##article.return## بررسي اثر كاربرد موم به عنوان فضاساز بر گير روکش‌های ثابت متکی بر ایمپلنت سمان شده با سمان‌هاي موقت مختلف دانلود ##common.downloadPdf##