بررسی اثر ضد میکروبی مینرال تری‌اکساید اگریگیت (MTA) مخلوط شده با غلظت‌های مختلف یداین پتاسیم یدید با استفاده از باکتری‌های مختلف در روش مستقیم و غیر مستقیم

  • لیلاسادات طباطبائی راد Leilasadat Tabatabaee Rad دستیار تخصصی دندان‌پزشکی کودکان، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • مسعود ساعتچی Masoud Saatchi استاد، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سیدحمید رضویان Hamid Razavian استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مواد پرکاربرد در درمان ریشه، MTA (Mineral trioxide aggregate) می‌باشد. یکی از مهمترین ویژگی‌ها در مواد پرکننده‌ی انتهای ریشه، اثر ضد میکروبی آن می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اثر ضد میکروبی MTA در ترکیب با غلظت‌های 1/2 و 4 درصد یداین پتاسیم یدیدIKI (Iodine potassium iodide)، به دو روش مستقیم و غیر مستقیم بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، روش آزمایش تماس مستقیم DCT (Direct contact test)، جهت ارزیابی اثر ضد میکروبی ترکیب ست شده‌ی MTA، مخلوط با غلظت‌های مختلف IKI و آب مقطر در برابر باکتری‌های انتروکوکوس فکالیس، استافیلوکوکوس اورئوس و قارچ کاندیدا آلبیکانس در زمان‌های 30 و 60 دقیقه و 24 ساعت انجام شد. تعداد کلونی‌های تشکیل شده، بر میلی‌لیتر محاسبه گردید. در روش غیر مستقیم، تست انتشار آگار (Agar diffusion test) ADT، برای ارزیابی اثر ضد میکروبی مخلوط تازه تهیه شده‌ی MTA در ترکیب با غلظت‌های 1، 2 و 4 درصد IKI و آب مقطر در برابر میکروارگانیسم‌های ذکر شده، انجام گردید. قطر هاله‌های عدم رشد میکروبی به کمک کولیس اندازه‌گیری شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 17، آنالیز شدند. از آنالیزهای آماری Kruskal-Wallis، واریانس یک‌طرفه ،Mann-Whitney و Tukey جهت آنالیز داده‌ها استفاده شد (α = 0/05).

يافته‌ها: روش مستقیم، نشان داد که اثر ضد میکروبی MTA در ترکیب با IKI 2 و 4 درصد در برابر هر سه نوع میکروارگانیسم در زمان 24 ساعت به‌صورت معنی‌داری بیشتر از سایر غلظت‌ها بود (p value = 0/021). اثر ضد میکروبی ترکیب MTA با IKI 1 درصد و آب مقطر مشابه یکدیگر بود و افزایش معنی‌داری نشان نداد (p value = 0/951). در روش غیر مستقیم اثر ضد میکروبی MTA ترکیب شده با IKI 4 درصد در برابر کاندیدا آلبیکانس (p value = 0/038) و استافیلوکوکوس اورئوس (p value = 0/042) بطور معنی‌داری بیشتر از سایر غلظت‌ها بود. غلظت‌های مختلف  IKIنسبت به آب مقطر در ترکیب با MTA در برابر انتروکوکوس فکالیس اثر ضد میکروبی معنی‌داری نداشتند (p value = 0/864).

نتیجه‌گیری: IKI 2 و 4 درصد در روش مستقیم و IKI 4 درصد در روش غیر مستقیم، نسبت به سایر غلظت‌ها بیشترین اثر ضد میکروبی را به خود اختصاص دادند.

کلید واژه‌ها: مینرال تری‌اکساید اگریگیت، یداین پتاسیم یدید، اثر ضد باکتریایی.

 

چاپ شده
2017-10-15
استناد به مقاله
1.
Leilasadat Tabatabaee Radلطر, Masoud Saatchiمس, Hamid Razavianسر. بررسی اثر ضد میکروبی مینرال تری‌اکساید اگریگیت (MTA) مخلوط شده با غلظت‌های مختلف یداین پتاسیم یدید با استفاده از باکتری‌های مختلف در روش مستقیم و غیر مستقیم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15اکتبر2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];13(4):365-74. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1186

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد