##article.return## بررسی اثر ضد باکتری مخلوط سیلر AH26 با دو نوع آنتی‌بیوتیک متفاوت بر انتروکوکوس فکالیس به‌روش آزمایشگاهی دانلود ##common.downloadPdf##