بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی بیماران کلاس II به دنبال درمان با بایونیتور و مقایسه‌ی نتایج درمان با گروه شاهد

  • سوسن صادقیان Sousan Sadeghian استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • علیرضا عمرانی Alireza Omrani استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • محمدرضا جهانبخشی Mohammad Reza Jahanbakhshi ارتودنتیکس، تهران، ایران.
  • مهدی رفیعی Mehdi Rafiei استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • الهام رستم صولت Elham Rostamsolat دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از راه‌های درمان مال اکلوژن کلاس II اسکلتی اصلاح رشد می‌باشد. دستگاه فانکشنال بایونیتور، با جلو آوردن فک پایین و تسریع رشد، تغییرات استخوانی درجهت رفع مال اکلوژن کلاس II ناشی از نقص مندیبل، ایجاد می‌کند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی در بیماران با مال اکلوژن کلاس II به دنبال درمان با بایونیتور و مقایسه‌ی نتایج با گروه شاهد بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه، از نوع کارآزمایی بالینی بر روی 17 بیمار (8 دختر و 9 پسر) با محدوده‌ی سنی 9-12 سال که دارای مال اکلوژن کلاس II بودند، صورت گرفت. جهت ثبت صحیح مندیبل از موم بایت در دهان بیماران استفاده گردید و دستگاه بایونیتور بر اساس این رابطه‌ی ثبت شده در آرتیکولاتور ساخته و تحویل بیماران داده شد. رادیوگرافی‌های سفالومتری لترال در ابتدا و انتهای درمان گرفته شدند. سفالوگرام‌ها ترسیم و اندازه‌گیری‌های لازم صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t زوجی انجام شد (α < 0/05).

يافته‌ها: میانگین تغییرات ایجاد شده در طول قدامی جمجمه، ماگزیلا، تغییرات فک بالا و پایین نسبت به هم بین دو گروه شاهد و درمان شده با بایونیتور تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. میانگین زوایای گونیال فوقانی و تحتانی (p value = 0/001)، زاویه‌ی snb، زاویه‌ی pog -sn، y.axsis و pog-np (p value = 0/01) از متغیرهای فک پایین بین دو گروه شاهد و درمان شده با بایونیتور، همچنین میانگین زوایای pal-occ، mp-occ، زاویه‌ی آرتیکولارو Jarabak index (J.I) (p value = 0/01) از متغیرهای روابط صورتی بین دو گروه شاهد و درمان تفاوت آماری معنی‌دار وجود داشت.

نتیجه‌گیری: بایونیتور می‌تواند در جهت رفع نقص قدامی- خلفی مندیبل، سبب اصلاح دندانی و اسکلتی مال اکلوژن کلاس II در طی سنین رشد گردد.

کلید واژه‌ها: مال اکلوژن کلاس II، لوازم ارتودنسی، ارتودنسی اصلاحی.

چاپ شده
2017-04-19
استناد به مقاله
1.
Sousan Sadeghianسص, Alireza Omraniعع, Mohammad Reza Jahanbakhshiمج, Mehdi Rafieiمر, Elham Rostamsolatارص. بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی بیماران کلاس II به دنبال درمان با بایونیتور و مقایسه‌ی نتایج درمان با گروه شاهد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2017 [ارجاع شده 20می2022];13(2):170-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1035

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد