##article.return## مقایسه اثر فیکس کنندگی فرموکرزول باکلی با فرموکرزول‌های رقیق شده در پالپوتومی مولرهای شیری کودکان 5 تا 8 سال دانلود ##common.downloadPdf##