ارزیابی استحکام باند دو نوع پرسلن به آلیاژ بیس متال پس از آماده‌سازی های سطحی متفاوت

  • میثم مهابادی استادیار، گروه پروستودنتيكس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • مهرداد برکتین استادیار، گروه دندانپزشكي زيبايي، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • فاطمه السادات رنجبران دستیار تخصصی، گروه دندانپزشكي زيبايي، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • سوگل قربانی دندانپزشک، اصفهان، ايران
  • Meysam Mahabadi
  • Mehrdad Barekatain
  • Fatemehalsadat Ranjbaran Postgraduate Student , Department of Operative dentistry, Dental School (faculty) , Isfahan (Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Sogol Ghorbani

چکیده

مقدمه: از مشکلات شایع رستوریشن های فلزی سرامیکی از دست رفتن اتصال پرسلن بافلزاست. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر روشهای مختلف آماده سازی سطح آلیاژ بر استحکام باند دو نوع پرسلن به آلیاژ بیس متال است.

مواد و روش ها: در این مطالعة تجربی–آزمایشگاهی، 64 ورقه مومی انتخاب و پس از کستینگ با آلياژ بيس متال به صورت تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند. در هر دسته از چهار روش آماده سازی سطحی جهت باند بهترپرسلن و فلز به صورت تصادفی استفاده شد. پس از آماده سازی سطحی نیمی از نمونه ها با پرسلن سرامکوونیمی دیگر با پرسلن نوریتاکه پرسلن گذاری شدند. نمونه ها مورد آزمایش خمش سه نقطهای قرار گرفت و نیروی مورد نياز برای شکست هر نمونه ثبت شد.از آزمون هاي آماری كروسكالواليس برای مقایسه 4 نوع آماده سازی در دو گروه پرسلن و همچنین من‌ويتني برای مقایسه دو گروه پرسلنسرامکو و نوریتاکهاستفاده شد. سطح معنی دار 0/05  α=در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: بین میانگین 4 نوع آماده سازی در پرسلن سرامکو تفاوت معنی دار وجود داشت (0/022 = p value). در بین 4 نوع آماده سازی در پرسلن نوریتاکه تفاوت معنی دار وجود داشت (0/012 = p value). بین دو گروه پرسلن تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/412 = p value).

نتيجه گيري: در اين مطالعه انجام مرحله دگاز باعث افزايش و مرحله تميز نمودن با بخار قبل از مرحله دگاز، باعث كاهش استحكام باند فلز با سراميك شد. بين استحكام باند دو نوع پرسلن سرامكو و نوريتاكه با آماده سازي‌ متفاوت با آلياژ بيس متال اختلاف معني دار مشاهده نشد.

کلید واژه ها : پرسلن دندان، آلیاژهای فلز و سرامیک، استحکام برشی

چاپ شده
2015-09-26
استناد به مقاله
1.
مهابادیم, برکتینم, رنجبرانفا, قربانیس, Mahabadi M, Barekatain M, Ranjbaran F, Ghorbani S. ارزیابی استحکام باند دو نوع پرسلن به آلیاژ بیس متال پس از آماده‌سازی های سطحی متفاوت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26سپتامبر2015 [ارجاع شده 25فوریه2024];11(5):430-24. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1045

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد