بررسی تأثیر مصرف دگزامتازون و نوع و روش تجویز آن در عوارض جراحی دندان عقل نهفته فک پایین

  • محیا حسن زاده Mahya Hasanzadeh دانشکده دندان پزشکی، کمیته پژوهش های دانشجویان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمد جواد شیرانی Mohammadjavad Shirani دندان‌پزشک، اصفهان، ايران.
  • بیژن موحدیان عطار Bijan Movahedian Attar دانشیار، مرکز تحقیقات دندان پزشکی ترابی نژاد، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.،

چکیده

هدف:جراحی دندان عقل نهفته مندیبل یکی از شایع ترین جراحی دهان است که درد و تورم یافته شایعی بعد از ان می باشد.هدف از این مطالعه مقایسه میزان درد و تورم هنگام تزریق دگزامتازون در عضله مدیال تریگویید و عضله گلوتئال و روش بدون کورتیکواستروئید است.

مواد و روش ها:این مطالعه نوعی کارازمایی بالینی بوده که بر روی 77 بیمار دارای دندان مولر سوم  نهفته مندیبل که به بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی اصفهان مراجعه کرده بودند انجام گرفت.بیماران به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند:گروه اول هیچ گونه کورتیکواسترئیدی دریافت نکردند، گروه دوم 8 میلی گرم دگزامتازن در عضله گلوتئال بعد از جراحی دریافت کردند و گروه سوم 8 میلی گرم دگزامتازن در عضله مدیال تریگوئید قبل از جراحی دریافت کردند. میزان درد و تورم 48 ساعت و 7 روز بعد از جراحی اندازه گیری شد.

یافته ها:هر دو گروهی که دگزامتازن را در عضله مدیال تریگویید یا گلوتئال دریافت کرده بودند به صورت معنی داری درد و تورم کمتری در پیگیری 48 ساعته در مقایسه با گروه بدون کورتیکواسترویید داشتند. درحالیکه در پیگیری یک هفته ای تفاوت معنی داری بین گروه ها در میزان درد و تورم وجود نداشت.

نتیجه گیری : تزریق موضعی دگزامتازن در عضله مدیال تریگویئد قبل از جراحی در کاهش درد و تورم به اندازه تزریق سیستمیک ان در عضله گلوتئال پس از جراحی موثر است.

كليد واژه ها: دگزامتازون، دندان عقل، درد، تورم.

 

درباره نویسندگان

محیا حسن زاده Mahya Hasanzadeh, دانشکده دندان پزشکی، کمیته پژوهش های دانشجویان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی اصفهان

محمد جواد شیرانی Mohammadjavad Shirani, دندان‌پزشک، اصفهان، ايران.

دندانپزشک

بیژن موحدیان عطار Bijan Movahedian Attar, دانشیار، مرکز تحقیقات دندان پزشکی ترابی نژاد، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.،

دانشیار گروه جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی اصفهان

چاپ شده
2017-04-19
استناد به مقاله
1.
Mahya Hasanzadehمحز, Mohammadjavad Shiraniمجش, Bijan Movahedian Attarبمع. بررسی تأثیر مصرف دگزامتازون و نوع و روش تجویز آن در عوارض جراحی دندان عقل نهفته فک پایین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2017 [ارجاع شده 20می2022];13(2):132-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1079

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد