151"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>تحقیقات کیفی</p> </td> <td width="126"> <p>3000</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>گزارش مورد</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>5</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>فرستادن مقاله و پیگیری‌های بعدی در این مجله فقط از طریق وب‌سایت اختصاصی مجله به آدرس http://jids.journalonweb.ir و پس از ثبت نام (Registration) در آن ممکن می‌باشد.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong>شرایط فنی تهیه و ارسال مقاله: </strong>مقاله باید شامل: صفحه عنوان، چکیده مقاله (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، مقدمه، موادو روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری و منابع باشد.</li> </ol> <ul> <li class="show">شماره گذاری صفحات از صفحه عنوان شروع و در قسمت پایین و سمت چپ کاغذ درج گردد.</li> </ul> <p><strong>صفحه </strong><strong>اول (</strong><strong>عنوان):</strong> شامل عنوان مقاله (حداکثر 15 کلمه)؛ نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی و محل خدمت نویسنده (ها)؛ نشانی کامل پستی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسؤول؛ عنوان مکرری (حداکثر 40 حرف)؛ قدر دانی با ذکر نام مرکز یا سازمان تأمین‌کننده بودجه پژوهشی (برای مقالات اصیل پژوهشی) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی. <strong>شناسه ارکید (</strong><strong>ORCID ID</strong><strong>) </strong><strong>همه نویسندگان باید در این قسمت وارد شود.</strong></p> <p><strong>صفحه دوم (چکیده فارسی):</strong> چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها باشد. چکیده «گزارش مورد» شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه‌ها است.</p> <p>از اصطلاحات فهرست عناوین پزشکیMeSH) ) یا فهرست Index Medicus به آدرس (<a href="https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search%20%20">https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search</a>) استفاده کنید. نویسندگان باید مراقب باشند که چکیده، مطالب مقاله را به طور دقیق منعکس کند.</p> <p><strong>صفحه سوم به بعد (متن):</strong> شامل متن مقاله (تحقیقی، مروری، گزارش مورد) باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (</strong><strong>سپاسگزاری</strong><strong>):</strong> ارائه شماره طرح تحقیقاتی و مرکز تأمین کننده بودجه برای مقالات پژوهشی در این قسمت لازم است.</p> <p><strong>صفحه مجزا (منابع):</strong> برای ذکر مراجع و منابع که بر اساس الگوی مجله (ادامه) تنظیم شده باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (چکیده انگلیسی):</strong> چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی و حداکثر 250 کلمه باشد در انتهای آن در سطر مجزا کلید <br> واژه‌ها ذکر شود.</p> <p><strong>صفحات مجزا (جداول و نمودارها):</strong> هر جدول و یا نمودار در یک صفحه مجزا در نرم‌افزار WORD تایپ و به ترتیب استفاده در متن به صورت 1، 2 و 3 شماره‌گذاری شود. عنوان هر جدول در بالا و توضیحات آن با استفاده از علائم <sup>*</sup>، <sup>**</sup>، … ،……و ..... در پایین جدول آورده شود. از ارائه جدول و نمودارهایی که به اطلاعات آن‌ها در متن بطور کامل اشاره شده است اجتناب گردد. <strong><em><u>از ارسال جدو‌ل‌ها یا نمودارها به صورت تصویر و شکل خودداری گردد.</u></em></strong></p> <p><strong>صفحات مجزا (تصویرها):</strong> تصویرهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند تعداد محدود تصویر همراه ذکر عنوان در زیر آن و با فرمت GIF &nbsp;و &nbsp;JPEGقابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول‌ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند. تصور اشخاص بدون اجازه کتبی آن‌ها نباید قابل شناسایی باشد. عنوان هر تصویر در پایین آن آورده شود.</p> <p><strong>اصول کلی متن مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">متن مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.</li> <li class="show">متن مقاله مروری شامل: هدف، شرح مقاله، بحث و نتیجه‌گیری باشد. مقاله مروری صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی در مورد موضوع مقاله را داشته و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می‌شود.</li> <li class="show">متن گزارش مورد شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه‌گیری باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای تعداد محدودی تصویر و تعداد معدودی منبع باشد.</li> <li class="show">متن نامه به سردبیر شامل: حداکثر400 کلمه و در صورت لزوم یک شکل یا یک جدول و حداکثر پنج منبع باشد. نامه علمی که محتوای پژوهشی دارد، باید در بر گیرنده مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد ولی تقسیم‌بندی عناوین در متن لازم نیست.</li> <li class="show">نویسندگان اجازه دارند قسمت‌های طولانی مقاله خود را به زیر بخش‌هایی مانند: انتخاب بیمار، پرسش‌نامه، تحلیل آماری و ... تقسیم کنند.</li> </ul> <p><strong>شیوه نگارش اجزای مقاله:</strong></p> <p><strong>مقدمه: </strong>این بخش باید هدف و منطق مطالعه را به طور خلاصه بیان کند. نیازی به مرور گسترده موضوع یا بیان نتایج مطالعه یا نتیجه‌گیری از آن باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این بخش باید شامل بیان دقیق روش کار یا انجام مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از دستگاهی استفاده می‌شود، نام و آدرس سازنده آن باید در پرانتز آورده شود. اگر روش کار یک روش جا افتاده و ثابت شده است، ذکر مرجع ضروریست اما اگر روش جدید است، اطلاعات کافی نوشته شود تا نویسندگان دیگر هم قادر به انجام آن باشند. در صورت استفاده از دارو، باید نام کلی، دوز و روش تجویز آن ذکر شود. برای بیماران؛ بیان سن و جنس با میانگین سنی و انحراف معیار ضروریست. روش آماری باید ذکر شود و برنامه آماری رایانه مورد استفاده هم مشخص شود.</p> <p><strong>رهنمودهای اخلاقی:</strong> ملاحظات اخلاقی باید در بخش مواد و روش‌ها ذکر شود.</p> <p>1) لطفاً اعلام شود كه <strong>رضایت آگاهانه</strong> از تمام شركت‌كنندگان انسانی بزرگسال و والدین یا سرپرستان قانونی افراد زیر سن قانونی گرفته شده است. <strong>کد اخلاق</strong> مطالعه که از مؤسسه یا دانشگاه مربوطه گرفته شده در این بخش ذکر گردد.</p> <p>2) در متن نشان دهید که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشی مطابق با دستورالعمل‌های ملی بهداشت برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی شما انجام شده است. تمام آزمایشات بالینی باید قبلاً در سایت ثبت آزمایشات بالینی ایران به نشانی www.IRCT.ir &nbsp;ثبت شوند و شماره ثبت آن‌ها باید در بخش «مواد و روش‌ها» ذکر شود.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>این بخش باید به صورت متن، جدول و تصویر ارائه شود. محتوای جداول نباید در متن تکرار شود. در عوض، ممکن است به شماره جدول ارجاع داده شود. مقالات طولانی ممکن است برای روشن کردن مطالب خود به عناوین فرعی در برخی بخش‌ها (به ویژه بخش‌های نتایج و بحث) نیاز داشته باشند.</p> <p><strong>بحث: </strong>این بخش باید بر یافته‌های مطالعه حاضر و تغییرات یا شباهت‌های آن با سایر کارهای انجام شده در این زمینه توسط سایر نویسندگان تأکید کند. جزییات داده‌ها نباید دوباره در بحث تکرار شوند. بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن‌ها تأکید کنید. در ابتدای این قسمت باید ذکر شود که آیا فرضیه صفر ذکر شده در مقاله صحیح است، نادرست است و یا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.</p> <p><strong>تعارض منافع:</strong> نویسندگان باید هرگونه تعارض منابع مالی و منافع احتمالی، مانند دریافت وجوه یا هزینه، یا دارا بودن سهام در سازمانی که ممکن است از طریق انتشار مقاله شما سود یا ضرر داشته باشد، تأیید و اعلام کنند. اعلام علاقه رقابتی منجر به رد مقاله نمی‌شود، اما لازم است که ما از آن آگاه شویم.</p> <p><strong>تقدیر و تشکر: </strong>در این بخش لازم است از همه مشارکت‌کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند، تشکر گردد. این موارد می‌توانند افرادی که کمک فنی یا نوشتاری کرده و یا مثلا مدیرانی باشند که فقط پشتیبانی کلی از مقاله داشته‌اند. منابع حمایت‌های مالی و مادی نیز باید ذکر شود.</p> <p><strong>جدول‌ها: </strong>به تعداد محدود و با ذکر <strong>عنوان جدول در بالای آن</strong> ارسال شوند. از ارسال جدول‌ها به صورت عکس یا تصویر خودداری شود. در صورت نیاز به ذکر توضیحات آن را در زیر جدول قرار دهید نه در عنوان.</p> <p><strong>تصویرها: </strong>باید به تعداد محدود، با کیفیت بالا و در صفحات جداگانه ارسال شوند. <strong>عنوان هر تصویر باید در زیر قرار بگیرد</strong>. داده‌های تکراری نباید همزمان در جدول‌ها، شکل‌ها و متن ارائه شود.</p> <p><strong>اختصارات و نمادها: </strong>فقط از اختصارات استاندارد استفاده کنید. <strong>از استفاده از آن‌ها در عنوان و چکیده خودداری کنید</strong>. اصطلاح کاملی که نشان دهنده معنای کامل آن اختصار است؛ باید قبل از اولین استفاده از اختصار مربوطه در متن آورده شود.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <ul> <li class="show">منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و شماره هر منبع داخل پرانتز () قرار گیرد.</li> <li class="show">تمام منابع باید به زبان انگلیسی ذکر شوند. بنابراین منابع فارسی در صورت دارا بودن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، با استفاده از این مشخصات و در صورت نداشتن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، لازم است به زبان انگلیسی ترجمه و سپس در این بخش درج گردند.</li> <li class="show">ذکر نام شش نویسنده اول الزامی است. چنان که تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر بود. پس از ذکر نام شش نفر اول، از عبارت “et al” &nbsp;استفاده شود.</li> <li class="show">فقط حرف اول نام کوچک نویسنده(ها) نوشته شود.</li> </ul> <p>شیوه نگارش فهرست منابع بر اساس الگوی ونکوور و مطابق نمونه‌های زیر باشد:</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت مجله</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فصاله) حرف اول نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله(فاصله) سال انتشار(:) دوره (شماره)(:) صفحات(.)</p> <p>مثال:</p> <p>Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigates to the apical third of root canal systems. J Endod 2006; 32(5): 417-20.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت کتاب</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشد: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) نام نویسندگان با علامت (،) از هم جدا شوند مثال:</p> <p>Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental material. 8th&nbsp;ed. St Louis: Mosby Co; 2004. p. 113-25.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که هر فصل کتاب توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده باشد: نام خانوادگی نویسنده آن فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) در: (In) نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب(.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) مثال:</p> <p>Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th ed. St Louis: Mosby Co.; 2002. p. 246-8.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت پایان‌نامه</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) استاد راهنما (:) نام خانوادگی استاد راهنما (فاصله) نام(.) عنوان پایان‌نامه (.) مقطع پایان‌نامه (،) نام دانشکده (،) نام دانشگاه(.) سال انتشار.</p> <p>مثال:</p> <p>Torkan S. Supervising teacher: Mosharraf R. Evaluation of the fracture resistance of composite bridges reinforced with two types of pre-impregnated and non-impregnated fibers. Thesis for DDS. School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2008.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت الکترونیکی</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجله الکترونیکی روی اینترنت</p> <p>نام خانوادگی نویسنده ( فاصله) نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله الکترنیکی (فاصله .[Serial online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) شماره صفحات یا قاب‌ها (.) روز، ماه و سال دسترسی (:) آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:)</p> <p>مثال:</p> <p>Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphotogy of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004; 5: [3 Screens][ cited 2018 Feb 23]. Available from: https://journal.dentalanthropology.org/index.php/jda/article/view/153</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت صفحه وب</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام] یا شرح پدید آور[ (.) عنوان(.) سال نشر در صورت دسترسی(:) ] شماره صفحات یا قاب‌ها[ ] روز، ماه و سال دسترسی (:)آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:).</p> <p>مثال:</p> <p>Dentsply Co. Biopure(MTAD) Cleanser. [2 screens] [Cited 2006 Nov 26]. Available from: https://www.dentsplysirona.com/en-ca/products/endodontics/irrigation activation.html/Endodontics/Irrigation-&amp;-Activation/Irrigants/BioPure-MTAD-Root-Canal-Cleanser/p/TUL-BP48R/c/1000241.html</p> <p><strong>حق چاپ (</strong><strong>Copyright</strong><strong>) و دسترسی آزاد (</strong><strong>Open access</strong><strong>)</strong><strong>: </strong>بر اساس توافق با نویسنده مقاله در موقع ارسال، «مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان» صاحب حق چاپ مقاله منتشر شده است. با این حال، این یک مجله دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام مطالب به طور رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آن‌ها برای اهداف قانونی دیگر هستند، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه بگیرند.</p> <p><strong>فرایند ارزیابی مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">مقاله پس از ثبت در سایت مجله، اعلام وصول گردیده و پس از دریافت هزینه سابمیت و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد. نتایج داوری در شورای نویسندگان بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد. مقالات پس از اصلاح و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ تأیید مقاله در مجله چاپ می‌شوند.</li> <li class="show">مقالات <u>کارآزمایی بالینی</u> بایستی قبلا در سایت (<a href="http://www.irct.ir/">www.IRCT.ir</a>) ثبت و شماره ثبت آن‌ها در ابتدای مواد و روش‌های متن مقاله ذکر شده باشد.</li> <li class="show">مقالات <u>گزارش مورد</u> لازم است دارای رضایتنامه و کد اخلاق باشند.</li> <li class="show">مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و در صورت نیاز خلاصه سازی مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می‌باشد.</li> <li class="show">مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز درست بودن مرتبه علمی نویسندگان را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده تمامی نویسنده (ها) می‌باشد.</li> <li class="show">پس از ورود مقاله به مرحله نهایی (چک رفرنس) امکان انصراف نویسنده (گان) از انتشار مقاله وجود ندارد.</li> <li class="show">پس از تأیید نسخه صفحه‌بندی شده توسط نویسنده مسؤول، امکان تغییر در تعداد یا ترتیب نام نویسندگان مقاله وجود ندارد.</li> </ul> <p><strong>نشانی:</strong> اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دفتر مجله دانشکده دندان‌پزشکی.</p> <p>کد پستی:72461-81746</p> <p>تلفن: 37925523-031</p> <p>نمابر:36687080-031</p> <p>Email: jids@dnt.mui.ac.ir</p> <p>URL: <a href="http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids">http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids</a>&nbsp;</p> jids@journalonweb.ir (Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف) journals@armri.org (Arman Research Institute - موسسه ی پژوهشی آرمان) سه‌شنبه, 31 اوت 2021 13:14:58 +0430 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی دندانی در کودکان 6 تا 10 ساله در شهرستان رفسنجان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1809 <p><strong>مقدمه</strong>: پوسیدگی دندانی، شایع‌ترین بیماری مزمن دوران کودکی است که تأثیر عمیقی در سلامت فرد و جامعه دارد. مطالعه‌ی حاضر، تعیین ارتباط بین شاخص توده‌ی بدنی و پوسیدگی دندانی در کودکان ۶ تا ۱۰ ساله در شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۹۸ را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، تعداد ۲۱۵ دانش‌آموز دختر و پسر ۶ تا ۱۰ ساله به صورت تصادفی انتخاب شدند که ارتباط بین شاخص توده‌ی بدنی و پوسیدگی دندانی آن‌ها بررسی گردید. نمونه‌ها در چهار گروه لاغر، با (Body mass index) BMI نرمال، اضافه وزن و چاق قرار گرفتند. ارتباط بین دو شاخص BMI و DMFT/dmft از طریق آزمون‌های Mann-Whitney و Kruskal-Wallis و ضریب همبستگی Spearman تعیین شد (0/05 =α).</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: بین مقدار شاخص dmft و شاخص توده‌ی بدنی کودکان، رابطه‌ی معکوس و معنی‌داری وجود داشت (0/001 &gt; p value، 315/0- = r). میانگین شاخص DMFT بین کودکان لاغر، با وزن نرمال، دارای اضافه وزن و چاق تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/205 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: شاخص dmft با افزایش شاخص توده‌ی بدنی کاهش می‌یابد و ارتباط معنی‌داری بین شاخص DMFT با شاخص توده‌ی بدنی وجود نداشت.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: شاخص توده‌ی بدنی، پوسیدگی دندانی کودکان، چاقی کودکان</p> Atefeh Pourfatahi عاطفه پورفتاحی, Hajar Atarzadeh هاجر عطارزاده, Forouzan Vahidi وحیدی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1809 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 09:26:55 +0430 بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1821 <p><strong>مقدمه</strong><strong>:</strong> مطالعه‌ی حاضر، بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1397 را هدف قرار داد.</p> <p><strong>موادو روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ی مقطعی، بر روی 970 بیمار مراجعه‌کننده به کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. ابتدا تاریخچه‌ی کامل پزشکی از آن‌ها گرفته و گروه خونی و عامل Rh تعیین گردید. سپس 3 شاخص در بیماران شامل GI (Gingival index)، CAL (Clinical attachment loss) و PPD (Periodontal pocket depth) و برحسب آن، سه گروه مجزا از بیماران افراد سالم، مبتلا به ژنژیویت و مبتلا به پریودنتیت اندازه‌گیری شد. وجود ارتباط احتمالی نوع بیماری پریودنتال با گروه‌های خونی O، B، A و عامل Rh توسط آزمون Chi-Squared مورد بررسی قرار گرفتند. سطح معنی‌داری، 0/05 = α در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>از میان 970 نفر، بیشترین فراوانی گروه خونی در افراد سالم از نظر پریودنتال و در مبتلایان به ژنژیویت و پریودنیتت، به ترتیب مربوط به گروه خونی A، B و O بوده است. گروه خونی AB، کم‌ترین فراوانی را در هر سه گروه مورد مطالعه داشت. عامل Rh+ به طور معنی‌داری در تمامی گروه‌ها، فراوانی بیشتری داشته است. از نظر آماری، ارتباط گروه خونی و عامل Rh با بیماری پریودنتال معنی‌دار بود (0/0001 &gt; p value، 0/022 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> فراوانی ژنژیویت و پریودنتیت به ترتیب در گروه خونی &nbsp;Bو O بیشتر بود و در گروه خونی AB، کم‌ترین شیوع بیماری پریودنتال مشاهده شد. از نظر آماری، بین بیماری پریودنتال با گروه خونی و عامل Rh ارتباط معنی‌داری وجود داشته است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> پریودنتیت، ژنژیویت، گروه‌های خونی O، B، A.</p> Omid Sheikhi امید شیخی, Elham Fakhari الهام فخاری, Azizeh Karimian عزیزه کریمیان ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1821 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 09:35:59 +0430 بررسی آگاهي و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد در مورد اصول آماده‌سازی دندان پایه برای روکش متال سرامیک https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1828 <p><strong>مقدمه: </strong>در پروتز ثابت متال سرامیک، تراش نامناسب دندان، منجر به ساخت پروتزی با ضخامت ناکافی پرسلن و یا پرسلن ضخیم بر روی ساختار فلزی پایه می‌شود. مطالعه‌ی طراحی شده‌ی حاضر، ارزیابی آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد در مورد اصول آماده‌سازی دندان پایه برای روکش متال سرامیک را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، پرسشنامه‌ای روا و پایا شامل مشخصات دموگرافیک، دارای 7 سؤال آگاهی و 6 سؤال عملکرد طراحی شد و بین دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد در سال 1398 توزیع و سپس جمع‌آوری گردید. داده‌ها توسط آزمون‌های t-test و ANOVA تحلیل شدند.</p> <p><strong>يافته‌ها</strong><strong>:</strong> تعداد 177 دندان‌پزشک به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. میانگین نمرات آگاهی (51/1 ± 50/4) از 7 و میانگین نمرات عملکرد (0/81 ± 4/59) از 6 بوده است. آگاهی گروه زیر 30 سال بهتر از گروه 30 تا 39 سال بود (0/017 = p value). اختلاف نمرات عملکرد شرکت‌کنندگان بر اساس گروه‌های سنی معنی‌دار نبود (0/827 = p value). آگاهی زنان از مردان بیشتر بود (0/029 = p value). اما تفاوتی در مقایسه‌ی نمرات عملکرد دو جنس مشاهده نشد (0/092 = p value). مقایسه‌ی نمرات آگاهی و عملکرد بر حسب سابقه‌ی کار و شرکت در دوره‌ی تکمیلی نیز معنی‌دار نبود (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>در مجموع آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان یزد درباره‌ی اصول آماده‌سازی دندان پایه برای ساخت روکش متال- سرامیک مطلوب بوده است، اما در بعضی از حیطه‌ها ضعف و کمبود دانش و عملکرد چشمگیر بود. همچنین به نظر می‌رسد دوره‌های آموزش تکمیلی حاضر، تأثیری بر آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان ندارد. بنابراین برنامه‌ریزی‌ها برای اصلاح و به روزرسانی این دوره‌ها لازم می‌باشد.</p> <p><strong>كليد واژه‌ها:</strong> آگاهی، عملکرد حرفه‌اي، روکش، رستوريشن‌های متال سرامیک.</p> Hadi Salami هادی سلیمی, Bahareh Sabaghzadegan بهاره صباغ‌زادگان ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1828 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 09:48:14 +0430 فراوانی نسبی وسواس در افراد دارای مال‌اکلوژن Class I خواستار درمان ارتودنسی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1817 <p><strong>مقدمه</strong><strong>:</strong> مال‌اکلوژن یا اختلالات بد شکلی دندان‌ها، نه تنها عملکرد دهان را تحت تأثیر می‌گذارد، بلکه زیبایی صورت و سلامت روانی بیمار را نیز متأثر می‌نماید. از طرف دیگر، وسواس، یکی از اختلالات روان‌شناختی همراه با اضطراب است که حدود 2‌-2/5‌ درصد افراد در زندگی خود به آن مبتلا می‌گردند. مطالعه‌ی حاضر، تعیین وضعیت وسواس در بیماران ارتودنسی را هدف قرار داد.</p> <p><a name="_Toc536258996"></a><strong>مواد و روش‌ها</strong><strong>:</strong> در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌ی ییل- براون از بیماران خانم در محدوده‌ی سنی 18 تا 22 سال واجد مال‌اکلوژن Class I crowding مراجعه‌کننده به بخش تخصصی ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان (به عنوان گروه مورد به تعداد 60 نفر) و بیماران دارای‌ مال‌اکلوژن مشابه غیر مراجعه‌کننده برای درمان‌ (به عنوان گروه شاهد به تعداد 60 نفر) جمع‌آوری گردید. پرسش‌نامه، حاوی 10 سؤال بوده و بر اساس پاسخ‌های شرکت‌کنندگان، شدت اختلال وسواس در آن‌ها در طبقات وسواس خفیف، وسواس نسبتاً خفیف، وسواس متوسط و وسواس شدید تقسیم‌بندی شد و نتایج دو گروه با آزمون Chi- square تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><a name="_Toc536258997"></a><strong>يافته‌ها</strong><strong>:</strong> در میان افراد دارای مال‌اکلوژن خواستار درمان‌، 19 نفر (31/7‌ درصد) دارای وسواس بسیار خفیف، 7 نفر (11/7‌ درصد) وسواس نسبتاً خفیف، 23 نفر (38/3‌ درصد) وسواس متوسط و 11 نفر (18/3‌ درصد) وسواس شدید داشتند. در میان افراد دارای مال‌اکلوژن بدون تمایل برای درمان هم، 28 نفر (46/7‌ درصد) دارای وسواس بسیار خفیف، 12 نفر (20/0‌ درصد) وسواس نسبتاً خفیف، 15 نفر (25/0‌ درصد) وسواس متوسط و 5 نفر (8/3‌ درصد) وسواس شدید داشتند. هیچ تفاوت معنی‌داری از نظر شدت اختلال وسواس در دو گروه دیده نشد (0/07 =p value ).</p> <p><a name="_Toc536258998"></a><strong>نتیجه‌گیری</strong><strong>:</strong> با وجود عدم گزارش تفاوت‌های معنی‌دار، وسواس شدید در میان افراد دارای مال‌اکلوژن متقاضی درمان‌های ارتودنسی تا حدودی بیشتر از افراد غیر متقاضی درمان بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> وسواس، مال‌اکلوژن، ارتودنسی.</p> Faezeh Keshvarifard فائزه کشوری‌فرد, Mehdi Rafiei مهدی رفیعی, Susan Sadeghian سوسن صادقیان, Hadi Farhadi هادی فرهادی, Nafiseh Shirani نفیسه شیرانی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1817 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 11:12:53 +0430 بررسی میزان آگاهی و نگرش مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در زمینه‌ی تروما به دندان‌های شیری https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1863 <p><strong>مقدمه:</strong> آسیب به سیستم دندان شیری و دائمی، از رایج‌ترین مشکلات دندان‌پزشکی است. پیش‌آگهی تروماهای دندانی وابسته به اقداماتی است که بلافاصله پس از حادثه انجام می‌گیرد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان آگاهی، نگرش مربیان مهدکودک‌ها در زمینه‌ی ترومای دندان شیری در شهر خرم آباد بود.</p> <p><strong>مواد و روش</strong><strong>‌</strong><strong>ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد ۱۰۰ نفر از مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در سال 1398-1399 شرکت کردند. جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسش‌نامه‌ای بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید واقع شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری Pearson و T-test مورد ارزیابی قرار گرفت (0/05 p value &lt;).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در مطالعه‌ی حاضر، میانگین نمره‌ی نگرش مربیان، 68/5 و میانگین نمره‌ی آگاهی، 34/9 محاسبه شد. همچنین فاکتورهای جنس، سن، سطح تحصیلات با نمره‌ی آگاهی و نگرش آن‌ها رابطه‌ی معنی‌داری نداشت (0/05 p value &gt;) اما بین سابقه‌ی کاری با نمرات آگاهی (0/02 = p value) و نگرش (0/004 = p value) و همچنین بین گذراندن دوره‌ی آموزش اورژانس دندان‌پزشکی با سطح آگاهی (0/004 = p value) و نگرش (0/008 = p value) ارتباط معنی‌داری وجود داشت. ۶۴ درصد از مربیان، تجربه‌ی ترومای دندانی را داشتند که میانگین نمره‌ی آگاهی (0/04 = p value) و نگرش (0/001 p value &lt;) آن‌ها به طور معنی‌داری بیشتر از سایر مربیان بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>سطح آگاهی مربیان در این مطالعه، ضعیف ارزیابی شد، اما سطح نگرش آن‌ها نسبت به ترومای دندان شیری خوب بود. پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش سطح آگاهی مربیان در زمینه‌ی ترومای دندانی، برنامه‌های آموزشی در این ارتباط برگزار گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دندان شیری، آگاهی، نگرش</p> Zahra Golestannejad زهرا گلستان‌نژاد, Rahman Nazeri رحمان ناظری, Marzieh Ghaiour مرضیه غیور, Mahdieh Mehrfar مهدیه مهرفر ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1863 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 11:23:21 +0430 آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان در مورد اصول بیوپسی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1856 <p><strong>مقدمه:</strong> بیوپسی، از یک بافت زنده، دقیق‌ترین روش رسیدن به تشخیص قطعی است که بر پایه‌ی آن می‌توان پیش‌آگهی بیماری و طرح درمان را تعیین نمود. این مطالعه، بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی در خصوص اصول انجام بیوپسی را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی توصيفي-تحليلي از نوع مقطعی، بر روی 188 دندان‌پزشک عمومی و 93 دانشجوی سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از پرسش‌نامه انجام گردید. سپس داده‌های حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری Pearson و T-Test تجزیه و تحلیل شد (0/05 &gt; α).</p> <p><strong>یافته‎ها:</strong> میانگین نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان، 1/42 ± 4/62 و میانگین نمره‌ی آگاهی دانشجویان 1/77 ± 4/96 از 8 نمره به دست آمد. آگاهی دندان‌پزشکانی که دوره‌ی بازآموزی بیوپسی دیده‌اند در مقایسه با دندان‌پزشکانی که در دوره‌ی بازآموزی شرکت نکرده‌اند، بالاتر و از نظر آماری معنی‌دار بود (0/001 &gt; p value). میانگین نمره‌ی نگرش دندان‌پزشکان (4/06 ± 39/6) از نمره‌ی نگرش دانشجویان (3/06 ± 37/05) بیشتر بود.</p> <p><strong>نتیجه‎گیری: </strong>سطح آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان و دانشجویان در مورد اصول انجام بیوپسی در حد متوسط بود. در قسمت عملکرد، بسیار ضعیف عمل می‌کردند و اکثر دندان‌پزشکان علت عدم انجام بیوپسی را عدم مهارت لازم در انجام بیوپسی می‌دانستند. این مطالعه نیاز به تدوین برنامه‌‌‌‌های آموزشی دقیق‌تر در رابطه با اصول انجام بیوپسی، در قالب دوره‌های بازآموزی دندان‌پزشکان و تأکید بیشتر در برنامه‌ی دانشجویان را نشان می‌دهد.</p> <p><strong>کلید واژه‏ها: </strong>آگاهی، نگرش، عملکرد حرفه‌ای، بیوپسی.</p> Forouz Keshani فروز کشانی, Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی, Negar Jalalpour نگار جلال پور ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1856 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 11:39:58 +0430 دقت اندازه‌گیری طول کارکرد کانال انحنادار در رادیوگرافی دیجیتال و رادیوگرافی بر پایه‌ی فیلم https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1880 <p><strong>مقدمه:</strong> رایج‌ترین روش‌ها برای تعیین طول کارکرد کانال دندان، رادیوگرافی دیجیتال و بر پایه‌ی فیلم هستند. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی تعیین طول کارکرد کانال‌های دارای انحنا با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال و بر پایه‌ی فیلم بود.</p> <p><strong>مواد و روش</strong><strong>‌</strong><strong>ها</strong><strong>: </strong>این مطالعه‌ی مداخله‌ای تجربی، شامل 40 دندان با کانال‌های انحنادار بود که در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. پس از تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی، مشاهده‌ی مستقیم نوک فایل در آپکس دندان، طول واقعی را تعیین‌کرد. دندان‌ها در آکریل مانت شدند. انحنای کانال بر اساس روش اشنایدر و با استفاده از نرم‌افزار رادیوگرافی دیجیتال محاسبه شد. تصاویر با استفاده از فیلم E-speed و سنسورهای دیجیتال تهیه شدند. تعیین طول در فیلم رادیوگرافی با استفاده از فایل از پیش انحنا داده شده، انجام شد. در رادیوگرافی دیجیتال، خط‌کش دیجیتال با سه و شش کلیک استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از Repeated Measure Analysis، Paired t-test و Intraclass Correlation Coefficient آنالیز شدند. سطح معنی‌داری همه‌ی آزمون‌ها، 0/001 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته</strong>‌<strong>ها:</strong> تمام روش‌ها، مقادیری بالاتر از طول واقعی داشتند، اما این تفاوت‌ها معنی‌دار نبودند (0/001 &lt; p value). آزمون Paired t-test نشان داد که روش‌های مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت چشمگیری ندارند (0/001 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به مزایای متعدد سیستم دیجیتال نسبت به رادیوگرافی بر پایه‌ی فیلم، سیستم دیجیتال برای تعیین طول کارکرد کانال‌های انحنادار ارجح است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong><strong>:</strong> درمان ریشه، رادیوگرافی دیجیتال دندانی، اندودنتیکس</p> Zahra Bahreinian زهرا بحرینیان, Asieh Zamani Naser آسیه زمانی ناصر, Ladan Khorrami لادن خرمی, Nahid Maghsoudi ناهید مقصودی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1880 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 11:49:21 +0430 بررسی خاصیت ضدباكتريايی و ضدقارچی افزودن نانوذرات اکسید روی به مواد بهسازي بافت مورد استفاده در پروتز كامل https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1692 <p><strong>مقدمه: </strong>اين مطالعه با هدف بررسي خاصيت ضدباكتريايي و ضدقارچي حاصل از افزودن نانوذرات ZnO به بهساز بافتي انجام گرفت.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> اين مطالعه‌ی آزمايشگاهي، در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی زاهدان انجام شد و تعداد 144 نمونه تهيه و بررسي گرديد. نانوذرات ZnO به روش ترسيب نوري سنتز شده و با درصدهاي جرمي 0/625، 1/25، 2/5، 5، 10 و 20 با مايع بهساز بافتي به طور يكنواخت همگن گرديد. در مطالعه‌ي حاضر، از 4 گونه‌ي باكتريايي (استافيلوكوکاورئوس، سودوموناسآيروژنوزا، كانديدا آلبيكانس، انتروكوک فكاليس) كه نماينده‌اي از انواع مختلف ميكروارگانيسم‌هاي پاتوژن هستند، استفاده شده است. ميزان رشد ميكروارگانيسم‌ها توسط دستگاه اسپكتروفتومتر بر اساس توربيديتي اندازه‌گيري شد و خوانش در 600 نانومتر انجام گرفت. از آزمون‌های آماری ANOVA و Tukey post hoc جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در مطالعه‌ی حاضر، افزايش نانوذرات ZnO به بهسازي بافت، باعث كاهش تمامي ميكروارگانيسم‌هاي مورد بررسي گرديد. در غلظت 20 درصد، مهار كامل رشد براي كانديدا آلبيكانس، استرپتوكوكوس موتانس، انتروكوک فكاليس و سودوموناس آيروژنزا اتفاق افتاد. بهترين غلظت تأثير براي كانديدا و انتروكوک فكاليس در غلظت 20 درصد ZnO و براي استرپتوكوكوس موتانس و سودوموناس آيروژنزا در غلظت 5 درصد بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>افزايش نانوذرات ZnO، به بهسازي بافت، باعث كاهش رشد ميكروارگانيسم‌ها مي‌گردد.</p> <p><strong>کلیدواژه‌ها: </strong>بهسازهاي بافتي، دنچراستوماتیت، كانديدا آلبيكانس، استرپتوكوكوس موتانس.</p> Amin Khaleghi امین خالقی, Parisa Faghani پریسا فغانی, Mojtaba Azarian Borujeni مجتبی آذریان بروجنی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1692 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 11:58:54 +0430 بررسی میزان آگاهی والدین از چگونگی مواجهه‌ی فوری با صدمات دندانی در شهر زنجان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1869 <p><strong>مقدمه</strong><strong>:</strong> مواجهه و مدیریت صحیح و درست دندان خارج شده از ساکت، برای اطمینان از پروگنوز طولانی‌مدت آن ضروری است. هدف از این مطالعه، بررسی آگاهی والدین در رابطه با دندان آسیب دیده و بیرون افتاده و درمان فوری آن‌ها در کودکان 6-12 ساله در شهر زنجان را، به کمک پرسش‌نامه‌ی اطلاعاتی استاندارد، هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد</strong> <strong>و</strong> <strong>روش</strong><strong>‌ها:</strong> تعداد 19 مدرسه‌ی ابتدایی دخترانه در قالب یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی در سال 1397، از کل مناطق شهر زنجان به روش سیستماتیک دایره‌ای انتخاب گردید. پرسش‌نامه‌ای 23 سؤالی در بین تمام پایه‌های اول تا ششم، به منظور ارزیابی میزان آگاهی والدین از نحوه‌ی مواجهه با صدمات دندانی در این مدارس پخش گردید. از نیمی از کودکان خواسته شد تا پرسش‌نامه را به پدر و بقیه به مادر خود تحویل دهند. پرسش‌نامه‌ها در روز بعد توسط معلمان و معاونین جمع‌آوری شد، که در نهایت 635 پرسش‌نامه قابل بررسی بودند. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون آماری Chi-square استفاده گردید. سطح معنی‌داری، 0/05 در نظر گرفته شد. &nbsp;</p> <p><strong>ی</strong><strong>افته</strong><strong>‌ها:</strong> 44/6 درصد والدین مواجهه‌ی قبلی با صدمات دندانی داشته‌اند و 71/9 درصد، دندان بیرون افتاده از ساکت را غیر قابل نگهداری اعلام کردند. بیش از 50&nbsp;درصد، در صورت مشاهده‌ی لقی و خون‌ریزی همراه با کوفتگی، شکستگی تاج و دندان جابه‌جا شده، به دندان‌پزشک مراجعه می‌کنند. 92/9 درصد والدین علاقه‌مندی خود را نسبت به آموزش‌هایی جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه‌ی مواجهه با صدمات دندانی اعلام کردند.</p> <p><strong>نت</strong><strong>ی</strong><strong>جه</strong><strong>‌گیری:</strong> والدین با تحصیلات دیپلم و دانشگاهی، اطلاعات بیشتری را در رابطه با تروما و اوالژن داشتند. بیشتر والدین نسبت به محیط حد واسط مناسب نسبت به محل دندان آگاهی نداشته و عموم والدین دندان خارج شده از ساکت آلوئولی را غیر قابل نگهداری اعلام کردند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها<span style="font-weight: normal !msorm;">:</span> </strong>دندان‌پزشکی کودکان، صدمات دندانی، مراقبت‌های دندانی برای کودکان، والدین، آگاهی.</p> Bahareh Nazemi Salman بهاره ناظمی سلمان, Faezeh Jafari فایزه جعفری, Shabnam Tamjid Shabestari شبنم تمجید شبستری; Soghrat Faghihzadeh سقراط فقیه زاده; Sayedeh Solmaz Taheri سیده سولماز طاهری ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1869 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 12:10:53 +0430 بررسی استفاده از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1718 <p><strong>مقدمه:</strong> عصر حاضر، عصر اطلاعات و کاوش‌ها و نوآوری‌هاست که فرصت مناسبی را برای استفاده از اطلاعات مبتنی بر شواهد برای ما به وجود آورده است. بنابراین این مطالعه، بررسی استفاده از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در سال 1397 را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش</strong><strong>‌</strong><strong>ها: </strong>مطالعه‌ی حاضر از نوع مقطعی و به روش نمونه‌گیری سرشماری و تعداد دستیاران دانشکده،‌ 50 نفر بوده است. روش جمع‌آوری این اطلاعات از طریق پرسش‌نامه بود. در مورد رعایت اصول اخلاقی در این مطالعه، شرکت کنندگان ملزم به ذکر نام و مشخصات شخصی خود نبودند و تنها در صورت رضایت از شرکت در مطالعه به آن‌ها پرسش‌نامه‌ای اراِئه شد. در این مقاله از روش‌های آماری توصیفی مانند توزیع فراوانی و میانگین استفاده شده است. آزمون Mann-Whitney و ضریب همبستگی Spearman در مورد بررسی ارتباط بین میزان استفاده از (Evidence based dentistry) EBD بین دستیاران خانم و آقا و ضریب همبستگی Spearman جهت بررسی بین میزان استفاده‌ی دستیاران از EBD با سال تحصیلی آن‌ها استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در ارزیابی حاضر، مشاهده شده است که 19 نفر از دندان‌پزشکان مورد بررسی (36/5 درصد) زن و 33 نفر (63/5 درصد) مرد بودند. اکثر دستیاران (63/5 درصد) گاهی اوقات از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد استفاده می‌کنند، 11 مورد (2/21 درصد) به ندرت و 8 مورد (3/15 درصد) زیاد از این روش استفاده کرده‌اند. درباره‌ی توزیع فراوانی منابع مورد استفاده‌ی دستیاران برای پاسخگویی به سؤالات در برخورد با بیماران نیز مشاهده شده است که بیشترین فراوانی (65/4 درصد) مربوط به «جزوات درسی یا سؤال از اساتید بالینی» و همچنین «کتاب‌های مرجع ترجمه شده» و کم‌ترین فراوانی (13/5 درصد) مربوط به «جستجو در سایر پایگاه‌ها» بوده است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بر اساس موارد مشاهده شده در این مطالعه، میزان استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد در بین دستیاران پایین بوده است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>دندان‌پزشکی، پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشجویان دندان‌پزشکی.</p> Firoozeh Nilchian فیروزه نیلچیان, Reza Rezaee رضا رضایی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1718 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 12:19:08 +0430 شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1814 <p><strong>مقدمه</strong>: اختلال طیف اوتیسم ASD (Autism spectrum disorder)، یک اختلال عصبی تکاملی است که با آسیب در تعاملات اجتماعی و رفتارها، علایق و حرکات کلیشه‌ای و تکراری شناخته می‌شود. شیوع این اختلال در سال‌های اخیر در حال افزایش است. هدف از مطالعه‌‌ی حاضر، تعیین شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان در سال 1397 را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، بر روی 92 نفر از افراد مبتلا به اوتیسم در محدوده‌ی سنی 18-7 سال در یک مرکز نگهداری بیماران اوتیسم در اصفهان انجام شد. معاینات بیماران از نظر انواع مال‌اکلوژن (مال‌اکلوژن‌های Cl I و Cl II و Cl III) و ویژگی‌های آن‌ها (Deep bite Open bite, Cross bite,) توسط دانشجوی آموزش دیده‌ی دندان‌پزشکی و زیر نظر متخصص ارتودنسی در زیر نور طبیعی انجام شد. نتایج معاینات بالینی با استفاده از شاخص‌های فراوانی و درصد گزارش گردید.</p> <p><strong>يافته‌ها</strong>: مال‌اکلوژن Class I، با شیوع 54/3‌ درصد (50 نفر)، بیشترین فراوانی را داشته و فراوانی مال‌اکلوژن‌های Class II و Class III به ترتیب برابر با 19/6‌ درصد (18 نفر) و 7/6‌ درصد (7 نفر) گزارش شد. فراوانی Deep bite برابر با 27/2‌ درصد (25 نفر)، Cross bite، برابر با 18/‌5 درصد (17 نفر) و فراوانی Open bite در آنان برابر با 7/6‌ درصد (7 نفر) برآورد گردید. از کل، 65/2 درصد (60 نفر) دارای بایت نرمال (Normal bite) و 18/5 درصد (17 نفر) دارای اکلوژن نرمال (Normal occlusion) بوده‌اند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: مال‌اکلوژن‌های Class I، Class II و Class III به ترتیب با بیشترین فراوانی در میان بیماران مبتلا به اوتیسم مشاهده شده و شایع‌ترین ویژگی‌های مال‌اکلوژن هم به ترتیب شامل Deep bite، Cross bite و Open bite بودند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اوتیسم، مال‌اکلوژن، شیوع.</p> Zahra Ali Mehtari زهرا علی مهتری, Mehdi Rafiei مهدی رفیعی, Saeed Azarbayjani سعید آذربایجانی, Neda Ahmadi Rouzbehani ندا احمدی روزبهانی, Amir Hossain Moeini امیر حسین معینی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1814 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 12:31:24 +0430 بررسی مورفولوژي ريشه‌ي دندان‌هاي مولر اول و دوم ماگزيلا با استفاده از Cone-Beam Computed Tomography https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1839 <p><strong>مقدمه: </strong>مولرهای ماگزیلاری، معمولاً دارای سه ریشه و چهار کانال هستند و کانال اضافی، اغلب در ریشه‌ی مزیوبوکال وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی مورفولوژی ریشه‌ی دندان‌های مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT (Cone-Beam Computed Tomography) بود.</p> <p><strong>مواد و روش</strong><strong>‌</strong><strong>ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، نمونه‌های CBCT از 200 بیمار مراجعه‌کننده به مراکز رادیولوژی فک و صورت، انتخاب و بررسی شدند. تصاویر دو بعدی در پلن‌های پانورامیک، کراس‌سکشنال و ترنس آگزیال و تصاویر سه بعدی از ساختمان ماگزیلا که توسط کامپیوتر بازسازی شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت و با آزمون‌های آماری t-test و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>يافته‌ها: </strong>بیشترین تعداد ریشه‌ی دندان مولر اول، 3 عدد و بیشترین تعداد ریشه‌ی دندان مولر دوم، 3 عدد بود. بیشترین تعداد کانال ریشه‌ی دندان مولر اول، 4 عدد و بیشترین تعداد کانال ریشه‌ی دندان مولر دوم، 3 عدد بود. حضور کانال MB2 دندان‌های مولر اول ماگزیلا به میزان 67/5 درصد و کانال MB2 دندان‌های مولر دوم ماگزیلا به میزان 71/5 درصد، عدم حضور داشتند. حضور کانال MB2 دندان‌های مولر اول و دوم ماگزیلا بر حسب جنسیت و سمت، اختلاف معنی‌داری نداشت. ولی حضور کانال MB2 دندان‌های مولر اول و دوم ماگزیلا بر حسب یک‌طرفه و دوطرفه بودن، اختلاف معنی‌داری داشت (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیري: </strong>ارتباط معنی‌داری بین یک‌طرفه و دو طرفه بودن با حضور کانال مزیوباکال وجود دارد. اکثر مولرهای اول ماگزیلا و مولرهای دوم ماگزیلا دارای سه ریشه‌ی جداگانه بودند. ارتباط معنی‌داری بین جنسیت و سمت مورد بررسی با حضور کانال مزیوباکال وجود نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> ماگزیلا، Cone-Beam Computed Tomography، آناتومی و بافت‌شناسی.</p> Amirmohamad Esmaeilian امیرمحمد اسماعیلیان, Azadeh Torkzadeh آزاده ترک‌زاده, Amin Mortaheb امین مرتهب, Azadeh Zakariaee Juybari آزاده ذکریائی جویباری ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1839 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 12:48:05 +0430 شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷ https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1870 <p><strong>&nbsp;مقدمه: </strong>مدیریت مقادیر انبوه داده‎ها در دنیا از اهمیت بسیار مهم و بسزایی برخوردار بوده و اطمینان از کیفیت پژوهش به منظور تسهیل در به اشتراک‎گذاری داده‎ها با محققان دیگر نیز مطرح است. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷ بود.&nbsp;</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong>&nbsp;روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. داده‌های بخش کیفی با استفاده از پرسشنامه ‌ساختار یافته به روش دلفی‌فازی گردآوری شد. در بخش کمی با مقوله-گویه‎‌های منتج از بخش کیفی در قالب پرسشنامه بدست آمد. جامعه پژوهش 127 نفر از کتابداران دانشگاه‎های علوم پزشکی بود. تجزیه و تحلیل داده‎های پژوهش با و آزمون عاملی تأییدی استفاده شد، برای ارائه مدل معادلات ساختاري (SEM) وPLS Smart ، بکار گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: تمام مولفه‎ها با میانگین بارهای‌ عاملی بالاتر از 0/6 و ضریب آلفای کرونباخ قابل ‌قبول بود. با اطمینان 99 درصد، نکوئی برازش مدل‌های اندازه‌گیری مؤلفه‌ها، تایید شد. نتایج آزمون t در بخش‌کمی نشان داد که بین وضعیت ‌مطلوب و موجود در مقوله‌های مدیریت ‌داده‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی وزرات بهداشت، درمان و آموزش&nbsp; پزشکی قطب7،&nbsp; تفاوت معناداری وجود داشته و وضعیت موجود نسبت به مطلوب در حد پایین‌تر از متوسط بوده است.</p> <p><strong>‎نتیجه‌گیری: ا</strong>لگوی فعلی مدیریت‌ داده‌ها در دستیابی به اهداف آرمانی، با چالش‎هایی مواجه است؛ به همین جهت تقویت ابعاد مدیریت داده زمینه را برای دستیابی&nbsp; به اهداف پایدار سازمان فراهم می‎کند که در نهایت، منجر به ارتقای مدیریت داده‌ها در کتابخانه‎های دانشگاهی مورد نظر خواهد شد.&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>کلید واژه‌ها:</strong> طراحی داده‌، سیستم‎های مدیریت داده، مراکز آموزشی.</p> حسن قهنویه, محمدرحیم رسولی آزاد; فهیمه باب الحوائجی; نجلا حریری ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1870 شنبه, 11 سپتامبر 2021 10:12:18 +0430 وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1819 <p><strong>مقدمه</strong>: اندازه و شکل دندان‌ها به شدت تحت تأثیر عوامل ژنتیکی بوده و به علت اختلال در مراحل تمایز شکلی و بافتی تکامل جوانه‌ی دندانی، آنومالی‌ها ایجاد می‌شود و معمولاً در دندان‌های دائمی شایع‌تر از دندان‌های شیری است. شایع‌ترین مورد، پیدایش اختلال اندازه‌ی دندان، در ناحیه‌ی لترال اینسیزور فک بالا و پرمولرهای دوم هر دو فک است، موارد دیگر مانند فیوژن یا ژمیناسیون به نسبت کمتر شایع هستند. حدود 5 درصد مال‌اکلوژن‌ها، ناشی از عدم تناسب اندازه‌ی دندان‌های فک بالا و پایین نسبت به یکدیگر است. به دلیل ارتباط مستقیم بین دندان‌های شیری و دائمی، بررسی صحیح و به موقع شرایط دندان‌های شیری ضروری بوده و با مداخله‌ی به موقع در دوران دندان‌های مختلط و خارج کردن دندان شیری مالفورمه و هدایت رویشی سایر دندان‌ها ضمن ایجاد روابط اکلوزالی نرمال در بین دو فک از ایجاد یک مال‌اکلوژن پیچیده‌تر جلوگیری می‌شود.</p> <p><strong>معرفی مورد: </strong>بیمار مورد نظر، پسری 9 ساله در مقطع دندانی مختلط با علامت تأخیر رویش دندان لترال دائمی سمت راست فک پایین و نامرتبی دندان‌های قدامی فک بالا، پانزدهم مهرماه سال 1398 به بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>پس از تشکیل پرونده، مراحل قالب‌گیری از بیمار و تهیه‌ی رکوردهای تشخیصی مانند رادیوگرافی پانورامیک و فتوگرافی‌های داخل دهانی انجام شد و سپس دستور خارج کردن دندان شیری مالفورمه داده شد. در مرحله‌ی بعد با نصب بند روی مولرهای اول دائمی و قالب‌گیری مجدد، با تهیه و نصب لینگوال آرچ مناسب جهت حفظ فضای رویشی در ناحیه‌ی کانین دائمی پایین و جلوگیری از کلاپس لینگوالی دندان‌های قدامی و افزایش اوربایت بیمار درمان وی انجام گرفت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دندان شیری، اکلوژن دندانی.</p> Fataneh Ghorbanyjavadpour فتانه قربانی جوادپور ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1819 سه‌شنبه, 31 اوت 2021 13:10:58 +0430