بررسی مقایسه‌ای حضور پروتئین CD105 در ضایعه‌های دهانی دارای دیسپلازی و مخاط سالم به روش رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی

  • نکیسا ترابی‌نیا استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد و مواد دندانی، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • ندا کارگهی استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد و ایمپلنت‌های دندانی، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • حسن کمانی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Nakisa Torabinia Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Neda Kargahi Assistant Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Hasan Kamani Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: تحقیقات کمی در مورد تشکیل عروق خونی در ضایعه‌های دیسپلاستیک انجام شده و چون CD105 به‌عنوان یک نشان‌گر در عروق خونی تازه تشکیل‌شده بروز پیدا می‌کند، در این مطالعه حضور این پروتئین در ضایعه‌های دیسپلاستیک در مقایسه با مخاط سالم بررسی شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی و مقطعی، 20 بلوک پارافینی ضایعه‌های دهانی از بیماران 10 سال اخیر بخش آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی با تشخیص دیسپلازی بر اساس معیارهای هیستولوژی، با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب گردیدند. 20 نمونه مخاط نرمال نیز از بیماران جراحی ایمپلنت یا جراحی مولر سوم به‌دست آمد. نمونه‌ها جهت تأیید تشخیص وجود نشان‌گر CD105 به‌صورت ایمونوهیستوشیمیایی رنگ‌آمیزی و توسط دو پاتولوژیست هم‌زمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین تعداد نواحی رنگ گرفته با نشان‌گر CD105 به‌عنوان میانگین دانسیته عروق در هر نمونه تعیین گردید. داده‌ها با آزمون  Mann-whitney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0/05 = α).

يافته‌ها: میانگین بروز نشان‌گر CD105 در گروه مخاط سالم 0 ± 0 و در گروه ضایعه‌های دیسپلاستیک 6/19 ± 7/58 بود. اختلاف معنی‌داری میان میانگین دانسیته عروق دارای نشان‌گر CD105 در دو گروه نشان داده شد (0/001>p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به نبودن پروتئین CD105 در مخاط سالم و بروز آن با اختلاف معنی‌دار در مخاط دیسپلاستیک، می‌توان گفت حضور دیسپلازی در مخاط همراه با شروع و تشکیل عروق خونی جدید می‌باشد و نشان‌گر CD105 می‌تواند در شناسایی عروق خونی جدید همراه با تغییرات دیسپلازی کمک‌کننده باشد.

کلید واژه‌ها: ضایعه‌های دیسپلاستیک، مخاط دهان، بدخیمی.

چاپ شده
2016-05-05
استناد به مقاله
1.
ترابی‌نیان, کارگهین, کمانیح, Torabinia N, Kargahi N, Kamani H. بررسی مقایسه‌ای حضور پروتئین CD105 در ضایعه‌های دهانی دارای دیسپلازی و مخاط سالم به روش رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5می2016 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(1):19-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1139

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد