ارتباط نسبت محيط سر به عرض دندان‌هاي قدامي فك بالا

  • M Bonakdarchian DDS Assistant professor, Department of Prosthodontics and Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
  • M Nekuei Parvar
  • N Lotfi Zadeh
  • مرتضي بنكدارچيان استاديار دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و عضو مركز تحقيقات دكتر ترابي نژاد
  • مريم نكويي پرور
  • نرگس لطفي زاده

چکیده

مقدمه: انتخاب اندازه دندان‌هاي قدامي فك بالا، اولين بناي زيبایي را براي بيماران بدون دندان مي‌سازد. براي تخمين عرض دندان‌هاي قدامي بالا، تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته است. هدف از اين تحقيق، تعيين ارتباط نسبت محيط سر با عرض دندان‌هاي قدامي فك بالا بود.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي، که در دانشكده دندان‌پزشكي اصفهان بر روی 98 نفر از دانشجويان اين دانشكده با رده سني 40-18 سال انجام گرديد (49 پسر و 49 دختر) ابتدا از هر نمونه كست تهیه شد. سپس از روی کست هر فرد، عرض 6 دندان قدامي فك بالا بصورت مجموع ابعاد مزيوديستالي دندان‌هاي قدامي فك بالا در ناحيه حداكثر عرض تاج اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری یک بار با كوليس ديجيتالي با دقت 01/0 ميلي‌متر و بار ديگر با خط كش قابل انعطاف انجام شد. محيط سر توسط متر خياطي از ناحيه گلابلا و برجسته‌ترين نقطه پس سري اندازه‌گيري شد. تحليل يافته‌ها توسط t-student و ضريب همبستگي پيرسون انجام گرفت.
یافته‌ها: در مردان، ميانگين نسبت محيط سر به مجموع عرض دندان‌هاي قدامي فك بالا در اندازه‌گيري با خط كش قابل انعطاف 6/10 به 1 و دراندازه‌گيري با كوليس ديجيتالي 32/12 به 1 به دست آمد. در زنان اين اندازه‌ها به ترتيب 37/10 به 1و 15/12 به 1 بود. ضريب همبستگي پيرسون بين محيط سر و عرض دندان‌هاي قدامي فك بالا در اندازه‌گيري عرض دندان‌ها با خط كش برابر با 343/0 و در اندازه‌گيري با كوليس ديجيتالي برابر با 508/0 بود.
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه می‌توان از محيط سر به عنوان یک روش براي تعيين عرض دندان‌هاي قدامي فك بالا در بيماران بي‌دندان استفاده كرد. این روش به خصوص زماني كه عرض دندان‌هاي قدامي فك بالا توسط كوليس ديجيتالي تعيين مي‌شود کاربرد دارد. اما بين نسبت‌هاي ذكر شده و جنسيت ارتباط معنی‌داري وجود نداشت.

کلید واژه‌ها: محيط سر، دندان‌هاي قدامي فك بالا، عرض دندان

چاپ شده
2008-05-28
استناد به مقاله
1.
Bonakdarchian M, Nekuei Parvar M, Lotfi Zadeh N, بنكدارچيانم, نكويي پرورم, لطفي زادهن. ارتباط نسبت محيط سر به عرض دندان‌هاي قدامي فك بالا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28می2008 [ارجاع شده 2جولای2022];2(4):11-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/106

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد