میزان شیوع بی‌دندانی پارسیل براساس طبقه‌بندی کندی در افراد بالای 20 سال در شهر اصفهان در سال 1391

  • محمد آذریان استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • مریم شکری مژدهی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشكي كودكان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • مریم رسولی دندان‌پزشک، اصفهان،ایران
  • Mohammad Azarian Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Maryam Shokri Mozhdehi Postgraduate Student, Department of Pediatrics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Maryam Rasouli DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی شیوع بی‌دندانی پارسیل براساس طبقه‌بندی کندی در افراد بالای 20سال درشهر اصفهان در سال1391 بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی، از بین جمعیت 20 سال به بالای شهر اصفهان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده،608 نفر (304 زن و304 مرد) بر اساس توزیع سنی (29-20سال،39-30 سال، 49-40سال، 59-50 سال و60 سال به بالا) و توزیع جغرافیایی کلینیک‌های دندان‌پزشکی انتخاب شدند. سن، میزان تحصیلات، بهداشت دهان و دندان، تاریخچه پزشکی واستعمال دخانیات ازطریق مصاحبه، جنسیت و کلاس بی‌دندانی از طریق مشاهده در پرسش‌نامه ثبت گردید. اطلاعات به‌دست آمده توسط آزمون واریانس یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و نتایج به صورت جدول و نمودار گزارش گردید. سطح معنی‌دار 0/05= α در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: بی‌دندانی پارسیل در ماگزیلا 45% و در مندیبل55% بود. شیوع کلاس 1 ،2 ،3 و4 کندی به‌ترتیب 17/6٪، 33/4 ٪، 48/7 ٪ و 0/3٪ به‌دست آمد.

نتیجه‌گیری: بی‌دندانی پارسیل در مندیبل بیشتر از ماگزیلا بود.در هر دو فک،بیش‌ترین شیوع مربوط به کلاس3 کندی وکم‌ترین شیوع مربوط به کلاس4کندی به‌دست آمد.

کلید واژه‌ها: شیوع، مندیبل، مگزیلا.

چاپ شده
2016-05-05
استناد به مقاله
1.
آذریانم, شکری مژدهیم, رسولیم, Azarian M, Shokri Mozhdehi M, Rasouli M. میزان شیوع بی‌دندانی پارسیل براساس طبقه‌بندی کندی در افراد بالای 20 سال در شهر اصفهان در سال 1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5می2016 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(1):52-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1143

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد