بررسي عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394

  • مروارید فنایی Morvarid Fanaei کارشناس، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سیدمحمد رضوی Sayed Mohammad Razavi استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سیدعلی سیادت Sayed Ali Siadat استاد، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سعیده خالصی Saeedeh Khalesi استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • امیر سیادت Amir Siadat دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: نیروی انسانی، بنیادی‌ترین عامل شکل‌گیری هر سازمان بوده و موفقیت هر سازمان وابسته به تلاش و رضایت شغلی کارکنان آن دارد. این مطالعه با هدف بررسی رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، بر روی 111 نفر از کارکنان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 انجام شد. دو پرسش‌نامه‌ی دموگرافیک و پرسش‌نامه‌ی استاندارد، شامل پنج حیطه‌ی ماهیت کار، سرپرستی، ارتباط با همکاران، ارتقا و پرداخت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 و آنالیز آماری Mann-Whitney و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید و مقدار p value کمتر از  0/05، معنی‌دار تلقی گردید.

يافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که اغلب کارکنان (5/68 درصد)، رضایت‌مندی شغلی در سطح متوسط دارند. بیشترین فراوانی رضایت کارکنان (1/63 درصد)، رضایت‌مندی از ماهیت کار بود و بیشترین فراوانی نارضایتی (55 درصد)، از میزان حقوق و پرداخت بود. رضایت‌مندی کلی شغلی با هیچ یک از متغیرهای سن، جنس، سابقه‌ی کار و میزان تحصیلات ارتباط معنی‌داری نداشت (p value > 0/05).

نتیجه‌گیری: اغلب کارکنان این سازمان، از شغل خود رضایت نسبی داشته و نیاز به بررسی بیشتر در خصوص رفع مشکلات در جهت افزایش رضایت شغلی وجود دارد.

کلید واژه‌ها: رضایت شغلی، عوامل مؤثر، کارکنان.

بیوگرافی نویسنده

سعیده خالصی Saeedeh Khalesi, استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

استادیار، گروه آسیب شناسی دهان

چاپ شده
2017-10-16
استناد به مقاله
1.
Morvarid Fanaeiمف, Sayed Mohammad Razaviسر, Sayed Ali Siadatسس, Saeedeh Khalesiسخ, Amir Siadatاس. بررسي عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16اکتبر2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];13(4):436-42. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1220

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد