بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران دندان‌پزشکی شهر اصفهان نسبت به بیماری‌های ایدز و هپاتیت در سال 1394

  • نرگس نقش Narges Naghsh استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فرانک جلالیان Faranak Jalalian 2- متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • جابر یقینی Jaber Yaghini 3- دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمدرضا اسماعیلی Mohammad Reza Esmaeili 4- دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: در اعمال دندان‌پزشکی براي گروه دندان‌پزشکی و بیمار احتمال مواجهه با عوامل عفونی وجود دارد. ویروس‌های ایدز و هپاتیت از خطرناک‌ترین و شایع‌ترین عوامل عفونی در جوامع امروزی هستند. بنابراین تمام پرسنل دندان‌پزشکی به خصوص پرستاران باید با اصول کنترل عفونت کاملاً آشنا باشند. مطالعه‌ی حاضر میزان آگاهی و عملکرد پرستاران دندان‌پزشکی شهر اصفهان را در مواجهه با این دو بیماری بررسی کرده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 155 پرستار دندان‌پزشکی شهر اصفهان که در مراكز خصوصي، دولتي یا دانشکده‌ی دندان‌پزشکی فعاليت مي‌كردند، به صورت خوشه‌ای و با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. به هر کدام از آنها پرسش‌نامه‌اي حاوی 20 سؤال عملکرد و 17 سؤال آگاهی داده شد. سپس پرسش‌نامه‌ها جمع‌آوری شد و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری t مستقل و محاسبه‌ی ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک‌طرفه و LSD (Least Significant Difference) تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).

يافته‌ها: میانگین نمره‌ی آگاهی (3/15 ± 6/79)  و میانگین نمره‌ی عملکرد (12/53 ± 36/78) به دست آمد. بین میانگین نمرات آگاهی و عملکرد رابطه‌ی مستقیم معنی‌داری در حد متوسط وجود داشت .(p value > 0/001  ,r = 0/318) میانگین نمره‌ی آگاهی در زنان 4/7 و در مردان 8/4  و میانگین نمره‌ی عملکرد در زنان 2/79  و در مردان 75/6  محاسبه شد.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها‌ی این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی جمعیت مورد مطالعه، متوسط و سطح عملکرد آنها خوب بود. بنابراین اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر در مورد افزایش اطلاعات و آگاهی پرستاران در مورد این دو بیماری ضروری به نظر می‌رسد.

کلید واژه‌ها: آگاهی، سندرم نقص ایمنی اکتسابی، هپاتیت.

چاپ شده
2017-10-15
استناد به مقاله
1.
Narges Naghshنن, Faranak Jalalianفج, Jaber Yaghiniجی, Mohammad Reza Esmaeiliما. بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران دندان‌پزشکی شهر اصفهان نسبت به بیماری‌های ایدز و هپاتیت در سال 1394. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15اکتبر2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];13(4):351-64. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1130

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد