مقایسه‌ی استحکام باند برشی کامپوزیت به آمالگام با کاربرد عوامل باندینگ مختلف

  • مسیح کاویان Masih Kavian استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • پروین میرزاکوچکی بروجنی Parvin Mirzakochaki Borujeni استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • اعظم حکمت Aazam Hekmat دستیار تخصصی، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • مطهره صالحی Motahareh Salehi دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: آمالگام، ماده‌ی ترمیمی ایمن و مؤثر در ترمیم‌های مستقیم به شمار می‌آید. در صورت وجود ترمیم‌های وسیع آمالگام و شکست قسمتی از آن، تعمیر قسمت شکسته شده با مواد ادهزیو، یک روش محافظه‌کارانه است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی استحکام باند کامپوزیت به آمالگام با کاربرد عوامل باندینگ مختلف بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، 52 سیلندر آکریلی تهیه و داخل آنها آمالگام با میزان نقره‌ی 43 درصد پک شد و پس از گذشت 24 ساعت در دمای اتاق، سطوح آمالگام با فرز فیشور الماسی ساییده و به مدت 10 دقیقه در حمام اولتراسونیک قرار داده شدند. سپس نمونه‌ها به چهار گروه 13‌تایی تقسیم و در هر گروه از عوامل باندینگ مختلف به ترتیب زیر استفاده شد: گروه 1: آمالگام + الوی پرایمر + Total etch (سینگل باند)، گروه 2: آمالگام + الوی پرایمر + Self-etch (جی- باند)، گروه 3: آمالگام + جی- باند و گروه 4: آمالگام + سینگل باند. کامپوزیت رزین به نمونه‌های آمالگام آماده شده با استفاده از مولد پلاستیکی ترانسلوسنت با دستگاه LED Turbo باند شد و سپس توسط دستگاه اینسترون، مورد آزمون استحکام باند برشی قرار گرفتند و در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون آماری واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی LSD انجام شد.

يافته‌ها: در این مطالعه، بیشترین مقدار استحکام باند، مربوط به نمونه‌های باند شده با عامل باندینگ جی- باند (Mpa 9/06) و کمترین مقدار مربوط به نمونه‌های باند شده با عامل باندینگ سینگل باند (Mpa 5/14) بود و میانگین استحکام باند برشی در چهار گروه باهم تفاوت معنی‌داری داشت (p value < 0/001).

نتیجه‌گیری: استفاده از عامل باندینگ Self-etch (جی- باند) در مقایسه با دیگر عوامل باندینگ مورد مطالعه، استحکام اتصال بهتری بین آمالگام و کامپوزیت ایجاد می‌کند.

کلید واژه‌ها: استحکام باند برشی، کامپوزیت رزین، آمالگام.

چاپ شده
2017-10-16
استناد به مقاله
1.
Masih Kavianمک, Parvin Mirzakochaki Borujeniپمب, Aazam Hekmatاح, Motahareh Salehiمص. مقایسه‌ی استحکام باند برشی کامپوزیت به آمالگام با کاربرد عوامل باندینگ مختلف. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16اکتبر2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];13(4):443-50. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1178

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد