##article.return## مقايسه توزيع استرس در پروتزهاي ثابت باند شونده با اتصال يك طرفه و دو طرفه دانلود ##common.downloadPdf##