تأثیر افزودن نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر زیست فعالی و استحکام فشاری سیمان گلاس آینومر دندانی

  • معصومه خاقانی کارشناس ارشد مواد، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، اصفهان، ایران
  • علی دوست محمدی استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مواد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
  • احمد منشی استاد، گروه مهندسي مواد، دانشکده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
  • زهرا گلنیا دانشجوی کارشناسی ارشد مواد، دانشکده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Masoomeh Khaghani MS at Materials Engineering, Department of Materials Engineering, School of Materials Engineering, Najafabad Branch, Azad University, Isfahan, Iran
  • Ali Doostmohammadi Assistant Professor, Department of Materials Engineering, School of Materials Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
  • Ahmad Monshi Professor, Department of Materials Engineering, School of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
  • Zahra Golnia MS Student at Materials Engineering, Department of Materials Engineering, School of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: سیمان­گلاس­آینومر از مهمترین مواد ترمیمی مورد استفاده در دندانپزشکی است. هیدروکسی آپاتیت نیز از جمله شناخته شده­ترین بیوسرامیک­های زیست فعال به­شمار می­رود. هدف اصلی از این پژوهش، ساخت سیمان گلاس آینومر حاوی ذرات هیدروکسی آپاتیت به منظور ارتقای زیست فعالی و استحکام فشاری سیمان گلاس بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربي ذرات هیدروکسی آپاتیت طبیعی از استخوان حیوان استحصال شد. جزء سرامیکی سیمان­گلاس­آینومر هم به روش ذوبی تهیه و مشخصه­یابی گردید. ذرات هیدروکسی آپاتیت در مقادیر1، 3، 5 و 7 درصد وزنی به جزء سیمانی گلاس افزوده شد. زیست فعالی و استحکام فشاری سیمان گلاس آینومر حاوی هیدروکسی آپاتیت در محلول شبیه سازی شده بدن ارزیابی شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد (3=n). 

یافته‌ها: نتایج آزمون های مشخصه یابی ساخت جزء سرامیکی سیمان گلاس به روش ذوبی را تأیید کرد. ساختار کاملاً آمورف و شیشه ای گلاس و ترکیب شیمیایی مناسب آن توسط آزمون های مشخصه یابی به اثبات رسید. نتایج حاصل از آزمون غوطه وری در محلول شبیه سازی شده بدن نشان داد که وجود بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت در گلاس آینومر باعث افزایش زیست فعالی سیمان گلاس آینومر در محلول شبیه سازی شده بدن می شود. نتایج آزمون سنجش استحکام فشاری هم نشان داد که افزودن هیدروکسی آپاتیت تا 5 درصد وزنی، باعث افت استحکام فشاری نمونه های گلاس نخواهد شد.

نتیجه‌گیری: برپایه نتایج این پژوهش مناسب ترین نمونه از لحاظ استحکام فشاری برای کاربرد در مصارف دندانپزشکی، مخلوط گلاس آینومر با 5 درصد وزنی هیدروکسی آپاتیت بود که زیست فعالی آن نیز در محلول شبیه سازی شده بدن به اثبات رسید. معرفی این ترکیب نوین می تواند گام مهمی در توسعه سیمان های گلاس آینومر باشد.

کلید واژه‌ها: سیمان گلاس­آینومر، هیدروکسی آپاتیت، استحکام فشاری
چاپ شده
2013-02-24
استناد به مقاله
1.
خاقانیم, دوست محمدیع, منشیا, گلنیاز, Khaghani M, Doostmohammadi A, Monshi A, Golnia Z. تأثیر افزودن نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر زیست فعالی و استحکام فشاری سیمان گلاس آینومر دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24فوریه2013 [ارجاع شده 25فوریه2024];8(7):593-05. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/600
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد