##article.return## بررسی مقایسه‌ای حضور پروتئین CD105 در ضایعه‌های دهانی دارای دیسپلازی و مخاط سالم به روش رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی دانلود ##common.downloadPdf##