بررسی محتوای آموزشی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص دندان‌پزشکی سالمندان

  • بهاره طحانی Bahareh Tahani استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • عباسعلی خادمی Abbas Ali Khademi استاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فرینازسادات طاهرپور Farinaz Sadat Taherpour کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت آموزش تئوری و بالینی سالمندی در دندان‌پزشکی، این مطالعه با هدف بررسی محتوای آموزشی موجود در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر کفایت آموزش دندان‌پزشکی سالمندی انجام شد.

 مواد و روش‌ها: ددر این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، که در سال 1396 انجام شد، تمامی بخش‌های دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به جز بخش اطفال انتخاب شدند. چک‌‌لیست طرح، در چهار بخش فراوانی و محتوای مباحث، تدریس بالینی و پیشنهادات، تهیه و در اختیار مدیران گروه‌های آموزشی قرار گرفت. همچنین شناسنامه‌ی دروس ارائه شده در بخش‌های مختلف، جهت استخراج سرفصل‌های مرتبط با سالمندی بررسی گردید. داده‌ها پس از جمع‌آوری توسط آمار توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.

يافته‌ها: تنها در دو گروه آموزشی جامعه‌نگر و ترمیمی، دندان‌پزشکی سالمندان به صورت واحد درسی مجزا ارائه می‌شود. گروه‌های جامعه‌نگر، ترمیمی و پریودنتولوژی، سرفصل‌های خاص در خصوص دندان‌پزشکی سالمندان ارائه می‌دهند ولی در سایر گروه‌ها به جز ارتودنتیکس، مباحث مربوط به دندان‌پزشکی سالمندان به صورت ادغام‌یافته در سایر مباحث تدریس می‌شود. با توجه به اطلاعات به دست آمده، بیشترین درصد پوشش مطالب سالمندی مربوط به دو گروه آموزشی آسیب‌شناسی و جراحی می‌باشد و در گروه آموزشی ارتودنتیکس تقریباً هیچ‌گونه آموزشی در این زمینه به دانشجویان ارائه نمی‌شود.

نتیجه‌گیری: ببا توجه به نتایج، به نظر می‌رسد سهم دندان‌پزشکی سالمندی در مباحث و سرفصل‌های موجود در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان، ناکافی است و آموزش دندان‌پزشکی سالمندی باید هم به صورت تئوری و هم به صورت بالینی در گروه‌های آموزشی افزایش یابد.

کلید واژه‌ها: دندان‌پزشکی سالمندی، آموزش، دانشکده‌های دندان‌پزشکی، برنامه‌ی درسی.

چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Bahareh Tahaniبط, Abbas Ali Khademiعخ, Farinaz Sadat Taherpourفط. بررسی محتوای آموزشی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص دندان‌پزشکی سالمندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:233-4. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1403

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد