تأثیر نوع عامل باندینگ و روش سفید‌کردن بر ریزنشت ترمیم‌های کامپوزیت رزین

  • P Mirzakucheki
  • SM Mousavinasab
  • F Farahnakian
  • پروین میرزا کوچکی بروجنی استادیار، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • سید مصطفی موسوی نسب دانشیار، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، عضو مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، اصفهان، ایران
  • فائزه فرحناکیان دندانپزشک

چکیده

مقدمه: در بیماران متقاضی سفید‌کردن دندان‌ها، درمان سفید‌کردن ممکن است بر ريزنشت ترميم‌هاي موجود تأثير بگذارد. از عوامل‌ موثر‌ در ریزنشت ترمیم‌های کامپوزیتی،‌ غلظت‌ ماده سفید کننده، نوع عامل باندینگ به کار‌ رفته در ترمیم و روش سفید کردن‌ است. هدف این مطا‌لعه بررسي تأثیر دو روش بلیچینگ بر روی ریزنشت ترمیم‌های کامپوزیتی مي‌باشد.

مواد و روش‌‌ها: 48 دندان پره‌مولر سالم کشیده شده انسان جمع‌آوری و به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شد. در سطح باکال و لینگوال دندان‌ها حفرات کلاس V با لبه جینجیوال یک میلی‌متر زیر CEJ،تعبیه شد. در گروه اول در سطح باکال از عامل باندینگ کلیرفیل اس-‌ای باند ودر سطح لینگوال از عامل سینگل باند‌ استفاده شد و حفرات با کامپوزیت Z250 ترمیم گردید. در گروه دوم مراحل شبیه گروه اول بود با این تفاوت که نمونه‌ها پس از ترمیم به مدت یک ماه در آب مقطر نگه‌داری شدند. در گروه سوم تمام مراحل شبیه گروه دوم بود با این تفاوت که، پس از یک ماه نگه‌داری درآب مقطر بلیچینگ به روش خانگی بر روی دندان‌ها انجام شد. در گروه چهارم، تمام مراحل شبیه گروه دوم بود با این تفاوت که پس از یک ماه نگه‌داری‌ درآب مقطر رژيم بلیچینگ در مطب بر روی دندان‌ها انجام شد. نمونه‌های هر گروه، تحت سیکل حرارتي و تحت ارزیابی ریز نشت قرار گرفتند. نتایج حاصل با آزمون‌های ویل کاکسون، Kruskall-Wallis و Mann-Witney آنالیزشدند.

یافته‌‌ها: ادهزیو سینگل باند ریزنشت کمتری را پس از سفید کردن نشان داد و میزان ریز نشت در هر دو دیواره هنگام استفاده از روش سفید کردن در مطب بیشتر بود.

نتیجه‌‌گیری: سينگل باند بهترين نتايج را از نظر ميكروليكيج نشان داد. بليچينگ تأثير منفي بر ميكروليكيج داشت كه در روش در مطب بالاتر بود.

كليد واژه‌ها: کاربامید پر اکساید، رزین کامپازیت ، ریزنشت،سفید کردن دندان

چاپ شده
2009-02-20
استناد به مقاله
1.
Mirzakucheki P, Mousavinasab S, Farahnakian F, میرزا کوچکی بروجنیپ, موسوی نسبسم, فرحناکیانف. تأثیر نوع عامل باندینگ و روش سفید‌کردن بر ریزنشت ترمیم‌های کامپوزیت رزین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2009 [ارجاع شده 24اکتبر2021];4(1):24-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/116

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد