بررسی رضایت‌مندی بیماران پس از انجام درمان ایمپلنت‌هاي دندانی در شهر اصفهان

  • جابر یقینی Jaber Yaghini دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سیما کیانی Sima Kiani استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نرگس نقش Narges Naghsh Assitant Professor, Dental Implant Research Center, Department of Periodontology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • شیرین رستمی Shirin Rostami استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سعید دیانی Saied Dayani دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

 مقدمه: آگاهی از رضایت بیماران و بررسی عوامل عدم رضایت بیماران پس از درمان ایمپلنت، می‌تواند منجر به افزایش اطلاعات ما از نواقص ایمپلنت‌های دندانی و اجرای هرچه بهتر درمان ایمپلنت شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان رضایت بیماران پس از درمان ایمپلنت‌هاي دندانی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی که در بین سال‌های 1389 تا 1393 بررسی گردید، تعداد 176 نفر از بیمارانی که برای آنها درمان ایمپلنت انجام شده و حداقل یک‌سال از درمان پروتزی آنها گذشته بود، بطور تصادفی انتخاب شدند و میزان رضایت آنها از درمان ایمپلنت توسط پرسش‌نامه‌ی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 و آزمون‌های آماری ANOVA و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0 = α).

يافته‌ها: انمره‌ی کلی رضایت بیماران 4/24 ± 37/52 محاسبه گردید که در بازه‌ی رضایت زیاد قرار دارد. بین میانگین نمره‌ی رضایت در دو جنس مرد و زن (p value = 0/832) تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. تعداد 1/70 درصد، موافق تأثیر مثبت ایمپلنت بر زیبایی بودند. 48/9 درصد اعلام کردند که مشکلات مربوط به جراحی ایمپلنت در حد انتظارشان بوده است. 1/53 درصد عقیده داشتند که تمیز کردن ایمپلنت نسبتاً سخت‌تر از دندان طبیعی می‌باشد.

نتیجه‌گیری:  بیماران دریافت کننده‌ی ایمپلنت، سطح رضایت بالایی را نشان دادند و با توجه به اینکه در انجام هر درمانی، بروز مشکلات و سطح انتظار بالای بیماران و عدم برآورد آن باعث ایجاد نارضایتی می‌شود، این میزان رضایت، موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسد و با بررسی عوامل منجر به عدم رضایت، می‌توان در جهت اجرای بهتر درمان ایمپلنت گام برداشت.

کلید واژه ها: رضایت، ایمپلنت هاي دندانی ، بیماران

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Jaber Yaghiniجی, Sima Kianiسک, Narges Naghshنن, Shirin Rostamiشر, Saied Dayaniسد. بررسی رضایت‌مندی بیماران پس از انجام درمان ایمپلنت‌هاي دندانی در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:250-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1329

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد