بررسي توازي خط آلاتراگوس با پلن اکلوزال

  • M Bonakdarchiyan
  • A Mottaghi
  • S Sahraneshin
  • مرتضي بنکدارچيان استاديار، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و عضو مرکز تحقیقات دکتر ترابینژاد
  • آرش متّقي دستيار تخصصي بيماريهاي دهان و تشخيص، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
  • ساماندخت صحرانشين دندانپزشک

چکیده

مقدمه: در هنگام بازسازی اکلوژن، یکی از روشهای تعیین پلن اکلوزال، توازی آن با پلن آلاتراگوس میباشد. هدف از این مطالعه بررسی توازی این دو پلن در افراد ایرانی بود.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه مشاهده‌ای - مقطعی، 197 بيمار 25-18 سال مراجعه کننده به کلينيک دانشکده دندان‌پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان مورد بررسی قرار گرفتند. زاويه بين پلن آلاتراگوس و اکلوزال توسط فکس پلن شاخصدار و نیز موقعيت مدخل مجراي استنسن نسبت به دندان مولر مجاور در فک بالا و موقعيت سطح پشتي زبان نسبت به دندانهاي خلفي فک پایين با معاينه کلينيکي بررسي شد. سپس 23 بيمار انتخاب و در آنان توازي دو پلن به وسيله لترال سفالومتري سنجيده شد. افراد ديپ بايت، لانگ فيس و دچار براکسيسم نیز مشخص شدند تا تأثير احتمالي اين وضعيت در آنها بررسي شود. یافتهها در گروههاي مختلف با استفاده از آزمون t مستقل و پيرسون و 2χ با سطح معنی‌داري (05/0α = ) آنالیز شد.

یافته‌‌ها: ميانگين زاويه پلن آلاترگوس-اکلوزال، ˚77/1 به دست آمد که تمايل زياد به توازي با پلن اکلوزال دندانهاي خلفي نشان ميداد. در اندازه‌گيري سفالومتريک ميانگين زاويه ˚96/2 برآورد شد. سطح پشتي زبان در اکثر موارد بالاتر از سطح اکلوزال دندانها قرار داشت؛ در نيمي از موارد مجراي استنسن در يک سوم اکلوزال دندان مجاور قرارگرفته بود.

نتیجه‌‌گیری: تفاوت ميانگين زاويه ايجاد شده در اندازهگيري باليني نسبت به اندازهگيري سفالومتريک از اختلاف در روش کار ناشي شده است. پلن اکلوزال و خط آلاتراگوس تقریباً موازی است و میتوان از پلن آلاتراگوس برای تعیین پلن اکلوزال استفاده کرد.

كليد واژه‌ها: پروتز دنداني، اکلوژن، ثبت روابط فکي، راديوگرافي دندان، سفالومتري

چاپ شده
2009-02-20
استناد به مقاله
1.
Bonakdarchiyan M, Mottaghi A, Sahraneshin S, بنکدارچيانم, متّقيآ, صحرانشينس. بررسي توازي خط آلاتراگوس با پلن اکلوزال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2009 [ارجاع شده 16می2022];4(1):52-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/120

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد