بررسی فاصله‌ی انتهای ریشه‌ی دندان‌های پرمولر اول و دوم و مولر اول با فورامن منتال به کمک مقطع‌نگاری رایانه‌ای در شهر اصفهان

  • الهام شادمهر Elham Shadmehr استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودنتیکس، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • پردیس دوستی Pardis Doosti دانشجوي دندان‌پزشكي، كميته ی پژوهش‌هاي دانشجویی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • احسان حکمتیان Ehsan Hekmatian استاديار، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي، گروه راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشكدهی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • سیدمحسن هاشمی‌نیا Seyed Mohsen Hasheminia استاد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودنتیکس، دانشكدهی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

چکیده

مقدمه: فورامن منتال، یک شاخص آناتومیکی برجسته و مهم فک پایین می‌باشد. عصب منتال ممکن است طی راهکارهای مختلف شامل جراحی پری‌اپیکال، کشیدن دندان نهفته و خروج کیست و تومور و جراحی‌های اندودنتیک، آسیب دیده و سبب پاراستزی و آناستزی شود. هدف از مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی محل قرارگیری فورامن به کمک تصاویر مقطع‌نگاری رایانه‌ای با پرتوی مخروطی بود.

مواد و روش ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع مشاهده‌ای و توصیفی- مقطعی (Cross sectional) می‌باشد. تصاویر مقطع‌نگاری رایانه‌ای از بايگاني مركز تصويربرداری دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان، شامل 100 بیمار (50 مرد و زن) در مقاطع کراس سکشنال و تانژنشیال به منظور بررسی محل قرارگیری فورامن منتال و اندازه‌گیری فاصله‌ی آن از دندان‌های پرمولر اول و دوم و ریشه‌ی مزیالی مولر اول و بردر تحتانی مندیبل بررسی شدند. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 21 و آزمون‌های t-test و Chi-Square آنالیز گردید (0/05 = α).

یافته ها: در 59/6 درصد از موارد، فورامن منتال بین پرمولر اول و دوم و به دنبال آن در 38/4 درصد موارد، بین پرمولر دوم و ریشه‌ی مزیالی مولر اول قرار گرفته است. میانگین فاصله‌ی فورامن منتال از ریشه‌ی دندان‌های پرمولر اول و دوم و مولر اول به ترتیب 7/85، 6/27 و 7/99 میلی‌متر و میانگین فاصله‌ی آن از بردر تحتانی مندیبل 11/35 میلی‌متر بود.

نتیجه گیری: فورامن منتال، در نژاد ایرانی در اکثر موارد بین پرمولر اول و دوم و در درجه‌ی بعد بین پرمولر دوم و ریشه‌ی مزیال مولر اول قرار گرفته است.

کلید واژه‌ها: فورامن منتال، عصب منتال، مقطع‌نگاری رایانه‌ای.

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Elham Shadmehrاش, Pardis Doostiپد, Ehsan Hekmatianاح, Seyed Mohsen Hasheminiaسه. بررسی فاصله‌ی انتهای ریشه‌ی دندان‌های پرمولر اول و دوم و مولر اول با فورامن منتال به کمک مقطع‌نگاری رایانه‌ای در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(4):428-36. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1089

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد