مقایسه ثبت جزئیات سطحی چند نوع هیدروکلویید غیر قابل برگشت

  • M Nili
  • AM Naseri
  • منیره نیلی استادیار گروه پروتزهای دندانی و عضو مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • محمد ناصری دندانپزشک

چکیده

مقدمه: با توجه به استفاده فراوان از ماده قالبگیری هیدروکلوئید غیرقابل برگشت در درمانهای دندانپزشکی و اهمیت دقت قالبگیری در نتیجه نهایی درمان، لازم است کلیه عوامل تأثیرگذار بر دقت قالب، مورد بررسی قرار گیرند. این تحقیق به منظور بررسی دقت ثبت جزئیات سطحی چند نوع هیدروکلوئید غیر قابل برگشت انجام گردید.

مواد و روش‌‌ها: در این تحقیق تجربی ـ آزمایشگاهی از مدل آزمایشگاهی توصیه شده موسسه تحقیقات به شماره 2787 استفاده شد. مدل به شکل یک بلوک شیاردار در اندازههای 20، 50 و 75 میکرون بود. برای قالبگیری از مواد ایرالژین سوپر، ایرالژین معمولی و آلژینوپلاست استفاده شد. برای هر ماده 20 بار قالبگیری در شرایط یکسان آزمایشگاهی انجام شد و با گچاستون نوع III ریخته شد. در کل 60 مدل گچی به دست آمد. مدلها به صورت تصادفی توسط استریومیکروسکوپ بررسی و به هر یک از خطوط همانندسازی شده نمره مشخصی داده شد. نتایج با آزمونهای آماری Mann-Whitney test و
Kruskall-Walli's در سطح اطمینان 05/0=α آنالیز گردید.

یافته‌‌ها: در ثبت خط 20 میکرون٬ تمام 20 نمونه در ایرالژین سوپر درجه 3، در ایرالژین معمولی و آلژینوپلاست 19 نمونه درجه 3 و یک نمونه درجه 4 را نشان داد که بین 3 گروه تفاوت معنیدار نبود (601/0 =p value ).در ثبت خط 50 میکرون٬ در ایرالژین سوپر 15 نمونه درجه 2 و 5 نمونه درجه 3، در آلژینوپلاست 7 نمونه درجه 2 و 13 نمونه درجه 3 و در ایرالژین معمولی 6 نمونه درجه 2 و 14 نمونه درجه 3 را نشان داد، که بین 3 گروه تفاوت معنیدار بود (008/0=p value ). در ثبت خط 75 میکرون در ایرالژین سوپر 15 نمونه درجه 1 و 5 نمونه درجه 2، در آلژینوپلاست 7 نمونه درجه 1 و13 نمونه درجه 2 و در ایرالژین معمولی 6 نمونه درجه 1 و 14 نمونه درجه 2 را نشان داد که بین سه گروه تفاوت معنیدار بود (008/0=  (p value.

نتیجه‌‌گیری: در ثبت هر سه خط، ایرالژین سوپر از دو نوع دیگر دقیقتر و از نظر ثبت جزئیات یک ماده ایدهآل میباشد. در ثبت خط m20) میکرون( ایرالژین معمولی و آلژینوپلاست در یک سطح، ولی در ثبت دو خط دیگر آلژینوپلاست دقیقتر میباشد. بهتر است در جهت بهبود کیفیت ایرالژین معمولی از نظر ثبت جزئیات بیشتر تلاش گردد.

كليد واژه‌ها: ماده قالبگیری، هیدروکلوئید غیرقابل برگشت، ثبت جزئیات سطحی

چاپ شده
2009-02-20
استناد به مقاله
1.
Nili M, Naseri A, نیلیم, ناصریم. مقایسه ثبت جزئیات سطحی چند نوع هیدروکلویید غیر قابل برگشت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2009 [ارجاع شده 4ژوئن2023];4(1):45-1. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/119

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد