فراوانی رادیوگرافی‌های تجویز شده توسط دندان‌پزشکان عمومی و متخصص در مراجعین به مراکز رادیولوژی پزشکی در شهر اصفهان

  • احسان حکمتیان Ehsan Hekmatian استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • میترا کرباسی خیر Mitra Karbasi Kheir استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • مریم حبیبی Maryam Habibi دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تصمیم برای اخذ رادیوگرافی دندانی از بیمار، به تاریخچه و علایم کلینیکی بیمار وابسته است. تعداد نماهای رادیوگرافی تهیه شده از بیماران، در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در حالی که تحقیقات کافی درباره‌ی انواع رادیوگرافی‌های تجویزی دندان‌پزشکان در کشور انجام نشده است. تحقیق حاضر با هدف تعیین فراوانی انواع رادیوگرافی‌های تجویز شده توسط دندان‌پزشکان عمومی و متخصصان در نسخه‌های بیمه‌ی خدمات درمانی بیماران مراجعه کننده به مراکز رادیولوژی پزشکی شهر اصفهان انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی روی 1210 نسخه‌ی‌ درخواست رادیوگرافی بیماران در سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی شهر اصفهان در طول یک سال، ارجاع شده به مراکز رادیولوژی پزشکی شهر اصفهان انجام شد و اطلاعات حاصل از نسخ با آزمون Chi-Square و رگرسیون خطی آنالیز گردید.

يافته‌ها: بیشترین نوع رادیوگرافی‌های تجویزی به ترتیب پانورامیک، پری‌اپیکال و بایت‌وینگ، سفالوگرام و سایر بود. متخصصین اندودنتیکس، جراح و ارتودنتیست، بیشترین موارد تجویز رادیوگرافی‌ها را داشتند. بر اساس آنالیز رگرسیون خطی اثر متغیرهای جنس دندان‌پزشک (p value < 0/0001)، سن بیمار (p value < 0/0001) و نیز نوع تخصص دندان‌پزشک (p value < 0/0001) بر نوع رادیوگرافی‌های تجویز شده توسط دندان‌پزشکان معنی‌دار بوده است.

نتیجه‌گیری: بیشترین نوع رادیوگرافی‌های ارجاعی به مراکز رادیولوژی پزشکی، پانورامیک بود و متخصصین اندودنتیکس، جراح و ارتودنتیست بیشترین موارد تجویز رادیوگرافی‌ها را داشتند.

کلید واژه‌ها: رادیوگرافی دندانی، تجویز، بیمه.

درباره نویسندگان

احسان حکمتیان Ehsan Hekmatian, استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

استادیار گروه رادیولوژی ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

میترا کرباسی خیر Mitra Karbasi Kheir, استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

متخصص رادیولوژی فک و صورت

مریم حبیبی Maryam Habibi, دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

دندانپزشک

چاپ شده
2017-04-19
استناد به مقاله
1.
Ehsan Hekmatianاح, Mitra Karbasi Kheirمکخ, Maryam Habibiمح. فراوانی رادیوگرافی‌های تجویز شده توسط دندان‌پزشکان عمومی و متخصص در مراجعین به مراکز رادیولوژی پزشکی در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2017 [ارجاع شده 20می2022];13(2):125-31. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1073

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد