##article.return## کیست استخوانی استافنه نوع I در نگاره‌های رادیوگرافی تهیه شده قبل از درمان ایمپلنت: گزارش مورد دانلود ##common.downloadPdf##