مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> fa-IR <ol> <li class="show"><strong> اهداف و دامنه</strong> <strong>فعالیت</strong><strong>: </strong>مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی رسمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که با هدف افزایش دانش محققان، دندان‌پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی و ارائه نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد برخی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها در دندان‌پزشکی و علوم مرتبط منتشر می‌شود.</li> </ol> <p>این فصلنامه مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری، مقالات آموزش مداوم، گزارش مورد، نامه علمی و نامه به سردبیر را در زمینه‌های دندان‌پزشکی و موضوعات مرتبط می‌پذیرد (دسترسی آزاد) و (داوری همتا).</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong>&nbsp;فرستادن مقاله‌ها: </strong>فرستادن مقاله‌ها فقط از طریق سایت فصلنامه قابل قبول است: http://jids.journalonweb.ir مقاله باید همراه با نامه‌ای به سردبیر، شامل عنوان و نام نویسنده (ها) و تعهد به عدم چاپ یا ارسال به جای دیگر، فرستاده شود. در صورتی که مقاله قبلاً به مجله دیگری ارسال و رد شده باشد، نویسندگان باید اطلاعات کامل در مورد روند بررسی پیشین ارائه نمایند. نویسندگان باید در این نامه اعلام کنند که مقاله تنها برای فصلنامه دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان فرستاده شده است.</li> </ol> <p>مقاله باید به صورت یک خط در میان و در اندازه کاغذ A-4 تایپ شود و حاشیه آن در هر دو طرف مشخص باشد. متن مقاله باید فقط در قالب Microsoft Word ارسال شود.</p> <p>جدول‌ها و همچنین شکل‌ها باید در صفحات جداگانه تایپ و قرار داده شوند. جدول‌ها به صورت عکس فرستاده نشوند. تصویرها باید در قالب JPEG یا GIF فرستاده شوند تا تصویرهایی با کیفیت بالا در نسخه آنلاین فصلنامه تولید گردد.</p> <p>تا حد امکان از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده شود و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند، پرهیز گردد.</p> <p>تمام عددها در متن و جدول‌ها باید به فارسی نوشته شوند و به ویژه ممیزها به صورت رسم الخط فارسی و به شکل (/) نوشته شوند و نه به صورت نقطه.</p> <table width="567"> <tbody> <tr> <td width="126"> <p>نوع مقاله</p> </td> <td width="126"> <p>سقف واژگان</p> </td> <td width="165"> <p>سقف مجموع جداول و تصاویر</p> </td> <td width="151"> <p>سقف منابع و مآخذ</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله اصلی</p> </td> <td width="126"> <p>2500</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله کوتاه</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>2</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله مروری و بازآموزی</p> </td> <td width="126"> <p>7000</p> </td> <td width="165"> <p>بدون محدودیت</p> </td> <td width="151"> <p>بدون محدودیت</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>نامه به سردبیر</p> </td> <td width="126"> <p>400</p> </td> <td width="165"> <p>1</p> </td> <td width="151"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>تحقیقات کیفی</p> </td> <td width="126"> <p>3000</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>گزارش مورد</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>5</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>فرستادن مقاله و پیگیری‌های بعدی در این مجله فقط از طریق وب‌سایت اختصاصی مجله به آدرس http://jids.journalonweb.ir و پس از ثبت نام (Registration) در آن ممکن می‌باشد.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong>شرایط فنی تهیه و ارسال مقاله: </strong>مقاله باید شامل: صفحه عنوان، چکیده مقاله (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، مقدمه، موادو روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری و منابع باشد.</li> </ol> <ul> <li class="show">شماره گذاری صفحات از صفحه عنوان شروع و در قسمت پایین و سمت چپ کاغذ درج گردد.</li> </ul> <p><strong>صفحه </strong><strong>اول (</strong><strong>عنوان):</strong> شامل عنوان مقاله (حداکثر 15 کلمه)؛ نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی و محل خدمت نویسنده (ها)؛ نشانی کامل پستی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسؤول؛ عنوان مکرری (حداکثر 40 حرف)؛ قدر دانی با ذکر نام مرکز یا سازمان تأمین‌کننده بودجه پژوهشی (برای مقالات اصیل پژوهشی) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی. <strong>شناسه ارکید (</strong><strong>ORCID ID</strong><strong>) </strong><strong>همه نویسندگان باید در این قسمت وارد شود.</strong></p> <p><strong>صفحه دوم (چکیده فارسی):</strong> چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها باشد. چکیده «گزارش مورد» شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه‌ها است.</p> <p>از اصطلاحات فهرست عناوین پزشکیMeSH) ) یا فهرست Index Medicus به آدرس (<a href="https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search%20%20">https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search</a>) استفاده کنید. نویسندگان باید مراقب باشند که چکیده، مطالب مقاله را به طور دقیق منعکس کند.</p> <p><strong>صفحه سوم به بعد (متن):</strong> شامل متن مقاله (تحقیقی، مروری، گزارش مورد) باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (</strong><strong>سپاسگزاری</strong><strong>):</strong> ارائه شماره طرح تحقیقاتی و مرکز تأمین کننده بودجه برای مقالات پژوهشی در این قسمت لازم است.</p> <p><strong>صفحه مجزا (منابع):</strong> برای ذکر مراجع و منابع که بر اساس الگوی مجله (ادامه) تنظیم شده باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (چکیده انگلیسی):</strong> چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی و حداکثر 250 کلمه باشد در انتهای آن در سطر مجزا کلید <br> واژه‌ها ذکر شود.</p> <p><strong>صفحات مجزا (جداول و نمودارها):</strong> هر جدول و یا نمودار در یک صفحه مجزا در نرم‌افزار WORD تایپ و به ترتیب استفاده در متن به صورت 1، 2 و 3 شماره‌گذاری شود. عنوان هر جدول در بالا و توضیحات آن با استفاده از علائم <sup>*</sup>، <sup>**</sup>، … ،……و ..... در پایین جدول آورده شود. از ارائه جدول و نمودارهایی که به اطلاعات آن‌ها در متن بطور کامل اشاره شده است اجتناب گردد. <strong><em><u>از ارسال جدو‌ل‌ها یا نمودارها به صورت تصویر و شکل خودداری گردد.</u></em></strong></p> <p><strong>صفحات مجزا (تصویرها):</strong> تصویرهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند تعداد محدود تصویر همراه ذکر عنوان در زیر آن و با فرمت GIF &nbsp;و &nbsp;JPEGقابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول‌ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند. تصور اشخاص بدون اجازه کتبی آن‌ها نباید قابل شناسایی باشد. عنوان هر تصویر در پایین آن آورده شود.</p> <p><strong>اصول کلی متن مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">متن مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.</li> <li class="show">متن مقاله مروری شامل: هدف، شرح مقاله، بحث و نتیجه‌گیری باشد. مقاله مروری صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی در مورد موضوع مقاله را داشته و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می‌شود.</li> <li class="show">متن گزارش مورد شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه‌گیری باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای تعداد محدودی تصویر و تعداد معدودی منبع باشد.</li> <li class="show">متن نامه به سردبیر شامل: حداکثر400 کلمه و در صورت لزوم یک شکل یا یک جدول و حداکثر پنج منبع باشد. نامه علمی که محتوای پژوهشی دارد، باید در بر گیرنده مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد ولی تقسیم‌بندی عناوین در متن لازم نیست.</li> <li class="show">نویسندگان اجازه دارند قسمت‌های طولانی مقاله خود را به زیر بخش‌هایی مانند: انتخاب بیمار، پرسش‌نامه، تحلیل آماری و ... تقسیم کنند.</li> </ul> <p><strong>شیوه نگارش اجزای مقاله:</strong></p> <p><strong>مقدمه: </strong>این بخش باید هدف و منطق مطالعه را به طور خلاصه بیان کند. نیازی به مرور گسترده موضوع یا بیان نتایج مطالعه یا نتیجه‌گیری از آن باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این بخش باید شامل بیان دقیق روش کار یا انجام مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از دستگاهی استفاده می‌شود، نام و آدرس سازنده آن باید در پرانتز آورده شود. اگر روش کار یک روش جا افتاده و ثابت شده است، ذکر مرجع ضروریست اما اگر روش جدید است، اطلاعات کافی نوشته شود تا نویسندگان دیگر هم قادر به انجام آن باشند. در صورت استفاده از دارو، باید نام کلی، دوز و روش تجویز آن ذکر شود. برای بیماران؛ بیان سن و جنس با میانگین سنی و انحراف معیار ضروریست. روش آماری باید ذکر شود و برنامه آماری رایانه مورد استفاده هم مشخص شود.</p> <p><strong>رهنمودهای اخلاقی:</strong> ملاحظات اخلاقی باید در بخش مواد و روش‌ها ذکر شود.</p> <p>1) لطفاً اعلام شود كه <strong>رضایت آگاهانه</strong> از تمام شركت‌كنندگان انسانی بزرگسال و والدین یا سرپرستان قانونی افراد زیر سن قانونی گرفته شده است. <strong>کد اخلاق</strong> مطالعه که از مؤسسه یا دانشگاه مربوطه گرفته شده در این بخش ذکر گردد.</p> <p>2) در متن نشان دهید که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشی مطابق با دستورالعمل‌های ملی بهداشت برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی شما انجام شده است. تمام آزمایشات بالینی باید قبلاً در سایت ثبت آزمایشات بالینی ایران به نشانی www.IRCT.ir &nbsp;ثبت شوند و شماره ثبت آن‌ها باید در بخش «مواد و روش‌ها» ذکر شود.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>این بخش باید به صورت متن، جدول و تصویر ارائه شود. محتوای جداول نباید در متن تکرار شود. در عوض، ممکن است به شماره جدول ارجاع داده شود. مقالات طولانی ممکن است برای روشن کردن مطالب خود به عناوین فرعی در برخی بخش‌ها (به ویژه بخش‌های نتایج و بحث) نیاز داشته باشند.</p> <p><strong>بحث: </strong>این بخش باید بر یافته‌های مطالعه حاضر و تغییرات یا شباهت‌های آن با سایر کارهای انجام شده در این زمینه توسط سایر نویسندگان تأکید کند. جزییات داده‌ها نباید دوباره در بحث تکرار شوند. بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن‌ها تأکید کنید. در ابتدای این قسمت باید ذکر شود که آیا فرضیه صفر ذکر شده در مقاله صحیح است، نادرست است و یا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.</p> <p><strong>تعارض منافع:</strong> نویسندگان باید هرگونه تعارض منابع مالی و منافع احتمالی، مانند دریافت وجوه یا هزینه، یا دارا بودن سهام در سازمانی که ممکن است از طریق انتشار مقاله شما سود یا ضرر داشته باشد، تأیید و اعلام کنند. اعلام علاقه رقابتی منجر به رد مقاله نمی‌شود، اما لازم است که ما از آن آگاه شویم.</p> <p><strong>تقدیر و تشکر: </strong>در این بخش لازم است از همه مشارکت‌کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند، تشکر گردد. این موارد می‌توانند افرادی که کمک فنی یا نوشتاری کرده و یا مثلا مدیرانی باشند که فقط پشتیبانی کلی از مقاله داشته‌اند. منابع حمایت‌های مالی و مادی نیز باید ذکر شود.</p> <p><strong>جدول‌ها: </strong>به تعداد محدود و با ذکر <strong>عنوان جدول در بالای آن</strong> ارسال شوند. از ارسال جدول‌ها به صورت عکس یا تصویر خودداری شود. در صورت نیاز به ذکر توضیحات آن را در زیر جدول قرار دهید نه در عنوان.</p> <p><strong>تصویرها: </strong>باید به تعداد محدود، با کیفیت بالا و در صفحات جداگانه ارسال شوند. <strong>عنوان هر تصویر باید در زیر قرار بگیرد</strong>. داده‌های تکراری نباید همزمان در جدول‌ها، شکل‌ها و متن ارائه شود.</p> <p><strong>اختصارات و نمادها: </strong>فقط از اختصارات استاندارد استفاده کنید. <strong>از استفاده از آن‌ها در عنوان و چکیده خودداری کنید</strong>. اصطلاح کاملی که نشان دهنده معنای کامل آن اختصار است؛ باید قبل از اولین استفاده از اختصار مربوطه در متن آورده شود.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <ul> <li class="show">منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و شماره هر منبع داخل پرانتز () قرار گیرد.</li> <li class="show">تمام منابع باید به زبان انگلیسی ذکر شوند. بنابراین منابع فارسی در صورت دارا بودن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، با استفاده از این مشخصات و در صورت نداشتن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، لازم است به زبان انگلیسی ترجمه و سپس در این بخش درج گردند.</li> <li class="show">ذکر نام شش نویسنده اول الزامی است. چنان که تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر بود. پس از ذکر نام شش نفر اول، از عبارت “et al” &nbsp;استفاده شود.</li> <li class="show">فقط حرف اول نام کوچک نویسنده(ها) نوشته شود.</li> </ul> <p>شیوه نگارش فهرست منابع بر اساس الگوی ونکوور و مطابق نمونه‌های زیر باشد:</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت مجله</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فصاله) حرف اول نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله(فاصله) سال انتشار(:) دوره (شماره)(:) صفحات(.)</p> <p>مثال:</p> <p>Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigates to the apical third of root canal systems. J Endod 2006; 32(5): 417-20.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت کتاب</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشد: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) نام نویسندگان با علامت (،) از هم جدا شوند مثال:</p> <p>Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental material. 8th&nbsp;ed. St Louis: Mosby Co; 2004. p. 113-25.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که هر فصل کتاب توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده باشد: نام خانوادگی نویسنده آن فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) در: (In) نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب(.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) مثال:</p> <p>Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th ed. St Louis: Mosby Co.; 2002. p. 246-8.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت پایان‌نامه</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) استاد راهنما (:) نام خانوادگی استاد راهنما (فاصله) نام(.) عنوان پایان‌نامه (.) مقطع پایان‌نامه (،) نام دانشکده (،) نام دانشگاه(.) سال انتشار.</p> <p>مثال:</p> <p>Torkan S. Supervising teacher: Mosharraf R. Evaluation of the fracture resistance of composite bridges reinforced with two types of pre-impregnated and non-impregnated fibers. Thesis for DDS. School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2008.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت الکترونیکی</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجله الکترونیکی روی اینترنت</p> <p>نام خانوادگی نویسنده ( فاصله) نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله الکترنیکی (فاصله .[Serial online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) شماره صفحات یا قاب‌ها (.) روز، ماه و سال دسترسی (:) آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:)</p> <p>مثال:</p> <p>Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphotogy of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004; 5: [3 Screens][ cited 2018 Feb 23]. Available from: https://journal.dentalanthropology.org/index.php/jda/article/view/153</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت صفحه وب</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام] یا شرح پدید آور[ (.) عنوان(.) سال نشر در صورت دسترسی(:) ] شماره صفحات یا قاب‌ها[ ] روز، ماه و سال دسترسی (:)آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:).</p> <p>مثال:</p> <p>Dentsply Co. Biopure(MTAD) Cleanser. [2 screens] [Cited 2006 Nov 26]. Available from: https://www.dentsplysirona.com/en-ca/products/endodontics/irrigation activation.html/Endodontics/Irrigation-&amp;-Activation/Irrigants/BioPure-MTAD-Root-Canal-Cleanser/p/TUL-BP48R/c/1000241.html</p> <p><strong>حق چاپ (</strong><strong>Copyright</strong><strong>) و دسترسی آزاد (</strong><strong>Open access</strong><strong>)</strong><strong>: </strong>بر اساس توافق با نویسنده مقاله در موقع ارسال، «مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان» صاحب حق چاپ مقاله منتشر شده است. با این حال، این یک مجله دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام مطالب به طور رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آن‌ها برای اهداف قانونی دیگر هستند، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه بگیرند.</p> <p><strong>فرایند ارزیابی مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">مقاله پس از ثبت در سایت مجله، اعلام وصول گردیده و پس از دریافت هزینه سابمیت و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد. نتایج داوری در شورای نویسندگان بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد. مقالات پس از اصلاح و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ تأیید مقاله در مجله چاپ می‌شوند.</li> <li class="show">مقالات <u>کارآزمایی بالینی</u> بایستی قبلا در سایت (<a href="http://www.irct.ir/">www.IRCT.ir</a>) ثبت و شماره ثبت آن‌ها در ابتدای مواد و روش‌های متن مقاله ذکر شده باشد.</li> <li class="show">مقالات <u>گزارش مورد</u> لازم است دارای رضایتنامه و کد اخلاق باشند.</li> <li class="show">مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و در صورت نیاز خلاصه سازی مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می‌باشد.</li> <li class="show">مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز درست بودن مرتبه علمی نویسندگان را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده تمامی نویسنده (ها) می‌باشد.</li> <li class="show">پس از ورود مقاله به مرحله نهایی (چک رفرنس) امکان انصراف نویسنده (گان) از انتشار مقاله وجود ندارد.</li> <li class="show">پس از تأیید نسخه صفحه‌بندی شده توسط نویسنده مسؤول، امکان تغییر در تعداد یا ترتیب نام نویسندگان مقاله وجود ندارد.</li> </ul> <p><strong>نشانی:</strong> اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دفتر مجله دانشکده دندان‌پزشکی.</p> <p>کد پستی:72461-81746</p> <p>تلفن: 37925523-031</p> <p>نمابر:36687080-031</p> <p>Email: jids@dnt.mui.ac.ir</p> <p>URL: <a href="http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids">http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids</a>&nbsp;</p> jids@dnt.mui.ac.ir (Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف) armri.org@gmail.com (Arman Research Institute - موسسه ی پژوهشی آرمان) چهارشنبه, 12 ژوئیه 2023 12:37:10 +0330 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 بررسي آگاهي و نگرش دندانپزشکان عمومي شهر اصفهان نسبت به درمان صدمات ناشي از ضربه به دندانها در سال 1398 https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1862 <p><strong>مقدمه: </strong>تروما به دندان یک مشکل رایج در کودکان است که میتواند مشکلاتی از قبیل مشکلات روانی، اجتماعی، افسردگی، مشکل در بلع و زیبایی برای فرد به همراه آورد. بنابراین لازم است اقدامات اورژانسی و صحیح برای این صدمات انجام گیرد. دندانپزشکان نقش مهمی در کاهش عوارض این صدمات دارند،&nbsp; بنابراین آگاهی دندانپزشکان از علت، پیشگیري و درمان این ضایعات از اهمیت ویژه اي برخوردار است.</p> <p><strong>مواد و روش ها: </strong>این مطالعه در قالب یک مطالعه&nbsp;مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی در بین 125 دندانپزشک عمومی شهر اصفهان در سال 1398 انجام شد. داده‌ها آنالیز شدند و میانگین نمره‌ی آگاهی دندانپزشکان زن و مرد مقایسه شد همچنین همبستگی بین سن با نمره‌ی آگاهی و نگرش و همبستگی بین میزان سابقه کار و نمره‌ی آگاهی و نگرش بررسی شد.</p> <p><strong>یافته ها: </strong>میانگین نمرات آگاهی و نگرش دندانپزشکان مورد مطالعه نسبت به مدیریت و درمان صدمات دندانی به ترتیب 71/2±65/13 و 98/5±01/39 به دست آمد. ميزان آگاهی در جنس خانمها بیشتر از آقایان بود. هم چنین بین میزان آگاهی و سن و سابقه کار رابطه معکوس دیده شد ولی بین میزان نمره‌ی نگرش و میزان سن و سابقه کار ارتباطی دیده نشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۸ متوسط بود. پیشنهاد میشود با برگزاری بازآموزی هایی در رابطه با مدیریت و درمان اورژانسی این صدمات و در نتیجه با افزایش آگاهی دندانپزشکان، نسبت به نجات این دندانها امیدوارتر بود.</p> <p><strong>کلیدواژه ها: </strong>آگاهی،&nbsp; نگرش، ترومای دندانی، دندانپزشک</p> Forooz Keshani فروز کشانی, Neda Kargahi ندا کارگهی, Neda Shekarchizade ندا شکرچی زاده, Fatemeh Sadat Banihashemi فاطمه السادات بنی هاشمی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1862 چهارشنبه, 12 ژوئیه 2023 10:57:42 +0330 مقایسه‌ی آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجویان دندان‌پزشكي اصفهان در مورد دهانشویه‌های کلرهگزیدین، لیسترین و فلوراید https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2023 <p><strong>مقدمه:</strong> دندانپزشکان نقش مهمی در بالابردن آگاهی مردم در استفاده از دهانشویه ها دارند، در نتیجه دستیابی به آگاهی در این زمینه در دوران تحصیل لازم است. هدف این تحقیق مقایسه تفاوت سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی در دانشگاه آزاد و مقایسه بین دو دانشگاه آزاد و دولتی در مورد دهانشویه ها می باشد.</p> <p><strong>مواد و روش ها:</strong> در این مطالعه مقطعی توصیفی، پرسشنامه محقق ساخت پایا و روا حاوی 26 سوال بین 134دانشجو دندانپزشکی دانشگاه آزاد در سطوح مختلف ( علوم پایه، سال پنجم و آخر) و سال آخر دانشگاه دولتی اصفهان توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 22 و آزمون های شاپیروویلک، تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه ، تعقیبی توکی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.</p> <p><strong>یافته ها:</strong>بین آگاهی، نگارش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد در سنوات مختلف تحصیلی اختلاف معنی داری وجود داشت. ارتباط بین آگاهی و نگرش، آگاهی و عملکرد، نگرش و عملکرد در مقاطع مختلف تحصیلی معنی داری نبود، همچنین اختلاف معنی داری بین میانگین نمره ی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دو دانشگاه وجود نداشت.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> نتایج نشان از بهبود میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان با افزایش سالهای تحصیل داشت. هرچند آگاهی و عملکرد در سطح متوسط باقی ماند. همچنین افزایش آگاهی منجر به نگرش و عملکرد مطلوب نشد.</p> Mohammad Khosravi محمد خسروی, Shirin Amini Sedeh شیرین امینی سده, Hajar Shekarchizadeh هاجر شکرچی زاده, Ali Ahmadi علی احمدی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2023 چهارشنبه, 12 ژوئیه 2023 11:13:15 +0330 تأثیر ذرات نانوپارتیکل اکسید زيرکونیوم بر استحکام شکست آکريل گرما پخت https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2033 <p><strong>مقدمه:</strong> نانوذرات زیرکونیوم اکساید دارای استحکام بالا و شفافیت نسبت به نور بوده و در دندانپزشکی در ترمیم دندانها، تولید پرکننده ها با جلای بالا و افزایش مقاومت مواد نسبت به ضربات مکانیکی کاربرد دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ذرات نانوپارتیکل اکسید زيرکونیوم بر استحکام شکست آکريل گرما پخت است.</p> <p><strong>مواد و روش ها</strong>:&nbsp; در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی،90 عدد نمونه آکریلی در ابعاد 22×10×5/2 با استفاده از بلوک های چوبی ساخته شد.پس از مفل گذاری نمونه ها به 3 گروه مساوی&nbsp; تقسیم شدند. در گروه اول هیچ پودری از زیرکونیوم اکساید اضافه نگردید. در گروه دوم 5/2 درصد وزنی زیرکونیوم اکساید و در گروه سوم 5/7 درصد وزنی زیرکونیوم اکساید به مخلوط اضافه شد. سپس استحکام به شکست نمونه ها توسط دستگاه یونیورسال و تست خمش سه نقطه ای بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون های ANOVA one-way و Tukey تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته ها: </strong>بین میانگین استحکام به شکست آکریل گرما پخت در سه گروه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود داشت(001/0&gt;P) کمترین میانگین استحکام به شکست مربوط به غلظت 5/7 درصد وزنی زیرکونیا بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> میانگین استحکام به شکست آکریل گرما پخت با اضافه کردن زیرکونیا اکساید کاهش می یابد</p> Abolfazl Vakili Zarch ابوالفضل وکیلی زارچ, Meysam Mahabadi میثم مهابادی, Fatemeh Rashidi Meybodi فاطمه رشیدی میبدی, Amir Hossein Ranjbar امیرحسین رنجبر ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2033 چهارشنبه, 12 ژوئیه 2023 11:23:02 +0330 ترکیب بیماران در بخش عمومی پریودانتیکس دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در مقایسه با الزامات آموزشی دانشجویان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2019 <p><strong>مقدمه</strong>: یکی از مهمترین موارد مرتبط با آموزش دانشجویان برخورد آن ها با تعداد و تنوع کافی بیماران است . هدف از این مطالعه بررسی نیازها ی بیماران مراجعه کننده به بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان و مقایسه آن با کوریکولوم آموزشی جهت تعیین کفایت آموزش بالینی بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها:</strong> در این مطالعه مقطعی تحلیلی، پرونده های بایگانی شده در بخش پریودنتیکس دانشکده در سال های 94و95 سرشماری و اطلاعات مربوط به نیازهای مراجعه کنندگان استخراج و با حاصلضرب تعداد دانشجو در هر ترم در تعداد موارد ذکر شده در الزامات آموزشی آن ترم ( عملی 2-4) مقایسه شد.</p> <p><strong>&nbsp;یافته ها: </strong>براساس مقایسه فراوانی خدمات ارایه شده به بیماران در مقایسه با فراوانی خدمات مورد نیاز دانشجویان جهت تکمیل requirement &nbsp;درخواستی توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت در اکثر خدمات همخوانی دارد. اما در زمینه اقداماتی از جمله &nbsp;ارزیابی رادیوگرافیک و کمک در انجام جراحی های پریودنتال در واحد پریودانتیکس عملی 3 ، جراحی افزایش طول تاج ،کمک در انجام جراحی های پریودنتال ،جراحی flap((MWF،ژنژیوکتومی ،کورتاژ و ارزیابی رادیوگرافیک در واحد عملی 4کمبود وجود دارد.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>در واحدهای عملی مختلف پریودانتیکس دانشکده، تعداد بیماران جهت پوشش الزامات آموزشی مورد انتظار دانشجویان کافی نیست. که این امر میتواند ناشی ازمحدودیت های دانشکده های دندان پزشکی در &nbsp;تعداد پذیرش بیماران ،محدودیت زمان آموزش دانشجویان و نیز محدودیت تعداد یونیت ها جهت تامین تعداد و ترکیب مناسب بیماران و همچنین ایجاد تجربه بالینی کافی در دانشجویان باشد</p> Bahareh Tahani بهاره طحانی, Mahsa Nikaein مهسا نیک آیین, Jaber Yaghini جابر یقینی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2019 چهارشنبه, 12 ژوئیه 2023 11:27:41 +0330 تأثیر ضد میکروبی دو سیستم تک فایلی در برابر یک سیستم چرخشی چند فایلی در کانال‌های عفونی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2065 <p><strong>مقدمه: </strong>از آنجایی که میکروارگانیسم‌ها نقش اساسی در اتیولوژی بیماری‌های پالپ و پری اپیکال ایفا می‌کنند و کاهش و یا حذف جمعیت باکتریایی داخل کانال از اصلی‌ترین اصول درمان ریشه موفق می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر ضدمیکروبی دو سیستم تک فایلی در برابر یک سیستم چرخشی چندفایلی در کانال‌های آلوده با Enterococcus faecalis بود.</p> <p><strong>مواد و روش­ها:</strong> در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی کانال­های ریشه­های 48 دندان پرمولار مندیبل توسط Enterococcus faecalis به مدت ۳۰ روز آلوده شده و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: رسیپروک، نئولیکس و ام تو(۱۶=n). گروه کنترل منفی شامل چهار دندان آلوده شده بود که تحت آماده سازی قرار نگرفت. نمونه­های باکتریایی قبل و بعد از آماده سازی جمع آوری گردید و بررسی کمی باکتری توسط qPCR صورت گرفت. آنالیزهای آماری توسط آزمون­های من-ویتنی و کروسکال والیس انجام شد.</p> <p>یافته ها: در مقایسه میانگین تعداد باکتری ها قبل و بعد از آماده سازی، بین سه گروه رسیپروک، نئولیکس و ام تو &nbsp;بعد از آماده سازی تعداد باکتری ها بطور معناداری افزایش داشت (001/0&gt;p). ولی در گروه کنترل تفاوت معناداری در تعداد باکتری ها قبل و بعد از آماده سازی وجود نداشت (144/0=p)</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> سیستم­های تک فایلی آماده سازی کانال به اندازه سیستم چرخشی چند فایلی در کاهش باکتری­های E. faecalis کانال موثر بودند.</p> Sara Kousehlar سارا کوسه لر, Kamal Amini کمال امینی, Arezoo Tahmorespour آرزو طهمورث پور, Romina Hajipour حاجی پور ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2065 چهارشنبه, 12 ژوئیه 2023 11:45:54 +0330 بررسی تأثیر درمان‌هاي پریودنتال بر مقاومت به انسولین در افراد دیابتیک مبتلا به پریودنتیت https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2011 <p>&nbsp;</p> <p><strong>مقدمه </strong><strong><em>: </em></strong>هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر درمان هاي پریودنتال بر مقاومت به انسولین و شاخص هاي پریودنتال در افراد دیابتیک مبتلا به پریودنتیت برحسب میزان کنترل قندخون در دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سال های 96-1395 &nbsp;بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها</strong> <strong><em>:</em></strong>این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی کنترل شده یکسوکور بر روي مراجعین مرکز درمانی خرم اصفهان و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد <em>.</em>بیماران پس از اخذ رضایت و براساس معیارهاي ورود انتخاب شدند <em>.</em>بیماران براساس کنترل قند خون در چهار گروه قرار گرفتند (کنترل ضعیف، متوسط، خوب دیابت و غیردیابتی<em>.</em>)قبل از شروع درمان هاي غیرجراحی پریودنتال، شاخص هاي پریودنتالی اندازه گیري شد و میزان مقاومت به انسولین در این بیماران با کمک رزیستین بزاق تعیین گردید.سپس جرمگیری و تسطیح ریشه و آموزش بهداشت این بیماران انجام شد. بیماران به مدت 3 ماه فالو شده و مجددا میزان مقاومت به انسولین آن ها و شاخص های پریودنتال سنجیده شد. در نهایت داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري آنالیز واریانس یک طرفه <em>Tukey's Post Hoc Test </em>و<em>Paired smaples t-test </em>، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 0.05<em>. </em>&nbsp;به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته ها</strong><strong><em>: </em></strong>نتایج نشان داد، میانگین هموگلوبین گلیکوزیله ، عمق پاکت، درصد نواحی داراي خونریزي و شاخص پلاك در هر 4 گروه قبل وبعد از درمان تفاوت معنی دار داشت <em>P-Value&lt;0.05</em> ،اگر چه میانگین تغییرات این شاخص ها بین گروه ها معنی دارنبود (به ترتیب 45%، 58%،19% و 48%)</p> <p><strong>نتیجه گیري</strong><strong><em>: </em></strong>نتایج نشان داد که انجام درمان هاي غیر جراحی پریودنتال باعث بهبود شاخص هاي پریودنتالی وکاهش میزان هموگلوبین گلیکوزیله و رزیستین بزاق می شود . ولی بین شدت دیابت و شاخصهاي ذکر شده ارتباط دیده نشد.</p> <p><strong>واژگا ن کلیدي:</strong> دیابت ملیتوس ، پریودونتیت مزمن، مقاومت به انسولین ،رزیستین</p> Narges Naghsh نرگس نقش, Samaneh Soltani سمانه سلطانی, Jaber Yaghini جابر یقینی, Saman Abolfazli سامان ابوالفضلی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2011 چهارشنبه, 12 ژوئیه 2023 11:52:43 +0330 تأثير افزودن ذرات نانوپارتيكل اكسيد زيركونيوم بر رشد كانديدا آلبيكانس در آكريل هاي با مولد تزريقي https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2070 <p><strong>مقدمه:</strong> چسبندگی به سطح دنچر از ویژگی منحصر به فرد کاندیدیازیس دهانی است.نانوپارتیکل ها خاصیت ضد قارچی و باکتریایی دارند که می توانند در ساختار دنچر همراه با آکریل به کار روند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مهاری نانوپارتیکل زیرکونیوم اکساید بر رشد و چسبندگی کاندیدا در آکریل های با مولد تزریقی بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها :</strong> در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 90 بلوک آکریلی در ابعاد 22×10×5/2 میلی متر به روش مولد تزریقی تهیه شد.بلوک های آکریلی به 3 دسته صفر،5/2 و 5/7 درصد وزنی نانوپارتیکل زیرکونیوم اکساید تقسیم شدند.همه ی پلیت های حاوی بلوک آکریلی در بزاق ساختگی حاوی کاندیدا غوطه ور و انکوبه شدند، سپس از محلول شاهد و محلول حاوی بلوک نمونه گیری شد. تعداد کلونی ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس بلوک ها از محیط کشت خارج شده و چسبندگی آنها در محیط کشت سابارو دکستروز آگار و اثر مهاری نانوپارتیکل زیرکونیوم اکساید روی کاندیدا بررسی گردید, داده ها با آزمون های واریانس یک طرفه و توکی تجزیه وتحلیل شدند(05/0 =α).</p> <p><strong>یافته ها:</strong> رشد کاندیدا آلبیکانس در بلوک هایی که نانوپارتیکل زیرکونیوم اکساید به آنها اضافه شد، به طور قابل توجهی نسبت به گروه شاهد کاهش پیدا کرده بود(001/0 P &lt;). در بررسی چسبندگی نیز میانگین تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکانس چسبیده به بلوک در گروه شاهد به طور معناداری بیشتر از دو گروه با غلظت های 5/2 و 5/7 درصد وزنی زیرکونیا بود (05/0 P &lt;), &nbsp;ولی بین دو گروه با غلظت های 5/2 و 5/7 درصد وزنی زیرکونیا تفاوت معنادار وجود نداشت. (96/0 P =).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> نانوپارتیکل زیرکونیوم اکساید با درصد وزنی 5/2 و 5/7 می تواند کاهش قابل توجهی در رشد و چسبندگی کاندیدا ایجاد نماید و بدلیل اثر سمیت بهتر است از کمترین درصد وزنی نانوپارتیکل استفاده نمود.</p> Niloofar Baghoulizadeh نيلوفر بقولي زاده, Fatemeh Rashidi Meybodi فاطمه رشيدی ميبدی, Meysam Mahabadi ميثم مهابادی, Arezoo Tahmurespour آرزو طهمورث پور, Farzad Mastary Farahani فرزاد ماستری فراهانی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2070 چهارشنبه, 12 ژوئیه 2023 12:00:25 +0330 تأثیر درمان با لیزر کم توان بر روی سطح IL-17 مایع شیار لثه‌ای طی درمان ارتودنسی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2068 <p><strong>مقدمه</strong>: با توجه به نقش مدیاتورهای التهابی هم در حرکات ارتودنسی و هم در ایجاد بیماریهای پریودنتال و با توجه به نقش‌ IL-17 بعنوان واسطه ی التهابی مهم در درمان‌های ارتودنسی و تاثیر درمان با لیزر کم توان بعنوان درمان جنبی جدید و مناسب، &nbsp;هدف از این مطالعه &nbsp;تاثیر درمان با لیزر کم توان بر روی سطح IL-17 در مایع شیار لثه ای طی درمان ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 12 بیمار نیاز به درمان ارتودنسی انتخاب شدند. در این بیماران به صورت تصادفی یک سمت برای تابش لیزر و یک سمت به عنوان کنترل درنظر گرفته شد. تابش لیزر کم توان دیود با طول موج 810 نانومتر در تمام طول شیار لثه ای در روزهای 0،2، 18 و 30 پس از درمان ارتودنسی انجام گرفت. نمونه گیری در روزهای 0، 2، 18 و 30 با قرار دادن کن‌های کاغذی در سالکوس دیستال، مزیال، پالاتال و باکال دندان #5 ماگزیلا دو طرف بمدت 30 ثانیه صورت پذیرفت. سپس تمام نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شده و با استفاده از دستگاه ELISA reader سطح IL-17 تعیین گردید. داده‌های بدست آمده با آزمون‌های آماری t paried test &nbsp;و one way Anova &nbsp;تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>يافته‌ها: </strong>میانگین IL-17 روز صفر (62/0 P =) و روز دوم بعد از ارتودنسی (19/0 P =) بین دو سمت کنترل و درمان با لیزر اختلاف معناداری نداشت اما در روزهای هجدهم&nbsp; و سی‌ام بعد از ارتودنسی در گروه درمان با لیزر به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (001/0 P &lt;). میانگین IL-17 در هر دو گروه در طی دوران درمان کاهش داشت ولی در روز هجدهم این کاهش چشمگیر بود</p> <p><strong>نتيجه‌گيري</strong>: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشانگر نقش درمانی لیزر کم توان دیود در کاهش میزان التهاب‌ می‌باشد و سطح &nbsp;اینترلوکین 17 در هر دو سمت دهان با گذشت زمان به تدریج کاهش‌ ‌یافت که این کاهش در سمت درمان با لیزر کمتر از سمت کنترل بود.</p> Ali Mahdi Siahposh علی مهدی سیاه پوش, Mahdi Rafiei مهدی رفیعی, Masood Feizbakhsh مسعود فیض بخش, Alireza Taslimi علیرضا تسلیمی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2068 چهارشنبه, 12 ژوئیه 2023 12:11:35 +0330 مواد بیواکتیو: رویکردی نوید بخش در دندان‍‌پزشکی نوین، مقاله‌ی مروری محدود https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1951 <div dir="auto"><strong>مقدمه</strong> : مواد بیواکتیو به عنوان ماده ای تعریف می شود که بر روی بافت زنده، ارگانیسم ها و سلول یا پاسخ آن ها اثر می گذارد. این مواد در زمینه های مختلف پزشکی و دندانپزشکی استفاده می شود. خلاصه ای از کاربرد و ویژگی های این مواد عبارت اند از: استفاده در درمان پالپ کپینگ، رمینرالیزاسیون دندان به منظور بازسازی بافت سخت، خواص ضد پوسیدگی و آنتی باکتریال، برخی از این مواد داری ویژگی آلکالین ها بوده که PH اسیدی را به PH خنثی تبدیل می کنند، برخی دیگر دارای خواص ادهزیو و پیوند شیمیایی بوده، همچنین پایداری ابعادی، زیست سازگاری و بیواکتیوتی نیز از خواص آن هاست</div> <div dir="auto"><strong>مواد و روش ها :</strong> ما چندین مقاله (10 مقاله) را بررسی کرده و اطلاعات مورد نیاز را از داخل مقالات استخراج کرده، و در نهایت یک لیست بر اساس این اطلاعات تهیه کردیم.</div> <div dir="auto"><strong>یافته ها</strong>: این لیست شامل جدیدترین مواد بیواکتیو مانند بیودنتین، مواد پلیمری با ساختار نانو در ترکیب با پروتئین-رپلنت ها، همچنین مواد مشهور و معمولی که خواص بیواکتیو دارند مثل MTA ، کلسیم هیدروکساید می باشد. علاوه بر این خواص و مضرات مواد بیان شده است؛ این توضیحات کمک می کند تا در درمان های خود همه گزینه ها و مواد را شناخته و انتخاب درست تری داشته باشیم.</div> <div dir="auto"><strong>نتیجه گیری</strong>: مواد بیواکتیو جدید و تاثیرات آن ها می تواند باعث تحول در زمینه های مختلف دندانپزشکی شده و بسیار از مشکلات پیش رو را حل کند.</div> <div dir="auto"><strong>کلمات کلیدی</strong>: بیواکتیو متریال، دندانپزشکی محافظه کارانه، بازسازی، خواص مکانیکی، زیست سازگاری، خواص بیولوژیک</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> Seyed Ali Jafarian Mohammadi سیدعلی جعفریان محمدی, Alireza Rahimi رحیمی, Mohammad Mostafa Aghamohseni محمدمصطفی آقامحسنی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1951 چهارشنبه, 12 ژوئیه 2023 12:31:46 +0330