ارزیابی عادات بهداشتی و سطح سلامت دهان و دندان کودکان 4-12ساله با اختلال بینایی استان اصفهان

  • بهاره طحانی PhD سلامت دهان، استادیار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد، گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مینو مجاهدی دکترای تخصصی پریودنتیکس، گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • آرزو السادات حیدری دانشجوی دندانپزشکی، کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Bahareh Tahani Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, PhD of community oral health, Department of Oral Public Health, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Minoo Mojahedi Assistant Professor, Department of Oral Public Health, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Arezoo Sadat Heidary Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: مراقبت های سلامت دهان کودکان با اختلال بینایی چالشی برای ارایه دهندگان خدمات سلامت میباشد. هدف ازاین مطالعه بررسی عادات و نیازهای درمانی بهداشتی سلامت دهان و دندان و رفتارهای مرتبط با سلامت دهان کودکان 12-4ساله نابینا در استان اصفهان بود. 

 مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی – تحلیلی کلیه کودکان12-4 ساله نابینای استان اصفهان در مراکز آموزشی مورد معاینه کامل دهانی و دندانی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به عادات بهداشتی دهان و دندان و معاینات بالینی شامل پوسیدگی decay,missing,filling Teeth))dmftوDMFT(Decay,Missing,Filling Teeth)، شاخص سلامت لثه ای، شاخص بهداشت دهان و تروما ثبت شدند. از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی شامل آزمون هایANOVA، t-test ، کای –دو و Mann-Whitney استفاده شد. از مدل رگرسیون خطی نیز جهت برآورد میزان تاثیر عوامل مختلف بر میانگین پوسیدگی استفاده شد(05/0= ).

یافته ها: 119 کودک دچار اختلال بینایی مشتمل بر3/19% در گروه سنی 6-4 و7/80%  در گروه سنی 6-12سال مورد معاینه قرار گرفتند. 3/61% دارای بهداشت دهان خوب و38% کودکان خصوصا 4-6 سال( 032/0(P-value=سابقه تروما به سر و صورت را داشته اند. 2/49% از کودکان و بیشتردر گروه 6-12 ساله ها(01/0P-value<) هرروز مسواک زدن را تکرار می کردند. شاخص لثه ای نشان داد تنها 3/14 % کل کودکان دارای لثه سالم و بدون التهاب هستند. در پژوهش حاضرمیانگین dmftوDMFT کل به ترتیب 1/4±3/4 و7/3±2/3 بدون اختلاف معنادار بین دو گروه سنی به دست آمد. مدل رگرسیون نشان داد تنها سن کودکان (001/0 , P-value<5/0 B-coefficient= -) و تعداد دفعات مسواک زدن )04/0 , P-value=9/0 (B-coefficient= به طور معنا داری بر میانگین DMFT کل تاثیر داشته اند(15/0.( R2 =

نتیجه گیری: وضعیت پوسیدگی در کودکان تحت مطالعه بیش از میانگین استانی و کشوری در رده سنی 4-12 ساله می باشد. از سویی با افزایش سن وضعیت پوسیدگی و رعایت رفتارهای مرتبط با سلامت دهان در این کودکان بهبود می یابد.

کلید واژه ها: ، اختلال بینایی، کودک، سلامت دهان، نیازهای دندانی

 

چاپ شده
2015-09-26
استناد به مقاله
1.
طحانیب, مجاهدیم, حیدریآا, Tahani B, Mojahedi M, Heidary AS. ارزیابی عادات بهداشتی و سطح سلامت دهان و دندان کودکان 4-12ساله با اختلال بینایی استان اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26سپتامبر2015 [ارجاع شده 25فوریه2024];11(5):423-14. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1044

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد