ساخت و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت گلاس‌آینومر- نانولوله‌ی ‌کربنی- بغدادیت

  • شیرین لباف Shirin Labbaf کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشكده‌ی مهندسي مواد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (نجف‌آباد)، اصفهان، ايران.
  • علی دوست‌محمدی Ali Doostmohammadi استادیار، گروه مهندسي مواد، دانشكده‌ی فني مهندسي، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت سیمان‌های گلاس‌آینومر در دندان‌پزشکی و خواص مکانیکی ضعیف آنها، هدف از اجرای این پژوهش، ارتقای خواص مکانیکی سیمان گلاس‌آینومر، به وسیله‌ی ساخت نانوکامپوزیت گلاس‌آینومر- نانولوله‌ی کربنی- بغدادیت با استفاده از افزودنی‌های نانولوله‌ی کربنی و نانوذرات بغدادیت بود. 

مواد و روش‌ها: در این تحقیق تجربی- آزمایشگاهی، برای تهیه‌ی کامپوزیت گلاس‌آینومر- نانولوله‌ی کربنی- بغدادیت، نانولوله‌ی کربنی با درصد وزنی 0/5  و نانوذرات بغدادیت در مقادیر یک، سه و پنج درصد وزنی به جزء سیمانی گلاس‌آینومر تجاری (Fuji ІІ GC) افزوده شدند. سپس نمونه‌ها توسط آزمون‌های استحکام فشاری، استحکام خمشی به روش سه نقطه‌ای و استحکام کششی قطری مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین سطح شکست نمونه‌ها پس از آزمون استحکام فشاری، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM (Scanning electron microscopy) بررسی شد. تحلیل آماری با استفاده از تحلیل واریانس یک‌سویه ANOVA انجام شد و تفاوت‌ها بین مقادیر نتایج، در صورتی که (p value < 0/05) بود، معنی‌دار در نظر گرفته شد (n = 3).

يافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل از آزمون‌های مکانیکی، کامپوزیت حاوی 0/5 درصد وزنی نانولوله‌ی کربنی و یک درصد وزنی بغدادیت، دارای بیشترین استحکام فشاری، خمشی و کششی بود. همچنین تصاویر SEM کاهش حفرات در ساختار کامپوزیت و به دنبال آن، کاهش تمرکز تنش و انتشار ترك را تأیید نمود که این امر استحکام مکانیکی بالاتر ماده را فراهم می‌سازد.

نتیجه‌گیری: بنابر نتایج به دست آمده، مناسب‌ترین نمونه برای کاربرد در مصارف دندان‌پزشکی و ارتوپدی تحت بار، سیمان گلاس با 0/5 درصد وزنی نانولوله‌ی کربنی و یک درصد وزنی نانوذرات بغدادیت می‌باشد. 

کلید واژه‌ها: سیمان گلاس‌آینومر، نانولوله‌ی کربنی، بغدادیت، استحکام فشاری، استحکام کششی، استحکام خمشی.

چاپ شده
2017-10-15
استناد به مقاله
1.
Shirin Labbafشل, Ali Doostmohammadiعد. ساخت و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت گلاس‌آینومر- نانولوله‌ی ‌کربنی- بغدادیت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15اکتبر2017 [ارجاع شده 13ژوئن2024];13(4):375-83. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1206

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد