مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids <p><strong>Print ISSN: 1735-255x</strong></p> <p><strong>Online ISSN: 2008-6989</strong></p> fa-IR <ol> <li class="show"><strong> اهداف و دامنه</strong> <strong>فعالیت</strong><strong>: </strong>مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان، فصلنامه علمی رسمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که با هدف افزایش دانش محققان، دندان‌پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی و ارائه نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد برخی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها در دندان‌پزشکی و علوم مرتبط منتشر می‌شود.</li> </ol> <p>این فصلنامه مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری، مقالات آموزش مداوم، گزارش مورد، نامه علمی و نامه به سردبیر را در زمینه‌های دندان‌پزشکی و موضوعات مرتبط می‌پذیرد (دسترسی آزاد) و (داوری همتا).</p> <ol start="2"> <li class="show"><strong>&nbsp;فرستادن مقاله‌ها: </strong>فرستادن مقاله‌ها فقط از طریق سایت فصلنامه قابل قبول است: http://jids.journalonweb.ir مقاله باید همراه با نامه‌ای به سردبیر، شامل عنوان و نام نویسنده (ها) و تعهد به عدم چاپ یا ارسال به جای دیگر، فرستاده شود. در صورتی که مقاله قبلاً به مجله دیگری ارسال و رد شده باشد، نویسندگان باید اطلاعات کامل در مورد روند بررسی پیشین ارائه نمایند. نویسندگان باید در این نامه اعلام کنند که مقاله تنها برای فصلنامه دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان فرستاده شده است.</li> </ol> <p>مقاله باید به صورت یک خط در میان و در اندازه کاغذ A-4 تایپ شود و حاشیه آن در هر دو طرف مشخص باشد. متن مقاله باید فقط در قالب Microsoft Word ارسال شود.</p> <p>جدول‌ها و همچنین شکل‌ها باید در صفحات جداگانه تایپ و قرار داده شوند. جدول‌ها به صورت عکس فرستاده نشوند. تصویرها باید در قالب JPEG یا GIF فرستاده شوند تا تصویرهایی با کیفیت بالا در نسخه آنلاین فصلنامه تولید گردد.</p> <p>تا حد امکان از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده شود و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند، پرهیز گردد.</p> <p>تمام عددها در متن و جدول‌ها باید به فارسی نوشته شوند و به ویژه ممیزها به صورت رسم الخط فارسی و به شکل (/) نوشته شوند و نه به صورت نقطه.</p> <table width="567"> <tbody> <tr> <td width="126"> <p>نوع مقاله</p> </td> <td width="126"> <p>سقف واژگان</p> </td> <td width="165"> <p>سقف مجموع جداول و تصاویر</p> </td> <td width="151"> <p>سقف منابع و مآخذ</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله اصلی</p> </td> <td width="126"> <p>2500</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله کوتاه</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>2</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>مقاله مروری و بازآموزی</p> </td> <td width="126"> <p>7000</p> </td> <td width="165"> <p>بدون محدودیت</p> </td> <td width="151"> <p>بدون محدودیت</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>نامه به سردبیر</p> </td> <td width="126"> <p>400</p> </td> <td width="165"> <p>1</p> </td> <td width="151"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>تحقیقات کیفی</p> </td> <td width="126"> <p>3000</p> </td> <td width="165"> <p>4</p> </td> <td width="151"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>گزارش مورد</p> </td> <td width="126"> <p>1000</p> </td> <td width="165"> <p>5</p> </td> <td width="151"> <p>15</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>فرستادن مقاله و پیگیری‌های بعدی در این مجله فقط از طریق وب‌سایت اختصاصی مجله به آدرس http://jids.journalonweb.ir و پس از ثبت نام (Registration) در آن ممکن می‌باشد.</p> <ol start="3"> <li class="show"><strong>شرایط فنی تهیه و ارسال مقاله: </strong>مقاله باید شامل: صفحه عنوان، چکیده مقاله (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، مقدمه، موادو روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری و منابع باشد.</li> </ol> <ul> <li class="show">شماره گذاری صفحات از صفحه عنوان شروع و در قسمت پایین و سمت چپ کاغذ درج گردد.</li> </ul> <p><strong>صفحه </strong><strong>اول (</strong><strong>عنوان):</strong> شامل عنوان مقاله (حداکثر 15 کلمه)؛ نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی و محل خدمت نویسنده (ها)؛ نشانی کامل پستی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسؤول؛ عنوان مکرری (حداکثر 40 حرف)؛ قدر دانی با ذکر نام مرکز یا سازمان تأمین‌کننده بودجه پژوهشی (برای مقالات اصیل پژوهشی) به هر دو زبان فارسی و انگلیسی. <strong>شناسه ارکید (</strong><strong>ORCID ID</strong><strong>) </strong><strong>همه نویسندگان باید در این قسمت وارد شود.</strong></p> <p><strong>صفحه دوم (چکیده فارسی):</strong> چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها باشد. چکیده «گزارش مورد» شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه‌ها است.</p> <p>از اصطلاحات فهرست عناوین پزشکیMeSH) ) یا فهرست Index Medicus به آدرس (<a href="https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search%20%20">https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search</a>) استفاده کنید. نویسندگان باید مراقب باشند که چکیده، مطالب مقاله را به طور دقیق منعکس کند.</p> <p><strong>صفحه سوم به بعد (متن):</strong> شامل متن مقاله (تحقیقی، مروری، گزارش مورد) باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (</strong><strong>سپاسگزاری</strong><strong>):</strong> ارائه شماره طرح تحقیقاتی و مرکز تأمین کننده بودجه برای مقالات پژوهشی در این قسمت لازم است.</p> <p><strong>صفحه مجزا (منابع):</strong> برای ذکر مراجع و منابع که بر اساس الگوی مجله (ادامه) تنظیم شده باشد.</p> <p><strong>صفحه مجزا (چکیده انگلیسی):</strong> چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی و حداکثر 250 کلمه باشد در انتهای آن در سطر مجزا کلید <br> واژه‌ها ذکر شود.</p> <p><strong>صفحات مجزا (جداول و نمودارها):</strong> هر جدول و یا نمودار در یک صفحه مجزا در نرم‌افزار WORD تایپ و به ترتیب استفاده در متن به صورت 1، 2 و 3 شماره‌گذاری شود. عنوان هر جدول در بالا و توضیحات آن با استفاده از علائم <sup>*</sup>، <sup>**</sup>، … ،……و ..... در پایین جدول آورده شود. از ارائه جدول و نمودارهایی که به اطلاعات آن‌ها در متن بطور کامل اشاره شده است اجتناب گردد. <strong><em><u>از ارسال جدو‌ل‌ها یا نمودارها به صورت تصویر و شکل خودداری گردد.</u></em></strong></p> <p><strong>صفحات مجزا (تصویرها):</strong> تصویرهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند تعداد محدود تصویر همراه ذکر عنوان در زیر آن و با فرمت GIF &nbsp;و &nbsp;JPEGقابل قبول است. اطلاعات موجود در شکل‌ها یا نمودارها نباید به طور کاملاً مشابه در جدول‌ها و یا متن مقاله ذکر شده باشند. تصور اشخاص بدون اجازه کتبی آن‌ها نباید قابل شناسایی باشد. عنوان هر تصویر در پایین آن آورده شود.</p> <p><strong>اصول کلی متن مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">متن مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.</li> <li class="show">متن مقاله مروری شامل: هدف، شرح مقاله، بحث و نتیجه‌گیری باشد. مقاله مروری صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی در مورد موضوع مقاله را داشته و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می‌شود.</li> <li class="show">متن گزارش مورد شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه‌گیری باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای تعداد محدودی تصویر و تعداد معدودی منبع باشد.</li> <li class="show">متن نامه به سردبیر شامل: حداکثر400 کلمه و در صورت لزوم یک شکل یا یک جدول و حداکثر پنج منبع باشد. نامه علمی که محتوای پژوهشی دارد، باید در بر گیرنده مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد ولی تقسیم‌بندی عناوین در متن لازم نیست.</li> <li class="show">نویسندگان اجازه دارند قسمت‌های طولانی مقاله خود را به زیر بخش‌هایی مانند: انتخاب بیمار، پرسش‌نامه، تحلیل آماری و ... تقسیم کنند.</li> </ul> <p><strong>شیوه نگارش اجزای مقاله:</strong></p> <p><strong>مقدمه: </strong>این بخش باید هدف و منطق مطالعه را به طور خلاصه بیان کند. نیازی به مرور گسترده موضوع یا بیان نتایج مطالعه یا نتیجه‌گیری از آن باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این بخش باید شامل بیان دقیق روش کار یا انجام مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از دستگاهی استفاده می‌شود، نام و آدرس سازنده آن باید در پرانتز آورده شود. اگر روش کار یک روش جا افتاده و ثابت شده است، ذکر مرجع ضروریست اما اگر روش جدید است، اطلاعات کافی نوشته شود تا نویسندگان دیگر هم قادر به انجام آن باشند. در صورت استفاده از دارو، باید نام کلی، دوز و روش تجویز آن ذکر شود. برای بیماران؛ بیان سن و جنس با میانگین سنی و انحراف معیار ضروریست. روش آماری باید ذکر شود و برنامه آماری رایانه مورد استفاده هم مشخص شود.</p> <p><strong>رهنمودهای اخلاقی:</strong> ملاحظات اخلاقی باید در بخش مواد و روش‌ها ذکر شود.</p> <p>1) لطفاً اعلام شود كه <strong>رضایت آگاهانه</strong> از تمام شركت‌كنندگان انسانی بزرگسال و والدین یا سرپرستان قانونی افراد زیر سن قانونی گرفته شده است. <strong>کد اخلاق</strong> مطالعه که از مؤسسه یا دانشگاه مربوطه گرفته شده در این بخش ذکر گردد.</p> <p>2) در متن نشان دهید که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشی مطابق با دستورالعمل‌های ملی بهداشت برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه یا مؤسسه آموزشی شما انجام شده است. تمام آزمایشات بالینی باید قبلاً در سایت ثبت آزمایشات بالینی ایران به نشانی www.IRCT.ir &nbsp;ثبت شوند و شماره ثبت آن‌ها باید در بخش «مواد و روش‌ها» ذکر شود.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>این بخش باید به صورت متن، جدول و تصویر ارائه شود. محتوای جداول نباید در متن تکرار شود. در عوض، ممکن است به شماره جدول ارجاع داده شود. مقالات طولانی ممکن است برای روشن کردن مطالب خود به عناوین فرعی در برخی بخش‌ها (به ویژه بخش‌های نتایج و بحث) نیاز داشته باشند.</p> <p><strong>بحث: </strong>این بخش باید بر یافته‌های مطالعه حاضر و تغییرات یا شباهت‌های آن با سایر کارهای انجام شده در این زمینه توسط سایر نویسندگان تأکید کند. جزییات داده‌ها نباید دوباره در بحث تکرار شوند. بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن‌ها تأکید کنید. در ابتدای این قسمت باید ذکر شود که آیا فرضیه صفر ذکر شده در مقاله صحیح است، نادرست است و یا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.</p> <p><strong>تعارض منافع:</strong> نویسندگان باید هرگونه تعارض منابع مالی و منافع احتمالی، مانند دریافت وجوه یا هزینه، یا دارا بودن سهام در سازمانی که ممکن است از طریق انتشار مقاله شما سود یا ضرر داشته باشد، تأیید و اعلام کنند. اعلام علاقه رقابتی منجر به رد مقاله نمی‌شود، اما لازم است که ما از آن آگاه شویم.</p> <p><strong>تقدیر و تشکر: </strong>در این بخش لازم است از همه مشارکت‌کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند، تشکر گردد. این موارد می‌توانند افرادی که کمک فنی یا نوشتاری کرده و یا مثلا مدیرانی باشند که فقط پشتیبانی کلی از مقاله داشته‌اند. منابع حمایت‌های مالی و مادی نیز باید ذکر شود.</p> <p><strong>جدول‌ها: </strong>به تعداد محدود و با ذکر <strong>عنوان جدول در بالای آن</strong> ارسال شوند. از ارسال جدول‌ها به صورت عکس یا تصویر خودداری شود. در صورت نیاز به ذکر توضیحات آن را در زیر جدول قرار دهید نه در عنوان.</p> <p><strong>تصویرها: </strong>باید به تعداد محدود، با کیفیت بالا و در صفحات جداگانه ارسال شوند. <strong>عنوان هر تصویر باید در زیر قرار بگیرد</strong>. داده‌های تکراری نباید همزمان در جدول‌ها، شکل‌ها و متن ارائه شود.</p> <p><strong>اختصارات و نمادها: </strong>فقط از اختصارات استاندارد استفاده کنید. <strong>از استفاده از آن‌ها در عنوان و چکیده خودداری کنید</strong>. اصطلاح کاملی که نشان دهنده معنای کامل آن اختصار است؛ باید قبل از اولین استفاده از اختصار مربوطه در متن آورده شود.</p> <p><strong>منابع:</strong></p> <ul> <li class="show">منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و شماره هر منبع داخل پرانتز () قرار گیرد.</li> <li class="show">تمام منابع باید به زبان انگلیسی ذکر شوند. بنابراین منابع فارسی در صورت دارا بودن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، با استفاده از این مشخصات و در صورت نداشتن مشخصات کتابنامه‌ای انگلیسی، لازم است به زبان انگلیسی ترجمه و سپس در این بخش درج گردند.</li> <li class="show">ذکر نام شش نویسنده اول الزامی است. چنان که تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر بود. پس از ذکر نام شش نفر اول، از عبارت “et al” &nbsp;استفاده شود.</li> <li class="show">فقط حرف اول نام کوچک نویسنده(ها) نوشته شود.</li> </ul> <p>شیوه نگارش فهرست منابع بر اساس الگوی ونکوور و مطابق نمونه‌های زیر باشد:</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت مجله</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فصاله) حرف اول نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله(فاصله) سال انتشار(:) دوره (شماره)(:) صفحات(.)</p> <p>مثال:</p> <p>Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigates to the apical third of root canal systems. J Endod 2006; 32(5): 417-20.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت کتاب</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشد: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) نام نویسندگان با علامت (،) از هم جدا شوند مثال:</p> <p>Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental material. 8th&nbsp;ed. St Louis: Mosby Co; 2004. p. 113-25.</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورتی که هر فصل کتاب توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده باشد: نام خانوادگی نویسنده آن فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) در: (In) نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام(.) عنوان کتاب(.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر(.) سال انتشار (:) صفحات(.) مثال:</p> <p>Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th ed. St Louis: Mosby Co.; 2002. p. 246-8.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت پایان‌نامه</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام(.) استاد راهنما (:) نام خانوادگی استاد راهنما (فاصله) نام(.) عنوان پایان‌نامه (.) مقطع پایان‌نامه (،) نام دانشکده (،) نام دانشگاه(.) سال انتشار.</p> <p>مثال:</p> <p>Torkan S. Supervising teacher: Mosharraf R. Evaluation of the fracture resistance of composite bridges reinforced with two types of pre-impregnated and non-impregnated fibers. Thesis for DDS. School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences; 2008.</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت الکترونیکی</strong></li> </ul> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجله الکترونیکی روی اینترنت</p> <p>نام خانوادگی نویسنده ( فاصله) نام(.) عنوان مقاله(.) نام اختصاری مجله الکترنیکی (فاصله .[Serial online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) شماره صفحات یا قاب‌ها (.) روز، ماه و سال دسترسی (:) آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:)</p> <p>مثال:</p> <p>Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphotogy of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004; 5: [3 Screens][ cited 2018 Feb 23]. Available from: https://journal.dentalanthropology.org/index.php/jda/article/view/153</p> <ul> <li class="show"><strong>منابع به صورت صفحه وب</strong></li> </ul> <p>نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام] یا شرح پدید آور[ (.) عنوان(.) سال نشر در صورت دسترسی(:) ] شماره صفحات یا قاب‌ها[ ] روز، ماه و سال دسترسی (:)آدرس اینترنتی دسترسی (Available from:).</p> <p>مثال:</p> <p>Dentsply Co. Biopure(MTAD) Cleanser. [2 screens] [Cited 2006 Nov 26]. Available from: https://www.dentsplysirona.com/en-ca/products/endodontics/irrigation activation.html/Endodontics/Irrigation-&amp;-Activation/Irrigants/BioPure-MTAD-Root-Canal-Cleanser/p/TUL-BP48R/c/1000241.html</p> <p><strong>حق چاپ (</strong><strong>Copyright</strong><strong>) و دسترسی آزاد (</strong><strong>Open access</strong><strong>)</strong><strong>: </strong>بر اساس توافق با نویسنده مقاله در موقع ارسال، «مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان» صاحب حق چاپ مقاله منتشر شده است. با این حال، این یک مجله دسترسی آزاد است که به این معنی است که تمام مطالب به طور رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آن‌ها برای اهداف قانونی دیگر هستند، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه بگیرند.</p> <p><strong>فرایند ارزیابی مقاله</strong></p> <ul> <li class="show">مقاله پس از ثبت در سایت مجله، اعلام وصول گردیده و پس از دریافت هزینه سابمیت و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد. نتایج داوری در شورای نویسندگان بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد. مقالات پس از اصلاح و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ تأیید مقاله در مجله چاپ می‌شوند.</li> <li class="show">مقالات <u>کارآزمایی بالینی</u> بایستی قبلا در سایت (<a href="http://www.irct.ir/">www.IRCT.ir</a>) ثبت و شماره ثبت آن‌ها در ابتدای مواد و روش‌های متن مقاله ذکر شده باشد.</li> <li class="show">مقالات <u>گزارش مورد</u> لازم است دارای رضایتنامه و کد اخلاق باشند.</li> <li class="show">مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و در صورت نیاز خلاصه سازی مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می‌باشد.</li> <li class="show">مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز درست بودن مرتبه علمی نویسندگان را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده تمامی نویسنده (ها) می‌باشد.</li> <li class="show">پس از ورود مقاله به مرحله نهایی (چک رفرنس) امکان انصراف نویسنده (گان) از انتشار مقاله وجود ندارد.</li> <li class="show">پس از تأیید نسخه صفحه‌بندی شده توسط نویسنده مسؤول، امکان تغییر در تعداد یا ترتیب نام نویسندگان مقاله وجود ندارد.</li> </ul> <p><strong>نشانی:</strong> اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دفتر مجله دانشکده دندان‌پزشکی.</p> <p>کد پستی:72461-81746</p> <p>تلفن: 37925523-031</p> <p>نمابر:36687080-031</p> <p>Email: jids@dnt.mui.ac.ir</p> <p>URL: <a href="http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids">http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids</a>&nbsp;</p> jids@dnt.mui.ac.ir (Ramin Mosharraf, DDS, MSc - دکتر رامین مشرف) armri.org@gmail.com (Arman Research Institute - موسسه ی پژوهشی آرمان) دوشنبه, 26 سپتامبر 2022 10:48:42 +0330 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394 https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1945 <p><strong>مقدمه: </strong>کیفیت درمان ریشه، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موفقیت درمان‎ اندودنتیک می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394 می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>در این مطالعه<strong>‌</strong>ی مقطعی- توصیفی، 860 پرونده‌ی درمان ریشه‌ شده‌ی بیماران مراجعه‌کننده طی سال‌های 1397-1394 به بخش اندودنتیکس عمومی و بخش درمان جامع دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) شامل 1903 کانال درمان ریشه شده، بررسی شد. کلیشه‌های رادیوگرافی پری‌اپیکال توسط دو متخصص درمان ریشه مورد استفاده و بررسی قرار گرفت و در فرم‌ها ثبت گردید. در مرحله‌ی تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی، پرفوراسیون فورکا، گسترش کم یا زیاد حفره‌ی دسترسی ارزیابی شد. در مرحله‌ی آماده‌سازی کانال خطاهایی نظیر پیدا نکردن کانال، لج، ترانسپورت، انواع پرفوریشن و وسیله‌ی شکسته بررسی شد. طول و تراکم پرکردگی معیارهای بررسی شده در مرحله پرکردن کانال بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ آنالیز آماری توسط آزمون Chi-Square و آزمون دقیق Fisher انجام شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>میزان فراوانی درمان ریشه‌های مطلوب 37/5 درصد بود. دندان مولر اول پایین بیشترین آمار وجود خطا (40/7 درصد) را نشان داد. پرفوراسیون فورکا با 9/4 درصد بالاترین خطای مرحله‌ی تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی گزارش شد. در مرحله‌ی آماده‌سازی کانال ترنسپورتیشن 7/8 درصد بیشترین میزان خطا گزارش شد. تراکم پرکردگی نامناسب (وجود گپ) 36/9 درصد بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>بخش اندودنتیکس عمومی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش کیفیت درمان‌های ریشه انجام شده توسط دانشجویان است.<strong>&nbsp; </strong></p> <p><strong>کلید واژه ها: </strong>رادیوگرافی، خطاها، درمان ریشه، دانشجویان.</p> Maryam Zaree Jahromi مریم زارع جهرمی, Erfan Asgharzadeh عرفان اصغرزاده, Amin Mortaheb امین مرتهب, Romina Hajipour رومینا حاجی پور ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1945 شنبه, 24 سپتامبر 2022 12:34:43 +0330 بررسی میزان رضایتمندی جراحان و بیماران از ظاهر و عملکرد بینی متعاقب عمل جااندازی بسته https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1952 <p><strong>مقدمه:</strong> شکستگی بینی، شایع‌ترین شکستگی ناحیه‌ی فک و صورت است، بنابراین رضایت جراح و بیمار پس از عمل جراحی بسته از منظر زیبایی و عملکردی (از جمله اثرات تنفس و بویایی) حائز اهمیت است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان رضایتمندی جراحان و بیماران از ظاهر و عملکرد بینی متعاقب عمل جااندازی بسته طی 12-6 ماه پس از جراحی جهت ارتقاء نتایج حاصل از این روش می باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها: </strong>این مطالعه‌ ی توصیفی-تحلیلی و مقطعی در دو بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان در طی سال های 1397-1398 بر روی 90 بیمار انجام شد که در طی 6 تا 12 ماه پس از جراحی، تحت عمل جااندازی بسته شکستگی بینی قرار گرفتند. همه بیماران و جراحان به سوالاتی در مورد نتایج زیبایی و عملکرد و نیاز به سپتورینوپلاستی پس از جااندازی بسته پاسخ دادند. جهت آنالیز داده ها از محاسبهPearson correlation coefficient، t-test و paired-sample t-test استفاده گردید. p value کمتر از 0/05 بعنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> حدود 55 درصد از بیماران از نتیجه زیبایی بینی رضایت داشتند و 38/8 درصد اظهار داشتند که برای اصلاح ناهنجاری باقیمانده بینی، جراحی تکمیلی را در نظر خواهند گرفت. میانگین امتیاز رضایت جراحان از زیبایی و عملکرد بینی به ترتیب 3/74 و 3/50 بود. جراحان بیان داشتند که نیاز بیماران به سپتورینوپلاستی کم تا متوسط است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> میزان رضایت بیمار و جراح از جااندازی بسته بینی در بازه بالا-متوسط قرار گرفت. همچنین چه از نظر بیماران و چه از نظر جراحان، نیاز به جراحی سپتورینوپلاستی ارتباط معنادار و مستقیم با مسایل زیبایی شناختی و نیز انسداد مسیر تنفسی به دنبال شکستگی استخوان نازال دارد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> روش های جراحی بینی ، عمل جا اندازی بسته، رضایت بیمار، انسداد بینی</p> Milad Etemadi میلاد اعتمادی, Shadi Mohammadi شادی محمدی, Mohammad Hossein Nikbakht محمدحسین نیکبخت, Olia Ghazavi علیا قضاوی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1952 شنبه, 24 سپتامبر 2022 12:43:53 +0330 بررسی کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل در مراجعین به بخش رادیولوژی با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1906 <p><strong>مقدمه:</strong> کانال‌های تغذیه‌ای در قدام مندیبل از شاخه‌ی اینسایزیو عصب تحتانی منشأ گرفته که آسیب‌های جراحی به آن‌ها می‌تواند باعث خون‌ریزی بیشتر و بی‌حسی بعد از عمل شود. هدف از این مطالعه، بررسی حضور و محل آناتومیکی این کانال‌ها به وسیله‌ی (Cone-beam computed tomography) CBCT می‌باشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه، تصاویر CBCT مربوط به 196بیمار شامل 89 زن و 107 مرد با میانگین 49/1 سال، از آرشیو بخش رادیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. جنسیت بیمار و محل، تعداد، سایز (عرض مزیودیستالی و باکولینگوالی) و شکل (بیضی یا گرد) کانال‌های تغذیه‌ای ثبت شد. نتایج به وسیله‌ی آزمون Mann-Whitney، Independent t-test و Kruskal-Wallis بررسی شد (سطح معنی‌داری 0/05 = p value).</p> <p><strong>یافته ها:</strong> کانال تغذیه‌ای در 83/6 درصد افراد وجود داشت که در اکثر افراد مورد بررسی (73/4 درصد) 2 کانال تغذیه‌ای در قدام مندیبل مشاهده شد. آزمون Independent t-test نشان داد که میانگین قطر مزیودیستالی (0/48 = p value) و باکولینگوالی (0/40 = p value) فورامن تغذیه‌ای بین نواحی دندان‌دار و بدون دندان اختلاف معنی‌دار نداشت. تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل در نواحی دندان‌دار به طور معنی‌داری بیشتر از نواحی بدون دندان بود (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> کانال‌های تغذیه‌ای در اغلب افراد وجود داشت. بین رده‌ی سنی و تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل رابطه‌ای وجود نداشت. بین جنس و تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل رابطه‌ای وجود نداشت. بین دندان‌دار یا بدون دندان بودن ناحیه و تعداد کانال‌های تغذیه‌ای قدام مندیبل رابطه وجود داشت. آگاهی از این یافته‌ها پیش از عمل، به وسیله‌ی تصاویر CBCT تهیه شده، در پیشگیری از عوارض جراحی‌های مندیبل، مفید می‌باشد.</p> <p><strong>واژگان کلیدی:</strong> توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی، مندیبل، کانال‌های تغذیه‌ای</p> Maryam Torkian مریم ترکیان, Azadeh Torkzadeh آزاده ترک‌زاده, Shahab Etemadi شهاب اعتمادی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1906 شنبه, 24 سپتامبر 2022 12:52:02 +0330 ارزیابی ارتباط بین پوکی استخوان سیستمیک و وضعیت پریودنتال در زنان یائسه مراجعه‌کننده به یک مرکز سنجش تراکم استخوان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1967 <p><strong>مقدمه</strong>: پریودنتیت مزمن بیماری شایعی است که با تخریب بافت همبند و استخوان حمایت‌‌کننده‌ی دندان مشخص می‌شود. پوکی استخوان یک بیماری سیستمیک بافت اسکلتی است که با کاهش توده‌ی استخوانی مشخص می‌شود. هدف این مطالعه، ارزیابی ارتباط بین پوکی استخوان سیستمیک و بیماری پریودنتال در زنان یائسه‌ی مراجعه‌کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان در شهر گرگان بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی مشاهده‌ای، 56 خانم یائسه 45-65 سال مراجعه‌کننده به یک مرکز سنجش تراکم استخوان در شهر گرگان در سال 1399 شرکت کردند. از بین شرکت‌کنندگان 28 نفر مبتلا به پوکی استخوان و 28 نفر سالم بودند. عمق پاکت پریودنتال، از دست رفتن اتاچمنت، شاخص پلاک و شاخص التهاب لثه برای هر بیمار اندازه‌گیری شد. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: میانگین شاخص التهاب لثه در گروه استئوپروتیک 0/74 ± 1/43 و در گروه غیراستئوپروتیک 0/77 ± 1/32 بود (0/28 = p value) میانگین عمق پروب در گروه استئوپروتیک (63/0± 73/3) بیشتر از گروه غیراستئوپروتیک (57/57± 3/66) بود (0/36 = p value). میانگین شاخص پلاک در دو گروه استئوپروتیک و غیراستئوپروتیک به ترتیب برابر 15 ± 37/11 و 15 ± 37/39 بود (0/47 = p value). همچنین میانگین از دست رفتن اتاچمنت در گروه استئوپروتیک 0/64 ± 4/38 بود که بیشتر از مقدار آن در گروه غیر استئوپروتیک 0/55 ± 3/66 بود (0/002 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: میانگین از دست دادن رفتن اتاچمنت در زنان یائسه‌ی مبتلا به پوکی استخوان به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از زنان یائسه‌ی نرمال بود. از طرفی تفاوت چشمگیری در سایر شاخص‌های بیماری پریودنتال از جمله شاخص التهاب لثه، پلاک و عمق پروب &nbsp;وجود نداشت.</p> <p><strong>واژه‌های کلیدی</strong>: پریودنتیت مزمن، استئوپروز، یائسگی</p> Faezeh Beshkani فائزه بشکنی, Rozhin Aghaie روژین آقایی, Nasser Behnampour ناصر بهنام پور, Elham Fakhari الهام فخاری ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1967 شنبه, 24 سپتامبر 2022 12:59:33 +0330 ﻣﻴﺰان آزاد ﺷﺪن ﻛﺒﺎﻟﺖ از آﻟﻴﺎژ ﻛﺮوم ﻛﺒﺎﻟﺖ در دو دﻣﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺮوﭘﺎﻟﻴﺶ ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮى ﺑﺎ ﺟﺬب اﺗﻤﻲ https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1944 <p><strong>ﻣﻘﺪﻣﻪ:</strong> ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﭘﺮوﺗﺰ و در ارﺗﻮدﻧﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎزﮔﺎرى زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آنﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ﻳﻮن آزاد ﺷﺪه و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻤﺎس اﻳﻦ ﻓﻠﺰات واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎى اﻟﻜﺘﺮوﭘﺎﻟﻴﺶ ﺑﺮ روى ﻣﻴﺰان آزادﺳﺎزى ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺒﺎﻟﺖ از آﻟﻴﺎژ ﻛﺮوم ﻛﺒﺎﻟﺖ بود.</p> <p><strong>ﻣﻮاد و روشﻫﺎ:</strong> در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ٢٤ اﻟﮕﻮى ﻣﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ١٥ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ١ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﺳﭙﺮوﮔﺬارى ﺷﺪ و ﺳﻴﻠﻨﺪرﮔﺬارى، ﺣﺬف ﻣﻮم و ﻛﺴﺘﻴﻨﮓ ﺑﺮاى رﻳﺨﺘﻦ آﻟﻴﺎژ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰى ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه ١٢‌ﺗﺎﻳﻲ در دو دﻣﺎى ٤٥ و ٥٥ اﻟﻜﺘﺮوﭘﺎﻟﻴﺶ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ١٥ و ٣٠ روز ﺑﺮاى ارزیابی ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺒﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮى ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ. دادهﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن‌ﻫﺎى آﻣﺎرى t-test و Paired t-test ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ (0/05 = α).</p> <p><strong>ﻳﺎﻓﺘﻪ‌ﻫﺎ:</strong> ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آزاد ﺷﺪن ﻛﺒﺎﻟﺖ از آﻟﻴﺎژ ﻛﺮوم ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻫﻢ در دﻣﺎى ٤٥ و ﻫﻢ در دﻣﺎى ٥٥ درﺟﻪ‌ی ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﮔﺮاد در روز ٣٠ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ١٥ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در دﻣﺎى ٤٥ درﺟﻪ ﻣﻌﻨﻲ‌دار ﺑﻮد (0/036 = p value). در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎى ٥٥ ﻣﻌﻨﻲدار ﻧﺒﻮد (0/0754 = p value). در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‌ی ﻣﻴﺰان آزاد ﺷﺪن ﻳﻮن در دو دﻣﺎى ٤٥ و ٥٥ درﺟﻪ‌ی ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﮔﺮاد، اﺧﺘﻼف اﻳﻦ دو در روز ١٥ و روز ٣٠ ﻣﻌﻨﻲدار ﻧﺒﻮد (0/0754 = p value).</p> <p><strong>ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى:</strong> ﻣﻴﺰان آزاد ﺷﺪن ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺒﺎﻟﺖ از آﻟﻴﺎژ ﻛﺮوم- ﻛﺒﺎﻟﺖ در دﻣﺎى ٤٥ درﺟﻪ، ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن ﻳﻮن ﻛﻤﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎى ٥٥ درﺟﻪ، ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻲ‌ﺷﻮد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>ﻛﺮوژن، آﻟﻴﺎژ، اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮى ﺟﺬب اﺗﻤﻲ، اﻟﻜﺘﺮوﭘﺎﻟﻴﺶ</p> Amir Adib اﻣﻴﺮ ادﻳﺐ, Meysam Mahabadi ﻣﻴﺜﻢ ﻣﻬﺎﺑﺎدي, Fatemeh Rashidi Meybodi ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺷﻴﺪي ﻣﻴﺒﺪي, Sayed Mohammd Mehdi Salehi Abari سید ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺻﺎﻟﺤﻲ ابری ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1944 شنبه, 24 سپتامبر 2022 13:06:45 +0330 بررسی فتودینامیک‌تراپی با فتوسان و غلظت‌های متلین‌بلو بر روی کاندیدا آلبیکانس رشد یافته بر روی دنچر https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1953 <p><strong>مقدمه:</strong> در تعدادی از مطالعات، فتودینامیک‌تراپی با استفاده از منابع نوری و مواد جاذب نور علیه قارچ کاندیدا به کار رفته است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات ضدقارچی فتوسان با غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو بر کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر بود و در جستجوی بانک‌های اطلاعاتی، مطالعه‌ی مشابهی دیده نشد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1397-98 انجام شد. ۲۶ دنچر مشابه تهیه گردید. سوسپانسیون کاندیدیا معادل ٥/٠ مک‌فارلند بر روی دنچرها تلقیح شد. نمونه‌ها به سه گروه هفت‌تایی با غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو (0/1، 0/01، 0/001 گرم بر لیتر) انتخاب شدند و فتوسان با طول موج 630 نانومتر به کار رفت. پنج نمونه‌ی شاهد شامل شاهد بدون درمان، شاهد فتوسان تنها، سه شاهد با غلظت‌های متیلن‌بلو تنها در نظر گرفته شد. تعداد کلونی‌ها با روش دستی و به طور چشمی شمارش شد. داده‌ها با آزمون‌های ANOVA و T-test تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک‌تراپی و غلظت‌های مختلف متیلن‌بلو، با گروه‌های شاهد اختلاف معنی‌دار داشت (٠٥/٠ &gt; p value). میانگین تعداد کاندیدا آلبیکنس رشد یافته بر روی دنچر پس از فتودینامیک‌تراپی بین سه غلظت متیلن‌بلو اختلاف معنی‌دار داشت (0/001 &gt;p value ) و در متیلن‌بلو با غلظت 0/1 به طور معنی‌داری بیشترین کارآیی در کاهش کاندیدیا داشت (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> فتودینامیک‌تراپی با فتوسان و متیلن‌بلو با غلظت 0/1 بیشترین کارآیی نسبت به بقیه‌ی موارد در کاهش کاندیدیا آلبیکانس را داشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> فتودینامیک‌تراپی، متیلن‌بلو، کاندیدا آلبیکنس، دنچر</p> Ali Salehi Mazandarani علی صالحی مازندرانی, Shahram Amini شهرام امینی, Amir Mansour Shirani امیر منصور شیرانی, Mones Sanjaripour مونس سنجری پور ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1953 دوشنبه, 26 سپتامبر 2022 09:25:55 +0330 ارتباط عوامل شخصیتی و همکاری در بیماران بالغ کاندید درمان ارتودنسی ثابت در اصفهان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1968 <p><strong>مقدمه:</strong> همکاری بیمار در درمان ارتودنسی، یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های نتیجه‌ی درمان می‌باشد. عدم همکاری، باعث طولانی شدن درمان، کاهش بازده، نتایج غیرقابل پیش‌بینی و نامطلوب و افزایش هزینه‌ها می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط میان برخی ویژگی‌های شخصیتی بیماران با میزان همکاری آنان در درمان ارتودنسی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 90 نفر از بیمارانی که در سال 1397 برای درمان به 7 مرکز تخصصی ارتودنسی در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، به روش خوشه‌ای آسان انتخاب شدند. 5 ویژگی شخصیتی بیماران توسط تست شخصیتی NEO-Five Factor Inventory و میزان همکاری آنان در بازه‌ی 2 و 6 ماهه توسط پرسش‌نامه‌ی Orthodontic Patient Cooperation Scale استخراج شد. داده‌های حاصل توسط&nbsp; آزمون‌هایPearson و ANOVA آنالیز شدند. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: میان روان رنجورخویی و میزان همکاری بیماران در 2 و 6 ماه همبستگی معنی‌داری با ضرایب به ترتیب 0/25 و 0/24 وجود دارد (به ترتیب 0/01 = p value و 0/03 = p value). همچنین میان وظیفه‌شناسی و همکاری در 6 ماه همبستگی با ضریب 28/0 وجود دارد (0/01 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: به نظر می‌رسد، فاکتور شخصیتی روان رنجورخویی می‌تواند یک عامل خطر در عدم همکاری بیماران در درمان ارتودنسی باشد. همچنین وظیفه‌شناسی فاکتوری است که می‌تواند پیش‌بینی‌کننده‌ی همکاری خوب در درمان ارتودنسی باشد. البته این ارتباطات ضعیف می‌باشند.</p> <p><strong>كليد واژه‌ها:</strong> عوامل شخصیتی، روانشناسی، همکاری، ارتودنسی ثابت، بیماران بالغ</p> Alireza Akhlaghi علیرضا اخلاقی, Mohammad Monirifrard محمد منیری‌فرد, Mohammad Hossein Nikbakht محمدحسین نیکبخت, Farinaz Shirban فریناز شیربان ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1968 دوشنبه, 26 سپتامبر 2022 09:32:09 +0330 ارتباط سبک فرزندپروری و اضطراب دندان‌پزشکی در کودکان 4-6 ساله https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1955 <p><strong>مقدمه</strong>:کنترل اضطراب کودکان در حین اعمال دندان‌پزشکی از عوامل مهم و مؤثر بر موفقیت درمان می‌باشد که فاکتورهای شخصیتی و ویژگی‌های تربیتی والدین در قالب سبک و شیوه‌ی فرزندپروری آن‌ها می‌تواند در شکل‌گیری این اضطراب در کودکان بسیار تأثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط شیوه‌های فرزند‌پروری و اضطراب و رفتار کودکان در محیط دندان‌پزشکی بود.</p> <p><strong>مواد</strong> <strong>و</strong> <strong>روش‌ها</strong>: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 126 کودک 4 تا 6 ساله و والدین آن‌ها از بین مراجعین به بخش کودکان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی خوراسگان در سال تحصیلی 1399انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ی (Modified Child Dental Anxiety Scale) MCDASF و مقیاس فرانکل برای اندازه‌گیری اضطراب و تعیین رفتار کودکان در محیط دندان‌پزشکی و پرسش‌نامه ی سبک فرزندپروری Bumrind برای تعیین نمره‌ی والدین در سبک‌های فرزندپروری مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با آزمون‌های آماری Pearson ، Spearman &nbsp;و Chi-square تجزیه و تحلیل شدند (0/05 &gt; p value).</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: بین امتیاز سبک فرزند‌پروری مقتدر در والدین و اضطراب دندان‌پزشکی کودکان ارتباط معنی‌دار وجود نداشت (0/803 = p value، 0/022 = r). بین امتیاز سبک فرزندپروری مستبد در والدین و اضطراب دندان‌پزشکی کودکان ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود داشت (0/001 &gt; p value، 0/307- = r). بین امتیاز سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه در والدین و اضطراب دندان‌پزشکی کودکان ارتباط مستقیم و معنی‌داری مشاهده شد (0/001 &gt; p value، 0/318 = r).</p> <p><strong>نتیجه</strong>‌<strong>گیری</strong>: اضطراب و رفتار کودکان در محیط دندان‌پزشکی با سبک فرزندپروری والدین مرتبط بود.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها</strong>: فرزندپروری، اضطراب دندان‌پزشکی، کودکان.</p> Fatemeh Haghshenas Gorgabi فاطمه حق‌شناس گرگابی, Shahrzad Javadinejad شهرزاد جوادی‌نژاد, Elham Babaei الهام بابایی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1955 دوشنبه, 26 سپتامبر 2022 09:46:19 +0330 میزان تطابق مارجین کوپینگ های زیرکونیایی و فلزی پره سینتر نشده سینترون قبل و بعد از پخت با دو نوع پرسلن مختلف بر روی پروتزهای ثابت ایمپلنتی https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1901 <p><strong>مقدمه:</strong> با توجه به کاربرد فزاینده‌ی رستوریشن‌های دارای زیرساخت زیرکونیا و سینترون و کاربرد پرسلن‌های مختلف بر روی آن‌ها و کمبود مطالعات جهت بررسی تطابق مارجین آن‌ها در شرایط مختلف، در این مطالعه به بررسی تطابق مارجین این رستوریشن‌ها و اثر پخت پرسلن بر روی آن‌ها پرداخته شد.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی که در سال 1398 در مرکز تحقیقات ترانسژنزیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) انجام شد، 40 عدد اباتمنت به دو گروه 20 عددی با دو نوع&nbsp; زیرساخت (زیرکونیا و آلیاژ کروم-کبالت پره سینتر نشده نرم (سینترون) تقسیم شدند، سپس هر گروه به دو گروه 10عددی تقسیم شده و با دو نوع پرسلن (نوریتاکه وکریشن) چینی گذاری شدند. تطابق لبه‌ای پیش و پس از پخت پرسلن با استریومیکروسکوپ اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری one-way ANOVA و two-way ANOVA و در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>پخت پرسلن بر میزان تطابق لبه‌ای با توجه به نوع فریم معنی‌دار بود (0/001 = p value) در حالی‌که نوع پرسلن بکار رفته در این اختلاف بی‌تأثیر بود (0/214 = p value) کم‌ترین میزان تغییر پس از پخت با پرسلن مربوط به گروه زیرساخت سینترون همرا باپرسلن نوریتاکه بود که با دوگروه فریم زیرکونیا تفاوت معنی‌داری داشت (0/045 = p value) و (0/006 = p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>فلزسینترون بکار رفته در این مطالعه نسبت به زیرکونیا کمتر تحت تأثیر مراحل پخت قرار گرفت. دو نوع چینی بکار رفته در این مطالعه در میزان تطابق لبه‌ای تأثیری نداشت.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها: </strong>ایمپلنت، طراحی با کمک کامپیوتر، اباتمنت، زیرکونیا، تطابق لبه‌ای دندان</p> Amirhossein Kowsari امیرحسین کوثری, Meysam Mahabadi میثم مهابادی, Gholamreza Tabbakhian غلامرضا طباخیان ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1901 دوشنبه, 26 سپتامبر 2022 10:00:08 +0330 بررسی همبستگی بین شاخص Decayed, Missing, Filled, Teeth با شاخص‌های مرتبط با Glomerular Filtration Rate در مراحل مختلف بیماری کلیه در بزرگسالان شهر شاهدیه، یزد https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1897 <p><strong>مقدمه:</strong> مشكلات بهداشت دهان بيماران با نارسايي مزمن كليوي مي‌تواند سلامت سيستميك آنان را به مخـاطره بينـدازد. هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی بین شاخص (Decayed, Missing, Filled, Teeth) DMFT با شاخص (<em>Glomerular filtration rate</em>) GFR بود.</p> <p><strong>مواد و روش ها:</strong> در این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی، جهت گردآوری داده‌ها از طرح شاهدیه که بر روی 9000 نفر در شهر شاهدیه یزد در سال 1396 انجام شده بود، استفاده گردید. متغیرهای کراتینین سرم، سن، جنس و وزن از پرسش‌نامه مخصوص شاهدیه یزد، استخراج شد. سپس با استفاده از فرمول (Cockcroft Gault) CG میزان GFR برای هر فرد محاسبه شد. نحوه‌ی محاسبه بهداشت دهان بر اساس شاخص &nbsp;DMFT (Decay Missing filling) در افراد بزرگسال صورت گرفت. داده‌ها با آزمون‌های T و ANOVA ضریب همبستگی و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> وزن با تعداد دندان‌های پوسیده رابطه نداشت ولی با تعداد دندان‌های ترمیم شده رابطه‌ی مستقیم داشت. همچنین وزن با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی معکوس داشت. کراتینین سرم با تعداد دندان‌های پوسیده رابطه‌ای نداشت ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی مستقیم داشت. کراتینین سرم با تعداد دندان‌های پر شده رابطه‌ی معکوس داشت. سن با تعداد دندان‌های پوسیده و پر شده رابطه معکوس ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی مستقیم داشت. GFR با تعداد دندان‌های پوسیده و دندان‌های پر شده رابطه مستقیم دارد ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه معکوس داشت. GFR و شاخص DMFT رابطه‌ی معنادار و معکوس داشتند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بر طبق مطالعه‌ی حاضر، هرچه میزان GFR در فرد کمتر و کراتینین سرم بیشتر و فرد در stage بالاتری از بیماری کلیه قرار داشته باشد، ارتباط مستقیم با افزایش شاخص DMFT نشان می‌دهد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> شاخص DMFT، بیماری مزمن کلیوی (CKD)، GFR</p> Abdolrahim Davari عبدالرحيم داوری, Alireza Daneshkazemi علیرضا دانش کاظمی, Sanaz Abbasi ساناز عباسی, Farzad Ziaei فرزاد ضیائی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1897 دوشنبه, 26 سپتامبر 2022 10:18:59 +0330 بررسی میزان شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه اصفهان در سال 98-97 https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1977 <p><strong>مقدمه: </strong>لیکن پلان دهانی، یک بیماری خودایمنی و التهابی مزمن نسبتاً شایع است که تغییر پاسخ ایمنی با واسطه‌ی سلولی نقش اصلی را در پاتوژنز آن ایفا می‌کند. در میان عوامل احتمالی مؤثر در ایجاد این بیماری، نقش اختلالات روانی به خصوص افسردگی و اضطراب در پاتوژنز بیماری مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه اصفهان در سال 98-1397 بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در پژوهش مورد- شاهدی حاضر، تعداد 40 بیمار مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به کلینیک ویژه‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397-98 (گروه مورد) و تعداد 40 فرد غیرمبتلا به بیماری لیکن پلان دهانی و کاملاً سالم (گروه شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. سپس پرسش‌نامه افسردگی بک (BDI) توسط افراد مورد مطالعه تکمیل گردید. در نهایت داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای آماری تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی‌داری در مطالعه‌ی حاضر 0/05 در نظر گرفته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین سنی گروه مورد (53/43 سال) کمتر از گروه شاهد (44/68 سال) می‌باشد. بعلاوه میانگین افسردگی در گروه مورد (12/78) بیشتر از گروه شاهد (9/5) بود، با این حال این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/05 &lt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بطور کلی اين مطالعه نشان‌دهنده‌ی نقش افسردگی در پاتوژنز بيماري ليكن پلان دهانی بود. بطوری که سطح بالاي افسردگي مي‌تواند نقطه شروع واكنش‌هاي خودایمنی مختلف و ابتلا به ليكن پلان دهانی باشد.</p> <p><strong>کلید واژه‌ها:</strong> افسردگی، شیوع، لیکن پلان دهانی، دندان‌پزشکی</p> Elham Faghihian الهام فقیهیان, Laleh Amini لاله امینی, Maryam Rizaneh مریم ریزانه, Atefe Esfandpour عاطفه اسفندپور ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1977 دوشنبه, 26 سپتامبر 2022 00:00:00 +0330 بررسی رابطه‌ی بین شاخص توده‌ی بدنی و پوسیدگی شدید دوران کودکی (S-ECC) در کودکان شهر اصفهان https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1981 <p><strong>مقدمه:</strong> رابطه بین پوسیدگی دندان در کودکان و اختلالات در شاخص توده بدنی آنها یک مشکل بحث بر انگیز است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی&nbsp; و پوسیدگی شدید دوران کودکی بود.</p> <p><strong>مواد و روش‌ها:</strong> در این مطالعه مورد-شاهدی، 150 کودک با پوسیدگی شدید و 150 شاهد بدون پوسیدگی دندان از تعدادی از کلینیک های خصوصی شهر اصفهان در سال 1399 جمع‌آوری شدند. پارامترهای وزن و قد اندازه‌گیری شد و (Body Mass Index) BMI محاسبه گردید. کودکان بر اساس BMI تطبیق یافته برای سن و جنس به کم وزن (صدک کمتر از 5)، وزن طبیعی (صدک 5 تا کمتر از85)، در معرض خطراضافه وزن (صدک 85 تا 95) و اضافه وزن (صدک بیشتر از 95) طبقه بندی شدند. داده ها با آزمون‌‌های آماریChi- squared ، Fisher، t test وMann-Whitney &nbsp;تجزیه و تحلیل شدند.(0/05 = α).</p> <p><strong>یافته ها:</strong> از نظر فراوانی گروه‌‌های وزنی، بین دو گروه کودکان بدون پوسیدگی و با پوسیدگی شدید تفاوت معنادار وجود داشت (0/007 = p value). فراوانی گروه‌‌های وزنی در بین پسران ودختران دو گروه کودکان تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/001 &gt; p value). فراوانی گروه‌‌های وزنی در رده‌های سنی 2،3،4 و 5 سال دو گروه کودکان تفاوت معنادار وجود داشت (0/001 &gt; p value). میانگین شاخص توده‌‌ی بدنی در کودکان دارای پوسیدگی شدید دندانی بطور معناداری کمتر از کودکان بدون پوسیدگی بود (0/001 &gt; p value).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> تعداد موارد کم وزنی در کودکان با پوسیدگی شدید بیشتر از کودکان بدون پوسیدگی دندان بود که نشان می‌دهد پوسیدگی شدید ممکن است بر رشد تأثیر نامطلوب بگذارد.</p> <p><strong>واژگان‌کلیدی:</strong> پوسیدگی دندان، شاخص توده‌ی بدنی، دندان‌پزشکی کودکان</p> Afshin Mokhtarinia افشین مختاری نیا, Maryam Ebrahimian مریم ابراهیمیان, Roya Foroughi Abari رویا فروغی ابری, Niloofar Norouzi نیلوفر نوروزی ##submission.copyrightStatement## https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1981 دوشنبه, 26 سپتامبر 2022 10:48:12 +0330