مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> fa-IR <ol> <li class="show"><strong> اهداف و دامنه</strong> <strong>فعالیت</strong><strong>: </strong>مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی رسمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که با هدف افزایش دانش محققان، دندان‌پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی و ارائه نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد برخی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها در دندان‌پزشکی و علوم مرتبط منتشر می‌شود.</li> </ol> <p>این فصلنامه مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری، مقالات آموزش مداوم، گزارش مورد، نامه علمی و نامه به سردبیر را در زمینه‌های دندان‌پزشکی و موضوعات مرتبط می‌پذیرد (دسترسی آزاد) و (داوری همتا).</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong>&nbsp;فرستادن مقاله‌ها: </strong>فرستادن مقاله‌ها فقط از طریق سایت فصلنامه قابل قبول است: http://jids.journalonweb.ir مقاله باید همراه با نامه‌ای به سردبیر، شامل عنوان و نام نویسنده (ها) و تعهد به عدم چاپ یا ارسال به جای دیگر، فرستاده شود. در صورتی که مقاله قبلاً به مجله دیگری ارسال و رد شده باشد، نویسندگان باید اطلاعات کامل در مورد روند بررسی پیشین ارائه نمایند. نویسندگان باید در این نامه اعلام کنند که مقاله تنها برای فصلنامه دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان فرستاده شده است.</li> </ol> <p>مقاله باید به صورت یک خط در میان و در اندازه کاغذ A-4 تایپ شود و حاشیه آن در هر دو طرف مشخص باشد. متن مقاله باید فقط در قالب Microsoft Word ارسال شود.</p> <p>جدول‌ها و همچنین شکل‌ها باید در صفحات جداگانه تایپ و قرار داده شوند. جدول‌ها به صورت عکس فرستاده نشوند. تصویرها باید در قالب JPEG یا GIF فرستاده شوند تا تصویرهایی با کیفیت بالا در نسخه آنلاین فصلنامه تولید گردد.</p> <p>تا حد امکان از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده شود و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند، پرهیز گردد.</p> <p>تمام عددها در متن و جدول‌ها باید به فارسی نوشته شوند و به ویژه ممیزها به صورت رسم الخط فارسی و به شکل (/) نوشته شوند و نه به صورت نقطه.</p> <table width="567"> <tbody> <tr> <td width="126"> <p>نوع مقاله</p> </td> <td width="126"> <p>سقف واژگان</p> </td> <td width="165"> <p>سقف مجموع جداول و تصاویر</p> </td> <td width="151"> <p>سقف منابع و مآخذ</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله اصلی</p> </td> <td width="126"> <p>2500</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله کوتاه</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>2</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله مروری و بازآموزی</p> </td> <td width="126"> <p>7000</p> </td> <td width="165"> <p>بدون محدودیت</p> </td> <td width="151"> <p>بدون محدودیت</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>نامه به سردبیر</p> </td> <td width="126"> <p>400</p> </td> <td width="165"> <p>1</p> </td> <td width="151"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>تحقیقات کیفی</p> </td> <td width="126"> <p>3000</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>گزارش مورد</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>5</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>فرستادن مقاله و پیگیری‌های بعدی در این مجله فقط از طریق وب‌سایت اختصاصی مجله به آدرس http://jids.journalonweb.ir و پس از ثبت نام (Registration) در آن ممکن می‌باشد.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong>شرایط فنی تهیه و ارسال مقاله: </strong>مقاله باید شامل: صفحه عنوان، چکیده مقاله (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، مقدمه، موادو روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری و منابع باشد.</li> </ol> <ul> <li class="show">شماره گذاری صفحات از صفحه عنوان شروع و در قسمت پایین و سمت چپ کاغذ درج گردد.</li> </ul> <p><strong>صفحه </strong><strong>اول (</strong><strong>عنوان):</strong> شامل عنوان مقاله (حداکثر 15 کلمه)؛ نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی و محل خدمت نویسنده (ها)؛ نشانی کامل پستی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسؤول؛ عنوان مکرری (حداکثر 40 حرف)؛ قدر دانی با ذکر نام مرکز یا سازمان تأمین‌کننده بودجه پژوهشی (برای مقالات اصیل پژوهشی) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی. <strong>شناسه ارکید (</strong><strong>ORCID ID</strong><strong>) </strong><strong>همه نویسندگان باید در این قسمت وارد شود.</strong></p> <p><strong>صفحه دوم (چکیده فارسی):</strong> چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها باشد. چکیده «گزارش مورد» شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه‌ها است.</p> <p>از اصطلاحات فهرست عناوین پزشکیMeSH) ) یا فهرست Index Medicus به آدرس (<a href="https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search%20%20">https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search</a>) استفاده کنید. نویسندگان باید مراقب باشند که چکیده، مطالب مقاله را به طور دقیق منعکس کند.</p> <p><strong>صفحه سوم به بعد (متن):</strong> شامل متن مقاله (تحقیقی، مروری، گزارش مورد) باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (</strong><strong>سپاسگزاری</strong><strong>):</strong> ارائه شماره طرح تحقیقاتی و مرکز تأمین کننده بودجه برای مقالات پژوهشی در این قسمت لازم است.</p> <p><strong>صفحه مجزا (منابع):</strong> برای ذکر مراجع و منابع که بر اساس الگوی مجله (ادامه) تنظیم شده باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (چکیده انگلیسی):</strong> چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی و حداکثر 250 کلمه باشد در انتهای آن در سطر مجزا کلید <br> واژه‌ها ذکر شود.</p> <p><strong>صفحات مجزا (جداول و نمودارها):</strong> هر جدول و یا نمودار در یک صفحه مجزا در نرم‌افزار WORD تایپ و به ترتیب استفاده در متن به صورت 1، 2 و 3 شماره‌گذاری شود. عنوان هر جدول در بالا و توضیحات آن با استفاده از علائم <sup>*</sup>، <sup>**</sup>، … ،……و ..... در پایین جدول آورده شود. از ارائه جدول و نمودارهایی که به اطلاعات آن‌ها در متن بطور کامل اشاره شده است اجتناب گردد. <strong><em><u>از ارسال جدو‌ل‌ها یا نمودارها به صورت تصویر و شکل خودداری گردد.</u></em></strong></p> <p><strong>صفحات مجزا (تصویرها):</strong> تصویرهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند تعداد محدود تصویر همراه ذکر عنوان در زیر آن و با فرمت GIF &nbsp;و &nbsp;JPEGقابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول‌ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند. تصور اشخاص بدون اجازه کتبی آن‌ها نباید قابل شناسایی باشد. عنوان هر تصویر در پایین آن آورده شود.</p> <p><strong>اصول کلی متن مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">متن مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.</li> <li class="show">متن مقاله مروری شامل: هدف، شرح مقاله، بحث و نتیجه‌گیری باشد. مقاله مروری صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی در مورد موضوع مقاله را داشته و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می‌شود.</li> <li class="show">متن گزارش مورد شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه‌گیری باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای تعداد محدودی تصویر و تعداد معدودی منبع باشد.</li> <li class="show">متن نامه به سردبیر شامل: حداکثر400 کلمه و در صورت لزوم یک شکل یا یک جدول و حداکثر پنج منبع باشد. نامه علمی که محتوای پژوهشی دارد، باید در بر گیرنده مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد ولی تقسیم‌بندی عناوین در متن لازم نیست.</li> <li class="show">نویسندگان اجازه دارند قسمت‌های طولانی مقاله خود را به زیر بخش‌هایی مانند: انتخاب بیمار، پرسش‌نامه، تحلیل آماری و ... تقسیم کنند.</li> </ul> <p><strong>شیوه نگارش اجزای مقاله:</strong></p> <p><strong>مقدمه: </strong>این بخش باید هدف و منطق مطالعه را به طور خلاصه بیان کند. نیازی به مرور گسترده موضوع یا بیان نتایج مطالعه یا نتیجه‌گیری از آن باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این بخش باید شامل بیان دقیق روش کار یا انجام مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از دستگاهی استفاده می‌شود، نام و آدرس سازنده آن باید در پرانتز آورده شود. اگر روش کار یک روش جا افتاده و ثابت شده است، ذکر مرجع ضروریست اما اگر روش جدید است، اطلاعات کافی نوشته شود تا نویسندگان دیگر هم قادر به انجام آن باشند. در صورت استفاده از دارو، باید نام کلی، دوز و روش تجویز آن ذکر شود. برای بیماران؛ بیان سن و جنس با میانگین سنی و انحراف معیار ضروریست. روش آماری باید ذکر شود و برنامه آماری رایانه مورد استفاده هم مشخص شود.</p> <p><strong>رهنمودهای اخلاقی:</strong> ملاحظات اخلاقی باید در بخش مواد و روش‌ها ذکر شود.</p> <p>1) لطفاً اعلام شود كه <strong>رضایت آگاهانه</strong> از تمام شركت‌كنندگان انسانی بزرگسال و والدین یا سرپرستان قانونی افراد زیر سن قانونی گرفته شده است. <strong>کد اخلاق</strong> مطالعه که از مؤسسه یا دانشگاه مربوطه گرفته شده در این بخش ذکر گردد.</p> <p>2) در متن نشان دهید که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشی مطابق با دستورالعمل‌های ملی بهداشت برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی شما انجام شده است. تمام آزمایشات بالینی باید قبلاً در سایت ثبت آزمایشات بالینی ایران به نشانی www.IRCT.ir &nbsp;ثبت شوند و شماره ثبت آن‌ها باید در بخش «مواد و روش‌ها» ذکر شود.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>این بخش باید به صورت متن، جدول و تصویر ارائه شود. محتوای جداول نباید در متن تکرار شود. در عوض، ممکن است به شماره جدول ارجاع داده شود. مقالات طولانی ممکن است برای روشن کردن مطالب خود به عناوین فرعی در برخی بخش‌ها (به ویژه بخش‌های نتایج و بحث) نیاز داشته باشند.</p> <p><strong>بحث: </strong>این بخش باید بر یافته‌های مطالعه حاضر و تغییرات یا شباهت‌های آن با سایر کارهای انجام شده در این زمینه توسط سایر نویسندگان تأکید کند. جزییات داده‌ها نباید دوباره در بحث تکرار شوند. بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن‌ها تأکید کنید. در ابتدای این قسمت باید ذکر شود که آیا فرضیه صفر ذکر شده در مقاله صحیح است، نادرست است و یا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.</p> <p><strong>تعارض منافع:</strong> نویسندگان باید هرگونه تعارض منابع مالی و منافع احتمالی، مانند دریافت وجوه یا هزینه، یا دارا بودن سهام در سازمانی که ممکن است از طریق انتشار مقاله شما سود یا ضرر داشته باشد، تأیید و اعلام کنند. اعلام علاقه رقابتی منجر به رد مقاله نمی‌شود، اما لازم است که ما از آن آگاه شویم.</p> <p><strong>تقدیر و تشکر: </strong>در این بخش لازم است از همه مشارکت‌کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند، تشکر گردد. این موارد می‌توانند افرادی که کمک فنی یا نوشتاری کرده و یا مثلا مدیرانی باشند که فقط پشتیبانی کلی از مقاله داشته‌اند. منابع حمایت‌های مالی و مادی نیز باید ذکر شود.</p> <p><strong>جدول‌ها: </strong>به تعداد محدود و با ذکر <strong>عنوان جدول در بالای آن</strong> ارسال شوند. از ارسال جدول‌ها به صورت عکس یا تصویر خودداری شود. در صورت نیاز به ذکر توضیحات آن را در زیر جدول قرار دهید نه در عنوان.</p> <p><strong>تصویرها: </strong>باید به تعداد محدود، با کیفیت بالا و در صفحات جداگانه ارسال شوند. <strong>عنوان هر تصویر باید در زیر قرار بگیرد</strong>. داده‌های تکراری نباید همزمان در جدول‌ها، شکل‌ها و متن ارائه شود.</p> <p><strong>اختصارات و نمادها: </strong>فقط از اختصارات استاندارد استفاده کنید. <strong>از استفاده از آن‌ها در عنوان و چکیده خودداری کنید</strong>. اصطلاح کاملی که نشان دهنده معنای کامل آن اختصار است؛ باید قبل از اولین استفاده از اختصار مربوطه در متن آورده شود.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <ul> <li class="show">منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و شماره هر منبع داخل پرانتز () قرار گیرد.</li> <li class="show">تمام منابع باید به زبان انگلیسی ذکر شوند. بنابراین منابع فارسی در صورت دارا بودن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، با استفاده از این مشخصات و در صورت نداشتن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، لازم است به زبان انگلیسی ترجمه و سپس در این بخش درج گردند.</li> <li class="show">ذکر نام شش نویسنده اول الزامی است. چنان که تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر بود. پس از ذکر نام شش نفر اول، از عبارت “et al” &nbsp;استفاده شود.</li> <li class="show">فقط حرف اول نام کوچک نویسنده(ها) نوشته شود.</li> </ul> <p>شیوه نگارش فهرست منابع بر اساس الگوی ونکوور و مطابق نمونه‌های زیر باشد:</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت مجله</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فصاله) حرف اول نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله(فاصله) سال انتشار(:) دوره (شماره)(:) صفحات(.)</p> <p>مثال:</p> <p>Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigates to the apical third of root canal systems. J Endod 2006; 32(5): 417-20.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت کتاب</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشد: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) نام نویسندگان با علامت (،) از هم جدا شوند مثال:</p> <p>Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental material. 8th&nbsp;ed. St Louis: Mosby Co; 2004. p. 113-25.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که هر فصل کتاب توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده باشد: نام خانوادگی نویسنده آن فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) در: (In) نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب(.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) مثال:</p> <p>Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th ed. St Louis: Mosby Co.; 2002. p. 246-8.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت پایان‌نامه</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) استاد راهنما (:) نام خانوادگی استاد راهنما (فاصله) نام(.) عنوان پایان‌نامه (.) مقطع پایان‌نامه (،) نام دانشکده (،) نام دانشگاه(.) سال انتشار.</p> <p>مثال:</p> <p>Torkan S. Supervising teacher: Mosharraf R. Evaluation of the fracture resistance of composite bridges reinforced with two types of pre-impregnated and non-impregnated fibers. Thesis for DDS. School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2008.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت الکترونیکی</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجله الکترونیکی روی اینترنت</p> <p>نام خانوادگی نویسنده ( فاصله) نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله الکترنیکی (فاصله .[Serial online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) شماره صفحات یا قاب‌ها (.) روز، ماه و سال دسترسی (:) آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:)</p> <p>مثال:</p> <p>Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphotogy of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004; 5: [3 Screens][ cited 2018 Feb 23]. Available from: https://journal.dentalanthropology.org/index.php/jda/article/view/153</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت صفحه وب</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام] یا شرح پدید آور[ (.) عنوان(.) سال نشر در صورت دسترسی(:) ] شماره صفحات یا قاب‌ها[ ] روز، ماه و سال دسترسی (:)آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:).</p> <p>مثال:</p> <p>Dentsply Co. Biopure(MTAD) Cleanser. [2 screens] [Cited 2006 Nov 26]. Available from: https://www.dentsplysirona.com/en-ca/products/endodontics/irrigation activation.html/Endodontics/Irrigation-&amp;-Activation/Irrigants/BioPure-MTAD-Root-Canal-Cleanser/p/TUL-BP48R/c/1000241.html</p> <p><strong>حق چاپ (</strong><strong>Copyright</strong><strong>) و دسترسی آزاد (</strong><strong>Open access</strong><strong>)</strong><strong>: </strong>بر اساس توافق با نویسنده مقاله در موقع ارسال، «مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان» صاحب حق چاپ مقاله منتشر شده است. با این حال، این یک مجله دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام مطالب به طور رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آن‌ها برای اهداف قانونی دیگر هستند، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه بگیرند.</p> <p><strong>فرایند ارزیابی مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">مقاله پس از ثبت در سایت مجله، اعلام وصول گردیده و پس از دریافت هزینه سابمیت و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد. نتایج داوری در شورای نویسندگان بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد. مقالات پس از اصلاح و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ تأیید مقاله در مجله چاپ می‌شوند.</li> <li class="show">مقالات <u>کارآزمایی بالینی</u> بایستی قبلا در سایت (<a href="http://www.irct.ir/">www.IRCT.ir</a>) ثبت و شماره ثبت آن‌ها در ابتدای مواد و روش‌های متن مقاله ذکر شده باشد.</li> <li class="show">مقالات <u>گزارش مورد</u> لازم است دارای رضایتنامه و کد اخلاق باشند.</li> <li class="show">مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و در صورت نیاز خلاصه سازی مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می‌باشد.</li> <li class="show">مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز درست بودن مرتبه علمی نویسندگان را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده تمامی نویسنده (ها) می‌باشد.</li> <li class="show">پس از ورود مقاله به مرحله نهایی (چک رفرنس) امکان انصراف نویسنده (گان) از انتشار مقاله وجود ندارد.</li> <li class="show">پس از تأیید نسخه صفحه‌بندی شده توسط نویسنده مسؤول، امکان تغییر در تعداد یا ترتیب نام نویسندگان مقاله وجود ندارد.</li> </ul> <p><strong>نشانی:</strong> اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دفتر مجله دانشکده دندان‌پزشکی.</p> <p>کد پستی:72461-81746</p> <p>تلفن: 37925523-031</p> <p>نمابر:36687080-031</p> <p>Email: jids@dnt.mui.ac.ir</p> <p>URL: <a href="http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids">http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids</a>&nbsp;</p> jids@journalonweb.ir (Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف) journals@armri.org (Arman Research Institute - موسسه ی پژوهشی آرمان) یکشنبه, 27 ژوئن 2021 12:05:27 +0430 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ی‌ گچ دای‌استون GCو Adenta https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1670 <p><strong>مقدمه: </strong>هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ گچ دای‌استون GC و Adenta بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>اين مطالعه از نوع تجربي- آزمايشگاهي و دارای دو گروه و هر گروه شامل 21 نمونه بود. آزمون تنظیم انبساط (Setting expansion) و مقاومت فشاری (Compresive strength) بر اساس دستورالعمل استاندارد 25 (American Dental Association) ADA (2013 :6873 ISO) و استاندارد شماره‌ی 2792 ایران (2013 :6873 ISO) صورت پذیرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون Independent t-test توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و در سطح معنی‌داری 0/05 انجام شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> از نظر میزان استحکام فشاری بین دو نمونه‌ی دای‌استون GC (Mpa 5/54 ± 47/61) و Adenta (Mpa 7/71 ± 44/39)، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/128 =p value ). همچنین از نظر میزان انبساط حین سخت شدن نیز بین دو نمونه‌ی دای‌استون GC (0/008 ± 0/07 درصد) و Adenta (0/001 ± 0/08 درصد) تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/173 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>نتایج مطالعه نشان داد که استحکام شکست فشاری و انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ گچ ‌دای‌استون GC و Adenta تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند و هر دو نمونه در شرایط استاندارد قرار داشتند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>گچ دندانی، خصوصیات مکانیکی، استحکام فشاری</p> Amin Khaleghi امین خالقی, Azam Pouryousof اعظم پوریوسف, Mohsen Hormozi محسن هرمزی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1670 شنبه, 26 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 بررسی تأثیر زمان و محیط نگهداری بر تغییرات ابعادی دو نوع رزین آکریلی GC و Reliance https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1671 <p><strong>مقدمه:</strong> هدف از اين مطالعه‌ی آزمايشگاهی، بررسي و مقايسه‌ی ميزان تغييرات ابعادی مشاهده شده در الگوهای آكريلي تحت تأثير زمان و محيط‌های مختلف نگهداری بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در اين مطالعه‌ی تجربي آزمايشگاهي، 28 نمونه‌ی اکریلی در 4 گروه بررسی شد. خمير حاصل از نمونه‌های اکریلی داخل قالب فلزي با ابعاد 3×5×1 سانتی‌متر قرار داده و پس از گذشت زمان سخت شدن (Setting time) با كم‌ترين تغيير شكل از قالب فلزي جدا شد. قطر نمونه‌ها به كمک كوليس ديجيتالي با دقت 0/01 ميلي‌متر اندازه‌گيري گرديد و در محيط‌ دماي اتاق ۲۲ درجه، محيط آب ۲۲ درجه، محيط خشک ۴ درجه و محيط آب ۴ درجه نگهداري شدند. ابعاد نمونه‌ها در هر چهار گروه، مجدداً در فواصل ۱، ۸، 24 و ۴۸ ساعت پس از پليمريزاسيون و خروج از قالب فلزي اندازه‌گيري شدند. آنالیز داده‌ها توسط آزمون ANOVA و در سطح معنی‌داری 0/05 انجام شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: یافته‌های مطالعه‌ی حاضر نشان داد که تغييرات ابعادي رزين آكريلي دورالي و GC در هر دو دماي 4 و 22 درجه در محيط خشک و مرطوب با گذشت زمان رو به كاهش است (0/05 &gt; p value). ميزان انقباض دو نوع رزین در دو دماي 4 و 22 درجه، در محيط خشک و مرطوب و در زمان‌هاي مختلف با يكديگر تفاوت آماري معني‌داري نداشتند (0/949 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> تغييرات ابعادي دو نوع رزين آكريلي دورالي و GC طي گذشت زمان روند رو به كاهش داشت، اما هيچ تفاوت آماري معني‌داري در دما و محيط نگهداري ديده نشد.&nbsp;</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> رزين اكريلي، رستوریشن دندانی، روش پست و کور</p> Amin Khaleghi امین خالقی, Malihe Taghizadeh ملیحه تقی‌زاده, Mohsen Hormozi محسن هرمزی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1671 شنبه, 26 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 ارزیابی اثر اسانس آویشن و فلوکونازول بر تجمع کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوک موتانس بر روی دستگاه‌های متحرک ارتودنسی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1782 <p><strong>مقدمه:</strong> از آن‌جایی‌که وسایل متحرک ارتودنسی ممکن است به قارچ و باکتری آلوده شوند، نیاز به پاک‌سازی آن‌ها با مواد ضد عفونی‌کننده‌ی طبیعی و شیمیایی می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر بالینی اسانس آویشن و محلول فلوکونازول بر روی میزان کلونی‌های کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوک موتانس تجمع یافته روی پلاک متحرک ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 21 بیمار، که ریتینر پلاک فک بالا رابه صورت 24 ساعته استفاده می‌کردند، به سه گروه تقسیم شدند. یک گروه، هر شب پلاک را ابتدا با آب و صابون شستشو داده و سپس از فاصله‌ی 5 سانتی‌متری (4 بار از هر سمت) اسانس آویشن را روی سطوح پلاک اسپری نمودند. گروه دیگر پس از شستشوی پلاک، به شیوه‌ی قبلی و از همان فاصله محلول فلوکونازول را از تمامی جهات 4 بار اسپری می‌کردند. گروه شاهد، پلاک‌ها را هرشب فقط با آب و صابون شستشو می‌دادند. بعد از یک ماه پلاک‌ها و برای کشت میکروبی و بررسی مساحت هاله رشد کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک به آزمایشگاه فرستاده شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری Man-Withney، T-test تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> کاربرد عصاره‌ی آویشن باعث افزایش میانگین مساحت هاله مهار رشد (بدون رشد) کاندیدا آلبیکانس شد که به طور معنی‌دار نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (0/03 = p value). اثر فلوکونازول بر مساحت این هاله (هاله‌ی مهار رشد کاندیدا) نسبت به گروه شاهد معنی‌دار نبود (0/5 = p value). در گروه آویشن میانگین مساحت هاله‌ی عدم رشد استرپتوکوک نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌دار بیشتر بود (0/05 = p value). به دنبال استفاده از فلوکونازول، میانگین مساحت هاله عدم رشد استرپتوکوک موتانس نسبت به مشاهدات در گروه شاهد تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (0/071 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>در مقایسه با محلول فلوکونازول، عصاره آویشن در افزایش مهار هاله رشد کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس مؤثرتر عمل می‌کند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کاندیدا آلبیکنس، استرپتوکوک موتانس، پلاک ارتودنسی</p> Maryam Baharlooei مریم بهارلویی, Mehdi Rafiei مهدی رفیعی, Nasim Esnaashari نسیم اثناعشری, Ayda Rajaei آیدا رجایی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1782 شنبه, 26 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 بررسی تأثیر سفیدکننده و جرم‌گیر خانگی بر سختی و زبری سطحی بیس آکریلی پلاک‌های ارتودنسی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1735 <p><strong>مقدمه</strong>: استفاده‌ی روزمره از پلاک ارتودنسی در دهان، امکان تجمع میکروب‌ها را افزایش داده و بـا عملکـرد تمیز شدن خود به خود دهان تداخل دارد. هر چند تکنیک‌های مختلفی برای تمیز کردن وسایل ارتودنسی متحرک ارائه شده است، اما در مورد استفاده از روشی ایمن که خصوصیات فیزیکی دستگاه را حفظ کند، اتفاق نظر وجود ندارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از اسید هیدروکلریک 10 درصد (جهت برداشتن رسوبات کانی) و هیپوکلریت سدیم 5/25 درصد (جهت حذف مواد آلی و تغییر رنگ‌ها) بر روی سختی و زبری سطحی آکریل پلاک‌های متحرک ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: ااین مطالعه‌ی مقطعی- آزمایشگاهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و صنعتی اصفهان انجام شد. در این مطالعه با استفاده از آکریل‌های خود سخت‌شونده‌ی ارتوکریل و آکروپارس، 80 قطعه‌ی آکریلی به ابعاد 3 × 10 × 12 میلی‌متر تهیه شد. سپس هر کدام به طور تصادفی به 4 گروه 20تایی تقسیم شدند.گروه اول شامل 15 دقیقه مغروق‌سازی در هیپوکلریت سدیم و 15 دقیقه در هیدروکلریک اسید،گروه دوم شامل دو بار فرایند مشابه گروه اول، گروه سوم شامل سه بار فرایند مشابه گروه اول و گروه چهارم یا شاهد، بدون مغروق‌سازی می‌باشد. سپس زبری سطحی و سختی نمونه‌ها مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون Two-Way ANOVA و در سطح معنی‌داری 0/05 استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: دفعات مغروق‌سازی، تأثیر معنی‌داری بر سختی (0/958 = p value) و زبری سطحی (0/657 = p value)گروه‌های مختلف نداشت. سختی سطح بین دو نوع آکریل تفاوت معنی‌داری نداشت (0/077 = p value) ولی زبری سطحی گروه‌های آکروپارس به میزان معنی‌داری بالاتر از ارتوکریل بود (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: 15 دقیقه مغروق‌سازی در اسید هیدروکلریک 10 درصد و متعاقب آن 15 دقیقه هیپوکلریت سدیم 5/25 درصد و 3 بار تکرار این فرایند اثر معنی‌داری بر سختی و زبری سطحی آکریل خود سخت‌شونده‌ی ارتودنسی نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: پلاک ارتودنسی، اسید هیدروکلریک، هیپوکلریت سدیم، سختی</p> Saeed Noorollahian سعید نوراللهیان, Farinaz Shirban فریناز شیربان, Vahid Mojiri وحید مجیری ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1735 شنبه, 26 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی نانوذرات اکسید روی و نقره علیه کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس در رزین اکریل‌های بیس دنچر https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1691 <p><strong>مقدمه:</strong> اين مطالعه با هدف بررسي خاصيت ضد باكتريايي و ضد قارچي حاصل از افزودن نانوذرات اکسید نقره و اکسید روی به رزین اکریلی بیس دنچر انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در اين مطالعه‌ی تجربی- آزمايشگاهی تعداد 120 نمونه بررسي گرديد. پودر ساخت بیس دنچر پلی‌متیل متاکریلات (Ivoclar vivadent, Lichenstein SR Triplex Hot) Ivoclar &nbsp;با ذرات (تقریباً کروی، اندازه‌ی: 10-30 نانومتر، خلوص 99 درصد) و نقره Ag (کروی، اندازه‌ی: 20 نانومتر، خلوص 99/99 درصد) با درصد وزنی 5/، 1، 2 و 5 درون دستگاه اولتراسونیک برای به دست آوردن یک ترکیب هموژن به خوبی مخلوط شدند. میکروارگانیسم‌های مورد مطالعه در این پژوهش، کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس بود. ميزان رشد ميكروارگانيسم‌ها توسط دستگاه اسپكتروفتومتر بر اساس كدورت‌سنجي اندازه‌گيري شد و خوانش در 600 نانومتر انجام گرفت. داده‌ها توسط آزمون‌های ANOVA &nbsp;One wayو Tukey post hoc انجام گردید. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> افزودن نانوذرات نقره و اکسید روی به رزین آکریلی باعث کاهش رشد کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس گردید به طوری که حتی غلظت 5/0 درصد وزنی نانوذرات هم باعث کاهش معنی‌دار رشد میکروارگانیسم‌ها شد (05/0 &gt;p value ). مهار کامل رشد در هر دو زمان 24 ساعت و 48 ساعت در غلظت 5 درصد بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> افزودن نانوذرات اکسید نقره و اکسید روی به رزین اکریلی بیس دنچر، باعث كاهش رشد ميكروارگانيسم‌ها مي‌گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> رزین اکریلی، دنچر استوماتیت، كانديدا آلبيكانس، استرپتوكوكوس موتانس</p> Amin Khaleghi امین خالقی, Amin Archin امین ارچین, Mojtaba Azarian Borujeni مجتبی آذریان بروجنی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1691 شنبه, 26 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی تاج انسیزورها و مولرهای اول فک پایین با تاج کانین‌ها و پرمولرهای فک بالا و پایین جهت آنالیز فضا https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1667 <p><strong>مقدمه: </strong>یکی از ساده‌ترین روش‌های پیش‌بینی عرض مزیودیستالی دندان‌های دائمی کانین و پرمولر، استفاده از معادله‌ی تاناکا جانسون است، ولی اندازه‌ی دندان‌ها در نژادهای مختلف باهم تفاوت دارد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی انسیزورها و مولرهای اول مندیبل با عرض مزیودیستالی کانین و پرمولر‌های فک بالا و پایین و تعیین میزان اعتبار معادله‌ی تاناکا جانسون بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در اين مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 200 جفت كست دنداني افراد 12-25 سال انتخاب شد و بیشترین عرض مزیودیستالی تاج دندان‌های کانین و پرمولرهای هر فک و انسیزورها و مولرهای اول فک مندیبل به وسیله‌ی کولیس دیجیتالی با دقت 0/01 اندازه‌گیری شد. به منظور تحلیل نتایج از آنالیزهای آماری Regression، -test t و ضریب همبستگی Pearson استفاده شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> تفاوت آماری معنی‌داری بین عرض واقعی و معادله‌ی تاناکا جانسون در گروه مورد مطالعه وجود داشت (0/001 &gt; p value). همچنین با استفاده از آزمون Regression، یک معادله‌ی خطی جدید جهت پیش‌بینی عرض مزیودیستالی کانین و پرمولرهای دو فک، بر اساس عرض مزیودیستالی انسیزورها و مولرهای اول فک پایین به دست آمد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> فرمول تاناکا جانسون، در جمعیت مورد مطالعه از لحاظ آماری قابل کاربرد نیست، زیرا اندازه‌گیری‌ها در فک بالا را کمی بیشتر و در فک پایین را کمی کمتر، برآورد کرد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> ارتودنسی، دوره‌ی دندانی مختلط، اینسیزور</p> Shabnam Yazdani شبنم یزدانی, Nasim Esnaashari نسیم اثناعشری, Mehdi Rafie مهدی رفیعی, Negah Bazghaleh نگاه بازقلعه ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1667 شنبه, 26 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 بررسی مقایسه‌ای میزان تأثیر درمانی لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1773 <p><strong>مقدمه:</strong> قرارگیری جداسازهای ارتودنسی، منجر به درد و ناراحتی در بیماران می‌شود. مصرف ضد دردها برای کاهش این درد، همراه با عوارض جانبی بوده است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، بر روی 30 بیمار با محدوده‌ی سنی 15-35 سال که نیازمند قرارگیری جداساز بر روی مولر اول ماگزیلای سمت راست بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه لیزر و دارونما قرار گرفتند. نمونه‌گیری از مایع شیار لثه‌ای در روزهای 0، 3 و 5 در هر دو گروه انجام شد. تابش لیزر، در روزهای 2 و 4 انجام گردید، در گروه دارونما، دستگاه به شکل خاموش مورد استفاده قرار گرفت. میزان درد نیز به وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی VAS (Visual Analogue Scale) به صورت روزانه توسط بیماران ثبت گردید. داده‌ها با آزمون‌های t-test و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>میزان درد در گروه لیزر، نسبت به گروه دارونما، بیشتر بود، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/067 = p value). سطح نیتریک اکساید در گروه لیزر نسبت به گروه دارونما کاهش بیشتری داشت اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/286 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>تأثیر لیزر کم توان بر کاهش میزان درد ایجاد شده بعد از قرارگیری سپریتور، بسیار کم بوده و از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: لیزر، نیتریک اکساید، ارتودنسی</p> Roya Cheshmavar رویا چشم‌آور, Mehdi Rafiei مهدی رفیعی, Shirin Zahra Farhad شیرین زهرا فرهاد, Alireza Omrani علیرضا عمرانی, Bizhan Tadbiri بیژن تدبیری ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1773 شنبه, 26 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 بررسی هزینه‌های تروماهای فک و صورت در بیمارستان شهید رجایی شیراز https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1831 <p><strong>مقدمه: </strong>حوادث، یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و ناتوانی در جوامع مختلف می‌باشد. یکی از عوارض شایع تصادف با وسایل نقیله و دیگر حوادث، شکستگی در ناحیه‌ی فک و صورت است که علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که برای بیمار ایجاد می‌کند، موجب تحمیل هزینه‌های زیادی به سیستم درمانی کشورها می‌شود. از این رو هدف از این مطالعه، بررسی تحلیلی بار مالی تروماهای فک و صورت در شیراز با در نظر گرفتن متغیرهای دموگرافیک بود.&nbsp;</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، تعداد 200 پرونده از بیمارانی که با ترومای ناحیه‌ی فک و صورت در بیمارستان شهید رجائی شهر شیراز طی سال‌های 1397 تا 1398 بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. هزینه‌ی بخش‌های مختلف درمانی، مکانیسم تروما به علاوه خصوصیات دموگرافیک (سن و جنس) برای هر بیمار ثبت شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی آنالیز شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>از 200 بیمار بستری شده به علت آسیب فک و صورت، تعداد 40 نفر (20 درصد) زن و 160 نفر (80 درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران 39/9 سال بود. شایع‌ترین علت تروما، تصادف (81/5 درصد) و میانگین هزینه‌ها 89272763 ریال به ازای هر نفر بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داده است که سالیانه، هزینه‌های گزافی برای درمان بیماران تصادفی که دچار شکستگی فک و صورت می‌شوند، صرف می‌گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>آسیب‌های فک و صورت، هزینه‌ها، سوانح</p> Ehsan Aliabadi احسان علی‌آبادی, Nima Jalali نیما جلالی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1831 شنبه, 26 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 مقایسه‌ی بین لیزر کم‌توان و کرم آسیکلوویر 5٪ در درمان تب‌خال لب https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1838 <p><strong>مقدمه: </strong>تب‌خال لبی عودکننده، یک عفونت شایع است که در 20 تا 40 درصد جمعیت دیده می‌شود و خطر انتقال عفونت در حین درمان دندان‌پزشکی هم دارد. راه‌های درمانی متعددی برای آن مطرح است. در این مطالعه به مقایسه‌ی درمان با لیزر و آسیکلوویر موضعی پرداخته شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه به‌ صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور در بخش بیماری‌های دهان، فک و صورت دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در دوره‌ی یک‌ساله‌ 1393-1394 صورت گرفت. تعداد 30 بیمار دچار عفونت هرپس لیبالیس، به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. بیماران در گروه لیزر به‌ صورت سه جلسه‌ی یک روز در میان با لیزر دیود با طول ‌موج nm 660، توان &nbsp;mW100، دوز J/cm<sup>2</sup> 4 با تابش پیوسته و غیر تماسی با فاصله‌ی &nbsp;mm1 به مدت 40 ثانیه تحت تابش قرار گرفتند. بیماران در گروه دارویی با کرم آسیلکوویر 5 درصد موضعی به‌ صورت پنج بار در روز، درمان شدند. در هر دو گروه، تغییرات شدت درد، تغییر ابعاد ضایعات طی دوره‌ی درمانی و همچنین مدت ‌زمان بهبودی کامل ثبت گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با آزمون‌های آماری T-test و Repeated Measures ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> گروه لیزر در مقایسه با گروه آسیکلوویر موضعی، کاهش معنی‌دار در میانگین مدت ‌زمان رهایی از درد (0/001 &lt; p value) و مدت زمان بهبودی (0/001 &gt; p value) و میانگین ابعاد ضایعات 2 روز پس از درمان (0/03 = p value) و 4 روز پس از درمان (0/003 = p value) داشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>طبق یافته‌های به ‌دست ‌آمده، لیزر 660 نانومتر در مقایسه با کرم آسیکلوویر، در برطرف شدن درد و کاهش ابعاد ضایعات و مدت ‌زمان بهبودی، مؤثرتر بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>تب‌خال لبی، درمان لیزر کم‌توان، آسیکلوویر</p> Parisa Hajian پریسا حاجیان, Amir Mansour Shirani امیر منصور شیرانی, Maryam Khosravi مریم خسروی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1838 شنبه, 26 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 تأثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1854 <p><strong>مقدمه</strong>: این مطالعه بررسی اثر کاربرد موضعی پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم بافت نرم بعد از جراحی دندان عقل نهفته‌ی نسج نرم فک پایین را هدف قرار داده است.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی یک‌سوکور، تعداد 30 بیمار که نیاز به جراحی دندان عقل نهفته‌ی نسج نرم فک پایین داشتند، از بین مراجعه‌کنندگان به بخش جراحی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1394 انتخاب شدند. بیماران به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم گردیدند.</p> <p>در گروه آزمون، بعد از جراحی دندان عقل، در ساکت دندان PRP (Platelet-rich plasma) قرار داده شد در حالی که گروه شاهد هیچ دریافت نکرد. شدت درد، مدت زمان خون‌ریزی، میزان باز شدن دهان، درای ساکت، بازشدگی زخم، شدت تورم و رنگ مخاط ناحیه‌ی تحت جراحی بررسی شدند. داده‌ها با آزمون‌های آماری t-test، Mann-Whitney وFisher &nbsp;تجزیه و تحلیل شدند (05/0 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: میانگین نمره‌ی شدت درد در روز سوم بعد از جراحی و فراوانی بازشدگی زخم در روز هفتم بعد از جراحی در گروه آزمایش به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (0/001 &gt; p value). میانگین مدت زمان خون‌ریزی در روز سوم بعد از جراحی، اگرچه در گروه آزمایش کمتر از گروه شاهد بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود (0/59 = p value). میزان بروز درای ساکت در روز هفتم و میانگین میزان باز شدن دهان در روزهای سوم و هفتم بعد از جراحی نیز بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشتند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: استفاده از PRP موضعی، اثر مفیدی روی بهبود ترمیم ساکت دندان، بعد از جراحی مولر سوم داشت. بر خلاف گروه شاخص، گروه تحت نظر با PRP کاهش درد و ترمیم بهتری را در بافت نرم ثبت کردند.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>پلاسمای غنی از پلاکت، مولر سوم، ترمیم زخم.</p> Negin Karimi نگین کریمی, Behnam Khorrami بهنام خرمی, Reza Nezhadnasrollah رضا نژادنصراله, Yamin Haghani یامین حقانی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1854 شنبه, 26 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوس‌های تقویت شده به روش سینوس لیفت پنجره‌ی جانبی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1739 <p><strong>مقدمه:</strong> یکی از درمان‌های کارآمد و تضمین شده‌ی مورد استفاده برای بیماران بی‌دندانی که دچار آتروفی شدید ریج بی‌دندان هستند، استفاده از روش بالا بردن سینوس و کاشت ایمپلنت دندانی می‌باشد. این مطالعه، بررسی تغییرات ابعاد ماده‌ی پیوند استخوانی به کار رفته برای تقویت سینوس ماگزیلاری در بیماران کاندید کاشت ایمپلنت در قوس خلفی خارجی فک بالا، در بازه‌ی زمانی پس از عمل جراحی کاشت پیوند و 6 ماه پس از آن را هدف قرار داد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی تعداد 12 بیمار بی‌دندان به روش Lateral window open sinus lift و با استفاده از مواد پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت مورد پیوند استخوانی قرار گرفتند. تصویربرداری CBCT (Cone beam computed tomography) از ناحیه‌ی پیوند، پس از عمل جراحی و 6 ماه پس از آن برای بررسی تغییرات ابعاد ماده‌ی پیوندی انجام شد. داده‌های آماری توسط آزمون Paired t-test آنالیز و سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین کاهش ابعاد ماده‌ی پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت پس از گذشت 6 ماه از پیوند، در راستای ارتفاع، طول و ضخامت به ترتیب 2/99، 2/37 و 1/72 میلی‌متر برآورد شد (0/002 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با مقایسه‌ی نتایج به دست آمده در این مطالعه با تحقیقات و مقالات مشابه، می‌توان چنین ادعا کرد که تغییرات ماده‌ی پیوند استخوانی آلوگرافت + زنوگرافت، 6 ماه پس از پیوند هم از نظر ابعاد و هم از نظر از دست‌رفتگی حجم در طیف متوسط تا قابل قبول قرار می‌گیرد و میزان استخوان مطلوب برای کاشت ایمپلنت را فراهم می‌آورد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> سینوس ماگزیلا، آگمنتیشن کف سینوس، پیوند استخوان آلوئول</p> Yadollah Soleimani Shayesteh یداله سلیمانی شایسته, Mehrdad Panjnoosh مهرداد پنج نوش, Ahmadreza Shamshiri احمدرضا شمشیری, Amin Khalilnejad امین خلیل‌نژاد, Mojtaba Bayani مجتبی بیانی, محمد مهدی پنجعلی زاده ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1739 یکشنبه, 27 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1808 <p><strong>مقدمه:</strong> خطای پزشکی، شامل درمانی است که با استانداردهای تأیید شده در علم پزشکی مطابقت نداشته و سبب وارد شدن آسیب به بیمار می‌شود.&nbsp; این مطالعه، بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان را هدف قرار داده است.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی، مقطعی و گذشته‌نگر، تعداد 688 پرونده که اطلاعات و مدارک آن‌ها در سازمان نظام پزشکی استان اصفهان در سال‌های 1387 تا 1397 وجود داشت، بررسی شد. در کل، 14 مورد از موارد شکایات که در حیطه‌ی دندان‌پزشکی کودکان بودند، شناسایی شدند و اطلاعات مورد نظر از پرونده‌ها استخراج شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>تعداد شکایات در سال‌های 1387-1389، 1392، 1394و 1395 یک مورد، سال‌های 1390، 1391 و 1393، دو مورد و در سال‌های 1396 و 1397 عدم گزارش بود. 5 مورد، قصور دندان‌پزشکی تشخیص داده شد. 5 مورد، عدم قصور و 2 مورد، رضایت شاکی جلب و 2 مورد هم بایگانی شد. 29 درصد آن‌ها دندان‌پزشک متخصص کودکان و 50 درصد، دندان‌پزشک عمومی بودند که 2 مورد از 4 مورد شکایات از متخصصین کودکان، قصور تشخیص داده شد و 3 مورد از 7 مورد شکایات از دندان‌پزشکان عمومی در حیطه‌ی کودکان، قصور تشخیص داده شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> نتایج این مطالعه حاکی از فراوانی کم در قصور دندان‌پزشکی کودکان توسط دندان‌پزشکان شاغل در استان اصفهان بود و آگاه بودن دندان‌پزشکان به محدودیت‌های مهارتی و حرفه‌ای خود و ارجاع بیمار در صورت لزوم به متخصص می‌تواند درصد بالایی از مشکلات بعدی که منجر به شکایت از دندان‌پزشک می‌شود را حل نماید.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دندان‌پزشکی قانونی، دندان‌پزشکی کودکان</p> Masih Majlesi مسیح مجلسی, Hajar Atarzadeh هاجر عطارزاده, Arash Ghodousi آرش قدوسی, Leila Najafzadeh لیلا نجف‌زاده ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1808 یکشنبه, 27 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 مروری بر اسکنرهای داخل و خارج دهانی در سیستم قالب‌گیری دیجیتال در دندان‌پزشکی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1805 <p><strong>مقدمه:</strong> ابزارهای قالب‌گیری دیجیتال، جایگزینی برای مواد قالب‌گیری قدیمی هستند و در سال‌های اخیر به طور چشمگیری توسعه یافته‌اند. این سیستم‌ها به طور کلی شامل دو نوع اسکنر می‌باشد: اسکنرهای مستقیم و غیرمستقیم. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی این دو نوع اسکنر بود.</p> <p><strong>شرح مقاله:</strong> در این مطالعه‌ی مروری، داده‌ها با بررسی 40 مقاله در رابطه با دقت ابعادی، توانایی ترکیب اسکن‌ها و گپ اینترنال و مارژینال برای مقایسه‌ی اسکنرهای مستقیم و غیرمستقیم جمع‌آوری شد. این مقالات از پایگاه‌های Medline، ISI و Scopus و بین سال‌های 2010 تا 2020 با استفاده از کلمات کلیدی زیر بازیابی شدند: Intraoral Scanner، Lab Scanner،Marginal Gap ، Internal Gap و Accuracy Rate.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> اسکنرهای مستقیم، منجر به گپ مارژینال و اینترنال کمتری شدند، در حالی که اسکنرهای غیرمستقیم به دلیل توانایی ترکیب اسکن‌ها در دندان‌های آماده شده در نیم فک و قوس کامل، انحراف کم‌تری داشتند. از نظر دقت ابعادی، نتایج مطالعات متفاوت بود، اما مطالعات بالینی به برتری اسکنرهای غیرمستقیم اشاره داشتند. نتایج هر دو نوع اسکنر از نظر بالینی قابل قبول بودند. پیشنهاد می‌شود که نوع اسکنر بسته به شرایط مانند ابعاد ناحیه‌ی مورد نظر، زمان مورد نیاز، راحتی عمل و غیره انتخاب شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> قالب‌گیری دندانی، تطابق مارژینال دندانی، تطابق داخلی دندانی</p> Mahsa Abbasi مهسا عباسی, Behnaz Ebadian بهناز عبادیان, Negin Aminianpour نگین امینیان پور ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1805 یکشنبه, 27 ژوئن 2021 00:00:00 +0430 مقایسه‌ی ملیسا آفیسینالیس با آسیکلوویرو (دارونما) بر هرپس لبیالیس (مرور نظام‌مند) https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1812 <p><strong>مقدمه</strong>: با توجه به عدم اثر قطعی داروهای آنتی‌نوکلئوزیدی بر بهبود ضایعات هرپس راجعه‌ی لبیال، داروهای گیاهی از جمله ملیسا به عنوان&nbsp;یکی از درمان‌های مطرح برای بهبود این ضایعات می‌باشد. نتایج متفاوت و متناقضی از مطالعات کلینیکی اثربخشی ملیسا بر تبخال منتج گردیده، به همین دلیل این مطالعه با رویکردی نظام‌مند، بررسی مطالعات کلینیکی تأثیر گیاه ملیسا در مقایسه با آسیکلوویر یا دارونما در بهبود هرپس راجعه‌ی لبیال را هدف قرار داده است</p> <p><strong>شرح</strong><strong> مقاله</strong>: مقالات کارآزمایی بالینی کنترل شده به زبان‌های فارسی و انگلیسی که&nbsp;تأثیر ملیسا در مقایسه با آسیکلوویر و یا دارونما را بر بهبود ضایعات هرپس راجعه لبیال بررسی کرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی شامل پایگاه جهاد دانشگاهی SID، پایگاه سیویلیکا، کتابخانه پزشکی و پایان‌نامه‌های علوم پزشکی ایران و پایگاه‌های&nbsp;انگلیسی شامل PubMed، Google Scholar، Proquest در بازه‌ی زمانی از سال 1990 تا 2018 با استفاده از استراتژی از پیش طراحی شده جستجو شدند. ارزیابی کیفیت مطالعات با چک‌لیست Consort 2010&nbsp;انجام شد. معیارهای خروج از مطالعه شامل مشترک بودن مقاله در هر دو جستجوی فارسی و انگلیسی و حذف یکی از آن‌ها، مطالعات in vitro&nbsp;و مطالعات فاقد نمره‌ی مطلوب با چک‌لیست Consort بود.</p> <p>از 955 مقاله، در نهایت 3 مقاله با در یافت نمره‌ی بالای 7 از چک‌لیست Consort 2010 وارد مطالعه شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. 2 مقاله به صورت انگلیسی و 1 مقاله به زبان فارسی بود. با توجه به مطالعه‌ی حاضر ملیسا نسبت به آسیکلوویر و دارونما در کاهش درد و اندازه زخم و بهبودي مؤثرتر بود ولی در کاهش التهاب واریتم ضایعه تفاوت چندانی نداشت. تجویز هیچ کدام با عوارض جانبی همراه نبود.</p> <p><strong>بحث</strong><strong> و نتیجه گیری</strong>: ملیسا نسبت به آسیکلوویر و دارونما در کاهش درد و اندازه‌ی زخم و بهبودي مؤثرتر بوده ولی در کاهش التهاب واریتم ضایعه تفاوت چندانی نداشته است.</p> <p><strong>کل</strong><strong>ی</strong><strong>د</strong><strong> واژه‌ها</strong>: کار آزمایی بالینی تصادفی، هرپس راجعه‌ی لبیال، ملیسا (Melissa Officinalis)، مرور نظام‌مند</p> Zahra Golestannejad زهرا گلستان‌نژاد, Faezeh Khozeimeh فائزه خزیمه, Navid Mojtahedi نوید مجتهدی, Fatemeh Abbasi فاطمه عباسی, Zahra Seyedmoalemi زهرا سیدمعلمی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1812 یکشنبه, 27 ژوئن 2021 12:04:50 +0430