##article.return## ارزیابی استحکام باند دو نوع پرسلن به آلیاژ بیس متال پس از آماده‌سازی های سطحی متفاوت دانلود ##common.downloadPdf##