بررسی اثر ضد باکتری مخلوط سیلر AH26 با دو نوع آنتی‌بیوتیک متفاوت بر انتروکوکوس فکالیس به‌روش آزمایشگاهی

  • Maryam Zare Jahromi Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Arezoo Tahmoorespoor Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Basic Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Nima Moosavinasab Specialist at Endodontics, Isfahan, Iran
  • Parisa Ranjbarian Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • مریم زارع جهرمی استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
  • آرزو طهمورث پور استادیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
  • نیما موسوی نسب اندودنتیست، اصفهان، ایران
  • پریسا رنجبریان دستیارتخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: برای جلوگیری از رشد باکتری‌های باقی‌مانده پیشنهاد شده که مواد پرکننده کانال و سیلرها خصوصیت ضد میکروبی داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد باکتری مخلوط AH26 با دو نوع آنتی‌بیوتیک متفاوت بر انتروکوکوس فکالیس بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، خاصیت ضد میکروبی آموکسی‌سیلین و مینوسیکلین که به‌‌صورت جداگانه به سیلر AH26 اضافه شده بودند بر روی انتروکوکوس فکالیس مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه اول سیلر AH26 با آنتی‌بیوتیک آموکسی‌سیلین 25 درصد، گروه دوم سیلر AH26 با آنتی‌بیوتیک مینو‌سیکلین 25 درصد، در گروه سوم سیلر AH26 و در گروه چهارم آب مقطر استفاده شد. نمونه‌ها در محیط کشت آگار که با انتروکوکوس فکالیس تلقیح شده بود قرار گرفتند. نمونه‌ها به مدت هفت روز در دمای 37 درجه سانتی‌گراد تحت شرایط بی‌هوازی انکوبه شده و قطر مهار رشد در24، 48، 72 ساعت و یک هفته پس از آن بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری واریانس دو سویه، Repeated measures ANOVA و Tukey HSD مورد ارزیابی قرار گرفتند (05/0 = α).

یافته‌ها: نتایج نشان داد افزودن هر دو نوع آنتی‌بیوتیک با غلظت 25 درصد به سیلر AH26، نواحی ممانعت از رشد وسیعی نسبت به سیلر خالص ایجاد کرد (001/0 > p value). در گروه 1 و 2 با افزایش دوره‌ی انکوباسیون از 24 ساعت به 72 ساعت، تفاوت معنی‌داری در نواحی ممانعت از رشد باکتری ایجاد شد، اما تفاوت بین 72 ساعت و یک هفته معنی‌دار نبود. بیش‌ترین خاصیت ضد میکروبی متعلق به گروه حاوی آموکسی‌سیلین بود.

نتیجه‌‌گیری: مخلوط کردن سیلر AH26 با آموکسی‌سیلین و مینوسیکلین خاصیت ضد میکروبی سیلر در برابر انتروکوکوس فوکالیس را افزایش می‌دهد.

کلید واژه‌ها: آموکسی‌سیلین، انتروکوکوس فوکالیس، سیلر AH26، مینوسیکلین

چاپ شده
2014-03-15
استناد به مقاله
1.
Zare Jahromi M, Tahmoorespoor A, Moosavinasab N, Ranjbarian P, زارع جهرمیم, طهمورث پورآ, موسوی نسبن, رنجبریانپ. بررسی اثر ضد باکتری مخلوط سیلر AH26 با دو نوع آنتی‌بیوتیک متفاوت بر انتروکوکوس فکالیس به‌روش آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2014 [ارجاع شده 25فوریه2024];10(2):95-02. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/786

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد