بررسی مقایسه‌ای سمیت سلولی دو نوع سمان اندودنتیک ساخت ایران و MTA بر روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای انسان به صورت آزمایشگاهی

  • علی اخوان Ali Akhavan استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • بتول هاشمی بنی Batool Hashemi Bani دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه بافت و جنین‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • گل‌نوش معاونی Golnoosh Moaveni دانشجوی دندان‌پزشکی، مرکز پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فریبا حیدری Fariba Heidari کارشناس آزمایشگاه، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: زیست‌سازگاری مواد دندانی، یکی از مهمترین خصوصیاتی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه‌ای سمیت سلولی دو نوع سمان جدید اندودنتیک و MTA (mineral trioxide aggregate) بر روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ی انسان بود. 

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، از سمان‌های CAAC (calcium aluminate α-aluminate cement)،) WOLCA مخلوطی از Wollastonite و (CAAC و MTA غلظت‌های 0/1، 0/01 و 0/001 گرم بر میلی‌لیتر تهیه شد. سلول‌های فیبروبلاست رده‌ی C165 در محیط کشت قرار گرفت و غلظت‌های تهیه شده از مواد به آنها اضافه گردید. بعد از گذشت زمان‌های 24 و 48 ساعت و 7 روز، کمیت بقای سلولی اندازه‌گیری شد. جهت ارزیابی سمیت سمان‌ها، سلول‌ها توسط محلول تریپان‌بلو رنگ‌آمیزی شده و سلول‌های زنده شمارش گردیدند. آنالیز داده‌ها توسط آزمون‌های Kurskal-Wallis و Mann-Whitney انجام گرفت (α = 0/05). 

يافته‌ها: گروه شاهد، بدون افزودن هیچ‌کدام از سمان‌های مورد آزمایش، دارای بیشترین میزان جذب نوری بود. MTA در همه‌ی غلظت‌ها و در هر سه زمان تعیین شده، میزان جذب نوری بالاتری نسبت به دو سمان دیگر مورد مطالعه از خود نشان داد. 

نتیجه‌گیری: هر دو سمان جدید در غلظت‌های پایین، سمیت قابل قبولی از خود نشان دادند. نتایج حاصل از رنگ‌آمیزی تریپان‌بلو نیز نشان داد که سمیت سلولی سمان CAAC در پایین‌ترین غلظت مورد بررسی، تفاوت معنی‌داری با MTA ندارد. 

کلید واژه‌ها: MTT assay، Mineral trioxide aggregate، سمیت سلولی، فیبروبلاست لثه‌ی انسان.

چاپ شده
2017-10-16
استناد به مقاله
1.
Ali Akhavanعا, Batool Hashemi Baniبهب, Golnoosh Moaveniگم, Fariba Heidariفح. بررسی مقایسه‌ای سمیت سلولی دو نوع سمان اندودنتیک ساخت ایران و MTA بر روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای انسان به صورت آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16اکتبر2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];13(4):413-20. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1172

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد