سیاست‌های مجله

سیاست بررسی همتا
همه دست نوشته ها دو سو کور بررسی می شوند. در صورت لزوم، متخصصین آمار مقالاتی را با محتوای آماری بررسی می کنند. هنگامی که بررسی ها برگردانده می شوند، ویراستار اختصاص داده شده به مقاله، آن را
دوباره می خواند و قبل از پذیرش مقاله، هرگونه تغییر دیگری را که لازم است مشخص می کند. سیاست ما مانند سایر مجلات این است که نقش داور، مشاوره به سردبیر است اما این سردبیر است که تصمیم نهایی را می گیرد.
 
سیاست دسترسی باز
این مجله دسترسی آزاد فوری به محتوای خود را بر این اصل فراهم می کند که در دسترس قرار دادن تحقیقات به صورت رایگان برای عموم را پشتیبانی می کند.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد