اخلاق نشر

بیانیه اخلاق نشر

سیاست مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان در مورد سوء رفتارهای مشکوک علمی، از جمله اطلاعات ساختگی، جعل و انحراف، بر اساس دستورالعمل‌های انتشار سالم «کمیته اخلاق انتشار (COPE)» است. دستورالعمل‌های کامل در وب‌سایت COPE نمایش داده می‌شود: (http://www.publicationethics.org.uk)

ملاحظات اخلاقی باید به شکل زیر در بخش (مواد و روش‌ها) درج گردد:

  • لازم است اعلام شود که رضایت آگاهانه از تمام شرکت کنندگان بزرگسال و از والدین یا قیم قانونی افراد زیر سن قانونی بدست آمده است.
  • لازم است مشخص شود که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی با دستورالعمل‌های ملی مؤسسات بهداشتی یا مؤسسه یا سازمان شما برای استفاده انسان‌ها از حیوانات آزمایشگاهی مطابقت دارد.

برای مطالعات انسانی باید موارد زیر درج شود:

"تمام مراحل انجام شده مطابق با دستورالعمل‌های اخلاقی کمیته مسؤول آزمایش‌های انسانی (مؤسسات و ملی) و با اعلامیه هلسینکی 1975 (که در سال 2000 اصلاح شد) مطابق است." همچنین، اضافه شود که "رضایت آگاهانه از همه بیماران برای مشارکت در مطالعه به دست آمده است". اگر شکی در مورد انجام تحقیق مطابق اعلامیه هلسینکی وجود دارد، نویسندگان باید علت استفاده از روش خود را توضیح دهند و نشان دهند که سازمان بازبینی مؤسسه مربوط به نویسنده، به صراحت جنبه‌های مشکوک مطالعه را تأیید کرده است. در صورتی که اطلاعات شناسایی در مورد بیماران در مقاله ذکر شده باشد، جمله بعدی نیز باید اضافه شود:

«رضایت آگاهانه از تمام بیمارانی که اطلاعات شناسایی آنها در این مقاله گنجانده شده است، گرفته شده است».

برای مطالعات روی حیوانات، جمله زیر باید اضافه شود:

«از همه دستورالعمل‌های سازمان یافته و ملی برای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی پیروی شد».

برای مقالاتی توسط یکی از نویسندگان انجام شده باشد و شامل مطالعاتی با موضوعات انسان یا حیوانی نباشد، افزودن جمله زیر را توصیه می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که خوانندگان آگاه هستند که مشکل اخلاقی خاصی در موضوعات انسان یا حیوان وجود ندارد:

«این مقاله هیچ گونه مطالعاتی را در مورد موضوعات انسان یا حیوان انجام نمی‌دهد که توسط هر یک از نویسندگان انجام شده باشد».

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد