تأثیر تزریق دگزامتازون در عضله‌ی ماستر بر عوارض بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته‌ی فک پایین

  • Mehrzad Moghadasi مهرزاد مقدسی دانش آموخته‌ی‌ دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Arash Golestaneh آرش گلستانه استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Arash Ghodosi آرش قدوسی دانشیار، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Shayan Golestani شایان گلستانی 4. دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: جراحی دندان‌های عقل نهفته، با وارد آوردن تروما به نسوج نرم و سخت، تورم درد و تریسموس را به دنبال دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تزریق دگزامتازون در عضله‌ی ماستر بر عوارض بعد از جراحی به دنبال جراحی دندان مولر سوم نهفته‌ی فک پایین بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی و بر روی 43 بیمار سالم انجام شد. در گروه آزمایش، تزریق 4 میلی‌گرم از دگزامتازون داخل عضله‌ی ماستر از طریق Intrabuccal approach صورت گرفت و گروه شاهد نیز هیچ‌گونه کورتیکو استروییدی دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری t-test تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α). 

يافته‌ها: بین میزان درد و التهاب در گروه با تزریق دگزامتازون و گروه شاهد در همه‌ی زمان‌ها به طور معنی‌داری کمتر بود (0/001 > p value). همچنین از نظر میزان تریسموس بین دو گروه آزمایش و شاهد، تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/001 > p value). 

نتیجه‌گیری: تزریق دگزامتازون با کاهش مدیاتورهای التهابی در عضله‌ی ماستر، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر کاهش میزان درد، ادم و تریسموس ناشی از عمل جراحی مولر سوم نهفته فک پایین دارد.

کلید واژه‌ها: دگزامتازون، عضله‌ی ماستر، جراح، دهان، دندان مولر سوم.

مراجع

1. Shepherd JP, Brickley M. Surgical removal of third molars. BMJ 1994; 309(6955): 620-1.
2. Fragiskos D. Oral surgery. 1st ed. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2007. p. 121-4.
3. Grossi GB, Maiorana C, Garramone RA, Borgonovo A, Creminelli L, Santoro F. Assessing postoperative discomfort after third molar surgery: A prospective study. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65(5): 901-17.
4. Neupert EA, III, Lee JW, Philput CB, Gordon JR. Evaluation of dexamethasone for reduction of postsurgical sequelae of third molar removal. J Oral Maxillofac Surg 1992; 50(11): 1177-82.
5. Trevor A, Katzung B, Knuidering-Hall M. Katzung & Trevor's pharmacology examination and board review. 11th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2015. p. 270-4.
6. Malamed SF. Medical emergencies in the dental office. 7th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2014.
7. Gersema L, Baker K. Use of corticosteroids in oral surgery. J Oral Maxillofac Surg 1992; 50(3): 270-7.
8. Kirmeier R, Truschnegg A, Payer M, Acham S, Schulz K, Jakse N. Evaluation of a muscle relaxant on sequelae of third molar surgery: a pilot study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 104(3): e8-14.
9. Warraich R, Faisal M, Rana M, Shaheen A, Gellrich NC, Rana M. Evaluation of postoperative discomfort following third molar surgery using submucosal dexamethasone - a randomized observer blind prospective study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013; 116(1): 16-22.
10. Hirschmann JV. Some principles of systemic glucocorticoid therapy. Clin Exp Dermatol 1986; 11(1): 27-33.
11. Bamgbose BO, Akinwande JA, Adeyemo WL, Ladeinde AL, Arotiba GT, Ogunlewe MO. Effects of co-administered dexamethasone and diclofenac potassium on pain, swelling and trismus following third molar surgery. Head Face Med 2005; 1: 11.
12. Alexander RE, Throndson RR. A review of perioperative corticosteroid use in dentoalveolar surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000; 90(4): 406-15.
13. Chandwani B, Ceneviz C, Mehta N, Scrivani S. Incidence of bruxism in TMD population. N Y State Dent J 2011; 77(5): 54-7.
14. Hasanzadeh M, Shirani M, Movahedian Attar B. Effects of different routs of dexamethasone administration on the complications after surgical removal of impacted mandibular third molar. J Isfahan Dent Sch 2017; 13(2): 132-9. [In Persian].
15. Dereci O, Tuzuner-Oncul AM, Kocer G, Yuce E, Askar M, Ozturk A. Efficacy of immediate postoperative intramasseteric dexamethasone injection on postoperative swelling after mandibular impacted third molar surgery: A preliminary split-mouth study. J Pak Med Assoc 2016; 66(3): 320-3.
16. Grossi GB, Maiorana C, Garramone RA, Borgonovo A, Beretta M, Farronato D, et al. Effect of submucosal injection of dexamethasone on postoperative discomfort after third molar surgery: a prospective study. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65(11): 2218-26.
17. Hupp JR, Tucker MR, Ellis E. Contemporary oral and maxillofacial surgery. 7th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2018.
18. Falci SGM, Lima TC, Martins CC, Santos CRRD, Pinheiro MLP. Preemptive effect of dexamethasone in third-molar surgery: A meta-analysis. Anesth Prog 2017; 64(3): 136-43.
19. Latt MM, Kiattavorncharoen S, Boonsiriseth K, Pairuchvej V, Wongsirichat N. The efficacy of dexamethasone injection on postoperative pain in lower third molar surgery. J Dent Anesth Pain Med 2016; 16(2): 95-102.
20. von Arx DP, Simpson MT. The effect of dexamethasone on neurapraxia following third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 1989; 27(6): 477-80.
21. Rocha-Neto AM, Nogueira EF, Borba PM, Laureano-Filho JR, Vasconcelos BC. Application of dexamethasone in the masseter muscle during the surgical removal of lower third molars. J Craniofac Surg 2017; 28(1): e43-e47.
چاپ شده
2021-03-14
استناد به مقاله
1.
مهرزاد مقدسیMM, آرش گلستانهAG, آرش قدوسیAG, شایان گلستانیSG. تأثیر تزریق دگزامتازون در عضله‌ی ماستر بر عوارض بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته‌ی فک پایین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2021 [ارجاع شده 7آگوست2022];:87-4. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1766

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد