##article.return## مقايسه دقت اندازه‌گیری‌های فک پایین در نگاره‌های توموگرافی خطی و اسپیرال دانلود ##common.downloadPdf##