بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ارتودنسی شهر اصفهان از کاربردهای CBCT در ارتودنسی

  • Mojdeh Mehdizadeh مژده مهدی‌زاده مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، پژوهشکده‌ی تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Maryam Salehi مریم صالحی کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Elham Goharian الهام گوهریان دستیار تخصصی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Amirhosein Habibollahi امیرحسین حبیب‌الهی دستیار تخصصی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی CBCT (Cone beam computed tomography)، یک روش تصویربرداری نسبتاً جدید در زمینه‌ی تشخیص و پیگیری مشکلات دهان و دندان، با قابلیت‌ها و کاربردهای متنوع است. استفاده از CBCT در ارتودنسی، مزایای بسیاری دارد که اساساً ناشی از مزیت نسبی رادیوگرافی سه‌ بعدی نسبت به دو بعدی است. هدف از این مطالعه، تعیین آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ارتودنسی شهر اصفهان از کاربردهای CBCT در ارتودنسی در سال 1396 بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ از نوع توصیفی- تحلیلی و بر روی 104 نفر دندان‌پزشک عمومی و 33 نفر متخصص ارتودنسی انجام شد. جامعه‌ی هدف، دندان‌پزشکان شاغل در شهر اصفهان بودند و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یک پرسش‌نامه مشتمل بر 13 پرسش در مورد میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ارتودنسی در مورد شاخص‌های استفاده از CBCT در درمان‌های ارتودنسی، طراحی و بین دندان‌پزشکان توزیع گردید. بر اساس مجموع نمرات، بیش‌ترین نمره، 39 و کم‌ترین نمره، صفر، سطح آگاهی دندان‌پزشکان به سه دسته‌ی «ضعیف»، «متوسط» و «خوب» طبقه‌بندی می‌شود. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 گردیده و از آنالیزهای آماری تی جهت مقایسه‌ی نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ارتودنسی و مدت زمان سابقه‌ی کار دندان‌پزشکان، آنالیز 2 ???? برای جنسیت و درجه‌ی تحصیلی نمونه‌ها (عمومی/ متخصص ارتودنسی) و ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط سابقه‌ی کار و میانگین نمره‌ی آگاهی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای بررسی اثر جنسیت و سطح تحصیلات بر میزان آگاهی، از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه استفاده شد. 

يافته‌ها: در بین 104 نفر دندان‌پزشک عمومی و 33 نفر متخصص ارتودنسی، میانگین نمره‌ی آگاهی متخصصین ارتودنسی، 28/66 بود که در طبقه‌بندی جزء سطح آگاهی «خوب» تقسیم می‌شود. همچنین این مقدار در مورد دندان‌پزشکان عمومی، 27/83 بود که جزو سطح آگاهی «متوسط» تقسیم می‌گردد. اما تفاوت آماری معنی‌داری بین این دو گروه وجود نداشت. بین میانگین نمره‌ی آگاهی در دو نیز جنس تفاوت معنی‌داری به دست نیامد.

نتیجه‌گیری: ببر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، سطح آگاهی در مورد کاربردهای CBCT در ارتودنسی در مورد دندان‌پزشکان عمومی «متوسط» و در مورد متخصصین ارتودنسی «خوب» می‌باشد.

کلید واژه‌ها: توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی، ارتودنسی، آگاهی. 

مراجع

1. Okano T, Sur J. Radition dose and protection in dentistry. Japanese Dent Sci Rev 2010; 46(2): 112-21.
2. White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2014. p. 210-11.
3. Dölekoğlu S, Fişekçioğlu E, İlgüy M, İlgüy D. The usage of digital radiography and cone beam computed tomography among Turkish dentists. Dentomaxillofac Radiol 2011; 40(6): 379-84.
4. Pauwels R, Beinsberger J, Collaert B, Theodorakou C, Rogers J, Walker A, et al. Effective dose range for dental cone beam computed tomography scanners. Eur J Radiol 2012; 81(2): 267-71.
5. Kayipmaz S, Sezgin ÖS, Saricaoğlu ST, Çan G. An in vitro comparison of diagnostic abilities of conventional radiography, storage phosphor, and cone beam computed tomography to determine occlusal and approximal caries. Eur J Radiol 2011; 80(2): 478-82.
6. Agrawal JM, Agrawal MS, Nanjannawar LG, Parushetti AD. CBCT in orthodontics: the wave of future. J Contemp Dent Pract 2013; 14(1): 153-7.
7. Lund H, Gröndahl K, Gröndahl HG. Cone beam computed tomography for assessment of root length and marginal bone level during orthodontic treatment. Angle Orthod 2010; 80(3): 466-73.
8. Kapila SD, Nervina JM. CBCT in orthodontics: assessment of treatment outcomes and indications for its use. Dentomaxillofac Radiol 2015; 44(1): 20140282.
9. Dula K, Bornstein MM, Buser D, Dagassan-Berndt D, Ettlin DA, Filippi A, et al. SADMFR guidelines for the use of Cone-Beam Computed Tomography/ Digital Volume Tomography. Swiss Dent J 2014; 124(11): 1169-83.
10. Kapila S, Conley RS, Harrell WE Jr. The current status of cone beam computed tomography imaging in orthodontics. Dentomaxillofac Radiol 2011; 40(1): 24-34.
11. Mah JK, Huang JC, Choo H. Practical applications of cone-beam computed tomography in orthodontics. J Am Dent Assoc 2010; 141(Suppl 3): 7S-13S.
12. Haney E, Gansky SA, Lee JS, Johnson E, Maki K, Miller AJ, et al. Comparative analysis of traditional radiographs and cone-beam computed tomography volumetric images in the diagnosis and treatment planning of maxillary impacted canines. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 137(5): 590-7.
13. van Vlijmen OJ, Kuijpers MA, Berge SJ, Schols JG, Maal TJ, Breuning H, et al. Evidence supporting the use of cone-beam computed tomography in orthodontics. J Am Dent Assoc 2012; 143(3): 241-52.
14. Haghnegahdar A, Ghapanchi J, Saberi E. Knowledge of Iranian dentists about cone beam computed tomography. A questionnaire study. J Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2017; 5(4): 11-6.
چاپ شده
2019-08-14
استناد به مقاله
1.
مژده مهدی‌زادهMM, مریم صالحیMS, الهام گوهریانEG, امیرحسین حبیب‌الهیAH. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ارتودنسی شهر اصفهان از کاربردهای CBCT در ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14آگوست2019 [ارجاع شده 28فوریه2020];:257-65. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1592

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد