مقایسه‌ی تعداد کلونی کاندیدا آلبیکانس در مایع شیار لثه‌ای بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک مبتلا به پریودنتیت مزمن

  • فاطمه رشیدی ‌میبدی Fateme Rashidi Meibodi استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شیرین زهرا فرهاد Shirin Zahra Farhad استادیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • هاجر محبی‌نیا Hajar Mohebinia دستیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • فرزانه شعبانی Farzaneh Shabani دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه:پریودنتیت، یک بیماری التهابی با علت میکروبی است؛ از طرفی دیابت یک بیماری متابولیک با مشخصه‌ی افزایش قند خون می‌باشد، با توجه به این‌که کاندیدا آلبیکنس یک قارچ فرصت‌طلب است که می‌تواند منجر به عفونت گردد؛ هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی میانگین تعداد کلونی کاندیدا آلبیکنس در مایع شیار لثه‌ای بیماران مبتلا به دیابت و غیر مبتلا به دیابت با پریودنتیت مزمن می‌باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه‌، از نوع مورد- شاهدي بود که در آن 60 بیمار با سن 40-60 سال، در 4 گروه 15 نفره: سالم، دیابت بدون پریودنتیت، پریودنتیت مزمن بدون دیابت و دیابت با پریودنتیت مزمن قرار گرفتند. نمونه‌ها با استفاده از کن کاغذی استریل، از شیار لثه‌ای گرفته و سانتریفیوژ شد. سپس در محیط کشت کروم آگار، کشت داده و انکوبه گردید. تعداد کلونی‌ها شمارش و اطلاعات با آزمون واریانس یک‌طرفه و پس‌آزمون LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج : شمارش كلوني در گروه‌هاي مختلف نشان داد كه در گروه سالم در 33/3 درصد افراد با ميانگين 4/2 و در گروه مبتلا به ديابت بدون پریودنتیت در 66 درصد افراد با میانگین 13، کلونی كانديدا آلبيكنس رشد نمودند؛ در حالي‌كه در دو گروه ديگر در تمامي نمونه‌ها، كانديدا آلبيكنس يافت شد و به ترتيب بيشترين ميانگين تعداد كلوني در گروه ديابت با پريودنتيت مزمن (80/5) و سپس پريودنتيت مزمن (37/8) بود. ميانگين تعداد كلوني در بین گروه‌هاي مختلف تفاوت معنی‌داری داشت (p value < 0/001).

نتیجه گیری: همراهی پریودنتیت مزمن و دیابت می‌تواند بر افزایش تعداد کلونی کاندیدا آلبیکنس در شیار لثه‌ای، اثر مضاعف داشته باشد.

کلید واژه‌ها: کاندیدا آلبیکنس، دیابت ملیتوس، پریودنتیت مزمن، مایع شیار لثه‌ای.

مراجع

1. Burket LW, Greenberg MS, Glick M, Ship JA. Burkets oral medicine. 11th ed. Hamilton, Ontario: Bc Decker Inc; 2008. p. 79-80.
2. Järvensivu A, Hietanen J, Rautemaa R, Sorsa T, Richardson M. Candida yeasts in chronic periodontitis tissues and subgingival microbial biofilms in vivo. Oral Dis 2004; 10(2): 106-12.
3. Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's Clinical Periodontology. 11th ed. St Louis: Elsevier Health Sciences; 2011. p. 156-8.
4. Grossi SG, Genco Robert J. Periodontal disease and diabetes mellitus: a two-way relationship. Ann Periodontol 1998; 3(1): 51-61.
5. Swastika N, Gawande M, Chaudhary M, Patil S. Oral candida carriage in subgingival sites and its subspecies identification in diabetic and non- diabetic patient with periodontitis. J Int Dent Med Res 2013; 6(2): 69-73.
6. Rubio NA, Puia S, Toranzo S, Brusca MI. Fungal invasion of connective tissue in patients with gingival-periodontal disease. Rev Iberoam Micol 2015; 32(1): 20-4.
7. Maschado AG, Komiyama EY, Santos SS, Jorge AO, Brighenti FL, Koga –Ito CY. In vitro adherence of candida albicans isolated from patient with chronic periodontitis. J Appl Oral Sci 2011; 19(4): 384-7.
8. Sardi JC, Duque C, Mariano FS, Peixoto IT, Höfling JF, Gonçalves RB. Candida spp. in periodontal disease: a brief review. J Oral Sci 2010; 52(2): 177-85.
9. Steven O, Silvana PB, James DB. Rethinking periodontal inflammation. J Periodontol 2008; 79(8 Suppl): 1577-84.
10. Peters AL, Davidson MB, Schriger DL, Hasselblad V. A clinical approach for the diagnosis of diabetes mellitus: an analysis using glycosylated hemoglobin levels. Meta-analysis Research Group on the Diagnosis of Diabetes Using Glycated Hemoglobin Levels. JAMA 1996; 276(15): 1246-52.
11. Rosa EA, Rached RN, Ignácio SA, Rosa RT, José da Silva W, Yau JY, et al. Phenotypic evaluation of the effect of anaerobiosis on some virulence attributes of Candida albicans. J Med Microbiol 2008; 57(Pt 10): 1277-81.
12. Mirza BA, Syed A, Izhar F, Ali Khan A. Bidirectional relationship between diabetes and periodontal disease: review of evidence. J Pak Med Assoc 2010; 60(9): 766-8.
13. Sardi J, Duque C, Marianon F, Peixoto ITA, Hofling JF, Goncalves RB. Periodontal conditions and prevalence of putative periodontopathogens and candida spp. In insulin –dependent type 2 diabetic and non-diabetic patients with choronic periodontitis – A pilot study. Arch Oral Biol 2011; 56(10): 1098-105.
14. Canabarro A, Valle C, Farias MR, Santos FB, Lazera M, Wanke B. Association of subgingival colonization of Candida albicans and other yeasts with severity of chronic periodontitis. J Periodontal Res 2013; 48(4): 428-32.
15. Dudko A, Kurnatowska AJ. [Occurence of fungi in oral cavity of patients with periodontitis]. Wiad Parazytol 2007; 53(4): 295-300. [In Polish].
16. Pallavan B, Ramesh V, Dhanasekaran BP, Oza N, Indu S, Govindarajan V. Comparison and correlation of candidal colonization in diabetic patients and normal individuals. J Diabetes Metab Disord 2014; 13: 66.
17. Southerland JH, Taylor GW, Offenbacher S. Diabetes and periodontal infection: Making the connection. Clinical Diabetes 2005; 23(4): 171-8.
چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Fateme Rashidi Meibodiفر‌, Shirin Zahra Farhadشزف, Hajar Mohebiniaهم, Farzaneh Shabaniفش. مقایسه‌ی تعداد کلونی کاندیدا آلبیکانس در مایع شیار لثه‌ای بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک مبتلا به پریودنتیت مزمن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];:145-52. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1219

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد