تعیین اثر زاویه بین محور طولی ایمپلنت ITI از نوع Narrow Neck با بار وارد شده به آن بر میزان و توزیع استرس استخوان اطراف ایمپلنت به روش اجزای محدود

  • محمد آذریان Mohammad Azarian استادیار، گروه پروتز، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • علی نصری Ali Nasri دستیار تخصصی، گروه ارتودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • محمد اظهری Mohammad Azhari دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: استفاده روزافزون از ایمپلنت‌های دندانی و تحول عظیمی که در زندگی بیماران ایجاد کرده باعث شده تا مطالعات زیادی بر روی آن صورت بگیرد. در این مطالعه میزان استرس‌های ایجاد شده در مجموعه‌ی ایمپلنت– فک در اثر اعمال نیروی 100 نیوتن و تحت زوایای مختلف بررسی شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی تحلیلی از یک مدل سه‌بعدی شامل استخوان فک پایین به علاوه ایمپلنت استفاده شد. ایمپلنت انتخاب شده از نوع narrow neck و استرس در اطراف آن در سه نقطه A (گردن ایمپلنت)، B (میانه ایمپلنت) و C (اپکس ایمپلنت) بررسی شد. اعمال بار با زوایای 0 تا 30 درجه و با روند افزایشی 5 درجه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماریFriedman ، آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد (0/05 = α).

يافته‌ها: با افزایش زاویه‌ی اعمال بار از 0 تا 30 درجه استرس ایجاد شده در اطراف ایمپلنت افزایش یافت. در همه زوایا استرس در ناحیه‌ی گردن ایمپلنت بیشتر از ناحیه‌ی میانی و در ناحیه‌ی میانی بیشتر از ناحیه اپکس ایمپلنت گزارش شد.

نتیجه‌گیری: با افزایش زاویه‌ی نیرو بیشترین استرس در ناحیه گردن ایمپلنت یعنی نزدیک‌تر به محل اعمال نیرو و دورتر از مرکز مقاومت، و کمترین استرس در ناحیه‌ی اپیکال مشاهده شد. 

کلید واژه‌ها: ایمپلنت دندانی، تحلیل استرس، روش اجزای محدود.

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Mohammad Azarianمآ, Ali Nasriعن, Mohammad Azhariما. تعیین اثر زاویه بین محور طولی ایمپلنت ITI از نوع Narrow Neck با بار وارد شده به آن بر میزان و توزیع استرس استخوان اطراف ایمپلنت به روش اجزای محدود. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(4):382-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1065

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد