##article.return## تعیین اثر زاویه بین محور طولی ایمپلنت ITI از نوع Narrow Neck با بار وارد شده به آن بر میزان و توزیع استرس استخوان اطراف ایمپلنت به روش اجزای محدود دانلود ##common.downloadPdf##