مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> fa-IR <p><strong>حق چاپ (</strong><strong>Copyright</strong><strong>)</strong><strong>: </strong>کلیه مطالب «مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان» تحت حقوق بین‌الملل محافظت می‌شود. این فصلنامه برای استفاده شخصی و غیر تجاری شما است. شما نمی‌توانید بدون اجازه کتبی فصلنامه، مقالات موجود در فصلنامه را کپی، توزیع، انتقال، نمایش یا انتشار دهید.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>فرایند ارزیابی مقاله</strong></p> <ul> <li>مقاله پس از ثبت در سایت مجله، اعلام وصول گردیده و پس از دریافت هزینه سابمیت و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد. نتایج داوری در شورای نویسندگان بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد. مقالات پس از اصلاح و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ تأیید مقاله در مجله چاپ می‌شوند.</li> <li>مقالات <u>کارآزمایی بالینی</u> بایستی قبلا در سایت (<a href="http://www.irct.ir/">www.IRCT.ir</a>) ثبت و شماره ثبت آنها در ابتدای مواد و روشهای متن مقاله ذکر شده باشد.</li> <li>مقالات <u>گزارش مورد</u> لازم است دارای رضایتنامه و کد اخلاق باشند.</li> <li>مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و در صورت نیاز خلاصه‌سازی مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می‌باشد.</li> <li>مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز درست بودن مرتبه علمی نویسندگان را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده تمامی نویسنده (ها) می باشد.</li> <li>پس از ورود مقاله به مرحله نهایی (چک رفرنس) امکان انصراف نویسنده (گان) از انتشار مقاله وجود ندارد .</li> <li>پس از تأیید نسخه صفحه‌بندی شده توسط نویسنده مسئول، امکان تغییر در تعداد یا ترتیب نام نویسندگان مقاله وجود ندارد.</li> </ul> <p><strong>نشانی:</strong> اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندانپزشکی، دفتر مجله دانشکده دندانپزشکی.</p> <p>کد پستی:72461-81746</p> <p>تلفن: 37925523-031</p> <p>نمابر:36687080-031</p> <p>Email: jids@dnt.mui.ac.ir</p> <p>URL: <a href="http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids">http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> jids@journalonweb.ir (Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف) journals@armri.org (Arman Research Institute - موسسه ی پژوهشی آرمان) یکشنبه, 14 مارس 2021 13:12:02 +0330 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 بررسی اثر زمان زینترینگ بر خواص زیرکونیای تثبیت شده با ایتریا متراکم شده به روش متالورژی پودر برای ایمپلنت دندانی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1740 <p><strong>مقدمه: </strong>اکسید زیرکونیم و یا زیرکونیا به علت زیست‌سازگاری، سختی، چقرمگی، استحکام فشاری و ثبات شیمیایی مطلوب مورد استفاده برای ساخت ایمپلنت‌های دندانی قرار گرفته ‌است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر زمان زینترینگ بر خواص ایمپلنت دندانی ساخته شده با زیرکونیا می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، پودر زیرکونیا- ایتریا 3 درصد مولی در دانشکده‌ی بیومواد و مواد دندانی دانشگاه ناگاساکی ژاپن در سال 2019 (از هر حالت 5 نمونه)، پرس و در زمان‌های مختلف در دمای 1450 درجه‌ی سانتی‌گراد تفجوشی گردیدند و اثر زمان بر خواص فازی، ساختاری و مکانیکی قطعات زینترشده بررسی شد. تحلیل آماری به وسیله‌ی آنالیز واریانس یک‌طرفه در سطح معنی‌داری 0/05 انجام شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>نتایج تحلیل فازی XRD نشان می‌دهد که تغییر زمان زینتر، تأثیر مهمی در تغییرات فازی نمونه‌ها داشته و سختی ویکرز نمونه‌ها با افزایش زمان زینتر افزایش چشمگیر از خود نشان داده که به علت انقباض و کاهش میزان تخلخل نمونه‌ها می‌باشد. اما زمان 12 ساعت، سبب تغییرات فازی در نمونه‌ها شده که مطلوب نمی‌باشد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>برای ساخت قطعات زیرکونیایی با حداقل تخلخل و سختی بهینه، زمان زینتر میانه (6 ساعت) پیشنهاد می‌گردد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>زیرکونیم، ایمپلنت دندانی، مکانیک</p> Mohamad Khodaei محمد خدائی, Alireza Valanezhad علیرضا والانژاد ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1740 شنبه, 13 مارس 2021 11:40:57 +0330 تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص کودکان با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1729 <p><strong>مقدمه:</strong> آموزش موفق به پزشکان متخصص کودکان در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی می‌تواند تأثیر زیادی در بالا رفتن میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آنان داشته باشد. هدف از این پژوهش، تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص کودکان در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی در شهر اصفهان بود.</p> <p><strong>مواد وروش‌ها: </strong>در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 80 پزشک متخصص کودکان به طور تصادفی انتخاب شده و پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود، بین آن‌ها توزیع شد. سؤالات پرسش‌نامه در زمینه‌ی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی طراحی شده بود. داده‌ها با آزمون‌های آماری t ‌مستقل، Pearson و کوواریانس در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>میانگین نمره‌ی آگاهی پزشکان، 58/4، میانگین نمره‌ی نگرش پزشکان، 79/2 و میانگین نمره‌ی عملکرد آن‌ها، 55/5 بود. بین نمره‌ی آگاهی پزشکان با نگرش (0/001 &gt; p value) و عملکرد (0/001 &gt; p value) رابطه‌ی مستقیم معنی‌داری وجود داشت و بین نمره‌‌ی نگرش و عملکرد پزشکان نیز رابطه‌ی معنی‌دار مستقیم (0/001 &gt; p value) به دست آمد. بین آگاهی پزشکان با سن پزشک، رابطه‌ی معنی‌داری (0/12 = p value) وجود نداشت ولی بین نگرش (0/01 = p value) و عملکرد (0/001 &gt; p value) با سن رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین سابقه‌ی کار پزشکان با آگاهی (0/03 = p value)، نگرش (0/01 =p value ) و عملکرد پزشکان (0/001 &gt; p value) رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> میانگین نمره‌ی آگاهی و عملکرد پزشکان در حد متوسط بود. از آن‌جا که نمره‌ی آگاهی، رابطه‌ی مستقیم با نمره‌ی ‌عملکرد دارد، لذا ارتقاء سطح آگاهی پزشکان و بهبود عملکرد آنان در این زمینه مهم بوده و تدوین برنامه‌های آموزشی برای آنان یک ضرورت است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> آگاهی، نگرش، سلامت دهان</p> Bita Ghasemi بیتا قاسمی; Romina Mazaheri رومینا مظاهری; Niloofar FalLah نیلوفر فلاح چم آسمانی, Naghmeh Feizi Najafi نغمه فیضی نجفی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1729 شنبه, 13 مارس 2021 11:41:42 +0330 بررسی تغییرات فشارخون متعاقب تزریق بلاک فک تحتانی با کارپول لیدوکائین حاوی اپی‌نفرین 1:80000 و ارتباط آن با سطح اضطراب بیماران https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1776 <p><strong>مقدمه:</strong> بسیاری از بیماران در هنگام مراجعه به دندان‌پزشک، دچار اضطراب می‌شوند که بروز اضطراب، باعث بالا رفتن فشارخون بیمار شده و همچنین تزریق داروی اپی‌نفرین نیز در بالا رفتن فشارخون بیماران مؤثر می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات فشارخون متعاقب تزریق بلاک فک تحتانی با کارپول لیدوکائین حاوی اپی‌نفرین 1:80000 و ارتباط آن با سطح اضطراب در بیماران بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی مشاهده‌ای و مقطعی، 129 بیمار مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان انتخاب شده و فشارخون آنان قبل از تزریق داروی بی‌حسی و ده دقیقه بعد از تزریق اندازه‌گیری شد. سطح اضطراب بیماران نیز با استفاده از پرسش‌نامه‌ی اضطراب دندان‌پزشکی DAI (Dental Anxiety Inventory) تعیین شده و ارتباط بین سطح اضطراب و فشارخون بیماران قبل و بعد از تزریق اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با آزمون‌های آماری Paired-t، Regression و Pearson تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> بین فشارخون سیستول و دیاستول بیماران در قبل از تزریق دارو و نمره‌ی اضطراب، ارتباط مستقیم و معنی‌دار وجود داشت (0/001 &gt; p value). مقدار همبستگی بین فشار متوسط و نمره‌ی اضطراب نیز ارتباط معنی‌دار وجود داشت (0/001 &gt; p value). بین فشارخون بعد از تزریق و نمره‌ی اضطراب نیز ارتباط مستقیم و معنی‌دار وجود داشت (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> تزریق لیدوکائین حاوی اپی‌نفرین 1:80000 در بیمارانی که تحت تزریق بلاک فک تحتانی قرار می‌گیرند با افزایش معنی‌دار فشارخون سیستولیک بیماران همراه می‌باشد. همچنین بین سطح اضطراب و فشارخون بیماران، ارتباط معنی‌دار وجود داشت که تأثیر اضطراب، بیشتر از تأثیر تزریق اپی‌نفرین بر فشار‌خون بیماران بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دندان‌پزشکی، اضطراب، فشارخون، اپی‌نفرین</p> Forough Parnianjooy فروغ پرنیان جوی, Arash Gholestaneh آرش گلستانه, Yamin Haghani یامین حقانی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1776 شنبه, 13 مارس 2021 11:50:24 +0330 بررسی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان در مورد چسب دندان مصنوعی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1806 <p><strong>مقدمه:</strong> آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان در مورد چسب‌های دست دندان در سراسر جهان متفاوت است و احتمالاً تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی نسبت به استفاده از چسب‌های دست دندان بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در مطالعه‌ی مقطعی حاضر که در سال تحصیلی 1397-98 در شهر اصفهان انجام گرفت، آگاهی و نگرش 151 دندان‌پزشک عمومی نسبت به چسب‌های دست دندان با استفاده از پرسش‌نامه‌ی 16 موردی، ارزیابی و سطح آگاهی و نگرش شرکت‌کنندگان و ارتباط آن با سن و جنس ایشان مشخص گردید. برای بررسی آماری از آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون t استفاده و داده‌های آماری با سطح معنی‌داری 0/05 تحلیل شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>نوع مایع و پودر این چسب‌ها (57/2 درصد) بیش از سایر انواع، مورد اقبال بود. بروز عوارض به دنبال استفاده از این چسب‌ها (55 درصد)، اصلی‌ترین علت عدم تمایل به استفاده از آن‌ها بود. متوسط امتیاز آگاهی دندان‌پزشکان (37/14 ± 22/54) و امتیاز نگرش ایشان (14/41 ± 43/32) بود که هر دو میزان متوسط را داشتند. هیچ یک از ارزیابی‌های آگاهی (0/91 = p value) و نگرش (0/06 = p value) دندان‌پزشکان با جنسیت ارتباطی نداشتند. همچنین ارتباط معنی‌داری با سن یافت نشد (0/31 = &nbsp;p value برای آگاهی و 0/37 = p value برای نگرش). ارتباط مستقیم و معنی‌داری میان آگاهی دندان‌پزشکان یا نگرش ایشان یافت گردید (0/02 = &nbsp;p value، 0/196 = r).</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong><strong>گیری: </strong>آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان در سطح متوسط بود و با سن و یا جنس ارتباطی نداشت. ارتباط معنی‌دار و مستقیمی میان نگرش دندان‌پزشکان با سطح آگاهی ایشان دیده نشد.</p> <p><strong>کلید واژه‏‌ها</strong>: چسب دست دندان، آگاهی، نگرش، پرسش‌نامه</p> Ramin Mosharraf رامین مشرف, Farshad Nadian فرشاد نادیان ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1806 شنبه, 13 مارس 2021 00:00:00 +0330 تأثیر استفاده از روش‌های موسیقی، عینک‌های سه‌بعدی و کنترل رفتاری بر اضطراب کودکان حین درمان‌های دندان‌پزشکی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1680 <p><strong>مقدمه:</strong> اضطراب از دندان‌پزشکی در کودکان، سالیان زیادی است که به عنوان یک مشکل در کنترل بیماران بیان می‌شود. اثر این ترس می‌تواند تا نوجوانی ادامه یابد و سبب پرهیز از اعمال دندان‌پزشکی گردد. هدف از این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی استفاده از روش‌های موسیقی، عینک‌های سه‌‌بعدی و کنترل رفتاری بر روی اضطراب کودکان حین درمان‌های دندان‌پزشکی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی تجربی- مقطعی، 96 کودک 5-8 سال که برای اولین بار به بخش کودکان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان) مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. میزان اضطراب کودکان در سه گروه موسیقی، عینک سه‌بعدی و کنترل رفتار قبل و بعد از بی‌حسی و پس از ترمیم توسط پرسش‌نامه‌ی MCDASF (Modified Child Dental Anxiety Scale) اندازه‌گیری شد. میزان درد هر گروه توسط (Visual analog scale) VAS و میزان همکاری حین کار توسط پرسشنامه‌ی Houpt ارزیابی شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین اضطراب کودکان در مراحل قبل از شروع به کار، بعد از بی‌حسی و بعد از ترمیم در گروه عینک سه‌بعدی (0/004 = p value)، در اثر استفاده از موسیقی (0/018 =p value ) و کنترل رفتاری (0/002 = p value ) تفاوت آماری معنی‌داری داشت.کمترین میزان اضطراب در گروه عینک سه‌بعدی و بیشترین میزان اضطراب در گروه کنترل رفتاری وجود داشت. بهترین گروه در کاهش میزان درد بعد از بی‌حسی و همکاری گروه عینک سه‌بعدی بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> استفاده از روش عینک سه‌بعدی به منظور کاهش میزان ترس و اضطراب می‌تواند روش مفیدتری نسبت به روش موسیقی و کنترل رفتاری باشد و همچنین میزان همکاری در زمان اعمال دندان‌پزشکی بر روی کودکان در روش عینک سه‌بعدی بهتر از روش‌های دیگر می‌باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> اضطراب دندان‌پزشکی، موسیقی‌درمانی، کنترل رفتاری</p> Mohanna Sadat Hashemi مهنا السادات هاشمی, Shahrzad Javadi Nezhad شهرزاد جوادی‌نژاد, Saeedeh Talebianpour سعیده طالبیان‌پور ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1680 یکشنبه, 14 مارس 2021 00:00:00 +0330 بررسی مقایسه‌ای حضور قارچ کاندیدا آلبیکانس در ضایعات مربوط به سرطان سلول سنگفرشی دهان، دیسپلازی اپی‌تلیالی و مخاط سالم https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1764 <p><strong>مقدمه:</strong> قارچ کاندیدا آلبیکانس، به عنوان عامل اتیولوژیک احتمالی در بروز لوکوپلاکیا و سرطان سلول سنگفرشی مخاط دهان معرفی می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی حضور کاندیدا آلبیکانس در نمونه‌های با تشخیص هیستوپاتولوژی سرطان سلول سنگفرشی و دیسپلازی با مخاط سالم دهان از نظر حضور کاندیدا بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی گذشته‌نگر، در سال 1392 بر روی 30 نمونه (10 نمونه در هر گروه) با تشخیص هیستوپاتولوژی سرطان سلول سنگفرشی دهان، دیسپلازی اپی‌تلیوم و مخاط سالم انجام و جهت شناسایی کاندیدا از رنگ‌آمیزی اختصاصی PAS و میکروسکوپ نوری با درشت‌نمایی 400 استفاده شد. یافته‌های مطالعه توسط آزمون Fisher exact test مورد تجزیه و تحلیل آماری در سطح معنی‌داری 0/05 قرار گرفتند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در گروه با تشخیص سرطان سلول سنگفرشی، در 90 درصد موارد، حضور کاندیدا مثبت شد. در دو گروه دیسپلازی اپی‌تلیال و اپی‌تلیوم ساده به ترتیب در 50 و 60 درصد نمونه‌ها رنگ‌آمیزی مثبت کاندیدا مشاهده گردید. اختلاف آماری معنی‌دار در میزان حضور قارچ در بین گروه سرطان سلول سنگفرشی با دو گروه دیگر مشاهده شد (0/05 p value &lt;). در حالی‌که این اختلاف بین گروه با دیسپلازی اپی‌تلیوم و اپی‌تلیوم سالم دیده نشد (0/05 p value &gt;).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به یافته‌های مطالعه‌ی حاضر و نتایج مطالعات قبلی، می‌توان گفت که احتمالاً قارچ کاندیدا نه به عنوان عامل اتیولوژیک بلکه به عنوان عاملی پیش‌برنده به سمت بدخیمی‌های اپی‌تلیالی، نقش ایفا می‌کند، اگرچه مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کاندیدا، کارسینوم سلول سنگفرشی، دهان</p> Farshad Shahvali فرشاد شاه ولی, Atousa Aminzadeh آتوسا امین‌زاده, Sayed Mohammad Razavi سید محمد رضوی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1764 یکشنبه, 14 مارس 2021 00:00:00 +0330 بررسی فراوانی هیپودنشیا بر اساس جنس، روابط دندانی و اسکلتی در مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1797 <p><strong>مقدمه:</strong> هیپودنشیا، شایع‌ترین آنومالی دندانی است که می‌تواند باعث ایجاد مشکلات کلینیکی شود. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی هیپودنشیا در دندان‌های دائمی، ارتباط آن با جنسیت، مال‌اکلوژن اسکلتال و کرودینگ دندانی در بیماران ارتودنسی مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong><strong>:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، مدل‌های دندانی، رادیوگرافی پانورامیک و رادیوگرافی لترال سفالومتری بیماران مراجعه‌کننده به بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز در سال‌های 1397-1398 از نظر وجود هیپودنشیا، نوع رابطه‌ی اسکلتال فکین، جنس و وجود کرودینگ دندانی در دندان‌های دائمی بررسی شدند. آنالیز آماری در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 25 و آزمون آماری Chi-square انجام و ضریب معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در میان 331 بیمار که 257 نفر زن (77/65 درصد) و 74 نفر مرد (22/35 درصد) بودند، فراوانی هیپودنشیا 9/4 درصد (31 بیمار، 10/5 درصد در خانم‌ها، 5/5 درصد در آقایان) بود. تفاوت بین دو جنس از نظر فراوانی هیپودنشیا معنی‌دار نبود (0/185 = p value).</p> <p>از نظر رابطه‌ی دندانی و اسکلتی هیپودنشیا در 19 نفر با رابطه‌ی اسکلتی کلاس 1 (61/4 درصد)، 9 نفر با رابطه‌ی اسکلتی کلاس 2 (29 درصد) و 3 نفر با رابطه‌ی اسکلتی کلاس 3 (9/6 درصد) مشاهده شد. اختلاف معنی‌دار میان کلاس اسکتال و هیپودنشیا وجود نداشت (0/370 = p value) کرودینگ دندانی در 5 نفر (16/1 درصد) مشاهده شد. ارتباط معنی‌دار بین کرودینگ دندانی و هیپودنشیا وجود نداشت (0/156 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> هیپودنشیا، در خانم‌ها شایع‌تر بود، اما ارتباط معنی‌دار میان دو جنس وجود نداشت. مطالعات قبلی نتایج یکسانی را در رابطه با فراوانی هیپودنشیا در ایران با مطالعه‌ی حاضر نشان داده‌اند.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>کلید واژه‌ها:</strong> آنودنشیا، شیوع، کرودینگ، ارتودنتیکس</p> Fataneh Ghorbanijavadpour فتانه قربانی جوادپور, Vahid Rakhshan وحید رخشان, Negin Ashoori نگین عاشوری ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1797 یکشنبه, 14 مارس 2021 00:00:00 +0330 اثر سرترالین و آمی‌تریپتیلین بر حرکت دندانی، تحلیل ریشه، ریمودلینگ استخوان آلوئولار طی اعمال نیروی ارتودنسی در سگ https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1788 <p><strong>مقدمه:</strong> داروهای ضد افسردگی جزء داروهای پرمصرف در میان افراد جامعه می‌باشند. این داروها ممکن است اثراتی در تنظیم عملکرد سلولی استخوان داشته و در نتیجه؛ مقادیر حرکت دندانی طی اعمال نیروهای ارتودنسی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین اثر داروهای سرترالین و آمی‌تریپتیلین بر روی میزان حرکات دندانی و ریمادلینگ استخوان آلوئولار طی اعمال نیروی ارتودنسی در سگ بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی، 9 سگ نر بالغ به صورت تصادفی در سه گروه سه‌تایی، گروه اول داروی سرترالین، گروه دوم داروی آمی‌تریپتیلین و گروه شاهد (نرمال‌سالین) تقسیم شدند. بعد از کشیدن دندان پرمولر اول در هر کوادرانت، یک فنر نیکل تیتانیومی با نیروی 200 گرم در حد فاصل بین دندان کانین و پرمولر دوم متصل و فرم داده شد. در پایان ماه دوم، فاصله بین دندان‌های کانین و پرمولر دوم اندازه‌گیری شده و سپس درصد تحلیل ریشه و میزان تشکیل استخوان به صورت کلی و میزان تشکیل استخوان به تفکیک نوع استخوان (woven و lamellar) توسط پاتولوژیست تعیین گردید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری t-test استفاده شد (0/05 = α).</p> <p><strong>يافته‌ها</strong>: در سه گروه آمی‌تریپتیلین، سرترالین و شاهد، میانگین میزان حرکت دندان (0/483 = p value)، میزان تحلیل ریشه (0/608 = p value)، میانگین رسوب کلی استخوان (0/078 = p value)، درصد تشکیل استخوان نابالغ (0/616 = p value) و درصد تشکیل استخوان لاملار (0/083 = p value)، در هیچ گروه و در هیچ کدام از دندان‌های پرمولر تفاوت آماری معنی‌دار وجود نداشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> میزان حرکت دندان و میزان رسوب استخوان و تعداد ترابکولاهای تحلیلی ریشه در سگ، با مصرف سیستمیک داروی آمی‌تریپتیلین و سرترالین کاهش یافته که از نظر آماری نسبت به گروه شاهد معنی‌دار نبود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>ریمودلینگ استخوان، داروی ضد افسردگی، تحلیل ریشه</p> Mehdi Rafiei مهدی رفیعی, Sousan Sadeghian سوسن صادقیان ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1788 یکشنبه, 14 مارس 2021 00:00:00 +0330 بررسی مقایسه‌ی اثر دهان‌شویه‌های کلرهگزیدین 2/0 درصد و پرسیکا بر تغییر رنگ کامپوزیت رزین https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1804 <p><strong>مقدمه:</strong> تغییر رنگ ترمیم‌های کامپوزیت رزین، منجر به نارضایتی بیماران می‌شود. از جمله عواملی که موجب تغییر رنگ این گونه ترمیم‌ها می‌شوند، برخی از دهان‌شویه‌ها هستند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان تغییر رنگ ایجاد شده توسط دهان‌شویه‌های کلرهگزیدین 0/2 درصد و پرسیکا بر روی نمونه‌های کامپوزیت رزین بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌‌ی مداخله‌ای در دانشکده‌های دندان‌پزشکی کاشان و اصفهان در سال 1398-99 انجام شد. تعداد 30 نمونه دیسک مانند از کامپوزیت Charisma Diamond ساخته شدند. رنگ اولیه‌ی نمونه‌ها با استفاده از سیستم CIE Lab در اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد. سپس نمونه‌ها به 3 گروه (A، B و C) (10 = n) تقسیم شدند. گروه شاهد (A) در آب مقطر، گروه B در دهان‌شویه‌ی کلرهگزیدین 2/0 درصد و گروه C در دهان‌شویه‌ی پرسیکا قرار گرفتند. پس از آن مجدداً رنگ نمون‌ه‌ها اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون One-way ANOVA و t-test تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته</strong><strong>‌</strong><strong>ها:</strong> میزان l، a، b و ΔE پس از استفاده از دهان‌شویه‌های کلرهگزیدین 0/2 درصد و پرسیکا افزایش یافت. میانگین Δl، Δa، Δb و ΔE در بین گروه‌ها تفاوت آماری معنی‌داری را نشان داد (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong><strong>گیری:</strong> تغییر رنگ ناشی از دهان‌شویه‌ی پرسیکا، بیشتر از دهان‌شویه‌ی کلرهگزیدین 0/2 درصد و گروه شاهد بود. پس برای بیماران دارای ترمیم کامپوزیت رزین، دهان‌شویه‌ی کلرهگزیدین 0/2 درصد، بهتر است.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> کامپوزیت رزین، کلرهگزیدین، دهان‌شویه‌ها</p> Fatemeh Ebrahimzadeh فاطمه ابراهیم زاده, Hooman Fakhar هومان فخار, Hosein Akbari حسین اکبری, Ramin Mosharraf رامین مشرف, Azin Farzad آذین فرزاد ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1804 یکشنبه, 14 مارس 2021 00:00:00 +0330 مقایسه‌ی دقت رادیوگرافی پری‌اپیکال دیجیتال با بایت‌وینگ دیجیتال در ارزیابی تحلیل استخوان در دندان‌های خلفی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1746 <p><strong>مقدمه</strong><strong>:</strong> رادیوگرافی، در تشخیص بیماری پریودنتال کمکی ارزشمند به شمار می‌رود، لذا این پژوهش با هدف مقایسه‌ی بین دقت دو تکنیک رادیوگرافی پری‌اپیکال و بایت‌وینگ دیجیتال در ارزیابی میزان تحلیل استخوان در دندان‌های خلفی بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، بر روي 36 نمونه از سطوح اینترپروگزیمال دندان‌های خلفی، از بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن کاندید جراحی فلپ، مراجعه‌كننده به دانشكده‌ی دندان‌پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان) در سال 1394 انجام شد. ابتدا، با دو روش تصویربرداری پری‌اپیکال با استفاده از تكنيك موازي و بایت‌وینگ دیجیتال از سطوح تعیین شده، عکس‌برداری انجام و توسط رادیولوژیست، فاصله‌های لازم اندازه‌گیری شد، سپس حین انجام جراحی و پیش از تصحیح کانتور استخوان، فاصله‌ی نقطه‌ی مرجع تا ستیغ استخوان آلوئول (استاندارد طلایی) به وسیله‌ی پروب ویلیامز اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری Paired t-test آنالیز شد (0/05 = α).</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>از 36 نمونه‌ی مذکور، به ترتیب در رادیوگرافی بایت‌وینگ و پری‌اپیکال، 2 و 1 مورد از اندازه‌گیری‌ها برابر با معاینه‌ی بالینی و همچنین 16 (44/4 درصد) و 20 مورد (55/6 درصد) فاصله‌ها بیشتر برآورد شد. اختلاف میانگین میزان تحلیل استخوان در روش بایت‌وینگ، با روش کلینیکال 0/12 ± 0/2 میلی‌متر و تفاوت معنی‌داری بین میانگین برآورد شده وجود نداشت (0/07 = p value)، اختلاف میانگین میزان تحلیل استخوان در روش پری‌اپیکال با روش کلینیکال، 0/26 ± 0/87 میلی‌متر و تفاوت معنی‌داری بود (001/0 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>بر اساس نتایج این بررسی، استفاده از روش رادیوگرافی بایت‌وینگ، جهت تعیین میزان تحلیل استخوان در دندان‌های خلفی نسبت به روش رادیوگرافی پری اپیکال، ارجحیت داشت.</p> <p><strong>‌کلید واژه‌ها: </strong>تحلیل استخوان آلوئل، رادیوگرافی، بيماري‌هاي پريودنتال</p> Ehsan Rafiei احسان رفيعي, Elnaz Safari الناز صفری, Roshanak Ghaffari روشنک غفاری ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1746 یکشنبه, 14 مارس 2021 00:00:00 +0330 تأثیر تزریق دگزامتازون در عضله‌ی ماستر بر عوارض بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته‌ی فک پایین https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1766 <p><strong>مقدمه:</strong> جراحی دندان‌های عقل نهفته، با وارد آوردن تروما به نسوج نرم و سخت، تورم درد و تریسموس را به دنبال دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تزریق دگزامتازون در عضله‌ی ماستر بر عوارض بعد از جراحی به دنبال جراحی دندان مولر سوم نهفته‌ی فک پایین بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی و بر روی 43 بیمار سالم انجام شد. در گروه آزمایش، تزریق 4 میلی‌گرم از دگزامتازون داخل عضله‌ی ماستر از طریق Intrabuccal approach صورت گرفت و گروه شاهد نیز هیچ‌گونه کورتیکو استروییدی دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری t-test تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).&nbsp;</p> <p><strong>يافته‌ها:</strong> بین میزان درد و التهاب در گروه با تزریق دگزامتازون و گروه شاهد در همه‌ی زمان‌ها به طور معنی‌داری کمتر بود (0/001 &gt; p value). همچنین از نظر میزان تریسموس بین دو گروه آزمایش و شاهد، تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/001 &gt; p value).&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> تزریق دگزامتازون با کاهش مدیاتورهای التهابی در عضله‌ی ماستر، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر کاهش میزان درد، ادم و تریسموس ناشی از عمل جراحی مولر سوم نهفته فک پایین دارد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> دگزامتازون، عضله‌ی ماستر، جراح، دهان، دندان مولر سوم.</p> Mehrzad Moghadasi مهرزاد مقدسی, Arash Golestaneh آرش گلستانه, Arash Ghodosi آرش قدوسی, Shayan Golestani شایان گلستانی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1766 یکشنبه, 14 مارس 2021 00:00:00 +0330 بررسی میزان استحکام اتصال کامپوزیت رزین ترمیمی با ماده‌ی فیشورسیلانت I-CON در روش‌های آماده‌سازی سطحی متفاوت https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1777 <p><strong>مقدمه</strong>: کاربرد فیشور سیلانت‌ها یکی از ثابت‌شده‌ترین راه‌های پیشگیری از پوسیدگی می‌باشد. این مواد ممکن است برای مدت زمان طولانی بر روی دندان، ماندگاری داشته باشند و چه‌بسا سایر نواحی دندان دچار پوسیدگی شوند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان استحکام اتصال کامپوزیت رزین با ماده‌ی فیشورسیلانت I-CON در روش‌های آماده‌سازی سطحی متفاوت بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 40 نمونه از ماده‌ی ترمیمی کامپوزیت در دیسک‌های با قطر 6 میلی‌متر و ارتفاع 2 میلی‌متر در 4 گروه ده‌تایی آماده‌سازی شد. گروه اول بدون آماده‌سازی سطحی، گروه دوم با کاربرد فرز و اسید فسفریک 37 درصد، گروه سوم پس از کاربرد فرز، عامل اتصال دهنده‌ی توتال‌اچ و در گروه چهارم پس از کاربرد فرز، عامل اتصال دهنده‌ی سلف‌اچ استفاده شد. سپس ماده‌ی رزینی آیکون در دیسکی با قطر 4 میلی‌متر و ارتفاع 2 میلی‌متر روی سطح کامپوزیت قرار داده شد و کیور گردید. پس از انجام ترموسیکل و نگهداری در انکوباتور، استحکام اتصال نمونه‌ها توسط دستگاه اینسترون ارزیابی شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری ANOVA و Tukey آنالیز شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: میانگین میزان استحکام اتصال آیکون به کامپوزیت رزین در بین 4 گروه، تفاوت معنی‌دار داشت (0/001 &gt; p value). بیشترین میزان استحکام باند، مربوط به گروه چهارم و کم‌ترین میزان، مربوط به گروه سوم بود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>هنگام تعمیر فیشورسیلانت به خصوص آیکون با استفاده از کامپوزیت رزین، بهترین نتایج استحکام اتصال با ایجاد خشونت‌سازی توسط فرز و کاربرد عوامل اتصال‌دهنده‌ی خود اچ‌شونده با pH ملایم حاصل می‌گردد و احتمالاً عوامل اچ‌کننده‌ی اسیدی (اسید فسفریک 37 درصد) تأثیرات مخربی بر روی آن دارد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: فیشورسیلانت، دندان‌پزشکی، اسید فسفریک</p> Farinaz Katiraeifar فریناز کتیرایی‌فر, Mehrdad Barekatain مهرداد برکتین, Davood Ghasemi داوود قاسمی, Kimia Sadeghpour کیمیا صادقپور ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1777 یکشنبه, 14 مارس 2021 00:00:00 +0330