تعیین تعداد پریوپاتوژن‌ها در افراد سیگاری فعال، سیگاری غیر فعال و غیر سیگاری دارای پریودنتیت و سالم از نظر پریودنتال

  • شیرین‌زهرا فرهاد Shirin Zahra Farhad استادیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • محبوبه دانشور Mahboobeh Daneshvar دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • مهرداد برکتین Mehrdad Barekatain استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • احسان بیرنگ Ehsan Birang پریودنتیست، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • علیرضا دهدشتی‌زاده Alireza Dehdashtizadeh دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: باکتری‌های پریوپاتوژن، در افراد سالم نیز یافت می‌شوند، ولی در نواحی دچار بیماری به میزان بالاتری قابل ردیابی هستند. در حفره‌ی دهان، مکانیسم‌های متعددی برای تأثیر سیگار کشیدن بر تقابل بین میزبان- باکتری وجود دارد. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر پریودنتیت و وضعیت سیگار کشیدن بر پریوپاتوژن‌های زیر‌لثه‌ای بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، تعداد 33 بیمار 25 تا 65 سال دارای پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید و 33 بیمار 25 تا 65 سال سالم از نظر پریودنتال انتخاب شدند. در هر گروه، 11 بیمار سیگاری، 11 بیمار سیگاری غیر فعال و 11 بیمار سالم وجود داشت. پس از معاینات کامل پریودنتال از عمیق‌ترین پاکت هر کوادرانت، مایع شیار لثه‌ای جمع‌آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. تعداد کلونی‌های باکتری‌های مورد مطالعه، شمارش و ثبت گردید. داده‌ها توسط آزمون ANOVA و پس آزمون LSD (Least Significant Difference) تجزیه و تحلیل شدند (α = 0/05).

یافته‌ها : هم بیماری پریودنتیت (p value < 0/001) و هم وضعیت سیگار کشیدن (p value < 0/001)، در تعداد کلونی‌های باکتری P.Gingivalis تأثیر معنی‌دار داشته‌اند. همچنین در مورد تعداد کلونی‌های باکتری P.Intermedia، هم بیماری پریودنتیت (p value < 0/001) و هم وضعیت سیگار کشیدن (p value < 0/001) تأثیر معنی‌دار داشتند و نیز در مورد تعداد کلونی‌های باکتری F.Nucleatum، هم بیماری پریودنتیت (p value < 0/001) و هم وضعیت سیگار کشیدن (p value < 0/001) تأثیر معنی‌دار داشته‌اند.

نتیجه‌گیری: وضعیت سیگار کشیدن (سیگاری فعال و غیر فعال) تأثیر معنی‌داری بر روی تعداد کلونی‌های باکتریایی P.I و F.N، P.G در پریودنتیت داشت.

کلید واژه‌ها: پریودنتیت، پورفیوناس ژنژیوالیس، پروتلااینترمدیا، فوزوباکتریونوکلئاتوم، سیگار کشیدن.

مراجع

1. Moghaddas H, Mozeh MB. Diagnosis and treatment of periodontal diseases. Tehran, Iran: Jahad Daneshgahi Publications; 1995. p. 2-44. [In Persian].
2. Bergström J. Influence of tobacco smoking on periodontal bone height. Long-term observations and a hypothesis. J Clin Periodontol 2004; 31(4): 260-6.
3. Newman MG, Takei HH, Klokkevold, PR, Carranza, FA. Carranza's clinical periodontology. 12th ed. St. Louis: Saunders Elsevier; 2015. p. 251-8.
4. Stoltenberg JL, Osborn JB, Pihlstrom BL, Herzberg MC, Aeppli DM, Wolff LF, et al. Association between cigarette smoking, bacterial pathogens, and periodontal status. J Periodontol 1993; 64(12): 1225-30.
5. Novak MJ, Novak KF, Preshaw PM. Smoking and periodontal disease In: Newman MG, Takei H, Klokkevol D. editors. Carranza's clinical periodontology. 11th ed. St Louis: Elsevier; 2012. p. 294-301.
6. Preber H, Bergström J, Linder LE. Occurrence of periopathogens in smoker and non-smoker patients. J Clin Periodontol 1992; 19(9 Pt 1): 667-71.
7. Zambon JJ, Grossi SG, Machtei EE, Ho AW, Dunford R, Genco RJ. Cigarette smoking increases the risk for subgingival infection with periodontal pathogens. J Periodontal 1996; 67(10 Suppl): 1050-4.
8. Renvert S, Dahlen G, Wikstrom M. The clinical and microbiological effects of non-surgical periodontal therapy in smokers and non-smokers. J Clin Periodontol 1998; 25(2): 153-7.
9. Teughels W, Quirynen M, Jakubovics N. Periodontal microbiology In: Newman MG, Takei H, Klokkevol D. editors. Carranza's clinical periodontology. 11th ed. St Louis: Elsevier; 2012. p. 232-70.
10. Shchipkova AY, Nagaraja HN, Kumar PS. Subgingival microbial profiles of smokers with periodontitis. J Dent Res 2010; 89(11): 1247-53.
11. Natto S, Baljoon M, Dahlén G, Bergström J. Tobacco smoking and periodontal microflora in a Saudi Arabian population. J Clin Periodontol 2005; 32(6): 549-55.
12. Boström L, Bergström J, Dahlén G, Linder LE. Smoking and subgingival microflora in periodontal disease. J Clin Periodontol 2001; 28(3): 212-9.
13. van der Velden U, Varoufaki A, Hutter JW, Xu L, Timmerman MF, van Winkelhoff AJ, et al. Effect of smoking and periodontal treatment on the subgingival microflora. J Clin Periodontol 2003; 30(7): 603-10.
14. Mager DL, Haffajee AD, Socransky SS. Effects of periodontitis and smoking on the microbiota of oral mucous membranes and saliva in systemically healthy subjects. J Clin Periodontol 2003; 30(12): 1031-7.
15. Apatzidou DA, Riggio MP, Kinane DF. Impact of smoking on the clinical, microbiological and immunological parameters of adult patients with periodontitis. J ClinPeriodontol 2005; 32(9): 973-83.
16. Kubota M, Tanno-Nakanishi M, Yamada S, Okuda K, Ishihara K. Effect of smoking on subgingival microflora of patients with periodontitis in Japan. BMC Oral Health 2011; 11: 1.
17. Heikkinen AM, Pitkäniemi J, Kari K, Pajukanta R, Elonheimo O, Koskenvuo M, et al. Effect of teenage smoking on the prevalence of periodontal bacteria. Clin Oral Investig 2012; 16(2): 571-80.
18. Bizzarro S, Loos BG, Laine ML, Crielaard W, Zaura E. Subgingival microbiome in smokers and non-smokers in periodontitis: an exploratory study using traditional targeted techniques and a next-generation sequencing. J Clin Periodontol 2013; 40(5): 483-92.
19. Camelo-Castillo AJ, Mira A, Pico A, Nibali L, Henderson B, Donos N, et al. Subgingival microbiota in health compared to periodontitis and the influence of smoking. Front Microbiol 2015; 24(6): 119.
چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Shirin Zahra Farhadشف, Mahboobeh Daneshvarمد, Mehrdad Barekatainمب, Ehsan Birangاب, Alireza Dehdashtizadehعد. تعیین تعداد پریوپاتوژن‌ها در افراد سیگاری فعال، سیگاری غیر فعال و غیر سیگاری دارای پریودنتیت و سالم از نظر پریودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];:153-60. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1245

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد