وضعیت بهداشت دهان و دندان در دانش‌‌‌آموزان پیش‌دبستانی استان البرز

  • امیر پاکپور حاجی آقا دانشیار آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • نرگس احسانی کارشناس بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • مهناز پوراسماعیل کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • مهران علیجان‌زاده دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بهداشت و درمان، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
  • Amir Pakpour Haji Agha Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
  • Narges Ehsani BSc in Public Health, Social Determinants of Health Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
  • Mahnaz Pouresmaeil Msc in Health Education, Deputy of Research and Science, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
  • Mehran Alijanzadeh PhD Candidate in Health Care Management, School of Health Management and Information Science, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده

مقدمه: بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان در کودکان پیش‌دبستانی بسیار با اهمیت می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان پیش‌دبستانی شهر فردیس در استان البرز بود.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی و با استفاده از مشاهده و معاینه مستقیم کودکان بر روی 940 نفر از کودکان پیش‌دبستانی شهر فردیس به صورت تصادفی انجام شد. شاخص مورد بررسی در کودکان dmft (Decayed/Missing/Filled Teeth) و شامل دندان‌های پوسیده، پرشده و از دست‌رفته بود و سنجش آن، مطابق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت انجام شد. از آزمون‌های تی، آنووا و همبستگی در جهت معنی‌داری روابط جنسیت، تحصیلات و وضعیت اشتغال والدین با شاخص dmft کودکان استفاده شد (0/05=α).

يافته‌ها: به ترتیب میانگین تعداد دندان‌های پوسیده، پرشده و از دست‌رفته در این کودکان برابر با 3/78±4/70، 1/24±0/5 و 0/47±0/13 و میانگین dmft در این کودکان 3/82±5/33 بود. بین تحصیلات پدر (p value = 0/041) و مادر(p value = 0/001) با dmft کودکان رابطه معنی‌دار مشاهده شد. بین وضعیت اشتغال مادران و شاخص dmft در کودکان نیز رابطه معنی‌دار بود (0/018p value=)، اما بین جنسیت کودکان با مقدار dmft رابطه معنی‌دار مشاهده نشد. بیشترین میزان همبستگی بین تحصیلات پدر و دندان‌‌‌‌‌‌های پر شده کودکان با مقدار 0/188 مشاهده شد (0/001p value = ).

نتیجه‌گیری: بر اساس این بررسی، سطح تحصیلات بالاتر در خانوار منجر به ارتقای سلامت دهان و دندان می‌شود و کاهش میزان بالای dmft در کودکان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مداخله مناسب می‌باشد. آموزش خانوار و ارتقای آگاهی بهداشتی، به عنوان مهم‌ترین مسأله در زمینه ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان پیش‌دبستانی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: بهداشت دهان، سلامت دندان، کودکان

چاپ شده
2016-06-07
استناد به مقاله
1.
پاکپور حاجی آقاا, احسانین, پوراسماعیلم, علیجان‌زادهم, Pakpour Haji Agha A, Ehsani N, Pouresmaeil M, Alijanzadeh M. وضعیت بهداشت دهان و دندان در دانش‌‌‌آموزان پیش‌دبستانی استان البرز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژوئن2016 [ارجاع شده 25فوریه2024];12(1):72-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1157

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد