مقايسه توزيع استرس در پروتزهاي ثابت باند شونده با اتصال يك طرفه و دو طرفه

  • محمد شیشه ساز استاد، گروه مهندسي مكانيك، دانشكده‌ي مهندسي، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايران
  • اسدالله احمدزاده استاديار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده‌ي دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اهواز، اهواز، ايران
  • شهاب شهیدی كارشناس ارشد، مهندسي مكانيك، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايران
  • Mohammad Shishehsaz Professor, Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
  • Assadollah Ahmadzadeh Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  • Shahab Shahidi MSc,Mechanical Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده

مقدمه:یکی از مشکلات اصلی در تحلیل فشار پروتز دندانی با مواد طبیعی جدید، شکل نا­مشخص آنهاست. هدف از اين مطالعه تعيين اثر ليگامنت ها و نيز تغيير ماده‌ي چسباننده بر توزيع تنش در پروتزهاي ثابت دنداني از نوع اتصال يكطرفه و دو طرفه بود.

مواد و روش‌ها:در اين مطالعه مدل اجزاي محدود، در ساخت مدل‌هاي فيزيكي از دندان‌هاي طبيعي استفاده شد. سپس از مدل و پروتز مربوطه تصوير سه بعدي تهيه شد و مدل اجزاء محدود جهت اعمال شرايط مرزي و بارگذاري استخراج گردید. سپس تنش برشي،‌ تنش فون مايسز و جابجايي در دندان و سیمان چسباننده پروتز محاسبه شد.

 

يافته ها: در پروتز ثابت اتصال دو طرفه ، Z100 بیشترین تنش فون­مایسز را به خود اختصاص داده و با افزایش ضريب كشساني مواد چسباننده، تنش فون­مایسز در آنها افزایش يافت. ماده­ی چسباننده­یPanavia2  در رتبه دوم قرار داشت. با بارگذاري مشابه، تنش‌هاي فون مايسز كمتري در دو ماده‌ي Variolink و C&B رخ داد. همچنين، تنش برشي در دو ماده‌ي Panavia2 و Z100، با حذف لیگامنت­ها 2/0 درصد افزایش يافت. در پروتز اتصال يك طرفه ماده چسباننده‌ي Z100 بیشترین تنش را نشان داد. ماده­ی چسباننده­یPanavia2  نيز در رتبه دوم قرار داشت. در صورت حذف لیگامنت­ها در اين نوع پروتز، بر خلاف اتصال دو طرفه، تنش در كليه‌ي مواد چسباننده اندكي كاهش مي‌يابد. اثر لیگامنت­هاي دندانی بر جابجايي پروتزهای ثابت اتصال يك طرفه بیش از اثر مشابه در پروتزهای ثابت اتصال دو طرفه بود.

 

نتيجه گيري: طبق نتايج مطالعه حاضر، تنش در پروتز اتصالات دو طرفه كمتر از تنش در اتصالات يك طرفه است. همچنين، اگر چه تنش‌هاي فون مايسز و برشي در دو ماده‌ي چسباننده‌ي Panavia2 و Z100 بيش از دو ماده‌يVariolink و C&B است ولي به دليل شباهت بيشتر ضريب كشساني و ضريب پواسون آنها با عاج دندان جابجايي كمتري در پروتز ايجاد مي‌كنند.

 

كليد واژه ها: سي‌تي اسكن، تحليل اجزاي محدود، طراحي پروتز
چاپ شده
2015-05-31
استناد به مقاله
1.
شیشه سازم, احمدزادها, شهیدیش, Shishehsaz M, Ahmadzadeh A, Shahidi S. مقايسه توزيع استرس در پروتزهاي ثابت باند شونده با اتصال يك طرفه و دو طرفه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2015 [ارجاع شده 4ژوئن2023];11(4):302-16. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/953

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد