##article.return## بررسي مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر استرس دانشجويان دانشکده دندان‌پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان طی آموزش باليني درمان ريشه در سال تحصيلي 91-1390 دانلود ##common.downloadPdf##