##article.return## تعیین و مقایسه‌ی توزیع فراوانی آنتی ژن‌های HLADR1-7 در انواع بیماری لیکن پلان دهانی به روش PCR دانلود ##common.downloadPdf##