ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر جذابیت لبخند در بیماران متقاضی درمان ارتودنسی

  • فرزانه احراری Farzaneh Ahrari استادیار، مرکز تحقیقات دندان پزشکی، گروه ارتودنتیکس، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • فرزین هروی Farzin Heravi استاد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه ارتودنتیکس، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • پریا هروی Parya Heravi دانشجوی دندان پزشکی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • روزبه راشد Roozbeh Rashed استادیار، مرکز تحقیقات دندان پزشکی، گروه ارتودنتیکس، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • نگین غفاری Negin Ghaffari دانشجوی دندان پزشکی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • الهه شادکام Elaheh Shadkam دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: آگاهی از این که چه عواملی در جذابیت لبخند بیماران متقاضی درمان ارتودنسی نقش بیشتری دارند، به ارتودنتیست در طرح‌ریزی درمان و نیز تصمیم به ارجاع بیماران جهت انجام درمان‌های جانبی کمک می‌کند. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر در میزان جذابیت لبخند بیماران متقاضی درمان ارتودنسی از نظر افراد عادی بود.

مواد و روش ها: داین یک مطالعه‌ی‌ توصیفی- تحلیلی، از نوع مقطعی بود. تعداد 45 فتوگراف لبخند از نمای روبه‌رو، مربوط به 45 بیمار خانم متقاضی درمان ارتودنسی که مال‌اکلوژن کلاس یک، کلاس دو و یا کلاس سه داشتند، بررسی شد. نظر 60 فرد عادی (30 مرد و 30 زن) در مورد میزان جذابیت فتوگراف‌های لبخند سنجیده شد. از هر ارزیاب، خواسته شد که به تصاویر، بر اساس مقیاس VAS (Visual Analogue Scale) نمره‌ای از 0 تا 100 اختصاص دهند. سپس تصاویر لبخند، وارد نرم‌افزار Smile Analyzer شد و میزان دیده ‌شدن دندان‌های ثنایای بالا و لثه، درصد باکال‌کریدور، ایندکس لبخند، ارتفاع فیلتروم و ارتفاع کامیشور اندازه‌گیری گردید. در نهایت، تأثیر ویژگی‌های مختلف روی جذابیت لبخند با استفاده از آزمون رگرسيون خطی چندگانه بررسی شد.

يافته‌ها: آآزمون رگرسیون خطی نشان داد که بر اساس نظر کل داوران و نیز داوران مرد، از بین متغیرهای مورد بررسی، فقط ارتفاع فیلتروم، روی جذابیت لبخند تأثیر قابل توجهی داشت (p value < 0/05). بر اساس نظر داوران زن، دو متغیر ارتفاع فیلتروم و ارتفاع کامیشور، روی نمره‌ی جذابیت لبخند تأثیر قابل توجهی داشتند (p value < 0/05).

 نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که از دید افراد عادی، دو متغیر ارتفاع فيلتروم و ارتفاع کاميشور تأثیر قابل توجهی روی میزان جذابیت لبخند در بیماران متقاضی درمان ارتودنسی دارند، به‌طوری که با کاهش ارتفاع فیلتروم و افزایش ارتفاع کامیشور، جذابیت لبخند به صورت قابل پیش‌بینی کاهش می‌یابد.

کلید واژه‌ها: جذابیت لبخند، درمان ارتودنسی، میزان دیده‌ شدن لثه، باکال‌کریدور، مال‌اکلوژن، ارتفاع کامیشور، ایندکس لبخند

مراجع

1. Singla S, Lehl G. Smile analysis in orthodontics. Indian Journal of Oral Sciences 2014; 5(2): 49-54.
2. Tung AW, Kiyak HA. Psychological influences on the timing of orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998; 113(1): 29-39.
3. Gosney MB. An investigation into some of the factors influencing the desire for orthodontic treatment. Br J Orthod 1986; 13(2): 87-94.
4. Cunningham SJ, O’Brien C. Quality of life and orthodontics. Seminars in Orthodontics 2007: 13(2): 96-103.
5. Jacobson A. Psychological aspects of dentofacial esthetics and orthognathic surgery. Angle Orthod 1984; 54(1): 18-35.
6. Janson G, Branco NC, Fernandes TM, Sathler R, Garib D, Lauris JR. Influence of orthodontic treatment, midline position, buccal corridor and smile arc on smile attractiveness. Angle Orthod 2011; 81(1): 153-61.
7. Pinho S, Ciriaco C, Faber J, Lenza MA. Impact of dental asymmetries on the perception of smile esthetics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 132(6): 748-53.
8. Abu Alhaija ES, Al-Shamsi NO, Al-Khateeb S. Perceptions of Jordanian laypersons and dental professionals to altered smile aesthetics. Eur J Orthod 2011; 33(4): 450-6.
9. Tjan AHL, Miller GD, Josephine GP. Some esthetic factors in a smile. DJ Prosthet Dent 1984; 51(1): 24-8.
10. Soh J, Chew MT, Chan YH. Perceptions of dental esthetics of Asian orthodontists and laypersons. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130(2): 170-6.
11. Heravi F, Moradi A, Ahrari F. The effect of low level laser therapy on the rate of tooth movement and pain perception during canine retraction. Oral Health Dent Manag 2014; 13(2): 183-8.
12. Machado AW, McComb RW, Moon W, Gandini LG Jr. Influence of the vertical position of maxillary central incisors on the perception of smile esthetics among orthodontists and laypersons. J Esthet Restor Dent 2013; 25(6): 392-401.
13. Krishnan V, Daniel ST, Lazar D, Asok A. Characterization of posed smile by using visual analog scale, smile arc, buccal corridor measures, and modified smile index. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133(4): 515-23.
14. McNamara L, McNamara JA Jr, Ackerman MB, Baccetti T. Hard-and soft-tissue contributions to the esthetics of the posed smile in growing patients seeking orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133(4): 491-9.
15. Oumeish OY. The cultural and philosophical concepts of cosmetics in beauty and art through the medical history of mankind. Clin Dermatol 2001; 19(4): 375-86.
16. Schabel BJ, Franchi L, Baccetti T, McNamara JA Jr. Subjective vs objective evaluations of smile esthetics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 135(4 Suppl): S72-9.
17. Işıksal E, Hazar S, Akyalçın S. Smile esthetics: perception and comparison of treated and untreated smiles. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 129(1): 8-16.
18. Rosa M, Olimpo A, Fastuca R, Caprioglio A. Perceptions of dental professionals and laypeople to altered dental esthetics in cases with congenitally missing maxillary lateral incisors. Prog Orthod 2013; 14: 34.
19. Cracel-Nogueira F, Pinho T. Assessment of the perception of smile esthetics by laypersons, dental students and dental practitioners. International Orthodontics 2013; 11(4): 432-44.
20. Gul-e-Erum, Fida M. Changes in smile parameters as perceived by orthodontists, dentists, artists, and laypeople. World J Orthod 2008; 9(2): 132-40.
21. Geron S, Atalia W. Influence of sex on the perception of oral and smile esthetics with different gingival display and incisal plane inclination. Angle Orthod 2005; 75(5): 778-84.
22. Ritter DE, Gandini LG, Pinto Ados S, Locks A. Esthetic influence of negative space in the buccal corridor during smiling. Angle Orthod 2006; 76(2): 198-203.
23. Parekh S, Fields HW, Beck FM, Rosenstiel SF. The acceptability of variations in smile arc and buccal corridor space. Orthod Craniofac Res 2007; 10(1): 15-21.
24. Moore T, Southard KA, Casko JS, Qian F, Southard TE. Buccal corridors and smile esthetics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005; 127(2): 208-13.
25. Parekh SM, Fields HW, Beck M, Rosenstiel S. Attractiveness of variations in the smile arc and buccal corridor space as judged by orthodontists and laymen. The Angle Orthodontist 2006; 76(4): 557-63.
26. Tikku T, Khanna R, Maurya RP, Ahmad N. Role of buccal corridor in smile esthetics and its correlation with underlying skeletal and dental structures. Indian Journal of Dental Research 2012; 23(2): 187-94.
27. Graber LW, Vanarsdall RL, Katherine WL. Orthodontics: current principles and techniques. 5th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2011.
28. Ahrari F, Heravi F, Rashed R, Zarrabi MJ, Setayesh Y. Which factors affect dental esthetics and smile attractiveness in orthodontically treated patients? J Dent (Tehran) 2015; 12(7): 491-503.
چاپ شده
2018-03-14
استناد به مقاله
1.
Farzaneh Ahrariفا, Farzin Heraviفه, Parya Heraviپه, Roozbeh Rashedرر, Negin Ghaffariنغ, Elaheh Shadkamاش. ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر جذابیت لبخند در بیماران متقاضی درمان ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];:113-22. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1125

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد